X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Олесь СЛІСАРЕНКО

Завантажити презентацію

Олесь СЛІСАРЕНКО

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слісаренко Олекса

Слайд 2

Слiсаренко Олекса Андрiйович народився 28 березня 1891 р. на хуторi Канiвцові, Шатовськоï волостi, Вовчанського повiту на Харкiвщинi (нинi село Шипутове, Великобурлуцького району). Батько майбутнього письменника, Андрiй Прокопович Снiсар, назвав свого сина, свою п'яту дитину, Олексою. А пiд час хрестин глухуватий пiп записав хлопчика сином Слiсаря (звiдси й пiшло Слiсаренко)

Слайд 3

СІМ’Я Багатодiтна сiм'я Снiсарiв, у якiй пiзнiше народилося ще двоє дiтей, недовго затрималася на хуторi. У зв'язку з матерiальними нестатками, батько, який працював майстром на панськiй лимарнi, змушений був шукати новi заробiтки й переïхав у хатнянськiй маєток Генрихова. Олексi на ту пору виповнилося дев'ять рокiв. Прийшов час подумати про його освiту.        

Слайд 4

нАВЧАННЯ Хлопчика вiддали до сiльськоï школи. Наука давалася Олексi легко. Олексу вiддали до церковно-приходськоï школи. Роки навчання в нiй залишились у пам'ятi Слiсаренка надовго: жадiбний до знань хлопчина нарештi зустрiв людину, яка багато в чому вирiшила його майбутню долю. Йдеться про вчительку словесностi С.А Люмiнарську. Вона мала значний вплив на смаки та вподобання пiдлiтка, вiдкриваючи перед ним чарiвний свiт лiтератури украïнських та росiйських класикiв. 

Слайд 5

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ Пiсля закiнчення церковно-приходськоï школи хлопчину вiддали на службу до мiсцевоï контори - треба було заробляти на хлiб. Почалися нуднi й сiрi буднi. Проте Олексин дядько, рiдний материн брат Н.В Кисельов, знаючи про здiбностi племiнника, вирiшив допомогти йому влаштувати життя iнакше. І через деякий час юнак вступив до Кучерiвськоï сiльськогосподарськоï школи. Однак навчався вiн у цьому закладi недовго. Не мiг витримувати байдужiсть i рутину, яка панувала в усьому: i в системi викладання предметiв, i в стосунках примiтивних педагогiв та безталанних учнiв. Однак Олексу чи не найбiльше вражала тупiсть i самодурство директора. 

Слайд 6

Перша свІтова вiйна Двадцятилiтнiй Олекса Слiсаренко змiнив цивiльний одяг на солдатський мундир. Вiд рядового - до офiцера-артилериста - такий шлях письменника у роки вiйни. Шiсть рокiв перебування у вiйську були творчо безплiдними. Натомiсть на фронтi його захоплює вир революцiйноï боротьби. Разом з багатьма iншими по-революцiйному настроєними однополчанами вiн самовiльно демобiлiзується з фронту й вирушає до Києва.

Слайд 7

тВОРЧІСТЬ 1919 року вийшла перша його збiрка - "На березi Кастальському", перейнята символiстськими мотивами. Проте, захопившись футуризмом - "найпередовiшою", "найреволюцiйнiшою" течiєю, - вiн змiнює свiй стиль.   До надрукованоï 1923 року збiрки "Поеми" увiйшли кiлька футуристичних поем, що були справжнiми гiмнами машиннiй цивiлiзацiï, технiцi, з розвитком якоï автор пов'язував надiï на кардинальнi змiни в життi людства. З часом письменник вiдходить вiд футуризму i з "Аспанфуту" ("Асоцiацiï панфутуристiв") переходить до "Гарту". Вiдкритiсть останньоï сприяла тому, що довкола неï згрупувалось багато вiдверто слабких авторiв.

Слайд 8

ТВОРЧІСТЬ

Слайд 9

ПРОЗА Першим досвiдом прозаïка стала збiрочка оповiдань "У болотах" (1924). Далi - одна за одною - виходять новi книги О.Слiсаренка: "Плантацiï" та "Сотнi тисяч сил" (1925), "Камiнний виноград", "Слiди бурунiв" та "Спроба на огонь" (1927). Вийшли друком повiстi "Бунт" (1928) та "Страйк" (1932). Крiм цього, було опублiковано романи "Зламаний гвинт" (1928), "Чорний Ангел" (1929), "Хлiбна рiка" (1932). Визначальною рисою прози Слiсаренка була виняткова увага до сюжету як головноï рушiйноï сили твору. На тлi лiричних, з млявим сюжетом новел i повiстей середини 20-х рокiв, проза письменника одразу ж привернула до себе увагу i критикiв, i читачiв. Разом з тим письменника гостро критикували за слабке iдейне навантаження творiв та ïх ретроспективне спрямування. Той же I.Кулик заявляв, що Слiсаренко "нiколи не був нашим", себто пролетарським письменником. Намагаючись довести протилежне, головний редактор "Книгоспiлки" опинився в ролi громадського обвинувача на процесi так званоï "Спiлки визволення Украïни" (СВУ). 

Слайд 10

вапліте На знак протесту група членiв "Гарту" на чолi з М.Хвильовим утворили нову органiзацiю - Ваплiте. До ïï складу ввiйшов i Олекса Слiсаренко. Його цiлком влаштовувала гостра позицiя ваплiтян щодо неуцтва та халтури, що були широко представленi в украïнськiй лiтературi. Належнiсть письменника до "академiкiв" була своєрiдною високою оцiнкою його тогочасних лiтературних здобуткiв. 

Слайд 11

Роман Проте... Роман "Хлiбна рiка" надiйшов до читачiв у роки голоду: завершувався 1932-й безхлiбний рiк, надходив ще страшнiший - 1933-й. Дiйснiсть, до якоï прагнув наблизитися у своïх творах О.Слiсаренко, виявилася протилежною. Саме тому письменник почав усе частiше засиджуватися над архiвними та iсторичними матерiалами. Вiн заглиблюється в третє та четверте тисячолiття до нашоï ери, планує приступити до написання iсторичного роману про скiфiв та грекiв-колонiстiв. Пишучи цi твори, вiн мiг лишатися самим собою й не виступати в ролi iлюстратора "великого перелому", трагiчним наслiдком якого стали напiввимерлi села.

Слайд 12

АРЕШТ Однак здiйснити своï творчi задуми, навiть попри доведену лояльнiсть, письменнику не судилося. 29 квiтня 1934 року до Харкiвського будинку письменникiв "Слово" пiд'ïхав чорний автомобiль. У квартиру 34, де мешкав Олекса Андрiйович, постукали. Не допомогли письменниковi навiть написанi на тему дня романи, якi вщент розвiнчували мiжнародних терористiв, славили непримиренну класову боротьбу та оспiвували першi кроки колгоспного будiвництва. "Ворогом народу" став колишнiй громадський обвинувач процесу СВУ. На першому етапi допитiв Слiсаренко "зiзнався" в належностi до пiдпiльноï контрреволюцiйноï органiзацiï, яка ставила за мету повалення Радянськоï влади й встановлення фашистськоï диктатури на Украïнi.

Слайд 13

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗІЗНАНЬ Через два мiсяцi пiсля арешту О.Слiсаренко вiдмовився вiд цих "зiзнань", заявивши, що дав ïх пiд фiзичним впливом слiдчого, втративши контроль над свiдомiстю й перебуваючи в станi моральноï прострацiï. Пiсля цього почалося тривале добування вiд Слiсаренка зiзнань у найтяжчiй, як думається, "винi": приналежностi до "Ваплiте". Письменник не заперечував своïх зв'язкiв iз цiєю органiзацiєю i дав ïй таку характеристику: "Тодi я на цю групу дивився як на приховане нацiонал-демократичне угрупування, а тепер розглядаю ïï як групу, котра могла бути первинним осередком фашистськоï органiзацiï. Єдиним моïм полiтичним виступом проти цiєï групи був виступ на процесi СВУ, в якому я в своïй промовi пiдкреслив роль хвильовизму як продовження СВУ, поставивши знак рiвностi мiж Хвильовим i лiтературною групою СВУ на чолi зi Старицькою-Черняхiвською". На судi О.Слiсаренко ще раз вiдмовився вiд своïх попереднiх зiзнань про участь у контрреволюцiйнiй органiзацiï, але це вже нiкого не цiкавило. 

Слайд 14

вирок Вiйськового трибуналу   За вироком Вiйськового трибуналу Украïнського вiйськового округу О.Слiсаренка позбавили волi на 10 рокiв, прав - на 3 роки, "без конфискации имущества, в виду отсутствия такового". Письменника заслали до одного з соловецьких концтаборiв. 

Слайд 15

РОЗСТРІЛ 3 листопада 1937 року його розстрiляли.

Слайд 16

О. Слісаренку в літературному процесі 20-х років належить помітна, хай і не першорядна, роль. У його творчості так чи інакше переломилося кілька важливих напрямів стильових пошуків молодої української поезії та прози. 

Слайд 17

Слайд 18

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література