X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація.

Завантажити презентацію

Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку.

Слайд 2

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний термін використання яких становить бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн тривалiший за рiк) і вартість більше 1000 грн.

Слайд 3

Основні засоби класифікують: За ступенем участi у процесi виробництва: Виробничi - основнi засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесi або сприяють його здiйсненню (будови, споруди, силовi машини та обладнання, робочi машини та обладнання тощо). Невиробничi -що не беруть безпосередньої або опосередкованої участi у процесi виробництва й призначенi в основному для обслуговування комунальних i культурно-побутових потреб (будови, споруди, транспортнi засоби, якi використовують у невиробничiй сферi).

Слайд 4

За приналежністю: Власнi Орендованi За функціональністю: Дiючi Бездiяльнi За галузевою ознакою: промисловi, будівельнi, транспортнi, зв’язку тощо.

Слайд 5

Слайд 6

Класифікаційні групи за:

Слайд 7

Для відображення в бухгалтерському обліку різних операцій з основними засобами використовують такі оцінки їх вартості: Первiсна вартiсть - iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активiв.

Слайд 8

Переоцiнена вартiсть - вартiсть необоротних активiв пiсля їх переоцiнки. Залишкова вартiсть - рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою зносу основних засобiв. Справедлива вартiсть - ринкова вартiсть, визначена шляхом експертної оцiнки,яку, як правило, визначають професiйнi оцiнювачi.

Слайд 9

Амортизаційна вартість - первiсна або переоцiнена вартiсть необоротних активiв за вирахуванням їх лiквiдацiної вартостi. Ліквідаційна вартість – сума грошей чи вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активі по закінченню їх терміну корисного використання. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.

Слайд 10

Слайд 11

Первісна вартість основних засобів може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) : При покращенні об’єкта основних засобів (модернізація, реконструкція, добудова та ін.), первісна вартість основного засобу збільшується на суму понесених витрат для покращення цього основного засобу; При ліквідації частини об’єкта основних засобів первісна вартість зменшується на балансову вартість частини, яка ліквідується. Витрати на ремонт аптеки чи фірми не збільшують первісну вартість об’єкта, тому що мова йде про підтримку об’єкта в робочому стані без покращення його корисності.

Слайд 12

Згідно П(С) БУ 7 підприємства можуть самостійно проводити переоцінку ( як дооцінку, так і уцінку). П(С) БУ 7 встановлюються такі критерії проведення переоцінки: Переоцінка обов’язкова (по нематеріальних активах – добровільна); Проводиться на дату балансу при умові,що залишкова вартість об’єкта відхиляється від справедливої вартості в більшу чи в меншу сторону більше ніж на 10%; Проводиться по справедливій вартості шляхом переоцінки початкової вартості та суми зносу; При необхідності переоцінки об’єкта переоцінюється вся група ОЗ, до якої цей об’єкт належить; Сума дооцінки відображається в додатковому капіталі, а сума уцінки – в витратах звітного періоду Індекс переоцінки об’єкта = справедлива вартість/ залишкова вартість.

Слайд 13

Амортизацiя основних засобiв. Амортизацiя - це систематичний розподiл вартостi необоротних активiв, яка амортизується протягом терміну їх корисно використання (експлуатацiї). Земля та iншi основнi засоби, якi мають необмежений термiн корисного використання , не є об’єктом амортизацiї.

Слайд 14

Згідно закону про ОПП амортизацiї пiдлягають витрати на: придбання основних засобiв i нематерiальних активiв для власного виробничого використання; самостiйне виготовлення основних засобiв для власних виробничих потреб, включаючи витрати проведення всiх видiв ремонту, реконструкцiї.

Слайд 15

Слайд 16

Амортизаційна вартість: норми і методи нарахування

Слайд 17

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв: Прямолiнiйного, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об’єкта основних засобiв: А + В а : Т, де А - сума амортизацiйнх вiдрахувань, грн; Ва - амортизована вартiсть об’єкта, грн; Т - очiкуваний термiн використання;

Слайд 18

Зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається, як добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нараховання амортизацiї та рiчної норми амортизацiї. А + Ва х НА , де А -сума амортизацiйних вiдрахувань, грн; Ва - залишкова вартiсть, грн; НА - рiчна сума амортизацiї, часток.

Слайд 19

Рiчна норма амортизацiї (у вiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж одиницею i результатом кореню ступеня кiлькостi рокiв корисного використання об’єкта на його первiсну вартiсть

Слайд 20

Прискореного зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нарахування вмортизацiї та рiчної норми амортизацiї, яка обчислюється виходячи зi строку корисного використання об’єкта, i подвоюється.

Слайд 21

Слайд 22

Комулятивного, за яким рiчна сума визначається як добуток вартостi,що амортизується, та комулятивноного коефiцiєнта. Комулятивний коефiцiвєнт розраховується дiленням кiлькостi рокiв, що залишаються до кiнця очiкованого строку використання об’єкта основних засобiв, на суму числа рокiв його корисного використання.

Слайд 23

виробничого, за яким мiсячна сума амортизацiї визначається, як добуток фактичного мiсячного обсягу продукцiї та виробничої ставки амортизацiї.

Слайд 24

Бухгалтерський фiнансовий облiк основних засобiв повинен забезпечувати: контроль за зберiганням основних засобiв; своєчасне, правильне документальне оформлення вiдображення в облiку надходження основних засобiв, їх внутрiшнього перемiщення, ефективного використання, вибуття; своєчасне (щомiсячне) вiдображення в облiку зносу (амортизацiї) основних засобiв;

Слайд 25

виявлення зайвих та морально застарiлих основних засобiв; вiдображення в облiку витрат на ремонт основних засобiв; визначення результатiв вiд лiквiдацiї, а також збиткiв вiд списування не повнiстю амортизованих об’єктiв основних засобiв.

Слайд 26

Документальне оформлення облiку основних засобiв Типова форма № 03-1 «Акт прийому-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв» застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобiв окремих об’єктiв, для облiку введення їх до есплуатацiї, для оформлення внутрiшнього перемiщення основних засобiв з одного цеху до iншого, а також для виключення їх зi складу основних засобiв при передачi iншому пiдприємству.

Слайд 27

Типова форма № 03-2 « Акт прийому-здачi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих об’єктiв» застосовується для оформлення приймання-здачi основних засобiв з капiтального ремонту, реконтрукцiї та модернiзацiї.

Слайд 28

Типова форма № 03-6 «Iнвентарна карта облiку основних засобiв» застосовується для аналiтичного облiку та узагальнення iнформацiї про всi типи основних засобiв на пiдприємствi. Форма мiстить данi про технiчнi особливостi об’єкта, норми амортизацiйних вiдрахувань та iнш. Традицiйно ведеться в одному примiрнику бухгалтерiєю, може другий - за мiсцем експлуатацiї. Типова форма «№ 03-7 «Опис iнвентарних карток з облiку основних засобiв» застосовується для реєстрацiї iнвентарних карток.

Слайд 29

Типова форма «№ 03-9 «Iнвентарний список основних засобiв» застосовується в мiсцях експлуатацiї основних засобiв для облiку кожного об’єкта за матерiально вiдповiдальними особами. Типова форма 03-14 «Розрахунок амортизацiї основних засобiв» використовується для розрахунку амортизацiї основних засобiв.

Слайд 30

Облiк основних засобiв (рахунок 10 i 13) Для облiку основних засобiв призначені рахунки 10 “Основнi засоби” i 13 “Знос необоротних активiв”. На субрахунку 103 «Будинки i споруди» ведеться облiк руху та наявностi будiвель, споруд, їх структурних компонентiв. 104 - машини i обладнання 105 - транспотнi засоби 106 - iнструменти, прилади та iнвентар та iнш

Слайд 31

На дебетi рахунка 10 вiдображається собiвартiсть основних засобiв, що надiйшли у звiтному перiодi, а на кредитi - собiвартiсть основних засобiв, що вибули у звiтному перiодi. Дебетове (i тiльки) сальдо означає суму на звiтну дату собiвартостi власних об’єктiв основних засобiв, що знаходяться у розпорядженнi пiдприємства.

Слайд 32

Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по кожному об’єкту за допомогою карток облiку руху основних засобiв. Кожному об’єкту основних засобiв присвоюється iнвентарний номер, який зберiгається за цим об’єктом протягом усього перiоду експлуатацiї на даному пiдприємствi.

Слайд 33

Вiн проставляєтся в усiх первинних документах, що оформляють за наявності i руху об’єкта ОЗ 03-1. Для пооб’єктного облiку основних засобiв в мiсцях їх знаходження ведуться iнвентарнi списки основних засобiв 03-9.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка