X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організаційний розвиток міжнародних компаній

Завантажити презентацію

Організаційний розвиток міжнародних компаній

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організаційний розвиток міжнародних компаній

Слайд 2

Організаційний розвиток міжнародних компаній Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Координація і інтеграція діяльності філіалів міжнародних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

Слайд 3

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА – комплексна система взаємозв’язаних структурних компонентів та їх конфігурація, які використовуються для управління діяльністю в масштабах всієї корпорації.

Слайд 4

ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД: Розміру корпорації Прийнятої стратегії Використовуваних технологій Зовнішніх економічних умов Культурних особливостей

Слайд 5

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА Основний інструмент по досягненню цілей корпорації Формування організаційної структури – це еволюційний процес

Слайд 6

Слайд 7

ФОРМУВАННЯ ОС ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ЗАДАЧ: Розподілу ресурсів корпорації Розподілу посадових обов’язків Інформування співробітників про правила і процедури, прийняті в компанії Збирання та передача інформації, яка використовується в процесі вирішення проблем, прийняття рішень і організаційного контролю.

Слайд 8

ТРИ КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ Організаційна структура відображає формальні відносини звітності, включаючи рівні ієрархії і об’єм контролю менеджерів. Організаційна структура відображає об’єднання індивідуумів в підрозділи і підрозділів в цілісну організацію. Організаційна структура вимагає розробки ефективних систем комунікації, координації і інтеграції зусиль усіх підрозділів.

Слайд 9

Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізації

Слайд 10

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІНСЬКИЙ ЛАНЦЮЖОК – це нерозривна лінія владних повноважень, який пов’язує усіх співробітників компанії і визначає їх підзвітність. ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ – це офіційне законне право менеджера приймати рішення, віддавати накази, розподіляти ресурси.

Слайд 11

ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ ТИП «А» - «домашня» орієнтація

Слайд 12

ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ ТИП «В» - експортно–імпортна орієнтація

Слайд 13

ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ ТИП « С» - міжнародна орієнтація

Слайд 14

ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ ТИП «D» - мультинаціональна орієнтація

Слайд 15

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – призначення співробітникам обов’язків по вирішенню робочих завдань. ПІДЗВІТНІСТЬ – механізм досягнення балансу владних повноважень менеджера і покладеної на нього відповідальності. ДЕЛЕГУВАННЯ – це процес передачі менеджерами владних повноважень і відповідальності іншим співробітникам. НОРМА УПРАВЛІННЯ (норма контролю, об’єм відповідальності) – число співробітників безпосередньо підзвітних менеджеру.

Слайд 16

Слайд 17

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: Для високої структури – низька норма управління і велика кількість ієрархічних підрозділів Для плоскої структури – висока норма управління і незначна кількість ієрархічних рівнів.

Слайд 18

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – концентрація владних повноважень по прийняттю рішень на верхніх рівнях управління організації. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – зміщення владних повноважень по прийняттю рішень на нижній рівень компанії.

Слайд 19

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФОРМАЛІЗАЦІЯ – розробка формальних правил, політики, інструкцій, процедур, описів робіт, закріплених у офіційних документах, у відповідності з якими здійснюються управління і контроль діяльності компанії. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – розробка робочих завдань ДЕПАРТЕТАМЕНТАЛІЗАЦІЯ – розподіл компанії на підрозділи, основа для групування окремих посад у відділи (департаменти) і відділів у організацію.

Слайд 20

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Слайд 21

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ функціональної структури Сильні сторони Слабкі сторони Ефективне використанняресурсів Поглиблення спеціалізації та розвитку Кар’єрний ріст в серединіпідрозділу Керівництво та контроль вищого менеджменту Висока ступінь координації взаємодії в середині функції Високий рівень технічного вирішення проблеми Слабкі взаємозв’язки з іншими відділами Повільна реакція на зовнішні зміни Прийняття рішень на вищих рівняхієрархії Проблеми з розподілом відповідальності Обмежене сприйняття організаційних задач Проблемив управлінні загальним навчанням

Слайд 22

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ ДИВІЗІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Слайд 23

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ дивізіональної структури Сильні сторони Слабкі сторони Висока гнучкість, швидка реакція на зміни зовнішнього середовища Спонукає до підвищення уваги до споживачів Високий рівень координації взаємодії функціональних підрозділів Чіткий розподіл відповідальності в рамках підрозділу Акцент на товар і цілому та цілі підрозділу Розвиток навиків загального керівництва Дублювання ресурсів в підрозділах Відносно низький рівень технічного розвитку та спеціалізації в підрозділів Слабка координація взаємодій підрозділів Обмеженняконтролю зі сторони вищого менеджменту Конкуренція за корпоративні ресурси

Слайд 24

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ МАТРИЧНИЙ ПІДХІД

Слайд 25

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ матричної структури Сильні сторони Слабкі сторони Ефективне використання ресурсів Висока гнучкість, адаптивність на зміни зовнішнього середовища Розвиток загальної і спеціальної підготовки керівництва Кооперація між суміжними функціями Збагачення змісту робочих задач для усіх співробітників Плутанина Можливістьгострих протиріч між сторонами матриці Превалювання слів над справами Необхідністькомунікаційного навчання Висока вірогідність силового тиску з однієї з сторін матриці

Слайд 26

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ КОМАНДНИЙ ПІДХІД

Слайд 27

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ командної структури Сильні сторони Слабкі сторони Дозволяє скористатися деякими перевагами функціональної структури Усуває бар’єри між підрозділами Прискорює реакцію на зміни Покращує моральний клімат Скорочує кількість адміністративних рівнів Проблема подвійної лояльності, конфлікти Збільшеннятривалості засідань та нарад Небажаний рівень децентралізації

Слайд 28

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ СІТКОВИЙ ПІДХІД

Слайд 29

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ сіткової структури Сильні сторони Слабкі сторони Конкурентоздатність на світовому рівні Гнучкість, високий рівень задоволення від праці Зниження адміністративних затрат Відсутність безпосереднього контролю Можливість небажаної втрати структурних одиниць Низька лояльність співробітників

Слайд 30

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ ВІРТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Слайд 31

СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ віртуальної структури Сильні сторони Слабкі сторони Можливість глобального використання знань та досвіду Дуже висока гнучкість та швидкість реакції Зменшення накладних затрат Обмеженість контролю і відсутність чітких меж Додаткові вимоги до менеджерів Комунікативні труднощі, потенційні нерозуміння

Слайд 32

ГІБРИДНИЙ ПІДХІД

Слайд 33

ТИПИ ГЛОБАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГЛОБАЛЬНА ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА СПОЖИВАЧА ГЛОБАЛЬНА МАТРИЧНА СТРУКТУРА

Слайд 34

Глобальна продуктова структура

Слайд 35

Глобальна географічна структура

Слайд 36

Глобальна функціональна струтура

Слайд 37

Глобальна матрична структура

Слайд 38

КООРДИНАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ КООРДИНАЦІЯ – це процес встановлення зв’язків між різними робочими групами, відділами або підрозділами, філіалами, а також інтеграція їх дій.

Слайд 39

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВЕРТИКАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Слайд 40

ВЕРТИКАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Використовуються для координації дій верхнього і нижнього рівнів компанії і переважно необхідні для контролю Ієрархічна пере адресація Правила і плани Вертикальні системи інформації

Слайд 41

ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Це комунікація і координація між філіалами чи підрозділами компанії по горизонталі. В структурних схемах ці зв’язки можна побачити не завжди, але вони є складовою частиною організаційної структури. Крос – функціональні інформаційні системи Прямі контакти Робочі групи Постійний інтегратор Команди Віртуальні команди

Слайд 42

ФОРМАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ Ради директорів Міжнародні конференції Звіти про досягнення Центри обміну досвідом Зовнішні центри координації (аутсорсинг) Спеціальні тимчасові робочі групи, комісії, комітети Матричні організаційні структури Запровадження посад координаторів

Слайд 43

НЕФОРМАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ Горизонтальні зв’язки в корпорації Творчі неформальні групи, клуби по інтересах Управлінська сітка, система неформальних контактів між менеджерами різних рівнів і країн у межах корпорації Корпоративна культура

Слайд 44

МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФОРМАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Ієрархія управління Стандартні правила і процедури Цілі та плани НЕФОРМАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І РОЛІ Спільне розміщення Ротація завдань ФОРМАЛІЗОВАНІ РОЛІ І СТРУКТУРИ Інтегруючі ролі Інтегруючі групи і підрозділи

Слайд 45

ТРИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДХОДИ ДО КООРДИНАЦІЇ Централізована координація в японських компаніях Децентралізований підхід в європейських компаніях Американська формалізована координація

Слайд 46

ОСНОВНІ ФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Ліцензійний договір Спільне виробництво Контракт – менеджмент Франчайзинг Стратегічний альянс Спільне підприємство Багатонаціональна компанія

Слайд 47

ПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Можливість спрощеного проникнення на новий ринок Розподіл ризиків Обмін знаннями та досвідом Синергія і конкурентні переваги

Слайд 48

ТИПИ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Комплексний альянс Функціональні альянси

Слайд 49

ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Альянси горизонтального типу Альянси вертикального типу Дистрибутивні альянси Сусідські (диверсифіковані) альянси Перспективні диверсифіковані альянси Пайові альянси Перехідні форми альянсів

Слайд 50

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Рішення про формування стратегічного альянсу повинно біти прийняте в процесі стратегічного планування. Вибір партнерів Визначення форми власності Формування схеми спільного управління.

Слайд 51

ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АЛЬЯНСАМИ Угода про розподіл управлінських функцій Угода про централізацію управлінських функцій Угода про делегування управлінських повноважень

Слайд 52

«ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ Несумісність партнерів Доступ до інформації Розподіл доходів Втрата автономності Зміна обставин

Слайд 53

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ Фінансово – промислова група Холдингова форма Фінансова Змішана Інтегровані банківські структури

Слайд 54

МІНІ МАЙСТЕР – КЛАС «Побудова організаційної структури компанії» ТРИ ПАРАМЕТРИ: НЕОБХІДНІ ВИДИ РОБІТ ВІДНОСИНИ ЗВІТНОСТІ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ

Слайд 55

ЗАВДАННЯ Туристична компанія ТТТ організовує морські круїзи для клієнтів з середнім достатком. Компанія є власником декількох лайнерів і не пропонує розкішних круїзів, а працює за принципом «багато туристів/ низька ціна». ЯКУ ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ВИ РЕКОМЕНДУВАЛИ Б СТВОРИТИ КОМПАНІЇ? Обгрунтуйте.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка