X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕНЕДЖМЕНТ, ЙОГО ЕВОЛЮЦIЯ, РIВНI I ПДХОДИ ДО УПРАВЛIННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити презентацію

МЕНЕДЖМЕНТ, ЙОГО ЕВОЛЮЦIЯ, РIВНI I ПДХОДИ ДО УПРАВЛIННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕНЕДЖМЕНТ, ЙОГО ЕВОЛЮЦIЯ, РIВНI I ПДХОДИ ДО УПРАВЛIННЯ

Слайд 2

1.Сутнiсть менеджменту.

Слайд 3

1. Сутнiсть менеджменту. З раннього дитинства людині знайоме поняття „управління”. Спочатку вона бачить як керують автомобілем, потім пізнає, шо управляти можна обладнанням, а також поведінкою інших дюдей.

Слайд 4

Менеджмент - це наука управлiння органiзацiями. Його зараховують до числа найкрупнiших наукових новацiй 20-го столiття. Слово "менеджмет" не має точного відповідника в українській мові.

Слайд 5

У спрощеному розумінні "менеджмент"- це вміння досягти поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння організовувати ефективну роботу управлінського апарату.

Слайд 6

SМенеджмент ( від англ. – управляти) – вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо-господарською діяльністю організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Слайд 7

иробництвом з метою пiдвищення його ефективностi i збiльшення прибутку.

Слайд 8

Є iнше визначення менеджменту - це система поточного i перспективного планування , прогнозування i органiзацiї виробництва, реалiзацiї продукцiї та послуг з метою отримання прибутку.

Слайд 9

Оксфордський словник англiйської мови дає такi тлумачення «менеджменту»: Менеджмент - це спосiб та манера спiлкування з працiвниками. Менеджмент - це влада та мистецтво управляти. Менеджмент - це вмiння та адмiнiстративнi навички органiзовувати ефективну роботу апарату управлiння та інш.

Слайд 10

Термiн «менеджмент», «менеджер» швидко i мiцто увiйшли в сучасне життя, замiнивши вокористовуваний ранiше термiни «керування», «керiвна дiяльнiсть» «керiвник», «директор». Термiн менеджмент за своєю суттю є аналогiчним термiну керування, це його синонiм, однако не в повнiй мiрi.

Слайд 11

Термiн «керування» значно ширший, поскiльки застосовується до рiзних видiв людської дiяльностi. Термiн «менеджмент» застосовується лише до керування соцiально-економiчними процесами на рiвнi фiрми, яка працює в ринкових умовах - технократи, бiлi манжети.

Слайд 12

Вiн походить вiд латинського словосполучення manaagare , що перекладається як працювати руками. Iншого значення це поняття набуває з формуванням менеджменту як спецiальної галузi знань про закони управлiння органiзацiйними структурами бiзнесу. У зарубiжнiй термiнологiї дiєслово управляти має декiлька iнтерпритацiї, в тому числi to monage - управляти в господарськiй сферi.

Слайд 13

Звiдси i виникло i iнше поняття: менеджер - це керiвник (управлiнець), котрий працює в господарськiй, перш за все, виробничо-ринковiй сферi i має професiй-нi знання з органiзацiї управлiння виробництвом.

Слайд 14

2. Мета i завдання менеджменту. Мета менеджменту – забезпечення прибутковості чи дохідності діяльності організації на основі раціонального налагодження виробничого процесу управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу та залучення коштів.

Слайд 15

Прибутковість організації свідчить про ефективність її виробничо-збутової діяльності, яка досягається внаслідок мінімізації витрат (на сировину, матеріали, оплату праці та ін.) і максимізації доходів від результатів виробництва – випуску продукції та подання послуг.

Слайд 16

Завдання менеджменту – конкретизований у просторі і часі зміст мети менеджменту для окремих структурних підрозділів виконавців відповідно до їх функціонального призначення.

Слайд 17

Найважливішим завданням менеджменту стосовано фармацiї є створення, організація виробництва ЛП i ВМП, надання послуг з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріальних та людських ресурсів і забезпечення рентабельної діяльності організації, її стабільного становища на ринку.

Слайд 18

Менеджмент як управління в умовах ринкової економіки передбачає: 1. орієнтацію організації на попит і потреби ринку, конкретних споживачів; 2. виробництво видів продукції, які мають попит і можуть принести очікуваний прибуток; 3. постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва: отримання оптимальних результатів із меншими витратами;

Слайд 19

4. господарську самостійність, яка забезпечує свободу прийняття рішень тими, хто відповідає за кінцеві результати організації. Її підрозділів; 5. постійний перегляд цілей і програм залежно від ситуації на ринку; 6. встановлення остаточного результату діяльності організації, її підрозділів на ринку;

Слайд 20

Кожне аптечне i фармацевтичне пiдприемство будує свою дiяльнiсть, зорiєнтовано на один критерiй - прибуток.. Його отримання пов'язано з необхiднiстю виробництва лiкiв та надання послуг.

Слайд 21

Менеджмент одночасно повинен вирiшувати три завдання: 1. Отримання прибутку 2. Скорочення власних витрат 3. Розширення ринкового сегменту (ринку збуту)

Слайд 22

Меджмент дiлиться на: виробничий менеджмент - спрямований на еа вибір основних параметрів технологічного процесу Фiнансовий менеджмент - аналiз i оцiнювання фiнансового стану; розроблення фiнансової стратегiї; пiдтримання лiквiдностi пiдприємства; цiнова полiтика

Слайд 23

Операцiйний менеджмент - рацiональна органiзацiя управлiнням i виробництiва; планування продукцiї; управлiння запасами; контроль якостi продукцiї Менеджмент персоналу - Планування трудових ресурсiв; набiр i добiр кадрiв;визначення заробiтної плати; професiйне навчання; подiл працi.

Слайд 24

Менеджмент маркетингу - Виявлення потреб ринку;визначення споживчих якостей продукцiї вiдповiдно до потреб ринку; задоволення потреб ринку в продукцiї; забезпечення рентабельностi роботи пiдприємства

Слайд 25

Прибутковiсть пiдприємства свiдчить про ефективнiсть його виробничо-збутової дiяльностi, яка досягається шляхом мiнiмiзацiї витрат (витрати на сировину, та iнш.) та максимiзацiї прибуткiв вiд результатiв випуску лiкарських засобiв та їх реалiзацiї.

Слайд 26

Менеджмент призваний створити умови для успiшного функцiювання аптеки, складу фабрики чи заводу, виходячи з того, що прибуток ж не причиною iснування аптеки, а результат її дiяльностi, який в кiнцеву пiдсумку визначає ринок.