X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гігієна і медична екологія людини як галузь медичної науки. Історія та сучасні методологічні засади гігієни.

Завантажити презентацію

Гігієна і медична екологія людини як галузь медичної науки. Історія та сучасні методологічні засади гігієни.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гігієна і медична екологія людини як галузь медичної науки. Історія та сучасні методологічні засади гігієни.

Слайд 2

Медицина - це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення і збереження здоров’я, продовження життя людей, профілактика і лікування хворих. Медицина підрозділяється на дві галузі: лікувальну і профілактичну. Об’єктом вивчення лікувальної медицини є хвора людина, метою - зміцнення здоров’я, або полегшення страждань хворого, дослідження і встановлення діагнозу, призначення і контроль лікування. Медичні працівники середньої і вищої ланок працюють індивідуально з кожною хворою людиною.

Слайд 3

Другим надзвичайно важливим напрямком медицини є профілактична медицина. Це колективна медицина, або гігієна. Об’єктом вивчення гігієни є практично здорові люди, тобто люди, які без обмежень здатні повністю виконувати свої біологічні і соціальні функції. Гігієна займається здоров’ям здорових людей (індивідуальним здоров’ям), здоров’ям колективів практично здорових людей, людності країни (громадським здоров’ям), популяції. Завдання профілактичної медицини (гігієни) вирішують лікарі і середні медичні працівники - гігієністи, санітарні лікарі, помічники санітарних лікарів з певних розділів гігієни. Гігієну часто називають медичною екологією, або екологією людини.

Слайд 4

Слайд 5

Гігієна це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників довкілля з метою виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу, і на цій підставі розробляє заходи, спрямовані на ліквідацію або зменшення впливу негативних чинників, або на використання позитивних чинників для збереження, оздоровлення і зміцнення здоров'я як окремої людини, так і цілих колективів, усього людського суспільства.

Слайд 6

Слайд 7

«Гігієна як наука переслідує велику і благородну мету — зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, згасання найбільш уповільненим, а смерть найбільш віддаленою». Едмунд Паркс – засновник експериментальної гігієни в Англії

Слайд 8

Методи гігієни Методи вивчення навколишнього середовища Методи вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини Методи санітарного обстеження з подальшим санітарним описом Інструментально-лабораторні методи Методи експериментального дослідження Методи натурального спостереження Фізичні Біологічні Хімічні Санітарно-статистичні Лабораторний експеримент на тваринах Експеримент з моделювання природних умов Географічні Фізико-хімічні Фізіологічні Комплексна оцінка стану здоров’я населення Біохімічні Медико-географічні Санітарно-статистичні Токсикологічні Клінічні Лабораторний експеримент на людях

Слайд 9

Методи досліджень у гігієні Методи санітарного обстеження з подальшим санітарним описом Інструментально-лабораторні методи Методи, що реєструють реакції організму на дію чинників навколишнього середовища Фізичні методи Хімічні методи Фізико-хімічні методи Біологічні методи Лабораторний експеримент Метод натурного експерименту Епідеміологічний метод

Слайд 10

Перше завдання гігієни полягає у вивченні закономірностей впливу чинників навколишнього середовища і соціальних умов на організм людини (на її здоров'я).

Слайд 11

Це завдання вирішується кількома шляхами: 1. Вивчення громадського та індивідуального здоров'я в природних умовах. Такий підхід дістав назву епідеміологічного дослідження. 2. Досліди на тваринах з наступною перевіркою на людях - добровольцях у безпечних концентраціях і рівнях. 3. На експериментальних тваринах вивчають як безпосередні наслідки, так і можливі віддалені ефекти впливу (онкогенний, мутагенний, гонадотоксичний, ембріотоксичний, нейротоксичний та ін.).

Слайд 12

Друге завдання гігієни полягає у вивченні стану навколишнього середовища з огляду на його потенціальну та реальну небезпеку як для здоров'я населення, так і для об'єктів навколишнього середовища.

Слайд 13

Під час вирішення цього завдання з'ясовують: 1. Якісний і кількісний склад чинників, які формують природне середовище. 2. Вивчають джерела антропогенних забруднень, забруднювачі та забруднення. 3. Досліджують часові і просторові закономірності поширення забруднень в об'єктах навколишнього середовища. 4. Характер забруднювачів щодо тривалості перебування у навколишньому середовищі, можливого розпаду (деструкції) чи перетворення (трансформації).

Слайд 14

Третє завдання гігієни полягає в науковому обґрунтуванні оптимальних і гранично допустимих параметрів чинників довкілля на підставі відомостей про їх якісну, кількісну характеристику та закономірності впливу на організм людини. Зазначені дані є основою для наукового обґрунтування і розробки гігієнічних нормативів, правил і заходів, що передбачають використання сприятливого і запобігання шкідливому впливу навколишнього середовища на здоров'я людей.

Слайд 15

Четверте завдання гігієни полягає у впровадженні гігієнічних нормативів і рекомендацій у практику, перевірці їх ефективності і подальшому вдосконаленні. П'яте завдання гігієни — це науково обґрунтоване прогнозування санітарної ситуації з урахуванням найближчої та віддаленої перспективи розвитку окремих регіонів чи країни в цілому. Вирішити це завдання в сучасних умовах неможливо без застосування багатофакторного математичного аналізу та електронно-обчислювальної техніки.

Слайд 16

Сучасна гігієна — це багатогалузева профілактична дисципліна, до складу якої входять: соціальна медицина, комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, військова гігієна, авіаційна гігієна, гігієна залізничного транспорту, спортивна гігієна, космічна гігієна, герогігієна та ін.

Слайд 17

Об'єктом вивчення гігієни, як основної галузі профілактичної медицини, є як окрема здорова людина, так і колективи практично здорових людей. Поняття «здоров'я» відображує динамічну рівновагу між організмом і навколишнім середовищем, сталість гомеостазу організму здорової людини, що сформувався під час його еволюційного розвитку в умовах природного навколишнього середовища і підтримується завдяки нейрогуморальній і ендокринній регуляції. Гомеостаз організму практично здорових людей може зберігатись і при зміні (денатурації, забрудненні) до певної міри параметрів чинників навколишнього середовища. Це можливо завдяки процесам адаптації (у здорової людини) і компенсації (у хворих людей), що також мають свої індивідуальні межі для кожного організму.

Слайд 18

Перший закон гігієни (про три рушійні сили несприятливого впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я населення) можна сформулювати таким чином: порушення рівня здоров'я людей (хвороба, зниження резистентності, імунного статусу, адаптаційно-компенсаторних можливостей організму), викликане фізичними, хімічними, біологічними і психогенними етіологічними чинниками, може виникнути тільки за наявності трьох рушійних сил: джерела шкідливості (забруднюючої речовини) або комплексу шкідливостей, чинника (механізму) дії або передачі цієї забруднюючої речовини і сприйнятливого (чутливого до дії шкідливості) організму. За відсутності хоча б однієї з цих умов, або рушійних сил процесу зміни рівня здоров'я під впливом чинників навколишнього середовища для даної віково-статевої або професійної групи людей порушення здоров'я не відбудеться.

Слайд 19

забруднююча речовина повітря людина вода рослини людина тварина людина грунт Екологічні ланцюжки для забруднюючих хімічних речовин: забруднююча речовина забруднююча речовина

Слайд 20

Другий закон гігієни — закон неминучого негативного впливу на навколишнє середовище діяльності людей

Слайд 21

Слайд 22

Третій закон гігієни — закон неминучого негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей природних екологічних катастроф (повені, землетруси і т. п.), природних і техногенних біогеохімічних провінцій і техногенних аварій (на АЕС, підприємствах, транспорті).

Слайд 23

Четвертий закон гігієни — закон позитивного впливу на навколишнє середовище людського суспільства.

Слайд 24

П'ятий закон гігієни — закон неминучого негативного впливу забрудненого природного навколишнього середовища на здоров'я населення.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Шостий закон гігієни — закон позитивного впливу чинників природного навколишнього середовища на здоров'я населення

Слайд 28

Види санітарного нагляду: Запобіжний санітарний нагляд включає контроль за проектуванням і будівництвом будівель або об’єктів, що будуються і реконструюються, з метою запобігання відступам від затвердженого проекту будівництва, приймання збудованих і реконструйованих об’єктів. З моменту здачі об’єкту в експлуатацію здійснюється поточний санітарний нагляд. Поточний санітарний нагляд полягає у повсякденному спостереженні за виконанням санітарно-гігієнічних норм і правил, а також за санітарним станом і триманням усіх державних, кооперативних і інших підприємств і закладів, комунальних споруд, громадських і житлових будівель і т.д.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)