X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціально-політична парадигма

Завантажити презентацію

Соціально-політична парадигма

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Культура в часи перебудови та становлення незалежності України Освіта Мистецтво Сучасна українська культура та її входження у світовий простір

Слайд 3

Зміна соціально-політичної парадигми в Україні в 90-х роках певним чином позначилася на всьому спектрі соціально-культурних умов буття української культури. Нова соціокультурна реальність в умовах незалежної України зумовила нове бачення місця й значення культури в українському суспільстві, визначила різноманітні прояви і аспекти культурологічної діяльності. Зміна усталеної парадигми щодо національної культури докорінним чином трансформувала уявлення про стан і розвиток етнічної культури, обумовила її пріоритетне буття в суспільній свідомості сьогодення, українське суспільство все чіткіше й послідовніше приходить до думки, що культурна диверсифікація є одним із засобів етнобуття народів України, адже формування толе рантності між етнічними спільнотами слугують переконливим доказом цілісності українського суспільства.

Слайд 4

Українська культура наприкінці XX століття все впевненіше торує собі шлях до світових здобутків, активно інтегрує досягнення су часної цивілізації і сама її творить. Сутність та історія культури укра їнського народу поки що недостатньо вивчені. Залишається неопрацьованою низка теоретичних проблем: архетипи нашої культури, вплив на неї історичних, расових, соціо- та геопсихічних, геополітичних та інших чинників, західних, східних, південних, північних факторів. Відкритим питанням залишається й історична зміна типів української національної культури. Протягом століть український етнос розвивався у несприят ливих умовах. Імперські та тоталітарні режими економічно, соціально, морально-психологічно сприяли поширенню комплексу культурної неповноцінності української нації або безпосередньо руйнували її культурні структури. Проте наша культура засвідчила свою міцність. Творчі сили народу не вичерпалися, і сьогодні ми є свідками обнадійливих процесів.

Слайд 5

Можна виділити декілька чинників, що впливатимуть на подальший розвиток української культури, а саме: Поглиблення національного самопізнання та самоусвідомлення; Створення умов для існування, розвитку, співпраці та змагання філософських, релігійних, літературних, образотворчих, музичних течій, напрямів, шкіл, "тобто дійсне ствердження свободи духовної творчості; Врахування світового культурного досвіду, усвідомлення власної національної культури як ланки світового культурного процесу, співучасть у світовому культурному обміні за умов визнання пріоритету загальнолюдських цінностей та усвідомлення Землі як спільного дому усього людства; Всебічне використання резервів національної культурної традиції, можливостей національної ментальності, орієнтація на створення оригінальних культурних цінностей, що мають не лише національне, але її загальнолюдське, світове значення, адже останнє і є критерієм зрілості культури. Провідною тенденцією мас бути роз кріпачення творчості, збагачення мистецького арсеналу, посилення новаторських тенденцій і водночас звертання до джерел національної традиції як до школи художнього мислення. Особливої уваги заслу говує українізація різних форм масової культури, сучасної індустрії розваг, а також тих новітніх видів і жанрів культури, які з різних причин не дістали розвитку в Україні або втратили національну ви значеність.

Слайд 6

Слайд 7

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. і розбудова самостійної держави створили принципово нові, формально цілком сприятливі умови для розвитку культури. 19 лютого 1992 р. Верховна Рада України ухвалила "Основи законодавства про культуру", якими передбачені заходи подальшого розвитку української національної культури. У цьому ж році була розроблена Державна національна програма "Українська освіта в XXI ст.", а Верховною Радою прийнято "Закон про освіту". У цих документах передбачена демократизація освіти, посилення технічного забезпечення шкіл, видання підручників, створення університетських комплексів, мережі ліцеїв. Певних успіхів досягнуто у поступовому переведенні на україномовний режим середньої та вищої шкіл.

Слайд 8

Розкрити інтелектуальний потенціал українського народу можна шляхом реформування системи освіти, яка завжди була могутнім чинником зростаючої соціальної функції культури. Одним з основних завдань реформування освіти є відродження та подальша розбудова національної системи освіти, її орієнтація на задоволення потреб народу, національно-культурних та національно-освітніх прав і запитів усіх громадян незалежно від їх етнічної приналежності. Міністерством освіти незалежної України розроблена національна освітня програма "Україна XXI сторіччя", спрямована на координацію зусиль сучасних науки, освіти, культури. Згідно з Законом України "Про освіту" (1991 р.), розвиваються нові типи навчальних закладів: гімназії, ліцеї, коледжі. Відкрито значну кількість приватних гімназій, ліцеїв, навіть вузів. У вищій освіті здійснюється перехід на триступеневу освіту: бакалавр, спеціаліст, магістр. Ще у 1992 р. було відновлено діяльність і прове дено перший набір студентів у Національний університет "Києво-Могплянська Академія" (мал. 1)- навчальний заклад нового типу, де викла дання і навчання проводиться українською та англійською мовами. У травні 1993 р. навчальні плани та програми університету були схвалені на спеціальній нараді експертів ЮНЕСКО. Національний університет мас мережу колегіумів різних рівнів: Острозький колегіум як вищий навчальний заклад і середні навчальні заклади - Києво-Могилянській колегіум, Запорізький січовий колегіум, колегіум "Берегиня" в Черкасах, Феодосійський колегіум у Криму. В університеті, крім англійської мови, вчать німецьку, французьку, польську, чеську, італійську, санкрит, китайську, арабську мови. У системі Національної академії наук України створено декілька нових наукових інститутів: Інститут української археографії, Інститут української мови, Інститут народознавства.

Слайд 9

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

Слайд 10

Міжнародне співробітництво в галузі освіти починає дедалі ширше інтегрувати національну освіту у світову систему для підго товки фахівців міжнародного рівня, отримання доступу до сучасних технологій та іноземних інвестицій для розвитку національної освіти. Зокрема, Міністерством освіти України підготовлено і надіслано в різні країни світу понад 50 проектів угод про співпрацю у галузі освіти, 10 з яких уже діють, підтримуються контакти з багатьма урядовими і неурядовими освітніми національними та міжнародними організаціями, програмами та фондами, такими як ЮНЕСКО, Рада Європи, Німецька служба академічних обмінів, Товариство Карла Куйсберга, інформаційна служба США, програма Фултбрайта, Хемфрі, Франкліна, Маскі, Президентська програма студентських обмінів, а також з державними органами управління освітою країн СНД, Австрії, Греції, Іспанії, Китаю, Франції, Ізраїлю, Польщі, Румунії. Розвива ються безпосередні зв'язки між навчальними закладами України і зарубіжних країн. 78 вищих навчальних закладів України здійснювали пряме співробітництво на основі угод з 4І5 іноземними вищими закладами освіти та 19 фірмами. Акредитація закладів освіти дала можливість інтегрування освіти України в міжнародну систему ревіти, порушила проблему створення умов для міжнародної конвертованості державних документів про освіту. Ця діяльність в Україні дістала позитивну оцінку ЮНЕСКО та Ради Європи. Україна брала активну участь у радах цих організацій в Бухаресті і Празі.

Слайд 11

Взято курс на послідовну гуманізацію науки та освіти, оскільки наука й освіта формують наукову картину світу і логіку міркувань, інакше кажучи, наука і освіта формують світогляд людини. Для сучасної освіченої людини важливі високий рівень свідомості та інтелекту. Невід'ємною характерною рисою особистості є інновація, творчість, формування яких стало головною метою освіти. Оволодіння знаннями мусить дати людині можливість створювати щось нове, знаходити нові, цікаві рішення. У зв'язку з цим зростає роль соці ально-гуманітарних знань у системі наукового пізнання. Становлення гуманістичного постіндустріального суспільства висуває на перший план науку про людину і суспільство (антропологія, соціологія, філо софія, психологія). Зростає значення історії, політології, юридичних наук, особливо культурології. Гуманізація та гуманітаризація освіти, яка розгортається у всьому світі, - це реакція на кардинальні зміни, що відбуваються. Саме цим обумовлений поворот до особистісної та культурної моделей освіти. Професійна модель освіти поступово поступається культурній та особистісній, які роблять наголос на освіті як процесі, де його об'єкти мають можливість найповніше реалізувати себе, морально вдосконалюватися та розвивати необхідні здібності. У цьому напрямку в загальнонаціональних масштабах вже зроблено чимало, однак ще більше належить зробити у найближчому майбутньому.

Слайд 12

Однак низький рівень фінансування призвів до того, що наукові установи втратили до 50% свого складу, спостерігається виїзд більшої частини інтелектуальної еліти у країни з найсприятливішими умовами життя. Взагалі фінансово-матеріальні ускладнення в усіх сферах сучас ного життя досить негативно впливають на суспільні настрої широких кіл громадськості та кожного конкретного громадянина, часто породжуючи соціальний песимізм, зневіру в можливість принципового поліпшення стану справ у близькому майбутньому, а відтак - соціальну апатію, яка нерідко виливається у протиправну поведінку. Сьогодні ніхто не допоможе українцям вийти з кризи, крім нас самих. Для цього необхідне усвідомлення спільності наших проблем і об'єднання зусиль для їх подолання. Об'єднати населення України у життєспроможну націю може патріотично налаштована еліта, здатна на самопожертву і безкорисливе служіння суспільним ідеалам.

Слайд 13

У зв'язку з цим до істотних культурно-політичних зрушень у незалежній Україні слід віднести запровадження системи президентських нагород 1995 р. як форму консолідації нової, справді національної еліти. Окрім Почесної відзнаки Президента, затверджено: орден Богдана Хмельницького, відзнаку "За мужність", орден Ярослава Мудрого, орден княгині Ольги. Серед нагороджених діячів культури і освіти багато достойних цих почесних відзнак непересічних особистостей, наших сучасників.

Слайд 14

Гарвардський університет (США) Оксвордський університет (Велика Британія) Пенсильванський університет (США) Каліфорнійський університет (США) Мічіганський університет (США) Колумбійський університет (США) Університет Берклі (США) Сорбона (Франція) Токійський університет (Японія) Римський університет (Італія) Мексиканський Національний автономний університет (Мексика) Московський університет ім. Ломоносова (Москва) Київський національний університет ім. Шевченка (Україна)

Слайд 15

Ще досить помітними темпами розвивається сучасне українське кіномистецтво. Вийшло кілька документальних фільмів, присвячених в основному, історичному минулому України. Створено декілька багатосерійних фільмів, серед них "Сад Гетсиманський" за мотивами творів І. Багряного, "Пастка" (за І. Франком), телесеріал "Роксолана" На 34 кінофестивалі в Сан-Ремо українському фільму "Ізгой" (за мотивами повісті А. Дімарова, режисер В. Савельев, продюсер А. Браунер; ФРН) присуджено гран-прі. На жаль, більшість талановитих українських кіноакторів сьогодні зайняті в інших сферах діяльності (театр реклама, телебачення або й просто присадибне господарство). Деякі з них знімаються у фільмах іноземних кіностудій. Подією в кіно-мистецькому житті не тільки Польщі, а й України стала історико-пригодницька картина "Вогнем і мечем" за участю кількох українських акторів, Б.Ступки, Р. Писанки. Створюються українсько-російські, українсько-французько-російські ("Схід-Захід") та інші кінокартини. Закінчилися зйомки українсько-китайської кіноверсії повісті М.Островського "як гартувалася сталь", надзвичайно популярної в Китаї з його давніми традиціями подолання різноманітних кризових періодів і надзвичайно корисної для наших глядачів. Цей фільм знімався на українській землі повністю українським акторським складом. У липні 2000 р. на кіностудії ім. Довженка закінчилися зйомки суто української масштабної кінострічки, присвяченої гетьманові Мазепі, відзнято екранізацію романа П.Куліша "Чорна рада".

Слайд 16

Незважаючи на економічну кризу та інші негаразди, значних успіхів за роки незалежності досягли українські спортсмени. У цьому можна бачити продовження кращих традицій попереднього часу (з 639 олімпійських медалей, завойованих радянськими спортсменами, на рахунку українських 444, зокрема 196 золотих). Успішно виступили українські спортсмени на олімпійських іграх в Атланті (США, 1996р.). За підсумками змагань Україна увійшла в десятку кращих спортивних держав світу. Продовження розвитку сучасного театрального мистецтва в Україні пов'язане, передусім, з діяльністю таких яскравих режисерів, як Р.Віктюк, Б.Жолдак, С.Донченко, Б. Шарварко. Позитивним моментом у роботі державного телебачення стала трансляція художніх фільмів і телесеріалів українською мовою, пере-комутація з 1995 р. УТ на канал, що раніше займав ОРТ, хоча робота Першого Національного мала б здійснюватися на значно кращому, ніж досі, рівні. Суттєво змінило зміст своїх програм українське радіо. Вони стали професіональними, національно спрямованими. Проте зростає комерціалізація засобів масової інформації - газет, каналів телеба чення, радіостанцій, серед яких значна частина орієнтуються на маловибагливого і дезорієнтованого читача, глядача, слухача, поши рюючи низькопробну й нерідко безвідповідальну інформацію та сурогатні вироби маскультівського ширпотребу. У країнах зі стій кими культурними традиціями мистецтво і культура впливають на загальну культурну атмосферу в суспільстві, хоча й там на їх шляху вибудовуються перешкоди. У нас же, за відсутності кращих зразків, їх нерідко деструктивний характер залишає значно глибші рубці на душах людей, передусім, молодих. Масова культура є фактором, з яким необхідно рахуватися у вільному демократичному суспільстві, однак перетворювати цей різновид розважальної субкультури шоу-бізнесу на замінник або відповідник особистої чи колективної культури було б неприпустимою помилкою.

Слайд 17

Розвиток української популярної музики останнього десятиліття пов'язаний з іменами І.Білик, П. Зіброва, Т.Повалій, О.Пономарьова, Руслани, А.Кравчука, Ані Лорак, В.Павлика, І. Сказіної та низки інших імен. їх поява і творча еволюція щільно пов'язана з необхідністю задоволення потреби у своїй національній популярній розважальній музиці як складовій шоу-бізнесу. Практично кожен з перелічених виконавців має свою групу палких прихильників.

Слайд 18

Таїсія Повалій Ані Лорак

Слайд 19

Ірина Білик Руслана

Слайд 20

О. Пономарьов Ірина Сказіна

Слайд 21

Значною подією в культурному житті України стало проведення Першого фестивалю "Червона рута" (Чернівці, 1989 р.), який відобра зив зацікавленість значної частини української молоді в процесах відродження і самобутнього розвитку української популярної музики. Проведення регіонального фестивалю "На хвилях Свитязя" стало щорічним. Однак поки що український шоу-бізнес програє російській конкуренції, що свідчить не стільки про нижчий рівень виконання, скільки про несформованість уявлення про престижність української популярної музики. Складним є розвиток літературного процесу в Україні, з одного боку, продовжують творити письменники й поети старшого покоління: І.Драч, В.Дрозд, Р. Іваничук, П.Загребельний, Л.Костенко, Ю. Мушкетик, Б.Олійник, Д.Павличко, а з іншого - література відчуває на собі тиск ринку, вона змушена йти за читачем (покупцем). Ця тенденція сприяє розвитку масової та популярної літератури, переважно російськомовної. Розквітають такі жанри, як фантастика, детектив, любовно-авантюрний роман. Відомими далеко за межами України письменниками-фантастами є Генрі Лайон Олді (колективний псевдонім Д.Громова та О. Ладиженського), А. Валентинов, М. та С. Дяченки, майстром любовно-авантюрного жанру є Симона Вілар (Н.Гавриленко).

Слайд 22

Слайд 23

Поки що можна констатувати слушність думки визначного українського консерватора початку XX ст. В'ячеслава Липинського, який в "Листах до братів-хліборобів" змалював картину проблема тичності формування повноцінної нації на території, що здобула не залежність не шляхом принципової визвольної боротьби, а внаслідок розпаду метрополії. Однак останніми роками інерційність мислення і рудименти старого життя усе далі відходять у минуле, а в сучасному культурному житті України можна відзначити обнадійливі позитивні тенденції, які віддзеркалюють процес національного духовного відродження українського народу. Яким буде його майбутнє, багато в чому залежить від цілеспрямованості в досягненні мети і згуртованості різних верств і ланок суспільства, передусім, звичайно, органів державного управління, але щось, хай і невеличке, можливо, непомітне в загальному процесі, залежить від кожного громадянина української держави.

Слайд 24

Основним змістом українського культурного оновлення і відро дження була самовіддана праця багатьох дослідників, ентузіастів, практиків з реконструкції тяжко здеформованої культури, залучення до нового життя великих набутків, які або були під арештом, або призабулися, або були невідомими. Фантастичний пласт забороненого або замуленого часом став відкритим і оновлює величну "ікону" нашої культури. Дивним сяйвом опромінює нас те, що вважалося "білими плямами". Значна робота в цьому напрямку проводиться створеною в останні роки Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. Гак, організо вана нею державна програма "Повернуті імена" інтегрує зусилля багатьох інституцій, зокрема Національної Академії наук, Україн ського фонду культури, товариства "Україна", Фонду сприяння розвитку мистецтв України, спрямовані на висвітлення невідомих фактів української культури. В архівах, музеях, бібліотеках України ство рюються спеціальні відділи, де поширюється інформація про укра їнську культуру в зарубіжних країнах.

Слайд 25

Зусиллями згаданих інституцій тільки за останні два роки було проведено низку міжнародних конференцій, фестивалів, виставок, у результаті яких "пригадано" імена Володимира Січинського, Олексан дра Архипенка, Михайла Андрієнка-Нечитайла, Григорія Крука, Людмили Морозової, Мирослава Радима, Ігоря Стравінського, Петра Ме чика, Федора Архипенка, Василя Авраменка. Було дано значний імпульс розвитку національної культури шляхом зняття обмежень на її поширення, дозволу підприємницької і комерційної діяльності в сфері культури, що особливо виразно вия вилося у розширенні видавничої діяльності, появі нових часописів, у насиченні радіотелевізійного ефіру конкуруючими програмами націо нально-культурного змісту. З'явилися нові нетрадиційні форми культурної діяльності не тільки в державних закладах культури, а й у комерційно-самодіяльно створюваній мережі. Значного розвитку набула діяльність "Товариства шанувальників української мови" та "Просвіти" - не тільки з викона ння закону про мови, але й щодо поширення та пропаганди цінностей національної культури, організації недільних шкіл тощо. Виникаючі партії різного спрямування, починають у своїх програмах все більше уваги приділяти проблемам розвитку національної культури. Осмисленню шляхів розбудови української культури присвячу ють свою роботу установи Національної академії наук (Інститут історії, Інститут мистецтвознавства, етнології і фольклористики ім. М. Рильського, Інститут археології, Інститут літератури, Інститут соціо логії, Інститут філософії). Опрацьовано декілька концепцій розвитку української культури за участю відомих вчених Г.Д. Вервеса, І.М. Дзюби, М.І. Гончаренка, М.В. Поповича, П.П. Толочка та ін.

Слайд 26

У той же час зростають вимоги до національної культури, до ширшого розкриття спектру її функцій - особливо в сучасній ситуації, коли вона прагне зайняти гідне місце в світовому співтоваристві. Узагальнюючи сучасний культурологічний досвід, відомий дослідник М.В. Гончаренко зазначає, що про високу історичну зрілість і міжнародне значення будь-якої національної культури, яка прагне статусу світової, можна говорити тоді, коли вона, по-перше, здатна ставити її і розв'язувати провідні загальнолюдські проблеми, що зачіпають корінні запити людського буття, які не обмежуються суто локальними інтересами; коли її ідеали, цілі й програми збігаються з об'єктивним напрямом історичного поступу і виражають потреби суспільного прогресу; коли вона висуває художників, вчених і діячів культури, здатних виразити ці погреби та ідеали з такою мірою істини й досконалості, що їх творчість набуває міжнародного значення. По-друге, коли вона досягає такою рівня розвитку, що її можна розглядати як цілісну систему, всі елементи якої міцно пов'язані між собою, про дуктивно функціонують, підтримують на належному рівні її життєз датність і спроможність самозбереження. По-третє, коли вона тісно і дієво включена в міжнародний культурний процес, коли її духовні цінності ефективно діють на міжнародній арені, а її творчі сили беруть активну участь у культурному житті всього світу, в розв'язанні так зва них глобальних проблем людства - політичних, правових, еколо гічних. По-четверте, коли вона має багатий духовний і матеріальний потенціал, здатний зумовити її фактично безмежний успішний роз виток, коли їй властива здатність до самовідтворення на вищому рівні.

Слайд 27

У суспільстві все більше усвідомлюється загальна потреба в культурі, що здатна вплинути на поступ суспільства в цілому. Культура все грунтовніше починає розумітися як найважливіший здо буток нації, її достоїнство і сутність, бо культура - це те, що зберігає й утверджує не тільки особистісне, але й національне. Перспективність розвитку української культури залежить від готовності її представ ників до культурної активності, яка в значній мірі залежить від стану їхнього менталітету. У ньому, як характерну рису українця, багато до слідників називають комплекс меншовартості, втрату національної гід ності. Однак за даними дослідження Міністерства культури, яке відоб ражає структуру населення дев'яти основних регіонів України, україн ським громадянам (за їх самооцінками) притаманний досить значити рівень самоповаги (2,8 бала за п'ятибальною шкалою), що свідчить про потенціал перебільшеної самокритики української особистості. Певний стриманий оптимізм відносно перспектив розвитку націо нально-культурної активності громадян України викликав той факт, що вони мають досить високе бажання, прагнення підвищувати рівень власної культури. Базовою основою всіх змін у культурі є стан духовних потреб громадян. Тому важливо підкреслити, що переважна більшість грома дян України (77,5%) визначалася у своїй потребі знань щодо культури власної нації. У той же час потребу в знаннях з історії та національних особливостей української культури, які складають основу культури, мають майже три чверті громадян. Передумовою розвитку української культури є зростання в багатьох її сферах національної культурної самосвідомості, реального освоєння культури.

Слайд 28

Сьогодні основним засобом в освоєнні здобутків української культури виступають засоби масової комунікації (радіо, телебачення, преса, кіно), позитивний вплив яких відзначає три чверті громадян. Більшість громадян суттєвим здобутком національної культури остан ніх років вважає, насамперед, "зрушення в оволодінні громадянами державною мовою", яке закладає основи подальших позитивних змін. Важливою традицією розвитку української Культури був і є її високий фольклоризм, порівняно з високорозвиненими країнами. Переважна більшість вважає, що за останні роки відбулися позитивні зміни в опануванні населенням фольклору, звичаїв, народного мистецтва. Результати вивчення, разом з тим, свідчать, що народ не просто підтримує етнографічну культур, а ставить на одне із головних місць н її опануванні якісний рівень - відродження української культури в її кращих класичних зразках. У системі багатьох складових національної культури є такі, які в свідомості народу займають особливе місце як найважливіші, бо з ними громадяни пов'язують образ своєї культури. В її якісне "ядро" переважна більшість опитаних громадян дев'яти регіонів України включили мистецтво, історію та мову. Насамперед мистецтво уособ лює в свідомості народу живу душу його культури (виділяється музика, пісня, література).

Слайд 29

Образ своєї культури громадяни також пов'язують з тією її складовою, питома вага якої в умовах науково-технічного прогресу та урбанізації все зменшується - національні звичаї, побут, предметне середовище, спосіб життя. Менше місця в системі національної культури надається релігії та рисам національного характеру. Однак слід зазначити, що в моделюванні системи базових елементів національної (української) культури існують значні відмінності між Східним та Західним регіонами України, які часто мають принциповий характер і які є свідченням варіативності її розвитку. Якщо в Західній Україні ре лігійність населення зростає значно швидше, порівняно з загальноукраїнським (як і фольклоризація населення), то Східна - індустріально-урбанізована, зросійщена. Україна характеризується більшим зроста нням потягу до світської культури, відвідування дискотек, відеосалонів, театрів, інтересом до розважальних телепередач, читання художньої літератури. Важливими складовими національної культури є всі сфери національного буття (господарське життя, військова справа, політика, побут, повсякденне спілкування, наука). Проте XX ст. залишається для нас добою великих змін, звершень, здобутків. Добою, коли народжувалися великі поети, письменники, митці, композитори, режисери, вчені, герої, космонавти. Одними із кращих були:

Слайд 30

Видатні художники століття Анрі Maтіс (1869-1954 pp.) Едвард Мунк (1863-1944 pp.) Пабло Пікассо (1881-1973 pp.) Михайло Бойчук (1882-1937 pp.) Олександр Архипенко (1887-1964 pp.) Василь Кандинський (1886-1944 pp.) Казимир Малевич (1878-1935 pp.) Генрі Мур (1898-1986 pp.) Сальвадор Далі (1904-1990 pp.)

Слайд 31

Кращі фільми століття "Загибель богів" Л. Віконті "Андрій Рубльов" А. Тарковського "Орфей" Ж. Кокто "Леді Гамільтон" А. Корда "Амадеус" М. Формана "Москва сльозам не вірить" В. Меньшова "Війна і мир" С. Бондарчука "Біле сонце пустелі" В. Мотиля "В бій ідуть тільки "старики" Л. Бикова "Іронія долі" Е. Рязанова "Тіні забутих предків" С. Параджанова "Камінний хрест" Л. Осики "Сімнадцять миттєвостей війни" Т. Ліознова

Слайд 32

Кращі композитори, музиканти і співаки Федір Шаляпін (1873-1938 pp.) Сергій Рахманінов (1873-1943 pp.) Енріко Карузо (1873-1971 pp.) Соломія Крушельницька (1872-1952 pp.) Ігор Стравінський (1882-1971 pp.) Леонід Утьосов (1895-1982 pp.) Джорш Гершвін (1898-1937 pp.)  Іван Козловський (1900-1996 рр.) Дмитро Шостакович (1906-1975 рр.) Давід Ойстрах (1908-1974 рр.) Марк Бернес (191.1-1969 рр.) Марія Коллас (1923-1977 рр.) Анатолій Солов'яненко (1.932-1999 рр.) Володимир Висоцький (1938-1980 рр.) Ніна Матвієнко (р.н. 1947 р.) Софія Ротару (р.н. 1947 р.) Елтон Джон (р.н. 1958 р.) Мадонна (р.н. 1958 р.) Алла Пугачева (р.н. 1949 р.)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія