X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кількісна оцінка якості діяльності підприемства

Завантажити презентацію

Кількісна оцінка якості діяльності підприемства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 4. Оцінки ефективності виробництва підприємства.

Слайд 2

Тема 4. Оцінки ефективності виробництва підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Оціночні показники діяльності підприємства: показники, що характеризують рівень виробництва продукції; використання виробничої потужності, основних і оборотних виробничих фондів, трудових і фінансових ресурсів. їх сутність і порядок визначення. Визначення та значення точки беззбитковості, прибутку, затрат на впробництво, ефективності та рентабельності.

Слайд 3

4.1. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

Слайд 4

Результати підприємницької діяльності характеризуються кількісними та якісними показниками, а саме: Рівня виконання виробництва і реалізації і продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва; Використання виробничої потужності, і основних і оборотних виробничих фондів; Використання трудових ресурсів і фонду оплати праці; Затрат на виробництво продукції, ефективності виробничої діяльності; Фінансового стану підприємства

Слайд 5

4.2. Показники рівня виконання виробництва і реалізації продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва.

Слайд 6

Показники, що характеризують рівень виробництва Рівень виконання планового завдання (Кв): Темп росту виробництва продукції (Кр): Темп приросту (відносне відхилення) Абсолютне відхилення:

Слайд 7

Показники, що характеризують рівень виробництва За рахунок зміни цін За рахунок зміни кількості виробів обсяг виробництва за планом, тис. грн. нат. од фактичний обсяг виробництва, тис.грн. нат. од. обсяг виробництва базового період, тис.грн. наг. од. темп приросту, в % абсолютне відхилення, тис.грн. нат.од.

Слайд 8

Показники, що характеризують рівень виробництва абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни цін, тис.грн. наг.од. абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни кількості виробів, тис.грн. нат. од відповідно обсяг виробництва в натуральному виробництві за планом і фактично, од. вир. відповідна ціна одиниці продукції за планом і фактично, грн.

Слайд 9

Показники, що характеризують рівень виробництва Для аналізу використовуються: дані місячних, квартальних, річних звітів підприємства по виробництву продукції, оперативної звітності, змінні рапорти, угоди на поставку продукції і інші.

Слайд 10

4.2.2. Показники, що характеризують виконання асортиментного плану.

Слайд 11

Для оцінки рівня викоання асортиментного плану використовуються наступні методи: 1) за середнім процентом асортиметності 2) за найменшим процентом виконання 3) за кількістю виробів з повним виконанням плану 4) поєднання другого й третього способів оцінки

Слайд 12

Розрахунок на прикладі: Вироби обов'язкової і номенклатури Випуск продукції, тис.грн. Рівень виконання плану,% Виконання асортиментного плану,% За планом фактично В рахунок асортименту Чоловічі і костюми 1800 1720 1720 95,6 95,6 Жіночі пальта 1500 1800 1500 120,0 100,0 Дитячий одяг 600 500 500 83,3 83,3 Разом: 3900 4020 3720 103,1 95,4

Слайд 13

Розрахунок на прикладі: На практиці найпоширенішим прийомом оцінки виконання плану за асортиментом є обчислення середнього проценту асортиментності (у нашому прикладі 95,4%). Результат аналізу даних виконання плану за асортиментом: 1). За середнім процентом асортиментності: 3720х 100 : 3900 = 95,4% (7) 2). За найменшим процентом виконання плану: у нашому прикладі = 83,3% - виконання плану виготовлення дитячого одягу. (8) 3). За кількістю виробів з повним виконанням плану: Г:3 х 100 = 33,3% (9)

Слайд 14

4.2.3. Показники ритмічності випуску продукції

Слайд 15

4.2.3. Показники ритмічності випуску продукції Ритмічність випуску продукції - це рівномірне виробництво продукції підприємством в часі Являється важливим показником ефективності виробництва і залежить від злагодженості роботи всіх цехів і служб, як основного вироб ництва, так і від технічного, матеріального і загального обслуговування Впливає на обсяги виробленої і реалізованої продукції, її якість, собівартість та на виконання плану поставок у відповідності з укладеними Свідчить про раціональну організацію підприємницької діяльності.

Слайд 16

4.2.3. Показники ритмічності випуску продукції Характеризується наступними показниками: Показник, що характеризує рівномірність випуску продукції по де кадах в середині місяця. Показник ритмічності виконання планових завдань по декадах. Показники, що враховують не тільки виконання, а й перевиконання планових завдань, які свідчать про аритмічність виробництва.

Слайд 17

Приклад визначення показника ритмічності (Критм.): Найменування показників Декади Всього за місяць І II III Плановий випуск продукції 241,7 321,9 281,4 845 За планом в процентах, % 28,6 38,1 33,3 100 Фактичний випуск продукції 101,4 363,4 380,2 845 Факт до плану в процентах, % 12,0 43,0 45,0 100

Слайд 18

4.2.3. Показники ритмічності випуску продукції Показник ритмічності (Критм.) протягом місяця розраховують як суму процентів виконання місячного плану, але тільки в межах плану: Критм. = 12 + 38,1+33,3 = 83.4% Узагальнюючий показник нерівномірності (Кнр) випуску продукції обчислюється як середнє лінійне відхилення питомої ваги фактичного випуску в кожній декаді за місячним планом:

Слайд 19

4.3. Показники використання виробничої потужності, основних і оборотних виробничих фондів

Слайд 20

4.3.1. Виробнича потужність. Сутність і показники використання. Неробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості або обсяг переробки сировини за зміну, добу рік у натуральних показниках або у грошовому виразі при повному використанні виробничого устаткування, площ, а також прогресивної технології, організації виробництва і праці.

Слайд 21

ПОКАЗНИКИ Коефіцієнт використання потужності: Коефіцієнт змінності роботи устаткування: Коефіцієнт напруженості роботи устаткування: Коефіцієнт інтенсивного навантаження уст-ня: Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування:

Слайд 22

ПОКАЗНИКИ ТП(Q) – товарна продукція (обсяг виробництва) у натуральному або грошовому виразі; Пр – прибуток; W – загальна кількість відпрацьованих машинозмін за одну добу на п-стві; Пуст – загальна кількість устаткування; середньорічні ОВФ: середньорічна потужність:

Слайд 23

ПОКАЗНИКИ Тр - час роботи устаткування (плановий, фактичний); Тн - час роботи номінальний; Q1 - кількість виготовлених на устаткуванні виробів за одиницю часу; П - паспортна (технологічна) продуктивність даного ус-ня (тобто нормати: на його потужність)

Слайд 24

4.3.2 Основні виробничі фонди. їх сутність і показники, що характеризують їх стан, рух і використання.

Слайд 25

4.3.2 Основні виробничі фонди. їх сутність і показники, що характеризують їх стан, рух і використання. Основні виробничі фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва продукції тривалий час, зберігаючи при цьому свою на туральну форму і вартість якої переноситься на новостворений продукт час тинами в міру зносу, інша частина постійно зменшується, фіксується у засо бах виробництва до завершення терміну експлуатації.

Слайд 26

П О К А З Н И К И Основні виробничі фонди на початок року Фпр Коефіцієнт оновлення Коефіцієнт вибуття Коефіцієнт зношення

Слайд 27

П О К А З Н И К И Коефіцієнт придатності Фондоозброєність Фонди на кінець року

Слайд 28

П О К А З Н И К И Фондовіддача Фондорентабельність

Слайд 29

П О К А З Н И К И Фн - нововведені основні виробничі фонди за звітний період, тис.грн. Фв- виведені з експлуатації основні фонди за звітний період, тис. грн. Фпр -основні виробничі фонди на початок року, тис.грн. Qкр - основні виробничі фонди на кінець року, тис.грн. Фср - середньорічні основні виробничі фонди, тис.грн. Чср - середня чисельність працюючих осіб Пр - прибуток

Слайд 30

4.4. Показники, що характеризують рівень використання 6оротних засобів і окремо матеріально-сировинних ресурсів.

Слайд 31

4.4.1. Показники, що характеризують використання оборотних коштів (засобів).

Слайд 32

Використання оборотних коштів (засобів) характеризується такими показниками: Тривалість одного обороту в днях (Од):, де Р - сума реалізованої продукції за досліджуваний період; Д - кількість днів у періоді (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30); Коб - коефіцієнт оборотності; С0 - середній залишок оборотних коштів.

Слайд 33

Використання оборотних коштів (засобів) характеризується такими показниками: Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, яку здійснюють оборотні кошти): Коефіцієнт закріплення або завантаження оборотних коштів: Чим менший коефіцієнт завантаження коштів, тим ефективніше використовуються обігові кошти.

Слайд 34

4.4.2. Показники, що характеризують використання матеріальних ресурсів.

Слайд 35

Показниками, що характеризують використання матеріально сировинних ресурсів є: Витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції (виріб) Матеріаловіддача (Мв): ТП – обсяг виробництва (товарна продукція); тис.грн. М3 - матеріальні затрати, тис.грн., нат.од. обсяг виробництва (кількість продукції) в нат.од

Слайд 36

Показниками, що характеризують використання матеріально сировинних ресурсів є: Матеріаломісткість (Мм):

Слайд 37

4.5. Оцінка результативності використання трудових ресурсів і заробітної плати.

Слайд 38

Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Розрізняють: Реальні (які вже працюють) трудові ресурси Потенційні (які будуть залучені) трудові ресурси Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної діяльності.

Слайд 39

Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної діяльності. Промисло виробничий персонал (ПВП) (керівники, спеціалісти, службовці, робітники) Непромисловий персонал Структура персоналу підприємства, цеху, дільниці характеризується співвідношенням різних категорій працівників.

Слайд 40

Результативність використання персоналу підприємства оцінюється продуктивністю праці. Продуктивність праці характеризується внробіткою продукції В, яка припадає на одного середньооблікового працівника або затратами часу на одиницю продукції (трудомісткість продукції) Qв - обсяг виробництва, Т - затрати часу

Слайд 41

Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за кількість і якість виконаної роботи або послуги. Результативність використання фонду оплати праці характеризується зарплатовіддачею (ЗПВ) Раціональним називається використання фонду оплати праці у випадку, коли темп росту продуктивності праці перевищує темп росту середньої зарплати.

Слайд 42

4.6 Показники собівартості продукції і затрат на 1 гри, товарної продукції

Слайд 43

4.6 Показники собівартості продукції і затрат на 1 гри, товарної продукції Собівартість продукції - це грошове вираження витрат на ви робництво та реалізацію продукції Собівартість продукції слугує базою ціни товару і є її ниж ньою межею для виробника Собівартість є планова (базова) і фактична, у тому числі: це хова, виробнича, повна або комерційна (валової, товарної і реалізованої продукції)

Слайд 44

4.6 Показники собівартості продукції і затрат на 1 гри, товарної продукції Затрати на 1 гри. товарної продукції (Зпл, Зф) вираховується в копійках, як частках від ділення повної собівартості всієї товарної продукції ( С/в ) на її обсяг, виражений в оптових цінах підприємства (ТП) за формулами: Порівнюючи їх визначимо загальне відхилення фактичного показника від планового

Слайд 45

За допомогою прийому ланцюгових підстановок визначаємо вплив окремих факторів на величину собівартості продукції: За планом затрат на 1 грн, перерахованих на фактичний обсяг і асортимент продукції: , де Sпл – соб-сть од-ці прод-ї; Zпл – ціна од-ці прод-ції , g – кількість продукції

Слайд 46

За допомогою прийому ланцюгових підстановок визначаємо вплив окремих факторів на величину собівартості продукції: Фактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи:

Слайд 47

За допомогою прийому ланцюгових підстановок визначаємо вплив окремих факторів на величину собівартості продукції: Фактично в оптових цінах па продукцію прийняту у плані: , S1 – фактична собівартість одиниці продукції.

Слайд 48

4.7. Показники прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства.

Слайд 49

4.7.1. Показники прибутку та рентабельності підприємства Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком плексним узагальнюючим показником результативності підприємни цької діяльності. Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства. Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.

Слайд 50

4.7.1. Показники прибутку та рентабельності підприємства Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком плексним узагальнюючим показником результативності підприємни цької діяльності. Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства. Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.

Слайд 51

Прибуток від реалізації (Пр) визначається за формулою: Пр = Рреал-С/в, тобто є різницею між реалізацією (Рреал) і затратами на виробництво та збут реалізованої продукції (с/в).

Слайд 52

Крім прибутку аналізується рентабельність виробництва продукції, рентабельність підприємства і питома вага (Пв) прибутку в реалізованій продукції, які визначаються за формулами: Рентабельність виробництва продукції

Слайд 53

Крім прибутку аналізується рентабельність виробництва продукції, рентабельність підприємства і питома вага (Пв) прибутку в реалізованій продукції, які визначаються за формулами: Рентабельність виробництва продукції , де Прч – чистий прибуток

Слайд 54

Крім прибутку аналізується рентабельність виробництва продукції, рентабельність підприємства і питома вага (Пв) прибутку в реалізованій продукції, які визначаються за формулами: Питома вага прибутку (ПВпр) в реалізованій продукції:

Слайд 55

4.7.2. Показники фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства - це такі показники, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і проявляються у платоспроможності підприємства.

Слайд 56

До таких показників відносяться: Коефіцієнт фінансової стійкості (Кст) Коефіцієнт платоспроможності (Кплс)

Слайд 57

До таких показників відносяться: Коефіцієнт покриття поточних пасивів (Кпп) Коефіцієн негайного покриття поточних пасивів (Кнп) Коефіцієнт фінансової напруги (Кфн)

Слайд 58

Де: Зк - позикові фінансові ресурси (кошти); Вк - власні фінансові ресурси підприємства (кошти); - сума коштів на розрахунковому рахунку; - сума коштів у касі; О - загальна сума коштів, вкладених у оборотні активи; Онл - сума оборотних коштів, вкладених у оборотні активи, лікві дність яких сумнівна або неліквідна; Ол - "чисті" ліквідні активи; Пп - поточні зобов'язання (пасиви); - сума кредиторської заборгованості, тис, гри. - сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Слайд 59

4.8. Беззбитковість роботи підприємства і порядок його визначення.

Слайд 60

4.8. Беззбитковість роботи підприємства і порядок його визначення. Точка беззбитковості - важливий показник діяльності підприємства, так як вона розділяє продукцію на дві частини: збиткову і беззбиткову: До точки беззбитковості вигото влена продукція збиткова Обсяг продукції, що перевищує точку беззбитковості - прибуткова

Слайд 61

4.8. Беззбитковість роботи підприємства і порядок його визначення. Обсяг виробництва у точці беззбитковості називається критичним обсягом виробництва Qкр, визначається за формулою: FC – постійні витрати, тис.грн; р – ціна одиниці продукції; avc - змінна частина собівартості одиниці продукції; Mq - маржинальний дохід.

Слайд 62

Крім, маржинального доходу визначається коефіцієнт маржинального доходу і коефіцієнт безпеки виробництва за наступними формулами: Коефіцієнт маржинального доходу: коефіцієнт безпеки виробництва (Кбв) або запасу міцності (Км): Qв - обсяг виробництва; QКР - критичний обсяг виробництва; Сзм - змінні витрати (собівартість).

Слайд 63

4.8. Беззбитковість роботи підприємства і порядок його визначення. Маржинальний дохід - це різниця між ціною одиниці продукції (р) і змінною частиною собівартості одиниці продукції (аvс). Запас міцності означає граничну величину можливого значення обсягу продажу без ризику зазнати збитків.

Слайд 64

Контрольні питання по темі № 4, Оцінка ефективності виробництва, підприємства. 1. Які показники характеризують рівень виконання виробництва і реалізації продукції? 2. Які показники характеризують використання виробничої потужності? 3. Які показники характеризують рух, стан і використання основних виробничих фондів? 4. Які показники характеризують використання оборотних виробничих фондів, у тому числі матеріально-сировинних ресурсів?

Слайд 65

Контрольні питання по темі № 4, Оцінка ефективності виробництва, підприємства. 5. Якими показниками оцінюються результати використання трудових ресурсів і заробітної плати? 6. Які показники характеризують використання затрат на виробництво продукції (собівартість)? 7. Способи визначення прибутку, прибутковості і рентабельності виробництва продукції. 8. Показники фінансового стану підприємства. 9. Сутність точки беззбитковості, критичного і прогнозованого обсягу виробництва.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка