X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Права, свободи та відповідальність"

Завантажити презентацію

"Права, свободи та відповідальність"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Права, свободи та відповідальність

Слайд 2

Права людини в історії людства Формування уявлень і понять про права людини почалося з найдавніших часів історії людства. З самого початку людина почала будувати свою поведінку й відносини з іншими людьми, дотримуючись елементарних прав та обов’язків у колективі (роді, племені). Розвивалась людина, суспільство, в якому вона жила, змінювалися уявлення про власні права та обов’язки. У правах людини відображувалися моральні, етичні, релігійні, культурні та інші правила – норми.

Слайд 3

Права людини в історії людства Джерелами первісних уявлень про права людини є стародавні релігійні тексти, у яких сформульовано чимало гуманістичних принципів і норм загальнолюдського характеру, та твори давньогрецьких і китайських філософів, у яких сформульовано ідеї людських прав.

Слайд 4

Права людини в історії людства Перше закріплення низки ідей щодо прав людини у законодавстві здійснено у Великій хартії вольностей, яку підписав 1215 р. король Іоанн Безземельний внаслідок угоди між ним і поставленими проти нього англійськими баронами. У цьому документі захищалися права на приватну власність, недоторканість на свободу особистості від абсолютизму, принцип недоторканості особи, право людини на вільне пересування. 1689 р. у Великій Британії прийнято Білль про права, що став юридичною основою конституційної парламентської монархії у Великій Британії і в якому закладено основи демократичного парламентаризму (вільні вибори членів парламенту, їх недоторканість).

Слайд 5

Права людини в історії людства На українських землях питання прав людини ти їх захисту порушувалися в Конституції Пилипа Орлика 1710 р. У Конституції закріплено принцип розподілу влади, обрання влади вільним волевиявленням населення. У разі повернення Орлика в Україну обіцялося відновити козацькі права, зберегти привілеї міст, полегшити податковий тягар селянам, надати державну допомогу вдовам, сиротам та іншим соціально не захищеним верствам населення. Конституція Пилипа Орлика залишилася в історії як оригінальна правова пам’ятка, хоча реальної сили так і не набула.

Слайд 6

Еволюція уявлень про права людини в історії людства Основи сучасного розуміння прав людини закладено в XVII – XVIII ст. у творах видатних просвітників Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та інших. Природність прав означала належність їх до роду людського. Невідчуженість прав розумілася як невідривність цих прав від людини, а священність цих прав тлумачилися як велика шана й повага до прав людини, як найбільша цінність.

Слайд 7

Еволюція уявлень про права людини в історії людства Уперше концепція прав людини дістала систематичний юридичний виклад у Декларації незалежності 1776 р. Цю Декларацію покладено в основу Конституції США, яка є однією з найдемократичніших із широкими громадянськими свободами і правами, що відкрила шлях до прискореного розвитку ринкових відносин. Перші десять поправок до Конституції США, відомі як Білль про права США, розширили перелік законодавчо закріплених прав і свобод.

Слайд 8

Еволюція уявлень про права людини в історії людства 1789 р. у Франції прийнято Декларацію прав людини і громадянина, в якій викладено «природні, невід’ємні та священні права людини і громадянина», про забезпечення державою природних і невід’ємних прав людини, забезпечення свободи, власності, безпеки й опору пригнобленню, про презумпцію невинності тощо. Вперше закріплено принцип взаємовідносин людини й держави в демократичному суспільстві: «Дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Слайд 9

Еволюція уявлень про права людини в історії людства Проголошено загальнолюдські принципи рівності людей у правах і перед законом, ідею народовладдя. Декларація стала попередницею конституцій багатьох європейських держав того часу й мала велике значення для країн Європи в боротьбі проти абсолютизму й феодалізму.

Слайд 10

Поняття прав і свобод людини Права й свободи – це обсяг і межі благ, які держава зобов’язувалася гарантувати особі й суспільству. Поняття прав і свобод людини та громадянина нині є найважливішою проблемою внутрішньої політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод людини, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Слайд 11

Поняття прав і свобод людини Права людини – це права, нерозривно пов’язані з існуванням людини, з її можливостями існувати й розвиватися як особистість. Свободи людини – це суб’єктивне право особи, яке являє собою способи (форми) її можливої поведінки. Розрізняють природні права людини, тобто пов’язані з самим її існуванням і розвитком. Це насамперед невід’ємні і невідчужувані права людини, які є такими лише тому, що вони дані людині від народження, формуючи і підтримуючи в людині почуття власної гідності.

Слайд 12

Поняття прав і свобод людини Згідно з Конституцією України до цього виду прав належать: - право на життя (ст. 27); - право на повагу до гідності людини (ст. 28); - право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) та ін. Є набуті права, що в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина(інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ).

Слайд 13

Поняття прав і свобод людини У законодавчих документах, створених у державі на міжнародному рівні, закріплено цілу низку прав людини і громадянина. Основою таких прав є згода тих, на кого вони поширюються. Сучасне міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Прийнято цілу низку міжнародних документів з прав людини: - Загальна декларація прав людини (1948 р.); - Міжнародний договір про громадянські та політичні права (1966 р.); - Міжнародний договір про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.) та ін.

Слайд 14

Поняття прав і свобод людини Таким чином, права людини – це певні можливості, що ґрунтуються на загальнолюдській моралі та необхідні людині для існування її і розвитку в конкретних історичних умовах. Вони мають бути загальними та рівними для всіх.

Слайд 15

Основні свободи громадянина Свобода – це одна з найвищих цінностей людини. За відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. Отже, захист та повагу до особистої свободи треба розглядати як один із найважливіших обов’язків держави.

Слайд 16

Основні свободи громадянина Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Це природні і невід’ємні права людини, одні з найважливіших духовних потреб людини. Людина отримує ці духовні цінності від часу свого народження і ніхто не має права заборонити користуватися цими свободами. Свобода думки, совісті та релігії – це та основа, на якій ґрунтується право людини вільно висловлювати свої думки.

Слайд 17

Основні свободи громадянина Важливою свободою людини є свобода слова, без якої неможлива демократія, бо через свободу слова громадяни можуть здійснювати контроль за діяльністю держави. Прагнення придушити, обмежити свободу переконань та свободу їх висловлювання відоме багатьом країнам світу. У тоталітарних державах порушення свободи слова супроводжується репресіями.

Слайд 18

Права людини і права громадянина З правами людини тісно пов’язані права громадянина. Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні, адже права людини поширюються на всіх людей, які проживають в тій або іншій державі, а права громадянина торкаються лише тих осіб, які є громадянами певної країни. Приклади прав громадянина, закріплених Конституцією України: - право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації (ст. 36); - право на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (ст. 39) тощо.

Слайд 19

Права людини і права громадянина Права громадянина – це особливий зв’язок між людиною і державою, між якими виникає взаємна відповідальність. Взаємозалежність прав людини і прав громадянина проявляється в тому, що вони в деяких випадках закріплюються в одному документі. Гарантом прав і свобод людини та громадянина є Президент України. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює Уповноважений Верховної Рада України з прав людини.

Слайд 20

Покоління прав людини Права людини торкаються різних аспектів її життя. Вони відрізняються за різними якостями, які потрібно брати до уваги у разі забезпечення, охорони й захисту їх. Залежно від сфери суспільного життя, з якою вони пов’язані, права людини поділяються на: 1. Особисті (громадянські); 2. Політичні; 3. Економічні; 4. Соціальні; 5. Культурні (духовні); 6. Екологічні.

Слайд 21

Особисті права людини Особисті – передбачають гарантовані державою можливості людини, необхідні для її фізичного існування та задоволення життєвих потреб: 1) право на вільний розвиток особистості; 2) право на життя; 3) право на повагу людської гідності; 4) право на свободу і особисту недоторканність; 5) недоторканність житла; 6) таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції; 7) невтручання в особисте і сімейне життя; 8) свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право на вільний в’їзд в Україну і виїзд з України; 9) право на свободу думки і слова, на вільне висловлювання своїх поглядів і переконань; 10) свобода світогляду і віросповідання.

Слайд 22

Політичні права людини Політичні – гарантовані державою можливості особи брати участь у державному і громадському житті через участь у здійсненні державної влади і громадського самоврядування: 1) право на свободу думки та слова; 2) право на вільне вираження своїх поглядів і переконань; 3) право на свободу об´єднань у політичні партії та громадські організації; 4) право на участь в управлінні державними справами; 5) право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах; 6) право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади й органів місцевого самоврядування; 7) право мирно, без зброї збиратися та проводити збори, мітинги, походи й демонстрації; 8) право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб; 9) право на страйк.

Слайд 23

Економічні права людини Економічні – права у сфері економічних і насамперед майнових відносин: 1) право на приватну власність; 2) право на підприємницьку діяльність; 3) право на користування об’єктами державної та комунальної власності.

Слайд 24

Соціальні права людини Соціальні – забезпечують людині гідний рівень життя та її соціальну захищеність: 1) право на працю; 2) право на страйк; 3