X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Невдачі ринку як причина державного регулювання економіки. Цілі державного регулювання"

Завантажити презентацію

"Невдачі ринку як причина державного регулювання економіки. Цілі державного регулювання"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Невдачі ринку як причина державного регулювання економіки. Цілі державного регулювання Презентацію підготувала Шейко Ю. В.

Слайд 2

Сучасна змішана економіка регулюється переважно через ринкові регулятори. Ринковий механізм об’єднує виробників і споживачів у єдину економічну систему, підпорядковує виробництво суспільним потребам у формі платоспроможного попиту. Ринок сприяє ефективному розподілу ресурсів. Це означає, що він спрямовує ресурси на виробництво тих товарів, які найбільше потрібні суспільству, спонукає підприємців застосовувати найбільш ефективні комбінації використання обмежених ресурсів, сприяє розробці та впровадженню нових, найбільш ефективних технологій. Зрештою, ринок виконує важливу селективну функцію серед товаровиробників, завдяки чому з товарного виробництва вибувають ті господарські суб’єкти, результати діяльності яких не відповідають умовам ринкової конкуренції.

Слайд 3

Утім, ринок не є ідеальною формою організації суспільного виробництва. Як суб’єкт макроекономічного регулювання він має певні обмеження. Багатовікова практика переконливо довела, що без державного втручання в господарське життя суспільства ефективне функціонування ринкового господарства неможливе. Ступінь цього втручання є різним залежно від зрілості економічної системи, але загальний напрям очевидний: в індустріальній та постіндустріальній економіці роль держави зростає.

Слайд 4

Економічні функції уряду країни Забезпечення правової бази і суспільної атмосфери Створення умов для конкуренції Перерозподіл ВВП і національного багатства Коригування розподілу ресурсів Контроль за фінансовою і кредитно-грошовою діяльністю Аналіз економічної кон’юнктури Стимулювання виробничої активності

Слайд 5

Обмеженість регулюючих можливостей ринкового механізму: тривалі порушення рівноваги між попитом і пропозицією; інфляція; безробіття

Слайд 6

Об’єктивна залежність між величиною податкової ставки і зростанням надходжень до бютжету “ З підвищенням ставки податку, доходи держави спочатку збільшуються до певної межі, а потім різко починають зменшуватись” (Крива Лаффера)

Слайд 7

Надходження податків Ставка оподаткування Крива Лаффера

Слайд 8

Ринковий механізм — це спосіб організації та функціонування відносин між суб’єктами господарювання, що базується на принципах попиту і пропозиції, вільного ціноутворення, конкуренції. Планово-державний механізм (адміністративно-командна система управління) — централізоване, тотальне державне управління со- ціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану.

Слайд 9

Переваги Недоліки Єавтоматичнимрегуляторомекономіки(сприяєрозподілуресурсівугалузяхі сферах) Нездатнийзабезпечитиконкурентнесередовище Забезпечуєзбалансованістьплатоспроможногопопитуіпропозиції Зумовлюєбезробіття Оперативнореагуєназмінупотреб (кон’юнктуру) ісприяєїхзадоволенню Спричиняєзначнудиференціаціюнаселенняза доходами Стимулюєпідприємницькуактивність,постійнийпошук Маєруйнівнудіюнанавколишнєсередовище Сприяєпідвищеннюефективностігосподарювання(скороченнювитратіполіпшеннюякостіпродукції) Незабезпечуєзадоволеннясоціаль- но-економічнихпотребсуспільства(наукових,освітніх,культурнихтощо)

Слайд 10

Існує чимало ситуацій, коли ринок демонструє свою неспроможність. Неспроможність («провали», «невдачі», «вади») ринку — це ситуація, за якої ринок не в змозі координувати процеси економічного вибору так, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів. Неспроможність конкурентних ринків пояснюється чотирма головними причинами: ринковою владою, неповною (асиметричною) інформацією, зовнішніми ефектами, суспільними благами. Тому дуже важливою є роль держави в забезпеченні умов для конкуренції й запобігання ситуації, коли одна фірма або невелика група фірм практично контролюють певні ринки.

Слайд 11

Певні обмеження ринку можна об’єднати так: здатність ринку реагувати лише на індивідуальні потреби людей, що фінансуються окремими суб’єктами згідно з їхньою індивідуальною платоспроможністю. Тому ринок не має механізмів, здатних забезпечувати людей суспільними благами, тобто товарами й послугами колективного споживання, потреба в яких не залежить від індивідуальної платоспроможності. До таких належать послуги державного управління, національної армії, міліції, охорони здоров’я, освіти, науки, культури тощо; відсутність досконалого механізму ринку, який був би здатен протистояти такому явищу, як економічна нестабільність, що проявляється через затяжний спад виробництва, надмірне безробіття, високий рівень інфляції тощо;

Слайд 12

відсутність досконалої конкуренції на сучасному ринку, оскільки на ринкові відносини чималий вплив можуть чинити монопольні утворення. Впливаючи на обсяги виробництва і ціни, вони обмежують ефективність ринкової конкуренції і створюють умови для такого розподілу ресурсів, який враховує не суспільні, а власні інтереси цих утворень. Ринковий механізм не має надійного імунітету, здатного протистояти монополізму; взаємодія людей через ринковий механізм створює негативні побічні наслідки, так звані зовнішні ефекти, які не враховуються в процесі ринкових відносин. До них належать надмірна нерівність доходів, нерівномірний розвиток окремих регіонів, порушення екологічних умов життя населення, відхилення від стандартів якості споживчих товарів тощо. Перелічені вище обмеження ринку можуть бути компенсовані лише за допомогою державного втручання в економіку.

Слайд 13

Планово-державний механізм Неможливість самостійного ефективного функціонування ринкової системи в умовах сучасного індустріального суспільства зумовлює необхідність державного регулювання економіки. Переваги Недоліки Концентруєресурситазусиллязадлярозв’язанняпевноїпроблемиістворенняможливостейшвидкогоїїрозв’язання Зумовлюємонополізмдержави, диктатвиробника Забезпечує швидкі структурні зрушення Виключаєприватнуініціативу Здатний успішно виконувати прості завдання Підриває(знищує)стимулидопраці Надаєможливістьпідтримуватийрозвиватинекомерційнийсектор НестимулюєНТП таінноваціївекономіці Гарантуєпевнийсоціальнийзахистнаселення(зайнятість,мінімальнийрівеньдоходівтощо) Закріплюєнизькуякістьівузькийасортиментпродукції   Спричиняєпостійнийдефіциттоварів,незадоволенийпопит, приписки,тіньовуекономіку   Породжуєбюрократизм, волюнтаризм,хабарництво,корупцію   Неефективне,нераціональне, ре-сурсоємневиробництво   Низькийжиттєвийрівеньнаселення

Слайд 14

Чинники, що зумовлюють необхідність державного регулювання економіки Групачинників Зміст чинників 1.Чинники,пов’язанізрозв’язаннямпроблемринковогосектораекономіки,нівелюваннямнегативнихефектівринковогомеханізму 1.Обмеженнястихійностіринковихпроцесів. 2.Забезпеченняефективногосукупногопопитуринковоїкон’юнктури. 3.Забезпеченнявиробництвасуспільнихтоварів,суспільнихпотреб. 4.Підтримкаконкуренції,відкритостіринку. 5.Посиленняконкуренціїнасвітовомуринку 2.Чинники,щозабезпечуютьекономічнустабільність,процесрозширеноговідтворення 1. Створення загальних умов розвитку економіки, забезпечення економічної ефективності функціонування сукупного капіталу, необхідність визначення «правил гри» суб’єктів господарювання. 2. Забезпечення антициклічного розвитку економіки. 3. Стимулювання довгострокового економічного зростання ділової активності. 4. Формування оптимальної структури народного господарства. 5. Підтримання макроекономічної рівноваги. 6. Забезпечення ефективного керування державним сектором економіки. 7. Потреба в державних інвестиціях малорентабельних галузей з погляду приватного капіталу. 8. Регулювання грошового обігу. 9. Сприяння розвитку науки, науково-технічного прогресу 3.Чинники, пов’язані з розв’язанням соціальних проблем 1.Забезпеченняраціональногоперерозподілуприбутків. 2.Забезпеченняекономічногопідґрунтясоціальноїстабільності,скороченнясоціальноїнапруженості. 3.Забезпеченнябільшповноїзайнятостінаселення. 4.Формуванняумоврозширеноговідтворенняробочоїсили,виявленняінтелектуальнихздібностейлюдини(розвиток,перепідготовкакадрівтощо)

Слайд 15

Основні цілі державного втручання в економіку

Слайд 16

Основні засоби державного регулювання економіки

Слайд 17

Цілі державного регулювання Економічне зростання Конкурентоспроможність національної економіки Стабілізація цін Зайнятість

Слайд 18

Економі чне зроста ння — зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють екстенсивне й інтенсивнеекономічне зростання. Екстенсивний тип зростання, здійснюється шляхом збільшення обсягів залучених до процесу виробництва ресурсів. Інтенсивний тип — це такий, який здійснюється шляхом ефективнішого використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу та найкращих форм організації виробництва.

Слайд 19

За йнятість — це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Стабільність цін — ситуація, при якій темпи інфляції настільки низькі, що суттєво не впливають на прийняття економічних рішень;

Слайд 20

Конкурентоспроможність національної економіки - це здатність економічної системи забезпечувати за будь-якого впливу внутрішніх та зовнішніх чинників соціально-економічну оптимальність, яка виявляється у високому суспільному ефекті.

Слайд 21

Її характеризують з позицій таких підходів: 1) ресурсного (технологія, наявність капіталу для інвестування, чисельність і кваліфікація людських ресурсів, наявність природних ресурсів, економіко-географічне положення країни); 2) факторного (динаміка зростання національної економіки, що є базою для зміни позицій країни на світових ринках); 3) рейтингового (інтегральне відображення стану економіки за допомогою системи макропоказників, на кшталт експортного потенціалу, рівня цін, рівня життя, валових інвестицій, якості роботи державних інституцій тощо).

Слайд 22

Конкурентоспроможність національних економік у системі світового господарства оцінюють здебільшого на основі моніторингу бізнес-клімату, рівня економічної свободи, якості та ефективності державного управління, ступеня глобалізації економіки, рівня розвитку людського потенціалу, потенціалу зовнішніх запозичень, рівня корумпованості суспільства тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка