X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Завантажити презентацію

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

Слайд 2

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ МАЙНДМЕППІНГ ЗРУЧНА І ЕФЕКТИВНА ТЕХНІКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАПИСУ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Слайд 3

ПЛАВЛЕННЯ БРОНЗИ

Слайд 4

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ

Слайд 5

МІЖНАРОДНА КОМІСІЯ РАДИ ЄВРОПИ: КОМПЕТЕНТНІТЬ: загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, ключові уявлення, опорні знання

Слайд 6

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКСПЕРТИ КОМПЕТЕНТНІСТЬ: здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання

Слайд 7

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКСПЕРТИ ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ: - знання; - пізнавальні навички; - практичні навички; - відношення; - емоції; - цінності та етика; - мотивація.

Слайд 8

ТРИРІВНЕВА ІЄРАРХІЯ КОМПЕТЕНЦІЙ: - КЛЮЧОВІ; - ЗАГАЛЬНОПРЕДМЕТНІ; ПРЕДМЕТНІ

Слайд 9

Ключові компетенції дозволяють учню оволодівати соціальним досвідом, формувати навички життя та практичної діяльності в суспільстві. Державний стандарт загальної освіти визначає ключові компетентності як готовність учнів використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв'язання практичних завдань.

Слайд 10

Основні групи компетентностей за українськими офіційними освітянськими документами (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти)

Слайд 11

Основні групи компетентностей за українськими офіційними освітянськими документами (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти) СОЦІАЛЬНІ ПОЛІКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ САМОРОЗВИТКУ Й САМООСВІТИ ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 12

ПОЛІКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ - оволодіння досягненнями культури; - розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища культурного дозвілля

Слайд 13

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливосты продуктивного навчання ПОЛІКУЛЬТУРНА: Оволодіння досягненнями культури; розуміння інших людей, їхіндивіду-альності, їх відмінностей за національними, культурними, релігійними та іншими ознаками Розробка проектів культурологічної спрямованості. Забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного рівня учнів. Здійснення роботи в команді, забезпечення взаємодії учнів. Усвідомлення ролі й впливу предмета на розвиток культури. Оцінювання творів літератури та мистецтва.Визначення ставлення до власної діяльності та діяльності інших людей. Повага до чужої праці. Вплив освітнього середовища на розвиток учнів. Співвіднесення об'єкта навчання з власним досвідом. Формування загальнолюдських цінностей

Слайд 14

КОМПЕТЕНЦІЇ САМОРОЗВИТКУ Й САМООСВІТИ: - сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності: знання та вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності; - потреба і готовність постійно навчатися протягом усього життя

Слайд 15

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливостыпродуктивногонавчання САМОРОЗВИТКУ Й САМООСВІТИ: Готовність та потреба навчатися протягом усього життя Узагальнення власних знань. Організація власних прийомів навчання. Організація самоосвітньої діяльності. Постійне удосконалення. Мотивація саморозвитку. Залучення та збагачення власного досвіду. Підтримка пізнавального інтересу. Потреба в нових знаннях. Визначення перспективи діяльності. Співвіднесення теоретичних знань з практикою

Слайд 16

ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ пов'язані з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її. Ці компетенції забезпечують навички роботи учнів з інформацією, що міститься в навчальних предметах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі.

Слайд 17

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливостыпродуктивногонавчання ІНФОРМАЦІЙНА: Вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел Використання різних джерел інформації. Вміння класифікувати документи. Вміння користуватися новими інформаційними технологіями. Вміння переробляти інформацію для отримання певного продукту. Аналіз та критичне ставлення до інформації.Самостійне опрацювання інформації. Розуміння та усвідомлення інформації. Залучення власного досвіду

Слайд 18

СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ - характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві; - брати на себе відповідальність; - приймати рішення, робити вибір; - безконфліктно виходити з життєвих ситуацій; - сприймати діяльність демократичних інститутів суспільства

Слайд 19

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливостіпродуктивногонавчання СОЦІАЛЬНА: • вміння робити вибір; • вміння приймати рішення; • вміння брати відповідальність; • вміння безконфліктно співіснувати Забезпечення власної активності учня. Стимулювання пізнавальної активності учнів. Опора на діяльність учня. Забезпечення співробітництва. Здійснення роботи в команді. Орієнтація на конкретний продукт. Забезпечення мотивації діяльності (те, що я роблю, є корисним). Усвідомлення власного внеску у спільну роботу. Розв'язання проблем. Пошук шляхів реалізації проекту. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.Формування адекватної оцінки й самооцінки.Вміння використовувати власний досвід. Адаптація до змін. Розвиток здібностей та обдарованості учнів та підвищення через це їх соціального статусу

Слайд 20

КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами

Слайд 21

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливостыпродуктивногонавчання КОМУНІКАТИВНА: Вміння спілкуватися усно, писемно, рідною та іноземними мовами Обговорення проблем. Формування власної точки зору. Вміння доводити власну позицію. Розвиток культури мовлення. Вміння презентувати свій продукт. Можливість для безпосереднього спілкування.Адекватне ставлення до критики. Стимулювання критичного ставлення до себе.Вміння адаптуватися в мовному середовищі

Слайд 22

КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ готовність та потреба у творчості

Слайд 23

Формування та розвиток компетентностей Групикомпетентностей Можливостыпродуктивногонавчання ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: Готовність та потреба у творчості Вміння побачити та сформулювати проблему.Вміння знаходити нові рішення. Вміння діяти в нестандартних ситуаціях.Активізація творчих здібностей учнів. Реалізація творчого потенціалу учнів

Слайд 24

Слайд 25

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕНТАЛЬНОЇ КАРТИ В ТЕХНОЛОГІЇ МАЙНДМЕППІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК, ЩО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАТИ І РОЗВИВАТИ ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ Вибір теми ментальної карти. Поділ теми на підтеми. Обговорення назви карти. Створення груп для роботи над певною підтемою з вибором модератора групи. Отримання завдання групами. Збір всієї інформації в поштовій скриньці вчителя; виклад ії на сайті для надання можливості модераторам групи редагувати інформацію та всім учням класу ознайомитися із загальною інформацією.

Слайд 26

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕНТАЛЬНОЇ КАРТИ В ТЕХНОЛОГІЇ МАЙНДМЕППІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК, ЩО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАТИ І РОЗВИВАТИ ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ. Підготовка групою схеми карти, визначення наявності необхідної теоретичної та ілюстративної інформації, підготовка інформації до створення ментальної карти. Підготовка доповіді з теми з використанням ментальної карти. Як альтернатива, створення групою на базі зібраної інформації презентації для представлення всьому класу на узагальнюючому уроці з певної теми. Вивішування ментальної карти на стенд для можливості ознайомлення з результатами роботи учнями гімназії та їх батьками.

Слайд 27

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ (якість наданої інформації, участь у створенні карти, активність): відповідність темі; логічність, аргументованість, цікавість, важливість, сучасність інформації; відповідність віковим можливостям для сприйняття; робота повинна бути оформлена відповідно до вимог українського правопису; якість ілюстрацій і відповідність теоретичному матеріалу; дотримання вимог технології майндмеппінг при виготовленні карти; загальний внесок учня у роботу групи; спроможність зробити узагальнення теми з використанням частини ментальної карти будь-якої групи.

Слайд 28

МЕНТАЛЬНА КАРТА

Слайд 29

МЕНТАЛЬНА КАРТА

Слайд 30

МЕНТАЛЬНА КАРТА

Слайд 31

МЕНТАЛЬНА КАРТА

Слайд 32

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Слайд 33

Механічні коливання. Звук

Слайд 34

Механічні коливання. Звук ТЕМА: - СИСТЕМАТИЗУВАТИ І ПОГЛИБИТИ ЗНАННЯ З ТЕМИ “МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ. ЗВУК”; - ПЕРЕВІРИТИ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЯКІСНИХ, РОЗРАХУНКОВИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ; - ВИЯВИТИ РІВЕНЬ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ ТА ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ, ДОСВІДІ ТА ЦІНОСТЯХ ОСОБИСТОСТІ.

Слайд 35

Механічні коливання. Звук ЩО ВАЖЛИВІШЕ: СЛУХ ЧИ ЗІР? ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЗВУКУ ЗА ВІДСУТНОСТІ МОЖЛИВОСТІ БАЧИТИ ЦЕ ДЖЕРЕЛО? ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЛИШЕ ОРГАНИ СЛУХУ?

Слайд 36

Слайд 37

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 38

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 39

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 40

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 41

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 42

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 43

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 44

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 45

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 46

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 47

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 48

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 49

ПОСЛУХАЙ ТА ВПІЗНАЙ!

Слайд 50

ПОСЛУХАВ? ВПІЗНАВ? № ФАЙЛУ НАША УЯВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДІЙСНІСТЬ ШУМ ГВИНТА ГЕЛІКОПТЕРА ГЕГОТАННЯ ГУСЕЙ БІЙСКЛА ЗАВИВАННЯ ВОВКА КРИК ДЕЛЬФІНА МЕКАННЯ ВІВЦІ ШУМ ДОЩУ МУКАННЯКОРОВИ ЗАВИВАННЯ СИРЕНИ КРИКИ КАЧКИ КУКУРІКАННЯ ПІВНЯ ШУМ ЛІСУ НАБЛИЖЕННЯ ПОТЯГА

Слайд 51

ПЕРЕВІР СЕБЕ!

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Тлумачення приказок. Опрацювання статті практичного журналу «Идеи вашего дома». Виготовлення плакатів «Механічні коливання. Звук» та «Біофізика звуку». Експериментальна задача: «Визначення середньої швидкості іграшкового автомобіля». Експериментальна задача: «Визначення прискорення вільного падіння g».

Слайд 65

Слайд 66

Пошук інформації в мережі Інтернет - знайти в мережі Інтернет відеоролик про вплив деяких газів на зміну голосу людини при їх вдиханні; - знайти відповіді на питання «Чому, якщо подихати гелієм із повітряної кульки, голос здається «писклявим»? - знайти в мережі Інтернет на сайті журналу «Идеи вашего дома» статті про значення акустичних явищ в нашому побутовому житті

Слайд 67

Слайд 68

Механічні коливання. Звук КАРТКА№7: «ЗВУКОВІ ЯВИЩА» Прізвище_________________________________________клас________________дата__________________бали______________ Прилад, яким можна виміряти час? Від якої характеристики хвилі залежить гучність звуку? Хвилі з яким діапазоном частот людина сприймає як звук? Звук Формула для знаходження відстані до відбивача сигналу Інфразвук S =½vt Звукові хвилі з частотами понад 20000 Гц v= λν дБ Амплітуда 16 Гц – 20 кГц Швидкість поширення звуку в металах Повздовжня хвиля Яка характеристика звуку залежить від частоти? Математичний маятник Висота тону Ультразвук Одиниця інтенсивності шуму Швидкість поширення звуку в повітрі Співвідношення, яке пов’язує швидкість хвилі, частоту коливань і довжину хвилі 340 м/с Звукові хвилі з частотами, меншими за 16 Гц 5000 м/с

Слайд 69

ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ; ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТИПОВИМИ ПОМИЛКАМИ; КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ

Слайд 70

Слайд 71

РЕЧОВИНИ РЕЧОВИНИ БРОНЗА ДЕРЕВИНА ГІПС ЯВИЩА ЯВИЩА ПЛАВЛЕННЯ ВИПАРОВУВАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЯ

Слайд 72

ТВЕРДИЙ РІДКИЙ ГАЗОПОДІБНИЙ 1. РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ ОДНАКОВІ 2. ШВИДКІСТЬ РУХУ ПОВІЛЬНО КОЛИВАЮТЬСЯ КОЛИВАЮТЬСЯ НТЕНСИВНО РУХАЮТЬСЯ ЗВЕЛИКИМИ ШВИДКОСТЯМИ КІЛЬКА 3.МОЛЕКУЛЯРНИЙРУХ КОЛИВ. БІЛЯ ПОЛОЖЕННЯ РІВНОВАГИ ПЕРЕСКАКУЮТЬ В ІНШІ ПОЗИЦІЇ ХАОТИЧНО ВІЛЬНО РУХАЮТЬСЯ 4. ВЗАЄМОДІЯМОЛЕКУЛ ВЕЛИКА ЗНАЧНА МАЙЖЕ ВІДСУТНЯ 5. ФОРМА ВЛАСНА ЗБЕРІГАЮТЬ ОБ’ЄМ ПОСУДИНИ ЗБЕРІГАЮТЬ ОБ’ЄМ ЗАПОВНЮЮТЬ УВЕСЬ ОБ’ЄМ 6. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІЛЬНА ПОВЕРХНЯ ТЕКУЧІСТЬ

Слайд 73

ППЗ 7 ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Слайд 74

Б И Б И Г О Н

Слайд 75

Слайд 76

Слайд 77

Слайд 78

Слайд 79

Слайд 80

Слайд 81

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-х КЛАСІВ СВІТОГЛЯДНИХ І ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО НЕБЕСНІ ТІЛА ТА ВСЕСВІТ У ЦІЛОМУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Слайд 82

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ Шкільний курс «Природознавство» є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Слайд 83

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №1 ЗА 2 - 3 ТИЖНІ ДО ПОЧАТКУ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ КЛАС ПОДІЛИТИ НА 10 ГРУП; №1 №6 №2 №7 №3 №8 №4 №9 №5 №10

Слайд 84

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КОЖНА ГРУПА ОТРИМУЄ ЗАВДАННЯ – ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМИ СВОЄЇ ГРУПИ: №1 - Види небесних тіл ( зорі, планети, астероїди, комети, метеорити); №2 – Сузір’я ( визначення поняття, кількість, зодіакальні, походження назви, умовне позначення); №3 – Сонце; №4 – Планети земної групи Сонячної системи; №5 – Планети гіганти Сонячної системи; №6 – Земля; №7 – Місяць – природний супутник Землі; №8 – Супутники планет Сонячної системи; №9 – Дослідження і дослідники космосу; №10 – Визначення сторін горизонту за допомогою небесних тіл. КРОК №2

Слайд 85

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №3 УЧНІ, ЯКІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ (82%) КОРИСТУВАТИСЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ, ІНФОРМАЦІЮ (ТЕКСТ АБО ІЛЮСТРАЦІЇ) ВІДПРАВЛЯЮТЬ НА ПОШТОВУ СКРИНЬКУ ВЧИТЕЛЯ; ВСІ ІНШІ УЧНІ (18 %) ЗАНОТОВУЮТЬ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ В РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Слайд 86

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №4 ВСЯ ОТРИМАНА ІНФОРМАЦІЯ ОЦІЮЄТЬСЯ ВЧИТЕЛЕМ ЗА НАСТУПНИМИ КРИТЕРІЯМИ: 1. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕМІ; 2. РОБОТА ПОВИННА БУТИ ОФОРМЛЕНА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ; 3. ЗМІСТ (ЛОГІЧНІСТЬ, АРГУМЕНТОВАНІСТЬ, ЦІКАВІСТЬ, ВАЖЛИВІСТЬ, СУЧАСНІСТЬ) ІНФОРМАЦІЇ; 4. ОБ’ЄМ (СТИСЛІСТЬ, ҐРУНТОВНІСТЬ) ІНФОРМАЦІЇ; 5. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ; 6. НАУКОВИЙ РІВЕНЬ РОБОТИ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ВІКОВИМ ОСОБЛИВОСТЯМ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ.

Слайд 87

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №5 ►ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ПІДГОТУВАЛИ УЧНІ ВСІХ ГРУП, СИСТЕМАТИЗУЄТЬСЯ ВЧИТЕЛЕМ І ВИКЛАДАЄТЬСЯ НА САЙТ З ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА; ► ТАКА ФОРМА РОБОТИ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВСІМ УЧНЯМ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ І ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ.

Слайд 88

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №6 МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ З АСТРОНОМІЇ

Слайд 89

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження щодо формування в учнів 5-х класів Запорізької гімназії №31 світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому (передує вивченню розділу) Кількість учнів, які виконували тестові завдання Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 70 0-5 балів 6-10 балів 11-15 балів 16-20 балів 21-25 балів 26-30 балів 31-35 балів 36-40 балів 0 5 11 22 16 13 3 0

Слайд 90

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №7 СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ПЛАКАТІВ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ І ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ 1 – 4 КЛАСІВ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ВСЕСВІТ

Слайд 91

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ

Слайд 92

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №8 ЛІТЕРАТУРА ЗІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ: 1. Селешников С.И. Астрономия и космонавтика. Краткий хронологический справочник с древнейших времен до наших дней. 2. Бялко А.В. Наша планета – Земля. 3. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. Ян Гадомский, Шеренга Великих астрономов. Ч.Уитни. Открытие нашей галактики. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии.

Слайд 93

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ КРОК №9 ЗАВАНТАЖЕННЯ ОСВІТНІХ ВІДЕОФАЙЛІВ НА САЙТ

Слайд 94

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ космос

Слайд 95

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ СОНЯЧНА СИСТЕМА

Слайд 96

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ ЗНАЙОМСТВО З ІНОПЛАНЕТЯНАМИ

Слайд 97

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ СУЗІР’Я

Слайд 98

УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ ПЕРШІ ПОЛЬОТИ В КОСМОС

Слайд 99

СОНЦЕ

Слайд 100

КОМЕТИ

Слайд 101

ПОРИ РОКУ ЗАТЕМНЕННЯ

Слайд 102

ПОЛЯРНЕ СЯЙВО

Слайд 103

ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Слайд 104

КОМЕТИ

Слайд 105

ПОРИ РОКУ ЗАТЕМНЕННЯ

Слайд 106

ПОЛЯРНЕ СЯЙВО

Слайд 107

ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо