X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративна відповідальність

Завантажити презентацію

Адміністративна відповідальність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративна відповідальність

Слайд 2

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Характеристика адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Використана література. План

Слайд 3

Адміністративна відповідальність - це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення. 1. Поняття і підстави адміністративної відповідаль-ності.

Слайд 4

є засобом охорони встановленого державою право-порядку; нормативно визначена і полягає в застосуванні (реа-лізації) санкцій правових норм; є наслідком винного антигромадського діяння; супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння; пов'язана з примусом, з негативними для правопо-рушника наслідками (морального або матеріального ха-рактеру), яких він має зазнати; реалізується у відповідних процесуальних формах. Похідні ознаки адміністративної відповідальності ви-значаються її юридичною природою. Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона:

Слайд 5

Тривалий час у правовій науці підставою адміністративної відповідальності вважалася протиправна винна дія або бездіяльність, що порушує встановлене адміністративно-правовою нормою правило, але за своїм характером і наслідками не тягне за собою кримінального покарання.

Слайд 6

Система правових норм, які регулюють застосування адміністративних стягнень, є нормативною основою адміністративної відповідальності.

Слайд 7

матеріально-правові, що закріплюють загальні пи-тання адміністративної відповідальності (завдання і система законодавства про адміністративні правопорушення, підстави і суб'єкти відповідальності, система адміністративних стягнень та ін.); склади адміністративних проступків; адміністративно-процесуальні, що закріплюють провадження у справах про адміністративні правопорушення; організаційні, що закріплюють порядок створення, правове становище, підвідомчість суб'єктів адміністративної юрисдикції. За змістом їх можна поділити на три види:

Слайд 8

Норми, що встановлюють адміністративну відповідаль-ність, розосереджені в різних кодексах і нормативних актах. Основним їхнім джерелом є Кодекс України про адмі-ністративні правопорушення. Паралельно з ним діють Митний, Лісовий, Повітряний кодекси; закони "Про над-звичайний стан", "Про охорону державного кордону", "Про боротьбу з корупцією" та ін., що містять норми, якими встановлюється адміністративна відповідальність.

Слайд 9

Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, яка і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. 2.Характеристика адміністративних стягнень.

Слайд 10

1) попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація: · предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; · грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові: права керування транспортними засобами, права полювання); 6) виправні роботи; 7) адміністративний арешт. Види адміністративних стягнень

Слайд 11

Кожне стягнення є покаранням, мірою відповідальності, призначеної за проступки, а застосування будь-якого стягнення означає настання адміністративної відповідальності і тягне для винного несприятливі юридичні наслідки.

Слайд 12

Адміністративні стягнення накладаються компетентними органами і посадовими особами шляхом видання спе-ціальних індивідуальних актів управління, що мають примусовий характер. Примусовий вплив повинен бути спра-ведливим, відповідати характеру проступку й особи правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості проступку.

Слайд 13

За характером впливу стягнення поділяються на особисті, майнові, особисто-майнові. Так, попередження й адміністративний арешт спрямовані безпосередньо на особу правопорушника. До майнового належать штраф, виправні роботи, вилучення і конфіскація предмета. Особисто-майновим стягненням є позбавлення спеціального пра-ва. Це стягнення в тому або іншому обсязі впливає на особистість через його майнові інтереси.

Слайд 14

Стягнення також можуть бути разовими, одномоментними (конфіскація, попередження, штраф) і тривалими, розтягнутими в часі (арешт, позбавлення прав, виправні роботи).

Слайд 15

1) попередження; 2) штраф; 3) конфіскація: 4) виправні роботи; 5) адміністративний арешт. 3.Види адміністративних стягнень

Слайд 16

Попередження (ст. 26 КаАП) застосовується як самостійна міра покарання за вчинення незначних адміністративних порушень, а також щодо осіб, які вперше вчинили проступок і при цьому мають добрі характеристики.

Слайд 17

Зміст попередження як міри адміністративного стягнення полягає в офіційному, від імені держави, осудженні протиправного діяння органом адміністративної юрисдикції й у попередженні правопорушника про неприпустимість таких дій надалі.

Слайд 18

Штраф (ст. 27 КпАП) - це грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністра-тивні правопорушення у випадках, установлених законо-давством України.

Слайд 19

Штраф - адміністративне стягнення накладається на правопорушників або в адміністративному порядку (орга-нами адміністративної юрисдикції, повноваження яких визначені статтями 218-220' і 222-2447), або в судовому (адміністративно-юрисдикційні повноваження міських і районних судів визначені ст. 221). Це винятково грошове стягнення. Чинному законодавству про адміністративні правопорушення не відомі інші форми штрафу (наприк-лад, натуральний штраф).

Слайд 20

1) державним примусом; 2) обмеженням майнових інтересів тих, до кого він застосовується; 3) одночасним (разовим) стягненням. Як адміністративно-правова санкція штраф характеризується:

Слайд 21

Штраф повинен бути сплачений порушником не пізні-ше 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення даного стягнення, а у випадку оскарження або опротестування - 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. Якщо штраф накладено на особу у віці від 16 до 18 років, а в нього відсутній самостійний заробіток, то штраф стягується з батьків або осіб, що їх замінюють.

Слайд 22

Оплатне вилучення (ст. 28 КпАП) застосовується тільки щодо предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднього об'єкта адміністративного правопорушення. Воно полягає у примусовому вилученні предмета, його на-ступній реалізації і передачі колишньому власнику вирученої суми з відрахуванням витрат по реалізації. Фактично йдеться про примусову реалізацію майна, що знаходилося в особистій власності правопорушника. Це стягнення може бути основним або додатковим. Оплатне вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів не може застосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування. Це стягнення міститься в санкціях статей 121', 130, 133, 1661, 191, 193.

Слайд 23

Мета сплатного вилучення - виключити володіння предметом, забороненим до використання або ж використовуваним з порушенням установлених правил. Дана міра більш м'яка порівняно з конфіскацією і відрізняється від неї сплатним характером.

Слайд 24

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адмініст-ративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави.

Слайд 25

Адміністративний арешт (ст. 32 КпАП). Даний захід відповідальності встановлено за адміністративні правопорушення, що за ступенем громадської безпеки наближається до злочинів. Він є найбільш суворим з усіх видів адміністративних стягнень. Тому законодавець прямо зазначає, що адміністративний арешт застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. Цією ж обставиною пояснюється використання даного стягнення тільки в альтернативних санкціях.

Слайд 26

Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею) на термін до 15 діб. Його не застосовують до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, інвалідів 1 і 2 груп (ст. 32), а також військовослужбовців, призваних на збори військо-возобов'язаних, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (ст. 15).

Слайд 27

Винятковість адміністративного арешту означає, що можливість застосування до правопорушника альтернативних заходів впливу старанно вивчена і визнана недо-цільною.

Слайд 28

• незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44); • дрібне хуліганство (ст. 173); • розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у громадських місцях у п'яному вигляді (ч. З ст. 178); • злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку, військовослужбовця (ст. 185); • порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 185'); • прояв неповаги до суду (ст. 1853). За чинним законодавством адміністративний арешт передбачається за вчинення таких видів правопорушень:

Слайд 29

1.Адміністративне право України. Підручник. - К., 2003. 2.Словник-довідник юриста. - Харків, 2001.   Використана література:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство