X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виробничі інвестиції

Завантажити презентацію

Виробничі інвестиції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету з предметів «Основи галузевої економіки і підприємництва» та «Технологія комп’ютерної обробки інформації» на тему : «Виробничі інвестиції» Розробили: викладач Забродська А.Г. викладач Чайковська Ю.В. Житомир – 2013

Слайд 2

Інвестиції – це сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. До названих цінностей можуть належати: ► кошти, цільові банківські вклади,акції та інші цінні папери; ► рухоме і нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування, інші матеріальні цінності); ► сукупність технічних, технологічних та інших знань, оформлених у вигляді технологічної документації («ноу – хау»); ► права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням ► інші цінності.

Слайд 3

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють вкладання капіталу (інвестування) називаються інвесторами Інвестиційна діяльність підприємства – це сукупність практичних дій інвесторів та учасників щодо здійснення інвестицій для одержання доходу або прибутку. Мета інвестиційної діяльності: забезпечення ефективного здійснення інвестиційної стратегії.

Слайд 4

Види інвестицій Фінансові інвестиції – це використання капіталу для придбання акцій, облігацій, що випускаються державою або підприємствами. Реальні інвестиції – це вкладання капіталу з метою відтворення реальних матеріальних (будинки, споруди, обладнання, передавальні пристрої) і нематеріальних ( технічна, технологічна та інша документація, патенти, «ноу-хау») активів підприємства. Такі реальні інвестиції називаються виробничими (оскільки вони спрямовані у виробництво) або найчастіше капітальними вкладеннями.

Слайд 5

Характеристика реальних інвестицій підприємства (капітальних вкладень) За термінами виділяють: - короткострокові – від кількох місяців до 3-х років; - середньострокові – 3 – 10 років; - довгострокові – більш ніж 10 років Прямі інвестиції – це вкладання капіталу в певні об’єкти самим інвестором без участі фінансових посередників. Непрямі інвестиції передбачають участь у інвестиційному процесі різного роду фінансових установ (банків та фондів) як посередників.

Слайд 6

За формою власності інвестиції можуть здійснюватись окремими особами (приватні інвестиції), фінансуватись з державного або місцевого бюджету (державні), вкладатись іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності в Україні (іноземні) або ж мати вигляд інвестиційних сертифікатів, які випускаються в обіг інвестиційними компаніями, фірмами або фондами. Встановлення необхідного обсягу капіталовкладень залежить від економічної ситуації на ринку, а саме: 1.Попит на продукцію підприємства задовольняється повністю, це вимагає нарощування темпів обсягів виробництва (достатньо просте відтворення основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань). 2. Попит на продукцію може бути зростаючим (передбачається розширене відтворення). 3. Попит на продукцію підприємства різко зменшився, вона втратила конкурентоспроможність (необхідно організовувати виробництво технологічно нової продукції). Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) - це кошти, що направляються для розширення відтворення основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміну основних фондів, що вибули.

Слайд 7

Етапи планування капітальних вкладень на підприємствах *Обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на розрахунковий період; *Визначення джерел фінансування капіталу

Слайд 8

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень передбачає визначення їх загальної (абсолютної) та порівняльної економічної ефективності. 1.Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат (1/рік) де П – загальна сума прибутку для новостворюваних об’єктів, грн., К – загальна сума виробничих інвестицій (капіталовкладень), грн. Абсолютну ефективність капітальних затрат можна також обчислити через ефективність використання виробничих фондів: де - середньорічна вартість основних фондів, грн., - вартість нормованих оборотних засобів підприємства, грн.. 2. Строк (термін) окупності капіталовкладень (в роках) , що є оберненим показником до Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень повинен порівнюватись з нормативним коефіцієнтом , який встановлюється Міністерством економіки України на певний період. Якщо , то вкладання капіталу вважають доцільним. Розрахунки порівняльної ефективності здійснюють тоді, коли треба вибрати кращий із можливих проектів інвестування виробництва.

Слайд 9

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі наступні дані (див. таблицю) Розв’язання вручну: або Порівнюємо з нормативним коефіцієнтом =0,15 за обома варіантами Вкладання капіталу доцільно.

Слайд 10

Розв’язання за допомогою табличного процесору Excel Основною перевагою електронних таблиць Excel є наявність потужного обчислювального апарату. Будь-яки розрахунки за даними електронних таблиць в Excel здійснюється за допомогою формул. Формулою в Excel називають послідовність символів, що починається зі знаку = . В цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на комірки, імена, функції чи оператори. Результатом розрахунків по формулах є значення, яке виводиться як результат обчислення формули. Якщо значення в комірках, на які є посилання в формулах, змінюються, то автоматично змінюється і результат. Якщо порушити правила синтаксису побудови формули, Excel видасть повідомлення про те, що в формулі є помилка. Послідовність вирішення задачі в Excel: Завантаження Excel: «Пуск» - «Все программы» – «Microsoft Office» – «Microsoft Office Excel». Якщо послідовність дій вірна, на екрані з’являється вікно програми. На екрані у випадку успішної загрузки Excel з’являється вікно програми.

Слайд 11

Робоча область вікна – електронна таблиця (сукупність комірок)

Слайд 12

Заповнення комірок таблиці даними та розрахунковими формулами Аналіз результатів розрахунків Висновки Перевагою використання табличного процесору є наступне: при зміні даних результати розрахунку змінюються автоматично.

Слайд 13

Різнорівневі тести для самоконтролю I рівень 1.Згідно з чинним законодавством поняття інвестицій визначається як: а) сукупність грошових коштів підприємства, яка використовується ним для одержання прибутку; б) грошовий вираз матеріальних і нематеріальних активів підприємства; в) сукупність майнових та інтелектуальних цінностей, що використовується об’єктом підприємницької діяльності з метою одержання прибутку; г) сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкт підприємницької діяльності з метою створення прибутку або досягнення соціального ефекту. 2.Якщо капітал використовується для інвестування у спеціальні цільові банківські вклади, придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів, то такі інвестиції називаються: а) прямими; б) реальними; в)виробничими; г) непрямими; д) фінансовими.

Слайд 14

Різнорівневі тести для самоконтролю II - IV рівень II рівень 1.Інвестиційна діяльність підприємства – це: а) пошук потенційних інвесторів та вивчення можливостей практичного одержання інвестицій; б) вивчення можливостей одержання кредитів для вкладення грошових коштів у розширення виробництва; в) практичні дії інвесторів та учасників інвестиційного процесу щодо здійснення інвестицій з метою одержання доходу (прибутку), г) сукупність практичних дій щодо максимізації прибутку підприємства. 2. До найважливіших показників оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій з врахуванням вимог ринку віднесені: а) рентабельність виробничих фондів; б) коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень; в) сума приведених витрат; г) період окупності інвестицій. III рівень Із зазначених формул виберіть ті, за якими можна оцінити абсолютну ефективність капіталовкладень: а) б) в) г) IV рівень Реалізація інвестиційних проектів пов'язана з певним ризиком,тобто невпевненістю у результатах вкладання інвестиційних ресурсів. За допомогою методів страхування, розподілу ризиків, створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат та розсіювання ризику розробіть систему заходів протидії можливим ризикам. Обґрунтуйте, чи варто розмежувати інвестиційні проекти з більш високим і низьким ступенем ризику, вивчити доцільність участі в проектах з підвищеним ризиком, передбачити заходи для захисту можливих втрат

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне