X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОПОВІДЬПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана” САМОВРЯДНОГО (АВТОНОМНОГО) ДОСЛІДНИЦЬКОГО ВНЗза 2011 рік

Завантажити презентацію

ДОПОВІДЬПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана” САМОВРЯДНОГО (АВТОНОМНОГО) ДОСЛІДНИЦЬКОГО ВНЗза 2011 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОПОВІДЬ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана” САМОВРЯДНОГО (АВТОНОМНОГО) ДОСЛІДНИЦЬКОГО ВНЗ за 2011 рік

Слайд 2

Слайд 1 Наукові школи Університету “Маркетинговий менеджмент”, керівник: Павленко Анатолій Федорович. 2. “Сучасні проблеми економічної теорії”, керівник: Савчук Володимир Сафронович. 3. “Економіка праці, соціально-трудові відносини та управління персоналом”, керівник: Колот Анатолій Миколайович 4. “Модернізація економіки і конкурентний розвиток України в умовах глобальних трансформацій”, керівник: Поручник Анатолій Михайлович. 5. “Економічна глобалістика”, керівник: Лук’яненко Дмитро Григорович. 6. “Грошово-кредитні відносини”, керівник: Мороз Анатолій Миколайович. 7. “Державні фінанси і податки”, керівник: Федосов Віктор Михайлович.

Слайд 3

Слайд 2 Науково-педагогічний потенціал Університету Показники 2009 2010 2011 Чисельність науково-педагогічних працівників (за штатним розписом), усього осіб 1202 1250 1231 з них: - докторів наук 78 88 91 - кандидатів наук 587 611 618 Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДР, усього осіб 1190 1248 1225 з них: - докторів наук 83 88 91 - кандидатів наук 588 611 618 Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб: 103 85 80 з них: - докторів наук 19 15 10 - кандидатів наук 38 31 33 Кількість штатних одиниць наукових установ, науково-дослідних частин, зайнятих штатними працівниками, усього 7 7 6 з них: - докторів наук 1 1 1 - кандидатів наук 1 1 1

Слайд 4

Слайд 3 Підготовка наукових кадрів Показники 2009 2010 2011 Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, усього з них: 11 12 12 - кількість спеціальностей у докторських спеціалізованих вчених радах 9 9 9 Кількість докторантів, усього 22 24 26 Кількість аспірантів, усього 514 496 489 з них: з відривом від виробництва 216 202 205 Кількість захищених дисертацій, усього в тому числі: 96 94 102 - кількість захищених докторських дисертацій працівниками Університету 10 7 5 - кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками Університету 36 36 25

Слайд 5

Слайд 4 Кількість науково-дослідних робіт, що виконувались в Університеті, та обсяги їх фінансування Показники 2009 2010 2011 Кількість виконуваних НДР, всього 12 11 12 у т.ч. фундаментальних досліджень 5 5 3 прикладних досліджень 7 6 7 госпдоговірні - - 2 Обсяг фінансування, тис.грн. всього 1660,6 1723,7 2094,3 у тому числі: - фундаментальних досліджень 449,6 504,7 417,9 - прикладних досліджень 1211,0 1219,0 1144,4 - госпдоговірні - - 532,0

Слайд 6

Слайд 5 Наукова робота студентів Показники 2009 2010 2011 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 14186 13862 12202 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 1907 1888 2279 Кількість студентів - учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 48 38 60 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 16 17 18 Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 19 19 18 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 19 19 18 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 251 208 214 з них: самостійно 251 208 214

Слайд 7

Слайд 6 Публікації, конференції Показники 2009 2010 2011 Опубліковано монографій, усього одиниць: 60 61 69 з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць: 60 61 69 Опубліковано підручників , усього одиниць: 16 17 20 з них, з грифом МОН, усього одиниць: 8 16 13 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 111 151 127 з них: з грифом МОН, усього одиниць: 55 103 67 Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 1228 1142 1671 у тому числі у зарубіжних виданнях 43 49 64 з них у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: - 10 5 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, усього 8 11 9 з них: у міжнародних 5 8 8 Взято участь у виставках - 1 1

Слайд 8

Слайд 7 Наукове співробітництво із закордонними організаціями Показники 2009 2010 2011 Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами 42 41 50 Кількість виїздів наукових працівників за межі України, усього, з них: 48 62 60 Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях, одиниць 15 42 35

Слайд 9

Слайд 8 Назва науково-дослідної роботи: «Науково-методологічні, соціально-економічні та організаційно-правові засади забезпечення благоустрою населених пунктів і територій України» Категорія роботи: фундаментальні дослідження Термін виконання: початок – 01.01.2010 р., закінчення – 31.12.2012 р. Науковий керівник: Бородюк Володимир Михайлович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України 1. Основні наукові результати: Визначені правові засади формування суспільних відносин у сфері благоустрою населених пунктів і територій України. Проаналізовані нормативно-правові акти, що формують правовий механізм у цій галузі. Визначені проблеми правового забезпечення сфери благоустрою на державному і місцевому рівнях та обґрунтовані пропозиції щодо його удосконалення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. Розроблено концептуальну пропозицію для Уряду України щодо здійснення благоустрою населених пунктів на сучасному етапі соціально-економічного розвитку та проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про розробку Національного проекту «Благоустрій населених пунктів України». Визначений стан фінансового та організаційного забезпечення благоустрою населених пунктів, встановлені джерела фінансування досліджуваної сфери в залежності від рівня управління (державний, регіональний, місцевий). Розроблені пропозиції щодо використання програмно-цільового підходу у вирішенні проблем благоустрою та розширення джерел фінансування заходів з благоустрою населених пунктів. 2. Впровадження основних наукових результатів: Підготовлені дві службові записки Київській державній адміністрації щодо забезпечення благоустрою м. Києва. Матеріали дослідження можуть бути використані в міністерствах, відомствах, державних адміністраціях, місцевих органах влади при формуванні державної політики у сфері благоустрою населених пунктах, вдосконаленні правовідносин у цій сфері та підвищенні результативності діяльності у сфері облаштування і впорядкування територій населених пунктів. Результати досліджень можуть бути використані у навчальному процесі при підготовці фахівців економічного профілю. 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: Використання отриманих наукових результатів дозволить вдосконалити правовий механізм регулювання відносин у сфері благоустрою населених пунктів, підвищити ефективність організації процесу благоустрою, забезпечити його якісно новий рівень та сприятиме формуванню ефективної державної політики у сфері благоустрою населених пунктів.

Слайд 10

Слайд 9 Назва науково-дослідної роботи: «Стратегія створення в Україні дослідницьких університетів світового рівня в системі конкурентоспроможного розвитку України» Категорія роботи: фундаментальна Термін виконання: початок 01.01.2011 р., закінчення – 31.12.2012 р. Науковий керівник: Павленко Анатолій Федорович, д.е.н., проф., академік АПН України, Антонюк Л.Л., д.е.н., професор. 1. Основні наукові результати: Розроблено та обґрунтовано ефективний підхід до пояснення механізму реалізації конкурентних переваг університетів у високорозвинених країнах світу. Визначено загальні тенденції розвитку конкурентних університетів. Систематизовано ключові стандарти дослідницьких університетів. 2. Впровадження основних наукових результатів: Результати дослідження використані у навчальному процесі університету під час викладання дисциплін “Міжнародна економіка”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю” студентами факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, зокрема для проведення навчального тренінгу на тему “Міжнародна конкурентоспроможність університетів на глобальному ринку освітніх послуг” та написання наукових курсових робіт з питань стратегії розвитку міжнародної конкурентоспроможності університетів, які доповідалися в Університеті Редландс (Каліфорнія, США). Підготовлено доповідну записку до Ради конкурентоспроможності України на тему “Теоретичні концепції міжнародної конкурентоспроможності університетів”. 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: Ефективність наукових результатів полягає в отриманні нових наукових знань, які стосуються міжнародної конкурентоспроможності університетів, детермінант їх формування та розвитку, що необхідні для подальшої розбудови і підвищення конкурентного статусу системи вищої освіти в Україні.

Слайд 11

Слайд 10 Назва науково-дослідної роботи: «Розвиток теоретико-методологічних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки» Категорія роботи: фундаментальні дослідження. Термін виконання: початок – 01.01.2011, закінчення – 31.12.2012. Науковий керівник: к.е.н., проф. З.Є.Шершньова 1. Основні наукові результати: Розроблено механізм формування та розвитку соціально-інноваційної корпоративної культури із застосуванням спектру організаційних, економічних, соціально-психологічних і комунікаційних важелів. Удосконалено методичні підходи до залучення корпорацій до процесу формування та реалізації соціально-важливих державних цільових програм інноваційного спрямування. Розроблено методичні рекомендації для міністерств (відомств) щодо побудови взаємодії органів державної влади, підприємств, установ, громадських організацій та громадян у процесі затвердження та контролю стану реалізації соціально-важливих інноваційних проектів. Доведено необхідність врахування рівня «КСВ-зрілості» споживача при формуванні політики корпорації у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Розроблено методичні підходи до оцінки «КСВ-зрілості» споживачів, «КСВ-чутливості» споживачів до зміни «КСВ-складової» у ціні товару, «КСВ-цінності» продуктів І та ІІ ступеню. 2. Впровадження основних наукових: Отримані наукові результати впроваджено на фармацевтичних підприємствах: ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», ТОВ «Дослідний завод ГНЦЛС», ТОВ «Здоров’я», ПАТ «Київський вітамінний завод»; також у навчальний процес ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни «Організаційна поведінка». Результати дослідження впроваджено у навчальний процес ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни «Управління корпораціями». 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: У результаті впровадження механізму формування та розвитку соціально-інноваційної корпоративної культури із застосуванням спектру організаційних, економічних, соціально-психологічних і комунікаційних важелів збільшується кількість інноваційних розробок та рівень задоволення персоналу підприємства. Отримані наукові результати дозволяють оптимізувати фінансування програм у сфері корпоративної соціальної відповідальності корпорацій.

Слайд 12

Назва науково-дослідної роботи: «Формування інвестиційних ресурсів в Україні» Категорія роботи: Прикладна Термін виконання: Початок – 02.01.2011р., закінчення – 31.12.2012р. Науковий керівник: Диба Михайло Івановим, доктор економічних наук, професор 1.Основні наукові результати Обґрунтовано комплексний підхід до вибору джерел фінансових ресурсів в частині їх диференціації та концентрації на відповідних етапах реалізації інноваційних проектів в залежності від характеру досліджень, високого рівня невизначеності та ризику тимчасового розриву між витратами і отриманими економічними результатами реалізації інноваційного проекту, капіталомісткості фінансування, можливості комерціалізації результатів діяльності. Розроблено Інтегральний показник ощадно-інвестиційної активності індивідуальних учасників фінансового ринку (ОІАІУ), методологічним підґрунтям якого є єдність процесів формування заощаджень та інвестування їх у фондові та нефондові цінності. Обґрунтовано рекомендації щодо необхідності заохочувати НДР та ДКР у промисловості і співпрацю між університетами, технічними інститутами й підприємствами; збільшувати фінансування інновацій на основі формування механізмів залучення приватних інвестицій та венчурного капіталу; заохочувати впровадження підприємствами нових технологій та розширення інноваційної діяльності. Удосконалено підхід до оцінки ефективності інноваційних проектів в частині врахування фінансового ризику при прийнятті інвестиційних рішень шляхом уточнення значення показника чистої приведеної вартості (NPV) за Д.О. Єндовицьким на величину фінансового важеля. 2. Впровадження основних наукових результатів: Результати досліджень впроваджено у практичну діяльність Національного банку України, Хмельницької міської ради, ПАТ “АКБ Банк”, Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» та в навчальний процес на кафедрі банківських інвестицій та в Центрі магістерської підготовки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: На основі отриманих наукових результатів опубліковано 21 статтю у наукових фахових виданнях; подано до друку 2 монографії; підготовлено 3 навчально-методичних комплекси для дистанційного вивчення дисциплін; проведено 1 Міжнародну науково-практичну конференцію, 2 круглих столи, 5 наукових семінарів. Слайд 11

Слайд 13

Слайд 12 Назва науково-дослідної роботи: «Ефективність функціонування міжбанківського кредитного ринку України» Категорія роботи: прикладна Термін виконання: початок – 01.01.2011 р., закінчення – 31.12.2012 р. Науковий керівник: Мороз Анатолій Миколайович, д.е.н., професор 1. Основні наукові результати: Визначено закономірності розвитку вітчизняного міжбанківського кредитного ринку шляхом виокремлення основних періодів еволюції останнього (1991-1994 рр., 1995-1998 рр., 1999-2005 рр., 2006- теперішній час) та досліджені притаманні їм риси. Визначено банківський кредит на підставі уніфікації підходів до вивчення сутнісних ознак кредиту взагалі та банківського кредиту зокрема. Запропоновано використання широкого та вузького підходів розуміння сутності банківського та міжбанківського кредитів відповідно до характеру операційної позиції банку (відповідно активно- та пасивно-операційної та лише активно-операційної). Обґрунтована необхідність класифікації міжбанківського кредиту на позички, позики та депозити на відміну від існуючого однобічного розуміння міжбанківського кредиту переважно лише як позички. Запропоновано новий підхід до організації міжбанківських кредитних відносин в Україні. 2. Впровадження основних наукових результатів: Наукові результати впроваджено у навчальний процес КНЕУ при вивченні дисциплін «Банківські операції» та «Кредитний менеджмент». 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: Отримані наукові результати дозволяють підвищити ефективність теоретико-методологічних засад ринку міжбанківських кредитів, визначати на понятійному та організаційно-практичному рівнях межі рефінансування та структуру його інструментів.

Слайд 14

Слайд 13 Назва науково-дослідної роботи: «Методи вимірювання та державного регулювання розвитку та мобілізації інтелектуального капіталу в національній економіці» Категорія роботи : прикладні дослідження Термін виконання: початок 1 січня 2011р. закінчення 31 грудня 2012р. Науковий керівник: д.е.н., професор Радіонова І.Ф. 1. Основні наукові результати: Конкретизовані фундаментальні основи теорії інтелектуального капіталу. Уточнені визначальні відмінності інтелектуального капіталу від усіх інших видів капіталу. Обґрунтована доцільність розмежування близьких за змістом, але відмінних понять «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний потенціал» та можливість реалізації двох підходів до пояснення зв’язку між ними. Узагальнено досвід Європейського Союзу щодо реалізації інноваційної політики в період фінансово-економічної кризи 2008-2010 років. Проаналізовано критерії, що застосовуються для оцінювання економічної ефективності інноваційної системи Євросоюзу. Охарактеризовано зміст і спектр дії соціальних інновацій в ЄС, узагальнено сучасні підходи Євросоюзу до впровадження нового механізму – сталої інноваційної політики. Зроблено узагальнення щодо основних тенденцій соціально-демографічної сфери. Запропонована методика розрахунку інтелектуального потенціалу з використанням агрегованого індексу, виходячи із сформульованої гіпотези про інтелектуальний потенціал як похідний від інтелектуального ресурсу суспільства. 2. Впровадження основних наукових результатів: Наукові результати будуть використані в навчальному курсі для студентів магістратури кафедри макроекономіка та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана «Промислова політика» по темі «Інтелектуальна власність». 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: Отримані наукові результати покладено в основу проекту рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності, нагромадження інтелектуального капіталу та реалізації інтелектуального потенціалу України.

Слайд 15

Слайд 14 Назва науково-дослідної роботи: «Інноваційна модель компетенцій фахівців з менеджменту персоналу в умовах формування сучасної стратегії управління людським капіталом» Категорія роботи: прикладна Термін виконання: початок 1 січня 2011 р., закінчення 31 грудня 2012р. Науковий керівник: д.е.н., професор А.М.Колот 1. Основні наукові результати: Розроблено матричну модель посад фахівців з менеджменту персоналу з визначеними стандартами поведінки, поведінковими індикаторами по кожній професійній компетенції та діаграмою значущості компетенцій. Дістали подальшого розвитку технологія розробки професіограми менеджера з персоналу, яка на відміну від існуючих, включає інноваційну модель компетенцій та базується на описі бізнес-процесів фахівців у цій сфері. Удосконалено теоретико-методологічні засади формування компетенцій на основі опису структури компетенції та її зв’язку з ефективністю виконання трудової діяльності. 2. Впровадження основних наукових результатів: Наукові результати впроваджено: у практику управління персоналом ТОВ «ІБК «Проектування, Будівництво, Сервіс» (довідка вих. № 80 від 3 червня 2011 р.), ТОВ «Таргет Констракшн» (довідка № 26/07/11-3 від 26.07.2011 р.). Результати дослідження використовуються в навчальному процесі КНЕУ імені Вадима Гетьмана при викладанні дисциплін професійного спрямування за напрямом підготовки „Управління персоналом і економіка праці" 3. Ефективність (результативність) наукових результатів: для майбутніх фахівців з менеджменту персоналу полягає у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку праці, для роботодавців – у зниженні плинності персоналу, підвищенні якості виконання трудових функцій та ефективності праці; для держави – у ефективному використанні коштів, що спрямовуються на підготовку фахівців зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Слайд 16

Слайд 15 Назва науково-дослідної роботи: «Розвиток системи менеджменту і маркетингу підприємств АПК України в умовах міжнародних економічних інтеграційних процесів» Категорія роботи: прикладна Термін виконання: початок 1 січня 2011 р., закінчення 31 грудня 2012р. Науковий керівник: д.е.н., професор С.І.Дем’яненко 1. Основні наукові результати: Досліджено вплив глобальних світових проблем та світової економічної кризи на формування маркетингових орієнтирів підприємств АПК України. Здійснено прогноз посилення експансії світового капіталу в аграрний сектор економіки України. Розроблено пропозиції щодо адаптації маркетингової діяльності вітчизняних суб’єктів аграрної економіки до нових геополітичних реалій та членства України у СОТ. Розроблено методику визначення консолідації та глобалізації продовольчих ринків. Встановлено наявність синергії розвитку ринкових стратегій та менеджменту підприємств АПК. Досліджено питання підвищення вартості підприємства, як основної складової ефективного менеджменту з використанням концепції Value Based Management (VBM). 2. Впровадження основних наукових результатів: Наукові результати впроваджено у ВГО «Українська аграрна конфедерація», у навчальний процес КНЕУ ім.В.Гетьмана, оприлюднені в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур’єр» від 4.11.2011 р., №204(4602), здійснено 7 презентацій на наукових конференціях, у т.ч. 6 міжнародних. 3. Ефективність (результативність) наукових результатів Значення отриманих наукових результатів полягає у розробці пропозицій щодо формування ефективного ринкового середовища в аграрному секторі, конкурентоспроможних маркетингових програм та менеджменту, які враховують особливості розвитку підприємств АПК в умовах глобальної конкуренції. Основні наукові положення дослідження доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, які дають змогу підвищити ефективність їх впровадження в агропромислових формуваннях України.

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне