X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сравнительный анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного стандарта начального образования для реализации преемственности дошкольного и начального школьного образования

Завантажити презентацію

Сравнительный анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного стандарта начального образования для реализации преемственности дошкольного и начального школьного образования

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сравнительный анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного стандарта начального образования для реализации преемственности дошкольного и начального школьного образования

Слайд 2

Освітня галузь “МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ” *ЧОГО НАВЧИЛИСЯ ДОШКІЛЬНИКИ* ЧИМ ОВОЛОДІЮТЬ ПЕРШОКЛАСНИКИ* 1.Аудіювання володіє правильною звуковимовою; регулює дихання і темп у процесі мовлення; цікавиться читанням, робить спроби читати; розрізняє рідну й чужу мови; виявляє інтерес до них; орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах Учень (учениця): – зосереджено слухає мовлення вчителя і виявляє інтерес до сказаного . Розрізняє за фонетичними відмінностями та місцем наголосу слова російської й української мов; розпізнає знайомі та нові слова в реченні, невеликому тексті та встановлює їх значення з орієнтацію на зміст речення; Сприймання на слух і розуміння: Сприймає на слух і розуміє: – завдання й інструкції вчителя

Слайд 3

слухає тексти різних жанрів (вірші, скоромовки, загадки, оповідання, казки) і розрізняє їх; розуміє, про кого розповідається в тексті, що розповідається; виконує дії відповідно до інструкцій та правил гри; відповідає на тестові запитання за змістом сприйнятого тексту; запам’ятовує слова, невеликі вірші, скоромовки, загадки, сприйняті на слух, розрізняє їх, а також початок і кінець тексту, послідовність розвитку подій у ньому (що було спочатку і що – потім).

Слайд 4

ГОВОРІННЯ має збалансований словниковий запас із кожної сфери жит тєдіяльності;розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні; Учень (учениця): – знає правила поведінки, слова ввічливості;– розуміє запитання і відповідає на них, сам ставить запитання;відтворювати діалог;– відтворює діалог казкових героїв, правильно інтонуючи його;уживає слова-звертання й етикетну лексику під час діалогу;всту па ти в ді а лог і під три му ва ти йо го;будує та підтримує діалог, який складається з 3-4 реплік, враховуючи етикетну лексику;відповідає на запитання за змістом малюнка, самостійно формулює запитання; будує діалог за змістом ситуації, зображеної на ситуативному малюнку;запитує українською мовою, щоб одержати інформацію про когось з однокласників, батьків, місце помешкання тощо;вміє запросити, привітати, вживаючи етикетні слова та мовленнєві формули;вміє висловити згоду–незгоду, відмову. Діалогічне мовлення

Слайд 5

Монологічне мовлення самостійно складає монологічні висловлювання різних типів; вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побачено го, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, відгадує і складає загадки Учень (учениця): – роз по ві дає на па м'ять вірші, скоромовки, загадує загадки; розповідає за аналогією; переказує сприйнятий на слух невеликий текст чи уривок; вміє переказати правила гри і бере участь у ній; складає розповідь (3-4 речення) за змістом малюнка, спостереженнями; розповідає про себе, свою родину, друга (подругу), іграшку, домашню тварину тощо

Слайд 6

Мовна лінія Лексичні знання Знають і розуміють слова на позначення назв предметів, їх ознак, кількості, дії, ознак за дією тощо. Добирають слова на позначення якостей предметів і явищ. Познайомлені з синонімами, антонімами, багатозначними словами. Учень (учениця): засвоїв слова зазначеної тематики та міжтемні слова; правильно і доречно вживає їх у процесі мовлення; до нього, вона, її, до неї, воно, ми, ви, вони, їх тощо);Знає й використовує етикетну лексику й словесні формули; знає форми звертання;розрізняє значення слів, що є міжмовними омонімами (без уживання терміна);засвоїв слова, близькі і протилежні за значенням – засвоїв слова-назви держави, її столиці, державних та народних символів.

Слайд 7

Граматичні вміння Знає терміни «речення», «слово». «звук», «склад» «буква». Має уяву про слова, що не мають самостійного значення. Видокремлює із мовленнєвого потока речення, які висловляють завершену думку. Моделюють речення за схемами речень. Знають звуки мовні і немовні.Виділяють перший і останній звуки, місцуе кожного звука, визначають його позицію. Сформовані знання про голосні та приголосні. Мають поняття про склад як частину слова. Розділяти слова на склади. Визначати наголошені й ненаголошені склади. Мають поняття про тверді та м,які приголосні. Виконують на слух звуковий аналіз слів, будують звукові схеми (практично) розрізняє граматичні форми слів російської й української мов; – відповідає на запитання хто? що? з ким? де?, правильно вживаючи граматичні форми слів – назв предметів; змінює голосні і приголосні у словах з чергуванням [о – е, і], [г, к, х – з´, ц´, с´] під час побудови словосполучень з ними;відповідає на запитання по (на) чому?, правильно вживає форми слів – назв предметів з -ах, -ях (замість рос. -ам, -ям);– уміє правильно вживати форму множини та однини у зазначених словах;засвоїв слова на позначення назв маленьких істот, розуміє відмінність їх у роді (у рос. мові – чол. рід, в укр. – середній), правильно вживає їх у мовленні;правильно вживає початкову форму слів – назв ознак ж. і с. роду;вживає закінчення -ому (синьому); уживає закінчення -і (мн.) білі, сині;закінчення -ої, -ій, -ою у словах – назвах ознак ж. роду: білої, білій, білою, квіткою;вживає особові займенники у різних формах, розповідаючи про себе або когось із своїх друзів, а також форми присвійних займенників– розповідаючи про когось, щось, вживає форми прикметників вищого і найвищого ступенів;

Слайд 8

Орфоепічні вміння має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як оди ниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;має навички звукового аналізу простих слів; розуміє терміни, уживає їх під час відповідей;– дотримується наголосу в словах української мови; розрізняє звуки російської та української мов; правильно вимовляє голосні й приголосні звуки української мови;знає слова, у яких вимовляється звук [ґ], і правильно вимовляє їх;знає слова, у яких вимовляються аф ри ка ти [дж], [дз],[дз'].вимова звука [ґ] у найуживаніших словах української мови (ґанок, ґуля, ґудзик, ґедзь, аґрус, ґелґотати тощо); ви мо ва аф ри ка тів [дж], [дз],[дз'].

Слайд 9

Ознайомлені з високохудожньою усною народною творчістю, українською і світовою класичною та сучасною літературою. Ознайомлені з кращими зразками у жанрі прози (казки, оповідання, легенди) і поезії (вірші, віршовані байки), малими фольклорними формами (загадки, лічилки, мирилки, пісеньки-потішки, колискові, обрядові пісні – колядки, щедрівки, веснянки, заклички, посівальні та обжинкові пісні тощо), формувати уявлення про характерні ознаки цих видів літературних творів, вчити розрізняти їх;

Слайд 10

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “ПРИРОДОЗНАВСТВО РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ Має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де про живає. Учень: наводить приклади об’єктів живої та неживої природи; об’єктів створених руками людини; природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку; має уявлення про: спостереження та досліди як методи вивчення природи; ознаки живих організмів; прилади, за допомогою яких досліджують природу; групує об’єкти неживої і живої природи, природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;

Слайд 11

РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини; має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи . Має елементарні уявлення про космос: компоненти видимо го космосу (Місяць, зорі, Сонце), невидимого (деякі планети, комети, сузір’я); засоби дослідження космосу людиною (те лескопи, станції, космічні кораблі); професії, що пов’язані із космосом (космонавти, астронавти, астрономи). називає складові неживої природи; має уявлення про значення Сонця для живої природи; називає властивості повітря, води, склад ґрунту; спостерігає: досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту; досліджує властивості повітря; розпізнає 2-3 види гірських порід своєї місцевості; розповідає: про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини; про використання людиною гірських порід (2-3 приклади); про економне використання води; дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт.

Слайд 12

СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Розпізнає 3–5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рос лин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікар ських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини.   Чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розпові сти про їх характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті тваринного світу та діяльності людини називає частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів; знає правила поведінки в природі; порівнює дерева, кущі, трав’янисті рослини; листяні і хвойні рослини; будову різних видів комах, риб, птахів, звірів; групує зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації; розглядає ілюстрації підручника і здобуває з них необхідну інформацію; працює в парі: доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку; .

Слайд 13

РІДНИЙ КРАЙ Розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уяв лення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (чер ви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акварі умних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини; має уявлення про окремих представників тваринного та рос линного світу інших географічних зон Землі знає назву свого міста (села); домашню адресу; називає водойми рідного краю; пам’ятки природи в рідному краї; 2-4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості (дикорослі (лікарські рослини), культурні рослини; дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до Червоної книги України; дотримується правил поведінки поблизу водойм; пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості;

Слайд 14

МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА Знає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини; володіє елементарними правилами природокористування, без печної поведінки в природі тощо;     Орієнтується на глобусі, мапі, розрізняє водний простір (океа ни) і сушу (материки). має уявлення про карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів; знає: назву Батьківщини, столицю України, назви(2-3) морів, гір та найбільших річок України; знаходить на карті України рівнини, гори, водойми; пояснює господарське значення водойм; наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи; моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;

Слайд 15

Освітня галузь „МАТЕМАТИКА” Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період Застосовує логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо-відеотехніки; знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири. розпізнає предмети за розміром, формою, при зна ченням, кольором тощо розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»; розуміє логічні сполучники «і» та «або»; визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками; об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою; розбиває об’єкти на групи за спільною та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками

Слайд 16

Просторові відношення Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, вни зу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко – близько, по руч – далі; Уміє визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, підлозі, майданчику, в зошиті та ін.); Учень (учениця): орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо); визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо) розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках …

Слайд 17

Геометричні фігури Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (пло щинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багато кутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр; сприймає вершину многокутника як точку, сторону – як відрізок; розпізнає і описує предмети за їх формою; зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок ламану будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу; позначає точки й відрізки буквами; описує геометричні фігури, називає їх ознаки; класифікує геометричні фігури за певними ознаками

Слайд 18

Лічба Уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10; позначає числа цифрами; виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини); лічить за правилами лічби предмети в просторі (розташовані виділяє з послідовно, хаотично, по колу); множини її частину (підмножину) за певною ознакою; порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар; розуміє сутність кількісної і порядкової лічби; визначає кількість елементів сукупності (множини); визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»);

Слайд 19

Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10 Знає знаки “плюс” (+), “мінус” (–), “дорівнює” (=), співвідносить о їх з діями додавання і віднімання; Знає числа від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, елементів множин знає знаки дій додавання і віднімання; знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання; розуміє зміст дій додавання та віднімання; розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел; ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем; утворює рівності на основі складу числа; використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень

Слайд 20

Табличне додавання й віднімання в межах 10 Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа; Усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі знає табличні випадки додавання та віднімання у межах 10 розуміє залежність суми від зб ьшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику; застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання;іл обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення

Слайд 21

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою Порівнює предмети за висотою, масою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощо розуміє довжину як властивість об’єктів навколишнього світу мати протяжність; знає одиниці вимірювання довжини – сантиметр дециметр, метр, їх скорочене позначення, співвідношення між ними розуміє які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку; вимірює довжину відрізка за допомогою лінійки вимірює довжину оточуючих предметів; записує результати вимірювання із використанням різних одиниць порівнює довжини відрізків «на око», накладанням; порівнює довжини відрізків за результатами їх вимірювання; будує відрізок заданої довжини

Слайд 22

Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою; Розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, за втра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше; має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (час тини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тиж ня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима); орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря знає одиницю вимірювання маси – кілограм; розуміє, що всі предмети навколишнього середовища мають масу; порівнює предмети за масою «на руку»; записує результати вимірювання маси знає одиницю вимірювання місткості – літр; розуміє, що посудини об’єкти мають місткість; порівнює об’єкти за місткістю; записує результати вимірювання місткості знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями знає одиниці вартості (гривня, копійка) і співвідношення між ними виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр знає назви днів тижня та їх послідовність; має уявлення про добу; визначає час за годинником з точністю до годин. порівнює, додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості

Слайд 23

Обучение грамоте Ознакомлены с основными единицами речи «предложение», «слово», «звук», «слог», «буква». Ознакомлены со звуками. Умеют определять на слух первый и последний звуки в словах. Имеют представление о слоге как части слова. Делят слова на слоги ориентируясь на гласные звуки.Определяют количество и последовательность слогов. Составляют и подбирают слова к схемам. имеет представление о номинативной роли слова; различает названия одушевленных и неодушевленных предметов по вопросам; распознает слова, которые обозначают названия признаков, действий; обозначает слова условными знаками; выделяет предложения из потока речи; анализирует их по количеству слов; строит графические схемы предложений; составляет предложение по данной графической схеме; выполняет звуковой анализ простых по структуре слов; строит их звуковую схему, используя условные значки для обозначения звуков.

Слайд 24

Умеют определять на слух гласные и согласные звуки. Имеют представление о буквах и их распознавинии. Любит просматривать книги, слушать,пытается читать сам. Имеет представление о известных детских списателях-классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают их на портретах. узнает и различает буквы, которые обозначают гласные и согласные звуки; правильно называет буквы (алфавитное название: «вэ», «ка», «эль», «ха», «че» и т.д.); читает прямые слоги типа «СГ», «С’Г»; читает слоги и слова с буквами я, ю, е, ё в разных позициях – в начале слога и после букв, которые обозначают согласные звуки; читает слова с ь и ъ, которые указывают на то, что следующие за ними буквы е, ё, и, ю, я обозначают два звука: [й] и соответствующий гласный; читает слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, правильно произнося в них твердые и мягкие согласные; читает слова с буквой г, правильно произнося звук, обозначенный ею правильно произносит при чтении слова (состоящие из 1-2 слогов), в которых гласные и согласные звуки стоят в слабой позиции: хлеб, друг, стена, вода; слова несложной структуры – целыми словами . правильно

Слайд 25

Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи. Ориентируется на площади, странице альбома, книги, тетроди (находит центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы). Держит правильно ручку и карандаш для выполнения специальных упражнений підготовки к письму. Выполняет различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами. Проводит пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основе. читает тексты из букваря целыми словами (отдельные слова усложненной структуры – по слогам), правильно интонируя предложения, разные по цели высказывания и интонации – повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные (без употребления терминов) с ориентацией на соответствующие знаки препинания

Слайд 26

В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает. Знают элементы написания букв. Любит просматривать книги, слушать,пытается читать сам. Имеет представление о известных детских списателях-классиках и современниках, отдельные интересные факты их биографии, распознают их на портретах придерживается скорости чтения, соответствующей естественному темпу связной речи (при плавном чтении – не отдельными словами, а фразами), читает выразительно; понимает и адекватно выполняет короткие инструкции к учебным заданиям в учебнике и предложенные учителем для выполнения индивидуально, в паре, в группе; знает наизусть 5-6 текстов (стихотворения, считалки, загадки – не менее 4-х строк).

Слайд 27

Правильно сидит за столом, держит правильно ручку и карандаш. Знаком с элементами письменной речи. Ориентируется на площади, странице альбома, книги, тетроди (находит центр, середину, левій, правый, верхний, нижний края, правый верхний, правый нижний и другие углы). Держит правильно ручку и карандаш сознательно принимает правильную позу перед началом письма; показывает правильное положение ручки в руке, держит ее большим, средним и указательным пальцами; правильно располагает тетрадь на парте перед началом письма и сохраняет такое ее положение в процессе письма; правильно двигает пальцами во время изображения небольших фигур, раскрашивания

Слайд 28

для выполнения специальных упражнений підготовки к письму. Выполняет различные графические упражнения ( обведение контуров изображения, штрихование форм разными способами. Проводит пряме, ломане линии разной конфогурации на нелинованой и на линованой основе движет ручку (карандаш) вдоль строки с помощью кисти и предплечья, опираясь на мизинец; показывает верхнюю, нижнюю, левую, правую стороны страницы; начало, середину, конец строки; середину между линиями рабочей строки; проводит линии: вертикальные, горизонтальные, наклонные (влево, вправо); изображает прямые, ломаные, волнистые, петельные линии способом отрывного и безотрывного (в меру возможности) письма; правильно пишет прямые линии, с верхним и нижним закруглением, верхние и нижние петли, овалы, полуовалы; находит и показывает все линии графической сетки тетради (верхняя и нижняя линии рабочей строки, вспомогательные линии (между строк и наклонная).

Слайд 29

В индивидуальном порядке умент печатать буквы, слоги и слова, произношение и написание которых совпадает. Знают элементы написания букв списывает печатный и рукописный текст, соблюдая гигиенические и каллиграфические требования; выполняет задания фонетико-графического, лексического, грамматического характера; пишет под диктовку слова, предложения из 3-4 слов (с учетом служебных слов), в которых написание не расходится с произношением; текст, в котором написание слов соответствует произношению (другие слова записываются на доске или диктуются «орфографически»). пишет безотрывно буквы с естественным соединением элементов и букв в слове: (верхнее, среднее, нижнее: и, ш, п, т, су, из сл и т.п.); пишет слова связно, ритмично, с одинаковым наклоном букв; сохраняет правильную форму, высоту, ширину букв при письме слов, сочетаний слов, предложений

Слайд 30

располагает слова и предложения в основной (рабочей) строке между её линиями, правильно использует вспомогательные линии сетки тетради; списывает буквы, слоги, слова, предложения с рукописных и печатных материалов; пишет под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением; предложения (3-4 слова); называет, правильно употребляет при письме знаки пунктуации: точку, запятую, восклицательный и вопросительный знаки, тире; соблюдает гигиенические требования в процессе письма.

Слайд 31

Речевая содержательная линия Умеет внимательно слушать, проявляет интерес. Сформировано умение строить связные высказывания разных типов (рассуждение, повествование, описание). Знают основные части текста. Умеет лаконично отвечать на поставленный вопрос. Понимает тему и идею текста. Может пересказать отдельные части близко к тесту, ориентируясь на предложенный план понимает фактическое содержание текста; различает на слух подобные, но не одинаковые по звучанию слова, словосочетания, законченные и незаконченные предложения; понимает устное высказывание повествовательного характера (80-100 слов, время звучания до 1 минуты); фиксирует начало и конец текста; определяет на слух количество предложений в тексте, состоящем из 2-4 предложений; количество слов в предложении (до 4 слов);

Слайд 32

Владеет правильным звукопроизношением, регулирует дыхание и темп во время заданий. Владеет силой и высотой, тембром голоса. Понимает значение речи для человека. Имеет сбалансированный словарный запас. Разговаривает грамотно, используя простые и сложные предложения Ведёт диалог непринуждённо, поддерживает диалог на предложенную тему. Придерживается языкового этикета в общении. Самостоятельно составляет монологи различных типов отвечает на вопросы по содержанию прослушанного (кто? что? где? когда? как?); понимает после 1-2 прослушиваний значение слов, словосочетаний, предложений, фактическое содержание текста и выполняет задания, не требующие построения развернутого высказывания; понимает устное высказывание повествовательного характера (80-100 слов, время звучания до 1 минуты); фиксирует начало и конец текста понимает после 1-2 прослушиваний значение слов, словосочетаний, предложений, фактическое содержание текста и выполняет задания, не требующие построения развернутого высказывания;

Слайд 33

Свободно пересказывает знакомые литературные произведения, содержание увиденного, рассказфывает напамять отдельные небольшие рифмованные произведения, отгадывает и составляет загадки. воспроизводит по образцу интонацию предложений, различных по цели высказывания; воспроизводит в лицах (в паре с одноклассником или учителем) прослушанный диалог пересказывает прослушанный или прочитанный сюжетный текст букварного типа с опорой на данные сочетания слов, вопросы, картинный план воспроизводят, разыгрывают по ролям диалоги из прослушанных сказок, рассказов;

Слайд 34

Языковая содержательная линия Имеет представление о предложении, слове, слоне, звуке и букве . Имеет представление о звуковом анализе простих слов различает устные и письменные высказывания; текст и не связанные между собой предложения; выбирает один из данных или подбирает самостоятельно заголовок к тексту букварного типа (или его части); определяет количество предложений в тексте (из 2-4 предложений); устанавливает их границы по графическим ориентирам; находит в устной речи и в тексте предложения, различные по цели высказывания интонационно правильно читает (произносит) предложения, различные по цели высказывания и соответственно оформляет их на письме

Слайд 35

составляет графические модели простых предложений, состоящих из 1–5 слов, в том числе со служебными частями речи; составляет предложения, которые соответствуют данным графическим моделям; добавляет или убирает один звук в слове так, чтобы получилось другое слово (кот – крот, дым – дом, сова – слова и др.); выделяет первый, последний звуки в любом слове букварного текста; соединяет звуки (2-4) в слоги определенной структуры; различает гласные и согласные звуки по звучанию и способу произношения; правильно произносит звуки, отличающие русский язык от украинского; делит на слоги слово, состоящее из 2-3 слогов; определяет ударение в двусложных и трехсложных словах. определяет количество слогов в слове, произнесенном по слогам; произносит вслед за учителем слово, четко выделяя ударный гласный; правильно называет буквы алфавита; находит среди двух данных слов то, которому соответствует данная слого-звуковая схема с обозначением ударения (1-3 слога).

Слайд 36

Социокультурная содержательная линия Имеет представление о государственной символике своїй страны. Имеет представление о известных списателях и поэтах, знает об отдельных фактах их биографии. Умеет отгадывать и составлять загадки. Знает наизусть считалки, скороговорки, веснянки ит.д. Может назвать своё имя, фамилию, домашний адрес. Знает слова вежливости. Умеет общаться. Знает правила поведения в общественных местах воспринимает на слух и рассказывает известные русские и украинские сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Колосок» и др.) отгадывает самые простые загадки; знает наизусть известные скороговорки, считалки, мирилки и использует их во время подвижных игр, общения с ровесниками; Ученик (ученица) знает и употребляет формулы русского речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения); различает и правильно выбирает формулы речевого этикета для общения со взрослыми и детьми, близкими и малознакомыми людьми

Слайд 37

Деятельностная содержательная линия Умеет правильно сидеть за столом, держать ручку и карандаш. Сформированы навыки аккуратного обращения с книгой. Имеют представление о строении книги ( обложка, название, имя автора, рисунка. Обобщает и передаёт тематику самой книги). готовит необходимые принадлежности к уроку Ученик располагает их на парте в удобном для использования порядке; следит за осанкой во время сидения за партой; правильно держит ручку во время письма; внимательно слушает и понимает учителя, приступает к работе сразу после его указаний; слушает ответы одноклассников . различает основные элементы учебной книги (обложка, страница); ориентируется на странице учебника; пользуется закладкой; ориентируется на странице обычной тетради с сеткой №1 и тетради с печатной основой; выполняет работы в этих тетрадях; говорит в умеренном темпе, чётко, выразительно, с соответствующей силой голоса;

Слайд 38

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка