X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медична статистика

Завантажити презентацію

Медична статистика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Медична статистика

Слайд 2

Статистика – наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному звя’зку з їх якісною стороною

Слайд 3

Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів

Слайд 4

Розділи медичної статистики 1. Загальна статистика (теорія статистики) 2. Статистика здоров’я населення 3. Статистика охорони здоров’я

Слайд 5

Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереження Генеральна сукупність – включає всі одиниці спостереження Вибіркова сукупність – включає певну частину одиниць спостереження при умові, що ця частина здатна репрезентувати всю генеральну сукупність

Слайд 6

Групові властивості статистичної сукупності та їх критерії Розподіл ознаки (відносні величини) Середній рівень ознаки (середні величини) Різноманітність ознаки (ліміт, амплітуда, середнє квадратичне відхилення) Репрезентативність ознаки (похибки відносних і середніх величин) Взаємозв’язок між ознаками (коефіцієнт кореляції)

Слайд 7

Методи медичної статистики Варіаційний аналіз Динамічний аналіз Кореляційний аналіз Стандартизація показників Графічні зображення та графічний аналіз

Слайд 8

Етапи статистичного дослідження Організаційний – складання плану та програми Збір матеріалу Розробка матеріалу Статистичний аналіз Висновки, впровадження в практику, оцінка ефективності

Слайд 9

Види статистичної вибірки Механічний Типологічний Кубловий (районовий) Комбінований

Слайд 10

Види відносних величин Інтенсивні показники – показують частоту явища у середовищі Екстенсивні показники – показують питому вагу частини явища по відношенню до явища в цілому Показники співвідношення – показують відношення явища до середовища, яке не продукує дане явище Показники наочності

Слайд 11

Види середніх величин Середня арифметична – узагальнююча величина, яка одним числом характеризує явище, яке може мати безліч індивідуальних проявів Мода – варіанта, яка найчастіше зустрічається в статистичній сукупності Медіана – варіанта, яка займає серединне положення у варіаційному ряду

Слайд 12

Способи обчислення середньої арифметичної Проста - М = Зважена - М = За способом моментів - М = А+ і

Слайд 13

Оцінка достовірності результатів дослідження Похибка середньої величини: mM = , якщо n > 30; mM= , якщо n ≤ 30. Похибка відносної величини: m% /або mp/= , якщо n>30; m% /або mp/ = , якщо n≤30

Слайд 14

Оцінка достовірності різниці відносних та середніх величин t = - для середніх величин; t = - для відносних величин Різниця достовірна при t = 2 і більше, що відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу Р = 95,5 % і більше.

Слайд 15

Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часі Простий динамічний ряд – виражений абсолютними величинами. Складний динамічний ряд – виражений відносними і середніми величинами

Слайд 16

Показники динамічного ряду Абсолютний приріст – різниця між наступним і попереднім рівнями ряду Темп росту – відношення наступного рівня до попереднього рівня, % Темп приросту – відношення абсолютного приросту до попереднього рівня, % Показник співвідношення

Слайд 17

Методи стандартизації показників Прямий Непрямий Зворотній Використовуються у випадках. Коли потрібно порівняти явище, яке вивчається у неоднорідних сукупностях

Слайд 18

Етапи прямого методу стандартизації Обчислення інтенсивних показників Вибір і обчислення стандарту Обчислення “очікуваних” величин Обчислення стандартизованих показників Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників

Слайд 19

Кореляційний аналіз застосовується для визначення взаємозв’язку між явищами Кореляційний зв’язок буває: за характером – прямий і зворотній; за силою: сильний, середній, слабкий

Слайд 20

Способи визначення коефіцієнта кореляції Метод рангів (Спірмена) Метод квадратів (Пірсона)

Слайд 21

Оцінка сили і характеру кореляційного зв’язку

Слайд 22

Види графічних зображень Діаграми Картограми Картодіаграми

Слайд 23

Види діаграм Лінійні Радіальні Стовпчикові Внутрішньостовпчикові Секторні Фігурні Об’ємні

Слайд 24

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина