X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи інноватизації освітніх процесів

Завантажити презентацію

Основи інноватизації освітніх процесів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті Тема 3. Основи інноватизації освітніх процесів д.пед.н., проф. Л.В. Штефан

Слайд 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 1. Сутність та класифікація інноваційних технологій навчання 2. Структура педагогічної інноватики та її понятійний апарат 3. Основи експертизи інноваційних технологій навчання

Слайд 3

1. Сутність та класифікація інноваційних технологій навчання

Слайд 4

має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового Поняття “інновація”

Слайд 5

У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях: - форма організації інноваційної діяльності; – сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; – зміни в освітній практиці; – комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі технології, наукових досліджень; – результат інноваційного процесу.

Слайд 6

це й ідеї, і процеси, і засоби, і результати, взяті в єдності якісного вдосконалення педагогічної системи (І. Підласий, А. Підласий) Інновації

Слайд 7

технологія сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь справі, майстерності, мистецтві сукупність засобів та методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання та виховання, що дозволяють успішно реалізовувати завдання освіти

Слайд 8

технологія (за В.Беспалько) сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь справі, майстерності, мистецтві сукупність засобів та методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання та виховання, що дозволяють успішно реалізовувати завдання освіти

Слайд 9

технологія (за Б. Лихачовим) сукупність психолого-педагогічних настанов, що визначають спеціальний набір та компонування форм, методів, засобів, прийомів навчання, засобів виховання; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу системна сукупність та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів, що використовуються для досягнення освітньої мети технологія (за М. КЛАРІНИМ)

Слайд 10

цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів І.Дичківська Інноваційна педагогічна технологія

Слайд 11

2. Структура педагогічної інноватики

Слайд 12

вивчає інноваційні процеси, особливості розробки, впровадження, використання різних класів інновацій, закономірності формування інноваційної активності й інноваційної культури організацій Інноватика (лат. іnnovatio – оновлення)

Слайд 13

вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій І. Дичківська Педагогічна інноватика

Слайд 14

2. Структура педагогічної інноватики та її понятійний апарат

Слайд 15

вивчає інноваційні процеси, особливості розробки, впровадження, використання різних класів інновацій, закономірності формування інноваційної активності й інноваційної культури організацій Інноватика (лат. іnnovatio – оновлення)

Слайд 16

вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій І. Дичківська Педагогічна інноватика

Слайд 17

Структура педагогічної інноватики Педагогічна неологія – галузь педагогічних знань, у якій систематизуються, узагальнюються та розвиваються наукові, експериментальні й дослідні дані про процес науково-педагогічної творчості, його особливості, основні результати, тобто вирішуються проблеми створення нового у педагогіці Педагогічна аксіологія – галузь педагогічних знань, в якій досліджуються значущі для педагогічної праці цінності навчання і виховання Педагогічна праксеологія – галузь педагогічних знань, яка досліджує ефективність механізмів застосування педагогічних інновацій та оптимальної інноваційної діяльності

Слайд 18

Основні поняття педагогічної інноватики Інноваційна освіта – система ідей, головною метою яких є збереження і розвиток творчого потенціалу людини. Інноваційне навчання  – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, яка грунтується на оригінальних методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.

Слайд 19

Основні поняття педагогічної інноватики Інноваційна діяльність: комплексна діяльність, спрямована на створення новацій в освітньому процесі, їх розповсюдження та впровадження в практику роботи навчальних закладів. Інноваційні процеси – зумовлені суспільною потребою комплексні процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл.

Слайд 20

Основні поняття педагогічної інноватики Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, що виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність, а також наявність внутрішніх засобів і методів, які забезпечують цю готовність. Новація (від лат. novus – новий) – новий засіб (метод, методика, технологія, програма).

Слайд 21

Способи зупинки інноваційного процесу на стадії його нововведення «метод конкретизуючих документів» – головне не допустити широти розповсюдження нововведення через відсутність документальної основи; «метод шматкового впровадження» – введення тільки одного елементу; «метод вічного експерименту» – штучна затримка в експериментальному статусі; «метод звітного впровадження» – спотворення справжнього впровадження; «метод паралельного впровадження» – нововведення співіснує із старим, багато елементів не заміщаються новими, а продовжують діяти з ними.

Слайд 22

3. Основи експертизи інноваційних технологій навчання

Слайд 23

Експертиза (від лат. досвідчений) розгляд експертом якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань

Слайд 24

Експертиза технології по-перше, підтвердження того, що ви маєте справу дійсно з технологією по-друге, установлення переваг даної технології над іншими, аналогічними

Слайд 25

Напрями розвиткуекспертизи педагогічних інновацій експертиза інноваційних технологій 1. 2. експертиза інновацій як певних удосконалень навчального процесу

Слайд 26

Алгоритм опису педагогічної технології для проведення її експертизи (І.Підласий) перший крок: установлення цілісності педагогічної технології, тобто вона повинна охоплювати всю систему (цілі – дії – результат), інакше має місце раціоналізація або оптимізація певного аспекту; другий крок: аналіз опису продукту, що створюється технологією; третій крок: опис процедури з кількісними розрахунками (витрати часу, структура робочого дня, коефіцієнт завантаженості;

Слайд 27

Алгоритм опису педагогічної технології для проведення її експертизи (І.Підласий) четвертий крок: повний опис характеристик учасників педагогічного процесу (учнів, педагогів, керівного складу, організації процесу); п’ятий крок: повний опис процедур мотивації і стимулювання учасників педагогічного процесу; шостий крок: повний набір критеріїв діагностики (вихідних умов і досягнень); сьомий крок: супровід технології і загальна відповідальність виробників, педагогів та адміністрації за результати.

Слайд 28

ЛІТЕРАТУРА Законадавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодавчих актів. За станом на 1 березня 2005р. / Упоряд. Г.О.Андрощук, М.В.Гаман. – К., 2005. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики. – М., 1991. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. – К., 2005. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М., 2003. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України: Каталог /Відп. ред. К.Левківський. – К., 2001.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка