X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання біомаси для опалиння

Завантажити презентацію

Використання біомаси для опалиння

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Приведені середньорічні показники енергетичного по-тенціалу основних видів біомаси для енергетичних потреб можуть бути використані для встановлення потенціалу при врахуванні відповідних коефіцієнтів по збільшенню або зменшенню обсягів отриманої біомаси в розрахунковому році. Тому дані про наявність кожного з видів біомаси для енергетичних потреб в областях України потребують що-річного обліку, дані про розподіл її енергетичного потенці-алу відповідно потребують щорічного перерахунку. Основними технологіями пере-робки біомаси, які можна реко-мендувати до широкого впровад-ження в даний час є: пряме спа-лювання, піроліз, газифікація, анаеробна ферментація з утво-ренням бігазу, виробництво спир-тів та масел для одержання мо-торного палива. При обґрунтуванні впроваджен-ня біоенергетичних технологій за-безпечення охорони оточуючого середовища знезараженням від-ходів біомаси часто посідає пер-ше місце; в процесі переробки тваринницьких відходів та міських стічних вод, окрім знешкодження небезпечної мікрофлори, гельмі-нтів та насіння бур'янів, які попа-дають в грунт, в поверхневі та під-земні води, усувається забруд-нення повітря в зонах їх накопи-чення. Вирішення агротехнічних проб-лем є не менш важливим факто-ром на користь біоенергетики; причому в даному випадку слід враховувати не тільки підвищен-ня врожайності за рахунок висо-коякісних добрив, але й змен-шення на полях шкідливої мікро-флори та небажаної рослиннос-ті.

Слайд 2

А) Переваги використання біомаси: Переробка відходів; Як і копалини, біомасу можна використовувати для отримання па- лива, виробництва енергії та продуктів. Біомаса абсорбує таку ж кількість вуглецю, яку й вивільняє при пе- ретворені в паливо. Для переробки біомаси і отримання з неї енергії можна використову- вати теж саме обладнання, що й для звичайних твердих копалин. Має сенс і виправдовує себе переробка відходів (біомаси) там, де це є можливим. Процес переробки біомаси має тенденцію до здешевлення. Використання території для отримання джерел біомаси меншою мі- рою залежить від ресурсів Землі. Використання енергії біомаси має великий потенціал щодо зменшення емісії парникових газів. Використання біомаси зменшує залежність країни від зовнішніх енер-гетичних ресурсів.

Слайд 3

Перевага використання біомаси для опалення… 1. Основою забезпечення усіх видів життєдіяльності суспільства була і залишається енергетика. На даний момент в галузі склалася критична ситуа-ція з постачанням сировини та сплатою за її спо-живання, а біомаса - єдиний шлях до поліпшення цієї ситуації. !

Слайд 4

2. Зараз в світі стрімко дорожчає нафта і газ, одним з причин цього є те, що ці види корисних копалин з часом закінчуються. І з кожним днем їх запаси все більше скорочуються: в день видобувають нафти 86,09 млн бар./день. (2010 р.) , і з кожним роком потреби в нафті ростуть - 87,32 млн. бар./день. (прогноз 2011 р.). ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) в січні-червні т.г. скоротило чистий прибуток на 94,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, до 2,974 млн грн. Про це інформує УНІАН з посиланням на повідомлення компанії, опубліковане в інтернет-виданні Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку. ВАТ «Нафтопереробний комплекс м. Долина.

Слайд 5

3. На бензині та газі працює майже весь транспорт, один з варіантів заміни цього виду палива є біо-маса та біопаливо .

Слайд 6

Б) Недоліки у використанні біомаси: Постановка проблеми. Інтеграція України до Європейського Співтовариства ви- магає дотримання та виконання умов поставлених перед всіма країнами-учасницями. Од- нією із таких умов є забезпечення екологічної безпеки, як всередині країни, так і вплив її діяльності на екологічне благополуччя всього суспільства та біосфери світу. Дотриман- ня таких умов чітко контролюється за допомогою систематичного, періодичного про- ведення екологічного аудиту на підприємстві при впровадженні на ньому системи еколо- гічного менеджменту. У стандарті ДСТУ ISO 14001 систему управління навколишнім се- редовищем визначено як частину загальної системи управління підприємства, яка вклю- чає організаційну структуру, діяльність з планування, здійснення, аналізу і актуалізації нування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для екологічної політики. Підприємство, яке впроваджує, або впровадило та функціонує у у системі екологічного менеджменту, має свої особливості, та зобов`язане керуватись певними принципами та правилами. У додатку до ДСТУ ISO 14001 п. А 4.1 зазначено, що успішне впровадження системи управління навколишнім середовищем вимагає участі всіх працівників підприємства у цьому процесі. Тому обов`язки в цій сфері не повинні розгляда- тись як такі, що обмежуються функціями, пов`язаними з суто екологічними аспектами діяльності підприємства. Вони можуть охоплювати також і інші сфери функціонування підприємства, такі як управління роботами, або функціонування підприємства, такі як управління роботами або функції персоналу не пов'язані безпосередньо з навколишнім се- редовищем.

Слайд 7

Ефективність процесу розвитку біоенергетики в Україні суттєво залежить від координованості робіт в цьому секторі та правильному виборі пріоритетів. У першу чергу на самому урядовому рівні має бути визначений єдиний державний орган, який би займався всіма питаннями в біоенергетичному секторі та координував роботу інших причетних організацій та установ. «Пріоритетні напрямки розвитку мають бути визначені у державній програмі розвитку біоенергетики в Україні при забезпеченні її фінансування. Подальші вдосконалення необхідні також в законодавчій сфері. Деякі «недопрацьовані» моменти залишаються в чинних законах щодо стимулювання вироб ництва та споживання біопалив. Додатково в законодавчому порядку пропонуємо звільнити біопалива від ПДВ та ввести державну субсидію покупцям біоенергетичного обладнання у розмірі 20 % його вартості», — впевнений Євгеній Олійник,консультант науково-технічного центру «Біомаса».

Слайд 8

Якщо говорити про тверде біопаливо, то в першу чергу потрібно розрізняти паливо, от-римане внаслідок переробки відходів деревообробної промисловості та паливо, отрима-не з відходів агропромислового комплексу. Деревообробна промисловість – це тирса та маленькі гілки, кора дерев і т.д. Цієї сировини в Україні є вдосталь, переважна її біль-шість донедавна висипалася в яри, залишалася в лісах чи просто спалювалася, що по-гіршувало екологічну ситуацію в Україні. Загалом, за даними Держкомлісгоспу, щорічно в українських лісах залишається близько 2 млн. куб. м. відходів.  Сьогодні ситуація потрохи починає покращуватися. Зростає попит на вітчизняну продукцію, відповідно, з’являються нові лінії по виробництву твердого біопалива, і ці відходи, які гнили в українських лісах, починають використовуватися.Голова Української асоціації виробників альтернатив-ного твердого палива Іван Надєїн пояснює: «Для розуміння загальної картини скажу, що в 2010 році виробництво твердого біопалива в порівнянні з 2009 роком зрос-ло на 45-50% і склало близько 500 тис. тонн. І 75-80% цих об’ємів – це тверде біопали-во з відходів деревообробної промисловості. Інші 20-25% – продукт, вироблений з від-ходів АПК (солома, лузга соняшника і т.д.). Така пропорція пояснюється тим, що твер-де біопаливо з відходів деревини має вищий показник теплотворності, ніж з відходів АПК».

Слайд 9

Спеціалісти вважають, що для початку потрібно припинити масову газифікацію віддалених населених пунктів, вкладаючи десятки мільйонів гривень в газову інфраструктуру і в місцях територіального розміщення ресурсів облаштовувати котельні на твердому паливі. Також можна переводити на тверде паливо бюджетні організації – лікарні, школи, дитсадки. «Що стосується приватних споживачів, то сьогодні ті, хто має великі будівлі, вже самі звертаються до нас і облаштовують опалення таким чином, що в них працює два котла – один на газі, інший – на твердому паливі. Адже з підвищення цін на газ, це стало вигідно (1 тонна твердого біопалива в середньому замінює 500 куб. м. газу)», — розповідає Іван Надєїн, голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива.

Слайд 10

Впровадження на підприємстві системи екологічного менеджменту потребує розробки такої екологічної політики, яка буде забезпечувати постійне поліпшення економічних та екологічних показників його діяльності, тобто необхідним є дотримання умови постійного поліпшення еколого - економічних показників діяльності підприємства. Забезпечити вико- нання таких умов можливо при використанні підприємством екологічно чистих безвідход- них ресурсозберігаючих та енергозберігаючих економічно доцільних технологій виробницт- ва. Одним із елементів такого роду технологій є використання у виробничому процесі еко- логічно чистого дизельного біопалива виробленого із відновлюваних джерел енергії – мети- лового ефіру ріпакової олії, відходів соняшникової олій.

Слайд 11

Список використаної літератури, джерел 1. http://www.intelcenter.com.ua/rus/library/atlas_alten_UA.htm 2. http://ecotechnolog.hmsite.net/palivo/nev/3.php?nev=3 3. http://news.if.ua 4. http://91.203.90.102/ru/services/management-systems-sertification 5. http://uk.wikipedia.org 6. http://ukrslovo.com.ua/work 7. http://www.k1.ua 8. http://zakon.nau.ua 9. http://ecotechnolog.hmsite.net Гелетуха Г.Г. Долинский А. А. Развитие биоэнергетики в Украине: современное состояние и перспективы//Енергія з біомаси: Матеріали третьої міжнародної конференції (18-20 вересня 2006р.). - Київ. 11. Мізернюк С. Чи змінить біодизель село, як колись світ - дизельний двигун? 12. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Обзор современных технологий сжигания древесины с целью выработки тепла и электроэнергии. Часть 1//Экотехнологии и ресурсозбережение.- 1999.- №5.- С.3-12. 13. Некрасов В.Г. Экономические показатели биогазовых установок//Техника в сельском хозяй- стве. -1998.-№1.- С.19-21. 14. Семененко І., Кравець В., Чеботар Т., Кравець А. Біогазова галузь в Україні: експерименталь- но - пілотна стадія з орієнтацією на ліцензії?// Пропозиція.-2004.-№4.-С.25-27.

Слайд 12

Гук С., Шкіра Н. Пропонований посібник стане у нагоді як вчителю-початківцю, так і досвідченому фахівцю, а електронна версія-супровід зробить уроки з ЕКОЛОГІЇ результативними, цікавими, захоплюючими та стимулюючими творчу активність учнів у вивчені курсу. Автори у роботі поставили собі за мету зробити посібник зруч-ним, доступним для повсякденного використання у практичній роботі. КАЛУШ 2011

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія