X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Завантажити презентацію

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Економічне зростання. Циклічність як закономірність економічного розвитку. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання * ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Слайд 2

1. Економічне зростання: сутність, фактори теорії та моделі 2. Економічні цикли: сутність та види. Антициклічна політика держави 3. Відтворення робочої сили. Зайнятість: сутність, форми та види. Теорії зайнятості 4. Безробіття: сутність, причини, форми, наслідки *

Слайд 3

*

Слайд 4

ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ * Фактори попиту Фактори розподілу Фактори пропозиції Моделі економічного зростання: однофакторна (модель Харрода-Домара) двофакторна або модель виробничої функції (Кобба – Дугласа)) багатофакторна (модель Денісона)

Слайд 5

Процес відтворення в дійсності далеко не завжди являє собою рівномірний, поступальний рух економічного зростання. У суспільному виробництві роки швидкого підйому змінюються періодами уповільненого руху, економічного спаду (кризи) та застою… *

Слайд 6

ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ * У ХІХ ст. Ж.Б.Сей, Д.Рікардо та ін. вважали, що загальні кризи неможливі, часткові кризи надвиробництва пояснювали порушенням пропорційності між різними галузями виробництва. Вони вважали, що рух ринкової економіки сам відновлює цю пропорційність. Протягом ХХ ст. економічні кризи неодноразово потрясали світ. Вчені підходили до розгляду цього явища з різних позицій: Дж.М.Кейнс, Е.Хансен пояснювали кризи недостньою схильністю людей до споживання. На їх думку, доходи населення зростають швидше, ніж обсяги споживання. Вихід з кризи, відповідно до цієї позиції, полягає у стимулюванні сукупного споживання. Монетаристи на чолі з М.Фрідменом причини криз вбачають у недоліках кредитно-грошової політики.

Слайд 7

Основні показники, що характеризують циклічні коливання: * динаміка ВНП і національного доходу; * динаміка промислового виробництва; * динаміка зайнятості; * динаміка використання (завантаження) промислових потужностей; * динаміка реальних доходів населення; * динаміка норми прибутку (рентабельності). *

Слайд 8

* 0А—загальна лінія розвитку виробництва за певний період Q—обсяг виробництва; t—час; ВС—лінія руху фаз циклу ФАЗИ СЕРЕДНЬОГО ЦИКЛУ

Слайд 9

* Коливання в русі суспільного виробництва, що регулярно повторюються протягом певного періоду часу означають циклічний характер його розвитку Тривалість циклу визначають від однієї кризи до наступної або від одного піку підйому до наступного

Слайд 10

Про існування довгострокових економічних коливань економісти здогадувалися давно. Вперше ще у ХІХ ст. про це писали Дж.Б.Кларк, І.С.Джевонс, пізніше - М.І.Туган-Барановський, К.Каутський, В.Парето та ін. Створення теорії "довгих хвиль", однак, пов'язано з ім'ям російського вченого М.Д.Кондратьєва (1892-1938). Не зважаючи на те, що основні дослідження з цього напрямку були опубліковані ним ще у 20-х роках, внесок Кондратьєва в дослідження даної проблеми був настільки вагомим, що великі економічні цикли одержали в науці назву "циклів Кондратьєва". *

Слайд 11

Людський ресурс – це дана від природи та накопичена у процесі розвитку людської особистості сукупність її фізичних, розумових, морально-психологічних та соціально-комунікативних потенцій, які вона здатна використовувати у процесі економічно значимої та творчої діяльності *

Слайд 12

Специфіка людських ресурсів (порівняно з іншими ресурсами), полягає у наступному: - люди не лише створюють, але й споживають матеріальні та нематеріальні блага - людське життя не вичерпується лише трудовою діяльністю,тому необхідно враховувати й особисті потреби - на сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до знань, вмінь, особистих якостей працівника *

Слайд 13

Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризують різні категорії: Населення Економічне активне населення Трудові ресурси Трудовий потенціал Людський капітал *

Слайд 14

Наприкінці І тис.н.е на планеті проживало близько 250 млн. людей Середні щорічні темпи приросту населення земної кулі: 1000-1900 рр. - становили менше 0,2% 1800-1900 рр. - зросли на 0,6% У 1950 цей показник сягнув 1,4% На початку 60-х – 2% У наступні 30 років скоротився Абсолютний щорічний приріст населення Землі – близько 90 млн. осіб. Населення – сукупність людей, які проживають на визначеній території *

Слайд 15

Класифікація населення за традиційною методикою Трудові ресурси (працездатне населення в працездатному віці + працюючі підлітки + працюючі інваліди + працюючі пенсіонери - непрацюючі пільгові пенсіонери) Населення, що не належить до трудових ресурсів (діти + непрацюючі пенсіонери, в тому числі пільгові, підлітки, інваліди) Класифікація населення за методикою МОП Економічно активне населення (зайняті + безробітні) Економічно неактивне населення Населення молодше 15 і старше 70 років *

Слайд 16

МОП (міжнародна організація праці) створена в 1919 р. Місце перебування – Женева. Мета - вивчення і поліпшення умов праці та життя трудящих шляхом вироблення конвенцій і рекомендацій з питань трудового законодавства. Основні сфери діяльності: зайнятість та безробіття, професійна підготовка та перепідготовка кадрів; права людини; умови, безпека та гігієна праці, виробниче та навколишнє середовище; заробітна плата; соціальне забезпечення; окремі категорії трудящих. *

Слайд 17

*

Слайд 18

* Структура трудових ресурсів вік; освіта; стать; соціальний статус; місце проживання професія; національність та мова; релігія; зайнятість за сферами До трудових ресурсів належать: працездатне населення у працездатному віці за винятком непрацюючих пільгових пенсіонерів; працюючі підлітки; працюючі інваліди; працюючі пенсіонери Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві

Слайд 19

Трудовий потенціал – здатність працездатного населення, трудових ресурсів, які перебувають у розпорядженні трудових колективів, суспільства загалом, до кількісного та якісного зростання Види трудового потенціалу: Трудовий потенціал ЛЮДИНИ Трудовий потенціал ПІДПРИЄМСТВА Трудовий потенціал ТЕРИТОРІЇ Трудовий потенціал СУСПІЛЬСТВА Трудовий потенціал залежить від: наявного рівня економічної системи; відносин економічної власності; загальноосвітнього рівня; кваліфікаційного рівня; фізичного стану та стану здоров'я; соціально-демографічної структури; культурного та духовного рівня; мотивації працівників; вміння працювати в колективі *

Слайд 20

Людський капітал (Human Capital) - це виробничі знання, уміння і професійна підготовка, якими володіє окрема людина, тобто вартість, яка створюється в результаті затрат на навчання, освіту, зміцнення здоров'я — це сформований і розвинутий у результаті інвестицій і накопичений людиною (людьми) певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутку підприємства та національного доходу *

Слайд 21

До найважливіших видів інвестицій у людський капітал належать: - освіта, медичне обслуговування й охорона здоров'я, - підготовка і підвищення кваліфікації на виробництві (накопичення виробничого досвіду), - пошук інформації про ціни та доходи, - міграція, народження дітей і догляд за ними Інвестиції у людський капітал – це витрати на створення або збільшення запасу здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій працівника заради підвищення ефективності його використання у трудовій сфері суспільного виробництва і зростання доходів (заробітків) його власника. *

Слайд 22

Ринок праці : система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією робочої сили, тобто з її купівлею і продажем економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці робочої сили механізм, що забезпечує узгодження ціни робочої сили і умов праці між роботодавцями і найманими працівниками та регулює попит і пропозицію робочої сили

Слайд 23

Умови виникнення ринку праці юридична свобода власника робочої сили відсутність у працівника засобів виробництва поява на ринку праці покупця – власника засобів виробництва Умови ефективного функціонування ринку праці: незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю; рівноправні партнерські відносини на ринку праці; конкуренція між власниками робочої сили; баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати; можливість захисту своїх інтересів робітниками; прагнення продавця продати свій товар найдорожче, а покупця - купити найдешевше;

Слайд 24

Попит і пропозиція ринку праці за класичною моделлю

Слайд 25

Слайд 26

*

Слайд 27

* Рівень безробіття = Безробітні Робоча сила *100%

Слайд 28

Ледарство - мати всіх пороків. Люди задоволені, якщо вони зайняті справою.       Бенджамін Франклін *

Слайд 29

* http:// www.economicsvisual.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка