X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Майстер-клас «Інтерактивні види роботи на уроці як складові освітніх технологій, що впливають на стимулювання навчальної активності учнів». Технологія навчання “Акваріум”

Завантажити презентацію

Майстер-клас «Інтерактивні види роботи на уроці як складові освітніх технологій, що впливають на стимулювання навчальної активності учнів». Технологія навчання “Акваріум”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Прашко Олена Володимирівна науковий співробітник відділу проектування обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Слайд 2

Людина навчилася пересуватися зі швидкістю від 100 до 14 000 миль за годину. Для встановлення першого рекорду (руху зі швидкістю 100 миль за годину) роду людському знадобилися мільйони років, а другого — всього 58 років. Кількість наукових журналів та наукових статей подвоюється кожні 15 років, а щорічне зростання науково-технічної літератури у світі становить приблизно 60 мільйонів сторінок. За підрахунками Е. Тоффлера, якщо за масштаб світової історії взяти ритм зміни поколінь, то від виникнення Гомо Сапієнса до середини ХХ століття пройшло 800 поколінь. Із них 750 жило в печерах або вело бродяче життя, лише 70 поколінь знало писемність, 6- книгодрукування, 4 – точний рахунок часу і тільки 2- електронометр. Менш ніж за 60 років швидкість зв’язку зросла у мільйон разів, потужність озброєнь у 10 млн., енергонасиченість промисловості у 1000 разів, швидкість пересування – у 100. За цей час отримано 80 % знань, які має сьогодні людство. Якщо з 1800 року обсяг знань подвоювався кожні 50 років, з 1950 – кожні 10 років, тепер зростає вдвічі кожні 5 років. Сучасні вчені вважають, що подвоєння знань відбувається щорічно.

Слайд 3

1. Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне застосування діяльнісного підходу, впровадження інтерактивних технологій; 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета; 3. Забезпечення презентації обов’язкових знань у вигляді опорних таблиць з максимально ущільненою і структурованою інформацією; 4. Зниження рівня абстрактності у викладі навчального матеріалу; 5. Переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів і вчителів; зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності. 6. Більш широке й послідовне використання форм роботи, що допомагають зняти психологічне напруження, формують образно-емоційний і духовний світ дитини.

Слайд 4

Поняття «Інтерактивний» (англ.inter –взаємний, akt – діяти) означає активну взаємодію учителя і учнів під час навчально-виховного процесу. На думку багатьох досвідчених учителів-практиків із різних країн світу, інтерактивне навчання є шляхом до особистісно-орієнтованого розвивального навчання, коли учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт навчально-виховного процесу в першу чергу шляхом продуктивного творчого діалогу.

Слайд 5

Яким повинен бути обдарований учитель?

Слайд 6

Коли вчителі перестануть учити, тоді учні почнуть учитися

Слайд 7

1. Позитивна взаємозалежність учасників групи 2. Особистісна взаємодія 3. Індивідуальна та групова підзвітність 4. Розвиток навичок міжособистісного спілкування 5. Рефлексія

Слайд 8

1. Взаємоперевірка рішення задачи, виконання вправи, тесту по ключу, що запропонований учителем; 2. Взаємооцінка виконаної роботи за критеріями, що запропоновані учителем; 3. Взаємодиктант; 4. Обговорення текстів, письмового документу; 5. Інтерв’ю на задану тему; 6. Спільний аналіз проблеми; 7. Редагування роботи однокласника; 8. Складання питань до прочитаного тексту; 9. Складання таблиці, плану або опорної схеми; 10. Переказ тексту; 11. Пошук додаткової інформації; 12. Написання творчої роботи; 13. Індивідуальний проект; 14. Формулювання висновків, підсумку уроку або завдання.

Слайд 9

1. Мозковий штурм; 2. Карусель; 3. Діалог; 4. Синтез думок; 5. Пошук інформації; 6. Коло ідей; 7. Проект; 8. Броунівський рух; 9. Дерево рішень; 10. Зроби вибір; 11. Свіча (мікрофон); 12. Акваріум

Слайд 10

Учитель пропонує проблему, яка фіксується на дошці, ватмані або зошиті. Усі учасники обговорення висувають ідеї щодо розв'язання проблеми. Усі ідеї записуються, групуються або ранжуються, аналізуються

Слайд 11

Учні створюють два кола: внутрішнє та зовнішнє. У внутрішньому колі учні сидять нерухомо, у зовнішньому учні міняються кожні 30 секунд. Завдання: проговорити за декілька хвилин декілька тем з метою обміну інформацією

Слайд 12

Клас об'єднують у 5-6 робочих груп. Обирається група експертів. Завдання: спільний пошук групами узгодженого рішення. Кожна група надає свій варіант рішення, підсумок записується на дошці. Експерти фіксують спільні погляди, узагальнюють відповіді. Групи обговорюють і записують у зошит остаточний варіант

Слайд 13

Після об'єднання в групи і виконання завдання, учні не записують відповідь на дошці, а передають іншим групам. Ті доповнюють відповідь своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти порівнюють висновки груп з власними висновками, роблять загальний звіт і представляють на обговорення усьому класу

Слайд 14

Пошук відповідей на запитання, які можна знайти у різних джерелах інформації. Заслуховуються відповіді кожної групи. Відповіді доповнюються та обговорюються

Слайд 15

Розв'язання суперечливих питань, складання переліку ідей і залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Усі групи мають однакове завдання, яке складається з кількох питань. Групи представляють свої пропозиції по черзі

Слайд 16

Завдання: обговорити конкретну навчальну проблему з різних сторін. У результаті роботи груп складається єдиний проект, визначаються шляхи вирішення проблеми або досягнення мети. Складений проект, як правило, рецензує та доповнює група рецензентів

Слайд 17

Учні рухаються по класу у вільному порядку з метою збору інформації для відповіді на поставлене питання

Слайд 18

Клас об’єднується в 3-4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання і робить запис на своєму дереві (аркуш паперу). Групи міняються «деревами», додаючи нові ідеї

Слайд 19

Учитель зачитує твердження. Учні об’єднуються у групи, що підтримують те або інше твердження. Завдання: пояснити власну позицію (власний вибір)

Слайд 20

По колу передається запалена свіча (уявний мікрофон). Учні по черзі стисло висловлюють свої думки щодо проблеми, що вирішується на уроці, дають відповідь на поставлене (широке) питання

Слайд 21

Учні об’єднуються в три групи. Дві групи по черзі вирішують проблемне питання. Група експертів оцінює роботу груп, оцінюючи рівень взаємодії в групах та результативність пошуку шляхів вирішення проблеми

Слайд 22

Науковець Визначення дискусії як методу В. Оконь Дискусія як складова групи методів засвоєння знань Т.Ільїна Дискусія як метод здобуття нових знань, закріплення й вироблення умінь та навичок Б.Бадмаєв Дискусія як інтерактивний метод навчання, що грунтується на психології людських відносин та взаємодії Ю.Бабанського Дискусія як метод стимулювання мотивації навчально-пізнавальної діяльності О.Савченко Словесний метод навчання С.Смирнов Метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей й особистісних якостей учнів

Слайд 23

Дискусія як метод інтерактивного навчання(discussion)- дослідження, розбір Навчальна дискусія - цілеспрямоване, колективне обговорення конкретної проблеми, обмін думками, ідеями У науковому обігу означення дискусії трактується як просте обговорення, під час якого учасники висловлюють думки з метою доповнення, уточнення того, що сказане, або з метою заперечення, зіткнення різних точок зору, підходів, позицій Дискусія є вільним обміном думками, якими б непопулярними чи несподіваними для інших вони би не були (Кларін)

Слайд 24

Вид дискусії Зміст Ситуаційні игри У дискусії можуть брати участь декілька груп, кожна виробляє свій варіант рішення. При обговоренні рішень можливе попереднє рецензування, публічний захист, різні способи оцінки результатів. В залежності від мети уроку ситуації можуть носити різний характер: прогностичні ситуації, ситуації-вправи, ситуації-ілюстрації, проблемні ситуації, оціночні ситуації тощо. Круглий стіл Бесіда, у якій бере участь мала група учнів (від 5 учнів), під час якої відбувається обмін думками, досвідом як з учасниками круглому столу, так і з аудиторією Засідання експертної групи (Панельна дискусія) Група із 5-6 учнів заздалегідь обирає лідера. Проблема обговорюється спочатку в експертній групі, потім позиція групи доводиться іншим учням класу. Кожний учасник експертної групи виступає із лаконічним повідомленням Форум Обговорення. Має спільні риси з засіданням експертної групи. Під час обговорення група обмінюється думками з аудиторією Симпозіум Учасники виступають з повідомленнями, що містять точку зору доповідача. Після виступу відповіда