X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Завантажити презентацію

МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА ІІ том Мова: українська Під загальною редакцією члена-кореспондента АПН України професора О.В.Чалого

Слайд 2

Розділ 6 ЕЛЕМЕНТИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОФІЗИКИ ТА БІОФІЗИКИ МЕМБРАННИХ ПРОЦЕСІВ У КЛІТИНАХ Стор.(6 – 96)

Слайд 3

Роботу виконала: Учениця 11- А класу Укараїнського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Сличко Маріанна Іванівна Вчитель: Лялько Віра Іванівна

Слайд 4

Розділ 6 Епіграф Біофізика Молекулярна біофізика Біофізика клітинних процесів Біофізика складних систем Досягнення в сучасній біофізиці

Слайд 5

Розділ 6.1 Взаємодії у біополімерах. Міжмолекулярні взаємодії для трьох різних областей відстаней між атомами. Перша область. Друга область. Третя область. Сильні ковалентні взаємодії. Величини сильних взаємодій.

Слайд 6

Розділ 6.1 Іонні взаємодії. Електростатичні (іон-дипольні та інші мультипольні) взаємодії. Слабкі взаємодії. Потенціали взаємодій у мультиполів. Диполь-дипольна взаємодія. Орієнтаційна диполь-дипольна взаємодія.

Слайд 7

Розділ 6.1 Індукційна диполь-дипольна взаємодія. Енергія індукційної взаємодії. Дисперсійні (Ван-дер-Ваальсівські) взаємодії. Формула Лондона. Гідрофобні взаємодії. Структури білкових молекул.

Слайд 8

Розділ 6.1 Амінокислотні залишки білків. Водневі зв'язки. Нейтральні міжмолекулярні водневі зв'язки. Значення температури кипіння при наявності водневих зв'язків. Аномально високі температури. Енергія міжмолекулярних взаємодій.

Слайд 9

Розділ 6.1 Міжмолекулярні взаємодії у біополімерах. Контрольні питання.

Слайд 10

6.2. Структурна організація білків та нуклеїнових кислот 6.2.1. Первинна структура 6.2.2. Вторинна структура 6.2.3. Третинна структура 6.2.4. Четвертинна структура Розділ 6.2

Слайд 11

Розділ 6.3 Біологічні мембрани; Структура клітини та її функціональних одиниць; Схематичне зображення молекули фосфоліпіду; Гідрофобний хвіст і полярна голівка молекули фосфоліпіду; Самозбірка ліпідів у водному розчині; Фосфоліпідний бішар; Міцелярні структури; Загальна схема будови біологічної мембрани; Рідкі кристали;

Слайд 12

Розділ 6.3 Бішар; Оцінка частоти перескоків v і характерних відстаней таких перескоків при латеральній дифузії; Обчислення середньої відстані при перескоці; Перехід молекул на інший бік бішару; Фазові стани ліпідного бішару; Транс-гош-переходи; Перенос молекули внаслідок дифузії “кінка”. Властивості поверхонь клітинних мембран;

Слайд 13

Розділ 6.3 Фактори розділу фаз в мембранах; Кооперативна реакція типу фазового переходу; Рідкокристалічна концепція С.Сингера і Дж. Нікольсена; Вивчення структури і функцій біологічних мембран, як сучасна області біофізики; Патології при порушенні структури і бар'єрної функції мембран; Контрольні питання.

Слайд 14

Розділ 6.4 6.4.1. Пасивний транспорт незаряджених молекул 6.4.2. Пасивний транспорт іонів 6.4.3. Активний транспорт Контрольні запитання

Слайд 15

Розділ 6.5 6.5.1. Рівноважний мембранний потенціал Нернста 6.5.2. Дифузійний потенціал 6.5.3. Потенціал Доннана. Доннанівська рівновага 6.5.4. Стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца 6.5.5. Потенціал дії. Механізм виникнення та поширення нервового імпульсу

Слайд 16

6.6. Лабораторний практикум 6.6.1. « Дослідження нелінійних властивостей провідності жаби» 6.6.2. « Дослідження дисперсії електричного імпедансу біологічних мембран» 6.6.3. « Вимірювання концентраційного потенціалу компенсаційним методом» 6.6.4. « Вивчення біофізики мембран за допомогою комп’ютерних програм»

Слайд 17

Розділ 6 Елементи молекулярної біофізики та біофізики мембранних процесів у клітинах

Слайд 18

Біофізика – наука про явища живої природи!!! Быть может, эти электроны Миры, где пять материков, Искусства, знанья, войны, троны И память сорока веков ! Еще, быть может, каждый атом Вселенная, где сто планет, Там все, что здесь, в объеме сжатом, Но также то, чего здесь нет.” Валерий Брюсов

Слайд 19

Біофізика – наука про явища живої природи, які вивчають на всіх рівнях, починаючи з молекул і клітин та закінчуючи біосферою в цілому, на підставі загальних законів фізики і насамперед на уявленні про атомно-молекулярну будову речовини.

Слайд 20

Слайд 21

Молекулярна біофізика вивчає будову і фізико-хімічні властивості біологічно функціональних молекул, передусім – біополімерів – білків і нуклеїнових кислот. Завдання молекулярної біофізики – розкрити фізичні механізми, що відповідають за біологічні функції молекул.

Слайд 22

Біофізика клітинних процесів вивчає структурно-функціональну організацію клітин, зокрема молекулярну організацію клітинних мембран, процеси транспорту речовин крізь мембранні структури, електрогенез та біоенергетику клітин, механізм міжклітинної взаємодії.

Слайд 23

Біофізика складних систем вивчає моделі біологічних процесів, зокрема різноманітні сенсорні системи, проблеми біологічного розвитку, принципи регуляції внутрішнього середовища організму.

Слайд 24

Методологія біофізики – це математичний апарат і експериментальні методи фізики. Математичні і теоретичні основи сучасної біофізики спираються насамперед на термодинаміку і статистичну фізику, молекулярну фізику і квантову механіку.

Слайд 25

Досягнення в сучасній біофізиці Вивчена будова і властивість біологічно функціональних молекул (білків і нуклеїнових кислот). Досліджені властивості і створені надійні молекулярні моделі функціонування клітинних структур.

Слайд 26

Успішно розвиваються фізико-математичні моделі складних біологічних процесів (зокрема, тих процесів, що відбуваються в організмі людини). Для вивчення цих процесів великого значення набувають ідеї і методи термодинаміки відкритих біологічних систем і синергетики.

Слайд 27

Розділ 6.1 Міжмолекулярні взаємодії у біополімерах

Слайд 28

Взаємодії у біополімерах

Слайд 29

Типи зв'язків (взаємодій)

Слайд 30

Характер міжмолекулярних взаємодій U залежно від відстані r між атомами (молекулами). U r II III I

Слайд 31

Міжмолекулярні взаємодії для трьох різних областей відстаней між атомами. Область І – для відносно малих відстаней, найсуттєвішими являються сильні сили відштовхування зумовлені ковалентною та кулонівською взаємодіями. U r I II III

Слайд 32

Міжмолекулярні взаємодії для трьох різних областей відстаней між атомами. Область ІІ – для проміжних відстаней, де досягається мінімум потенціальної енергії, сили відштовхування та сили притягування, зумовлені ковалентними, електростатичними та іншими силами, виявляються одного порядку. U r I II III

Слайд 33

Міжмолекулярні взаємодії для трьох різних областей відстаней між атомами. Область ІІІ – на відносно великих відстанях починають переважати сили притягання, зумовлені в основному електростатичними мультипольними та дипольними (індукційними та дисперсійними) силами. U r I II III

Слайд 34

Сильні ковалентні взаємодії – це взаємодії, зумовлені зовнішніми електронами атомів. Поняття ковалентного зв'язку було запропоноване Л’юїсом у 1916 році, який пов'язав його з утворенням електронної пари, що належить одночасно двом атомам. Квантово-механічний розрахунок ковалентного зв'язку в молекулі водню на підставі рівняння Шредінгера був проведений Гайтлером та Лондоном у 1927 році.

Слайд 35

Результати розрахунку ковалентного зв'язку у системі, що складається з двох атомів водню залежно від відстані r між ядрами цих атомів.

Слайд 36

В залежності від орієнтації спінів може мати місце як відштовхування – спіни паралельні (крива 1), так і притягання – спіни антипаралельні (крива 2).

Слайд 37

У випадку притягання рівноважне положення двох атомів досягається тоді, коли відстань між ними дорівнює r0. Ковалентний зв'язок у двох однакових атомах характеризується симетричною щодо обох ядер хвильовою функцією електронів та антисиметричною спіновою хвильовою функцією – неполярний зв'язок.

Слайд 38

Величини сильних взаємодій Енергія, що необхідна для розриву С-С зв'язку дорівнює 349 кДж/моль, а для С-N зв'язку відповідно – 336 кДж/моль. Основний елемент зв'язку амінокислотних залишків у білках – це пептидний зв'язок – CO-NH-. Він має плоску будову як показав Л.Полінг.

Слайд 39

Усі зв'язки між атомами у пептидному зв'язку - ковалентні. Сильні взаємодії визначають ланцюгову будову біополімерів, поєднання між собою монополімерів – амінокислотних залишків, нуклеотидів.

Слайд 40

Іонні взаємодії. Сили взаємодії між іонами зумовлені законом Кулона. Енергія іон-іонної взаємодії має такий вигляд:

Слайд 41

q1, q2 – заряди іонів; ε0 = 8.85·10-12 Ф/м – електрична стала ε – діелектрична проникність середовища r – відстань між іонами

Слайд 42

Іонні зв'язки утворюються між фосфатними групами в нуклеїнових кислотах і катіонами. Аніонами є кислотні залишки – глутамін (Глу), тирозину (Тир), тоді як в ролі катіонів виступають основні залишки – лізин (Ліз), аргінін (Арг), гістидин (Гіс). Величина іон-іонної взаємодії має той самий порядок, як і ковалентна взаємодія, тобто сотні кДж/моль.

Слайд 43

Електростатичні (іон-дипольні та інші мультипольні) взаємодії. Біомолекули не могли б функціонувати, якби, окрім сильних зв'язків усередині біомолекул, не існували б нековалентні зв'язки, більш слабкі сили.

Слайд 44

Слабкі взаємодії – це взаємодії всередині клітини і їх органоїдів, це взаємодія між білками та ліпідами, вуглеводами, нуклеїновими кислотами. Слабкі взаємодії спонукають до рухомих, нежорстких конформацій, що необхідні для функціонування біоорганізмів.

Слайд 45

Іон-дипольні взаємодії – це взаємодії між іонами та полярними групами молекул. Полярними молекулами (групами) - називаються молекули, що володіють дипольним моментом, котрий у відсутності зовнішнього електронного поля не дорівнює нулю. Потенціал іон-дипольної взаємодії залежить від заряду іона q0 і дипольного моменту p=ql полярної групи відповідно до формули

Слайд 46

Звідки виникає залежність Uіон-диполь від відстані. В загальному випадку потенціал поля, який утворює система зарядів на відстанях, більших порівняно з розмірами системи, може бути поданий у вигляді ряду потенціальних мультиполів (зарядів-монополів, диполів, квадруполів).

Слайд 47

За принципом суперпозиції для загального потенціалу такої системи зарядів маємо:

Слайд 48

Слайд 49

Потенціальна енергія взаємодії заряду q0 в точці R з системою зарядів (Рис 6.4) , що утворюються в точці R потенціал φ(R), дається таким виразом:

Слайд 50

Другий доданок у формулі відповідає потенціалу іон-дипольної взаємодії, що визначається формулою (6.2).

Слайд 51

Якщо у точці R знаходиться не один заряд q0, а система зарядів, то для них можна записати також формулу для потенціалу у вигляді ряду по мультиполях. Отже, має місце мультиполь-мультипольна взаємодія двох систем зарядів, що входять до складу, наприклад, двох біомакромолекул або двох груп певної біомакромолекули.

Слайд 52

Залежність потенціалів взаємодії між мультиполями наведені у таблиці 6.2. Існують більш високі мультипольні взаємодії, а саме: між октуполями (груп з восьми зарядів), гексадекуполями (груп з 16 зарядів).

Слайд 53

Диполь-дипольна взаємодія – взаємодія між диполями молекул або полярними групами молекул. Типи диполь-дипольних взаємодій. Орієнтаційні взаємодії. Індукційні взаємодії Дисперсійні (Ван-дер-Ваалівські) взаємодії.

Слайд 54

Орієнтаційна диполь-дипольна взаємодія. Формула для потенціалу цієї взаємодії має такий вигляд:

Слайд 55

Якщо теплова енергія kT більша за Uор, то тепловий рух руйнує переважну орієнтацію і тоді усереднення за орієнтацією, як показали Рейнганум та Кеєзом, дає результат, відмінний від нуля, тільки для величини усередненої диполь-дипольної взаємодії.

Слайд 56

Видно, що ця взаємодія обернено пропорційна температурі T і шостому степеню відстаней між диполями.

Слайд 57

Індукційна диполь-дипольна взаємодія. Ця взаємодія викликана тим, що сталий диполь однієї молекули індукує в іншій молекулі чи групі молекул дипольний момент. Індукований електричним полем Е дипольний момент дорівнює:

Слайд 58

Напруженість Е електричного поля, що створюється сталим диполем р0 на відстані r від нього, де знаходиться молекула (група молекул) з індуктивним диполем р має вигляд:

Слайд 59

Енергія Індукційної взаємодії:

Слайд 60

Дисперсійні (Ван-дер-Ваальсівські) взаємодії Ці взаємодії визначають внутрішньо- та міжмолекулярні взаємодії атомних груп і молекул, насичених валентними зв'язками. Вони не залежать від зарядів q, дипольних p і квадрупольних Qαβ моментів. Зокрема, ці взаємодії відповідають за існування молекулярних кристалів.

Слайд 61

Ще одна назва дисперсійних взаємодій – Ван-дер-Ваальсівські взаємодії – пов'язані з тією важливою обставиною, що вони визначають поправку на тиск у рівнянні Ван-дер-Ваальса для реальних газів.

Слайд 62

Дисперсійні сили мають квантовий характер. Теорія дисперсійних сил була створена для частинного випадку в 1927р. Вантоле, а для загального випадку в 1930р. Лондоном. У 1948 році було враховано запізнення дисперсійної взаємодії на великих відстанях, тобто будь-яка взаємодія повинна поширюватись у просторі із скінченою швидкість.

Слайд 63

Вище наведений факт щодо скінченої швидкості взаємодій розробили Казимір і Польдер, які показали, що енергія міжмолекулярної дисперсійної взаємодії обернено пропорційна відстані між молекулами в степені 7, тобто UКП~1/r7.

Слайд 64

У 1955 році Є.М.Ліфшиц створив загальну теорію Ван-дер-Ваальсівських сил між макроскопічними тілами.

Слайд 65

Формула Лондона для дисперсійних (Ван-дер-Ваальсівських) сил отримується при розв’язанні рівняння Шредінгера за допомогою так званої теорії збурення. ЇЇ суть полягає у врахуванні миттєвого значення електростатичної енергії взаємно індукованих диполів двох молекул з наступним усередненням по їх орієнтаціях.

Слайд 66

Формула Лондона ћ=h/2 = 1.05·10-34 Дж·с – стала Планка, поділена на 2 , і – поляризованість та власна частота гармонічних осциляторів, за допомогою яких можна описати рух електронів у атомі.

Слайд 67

Величина енергії дисперсійних (Ван-дер-Ваальсівських) взаємодій має порядок кількох кДж/моль. Такий самий порядок має енергія випаровування рідини.

Слайд 68

Гідрофобні взаємодії Біополімери – білки і нуклеїнові кислоти – знаходяться у водному середовищі. Між молекулами води і неполярними атомними групами діють сили відштовхування – гідрофобні сили.

Слайд 69

Гідрофобні взаємодії відіграють важливу роль у формуванні структури білків, мембран. Так завдяки гідрофобним взаємодіям між водним оточенням та “хвостами” фосфоліпідних молекул, які складаються з неполярних залишків жирних кислот, а також гідрофільними взаємодіями, тобто силами притягання, між полярними “головками” фосфоліпід них молекул та молекулами води, що мають постійні диполі, відбувся процес само збірки – утворення подвійного шару фосфоліпідних молекул.

Слайд 70

Структури білкових молекул Первинна структура – визначається послідовністю амінокислотних залишків у білковому ланцюгу. Вторинна структура – це є спіральна структура білкових молекул і нуклеїнових кислот.

Слайд 71

Третинна структура – пов'язана з утворенням глобул. Четвертинна структура – формується за рахунок об'єднання кількох глобул Дві останні структури значною мірою існують завдяки гідрофобним взаємодіям.

Слайд 72

Утворення структур пов'язане з дією різних сил. Єдині сильні сили у білковій глобулі – це ковалентні (хімічні) сили, які утворені, зокрема, дисульфідними зв'язками – сірчані місточки S-S. Енергія цих зв'язків дорівнює 240 кДж/моль.

Слайд 73

Якщо б більше не було ніяких сил, то білковий ланцюг був би негнучкий, тому в біополімерах діють також і більш слабкі зв'язки – електростатичні, Ван-дер-Ваальсівські, водневі та гідрофобні взаємодії.

Слайд 74

Молекули, що мають як полярні, так і неполярні групи, розташовуються у водному середовищі так, що полярні (гідрофільні) групи контактують з водою за рахунок диполь-дипольних сил притягання, а не полярні групи з водного середовища вилучаються через гідрофобну взаємодію.

Слайд 75

Серед амінокислотних залишків білків, існують як полярні (гідрофільні), так і неполярні (гідрофобні) ділянки. Полярні амінокислотні залишки (Асп, Тир, Гіс, Ліз, Арг, Сер, Тре) – гідрофільні. Решта 12 залишків вважаються гідрофобними.

Слайд 76

Оскільки у білковому ланцюгу є слабкі зв'язки, то він може згорнутися у глобулу, при цьому гідрофобні ділянки будуть всередині, а гідрофільні – ззовні. Якщо концентрації гідрофільних, достатньо для покриття поверхні сферичного гідрофобного ядра, то глобула має сферичну форму.

Слайд 77

Такий механізм визначає утворення четвертинної структури – об'єднання між собою кількох глобул. Молекула гемоглобіну містить чотири глобули, вірус тютюнової мозаїки – близько 2000 глобул.

Слайд 78

Водневі зв'язки Ряд сполук (спирти, феноли) утворюють стійкі асоціати, які мають певні аномалії в їх фізико-хімічних властивостях (наприклад, підвищення температури кипіння, зменшення міжатомних відстаней та ін.)

Слайд 79

Подібні властивості мають сполуки, до складу яких входять атом водню в групах типу ОН та NН. Так виникла ідея про водневі зв'язки. Вперше поняття водневих зв'язків було введено у 1920 році Латимером і Родебургом для пояснення властивостей асоційованих речовин, зокрема води.

Слайд 80

Атом водню, що міститься в групах O-H, N-H, H-F, H-Cl й інколи S-H і C-H утворює специфічний зв'язок з атомами O, N, F, Cl тієї самої або іншої молекули. В цих комплексах, які схематично можна зобразити у вигляді Х...Н-У, атом водню відіграє роль мосту між елетровід’ємними атомами.

Слайд 81

Слайд 82

Нейтральні міжмолекулярні водневі зв'язки існують між нейтральними молекулами і є типовим для розчинів спиртів, карбонових кислот. Такі водневі зв'язки мають енергію в інтервалі 4-60 кДж/моль, що приблизно на порядок менше за енергію ковалентних (хімічних) взаємодій. При цьому відстані між атомами Х і У складають до 0.3 нм.

Слайд 83

Положення протона Н у водневому зв'язку відповідає мінімуму на кривій потенціальної енергії U. б)

Слайд 84

Випадок а характеризує асиметричну криву потенціальної енергії з двома мінімумами. Більша глибина лівого мінімуму означає, що протон знаходиться ближче до атома Х.

Слайд 85

У випадку б крива потенціальної енергії є симетричною – вона має один мінімум, що відповідає одній і тій самій відстані між двома однаковими електровід’ємними атомами Х . б)

Слайд 86

В тих випадках коли електровід’ємні іони (Cl, F та інші) утворюють водневі зв'язки з молекулами, до складу яких входять групи OH, NH, FH, H2O тощо, виникають міцні (іонні) водневі зв'язки з енергією 55-250 кДж/моль з досить короткими відстанями між атомами Х і У.

Слайд 87

Так, водневий зв'язок у комплексі Cl-...HOH характеризується енергією 55кДж/моль, причому рівноважна відстань rxy=0.33нм, тоді як в комплексі [F...H...F]- енергія утворення цього комплексу набуває значення 252.8 кДж/моль, що є близьким до енергії ковалентних (хімічних) зв'язків.

Слайд 88

Рівноважна відстань між іонами фтора в комплексі [F…H…F]- дорівнює 0.22 нм, тобто вона в 1.5 раза менша за відстань між іоном хлора і групою OH в комплексі Cl-…HOH.

Слайд 89

Наявність водневих зв'язків приводить до підвищення температури кипіння та інших фізико-хімічних властивостей речовини.

Слайд 90

Температура кипіння підвищується у ряді споріднених сполук (наприклад, H2S, H2Se, H2Te) із збільшенням молекулярної ваги.

Слайд 91

Аномально високі температури тверднення і кипіння води – це є також результат утворення водневих зв'язків. Якщо б у воді були відсутні водневі зв'язки, то її температура тверднення Ттверд (за теоретичними оцінками) мала бути Ттверд=-100ºС, а не Ттверд=0ºС

Слайд 92

За цими ж оцінками температура кипіння за відсутності водневих зв'язків має бути приблизно Ткип =-80ºС, тоді як в дійсності Ткип=100ºС, тобто стає на 180ºС вище саме завдяки наявності водневих зв'язків.

Слайд 93

Водневі зв'язки значною мірою визначають стійкість вторинної структури білків. Саме внутрішньомолекулярні Н-зв'язки між групами поліпептидного ланцюга підтримують - спіральну структуру білка.

Слайд 94

Прийнято вважати, що потенціальна енергія водневих зв'язків може бути апроксимована сумою двох доданків Uвод.зв. = Uміжмол + U кул де перший доданок визначає енергію міжмолекулярної взаємодії, а другий – кулонівську енергію іон-іонної взаємодії.

Слайд 95

Енергія міжмолекулярної взаємодії задається формулою: яка відповідно до моделі Леннард-Джонса враховує як сили відштовхування, так і сили притягання (перший і другий доданки в формулі).

Слайд 96

Досить поширеним є таке представлення для потенціалу міжмолекулярної взаємодії, в якому m=12, n=6 (потенціал Мі). Зауважимо, що значення n=6 для потенціалу сил притягання має своє обґрунтування в теорії диполь-дипольної взаємодії (дивись формули 1-2 для орієнтаційної, індукційної та дисперсійної взаємодії)

Слайд 97

Що стосується показника m=12 для потенціалу сил відштовхування, то він обирається у вигляді m=2n з міркувань математичної зручності.

Слайд 98

Для потенціалу Мі коефіцієнт ε у формулі (3) характеризує глибину потенціальної ями (рис. 6.6), тоді як σ коефіцієнт визначає ту відстань між двома молекулами (атомами), де потенціальна енергія сил відштовхування і притягання взаємно врівноважуються. Рис 6.6. Параметри міжмолекулярної взаємодії моделі Леннард-Джонса U r ξ ε

Слайд 99

Міжмолекулярні взаємодії у біополімерах

Слайд 100

Контрольні питання Дати визначення – “біофізика”. Різновиди, основні завдання та досягнення в біофізиці? Сильні ковалентні взаємодії. Ковалентний зв'язок та його розрахунки у системі, що складається з двох атомів водню? Іонні взаємодії?

Слайд 101

Електростатичні (іон-дипольні та інші мультипольні) взаємодії? Іон-дипольні взаємодії. Виникнення залежності Uіон-диполь від відстані? Дати визначення – “диполь-дипольні взаємодії”. Різновид? Орієнтаційні диполь-дипольні взаємодії? Індукційні диполь-дипольні взаємодії?

Слайд 102

Дисперсійні (Ван-дер-Ваальсівські) взаємодії. Теорія дисперсійних сил. Формула Лондона для дисперсійних сил? Гідрофобні взаємодії. Структури білкових молекул. Амінокислотні залишки білків?

Слайд 103

Водневі зв'язки. Різновид. Значення температури кипіння при наявності водневих зв'язків. Пояснення та формула енергії міжмолекулярної взаємодії? Формули для енергії взаємодії у біополімерах?

Слайд 104

Розділ 6.2 Структурна організація білків та нуклеїнових кислот

Слайд 105

Структурна організація Структурна організація біополімерів - білків і нуклеїнових кислот-має першочегове значення для розуміння їх функцій в живих організмах, з’ясування молекулярної природи живого. Перейдемо безпосередньо до класифікації структурної організації білків і нуклеїнових кислот. Таблиця містить в собі відомості про чотири види структурної організації біополімерів, типи впорядкування та характер взаємодій,що їм відповідають

Слайд 106

Структурна організація біополімерів

Слайд 107

Первинна структура Макромолекули білків і нуклеїнових кислот характеризують чітко відповідною послідовністю мономерів,а саме:в білках-послідовністю амінокислотних залишків в поліпептидному ланцюгу,в нуклеїнових кислотах- послідовністю окремих нуклеотидів в полінуклеотидному ланцюгу.Окремі ділянки цих ланцюгів,тобто поруч розташовані амінокислоти та нуклеотиди, пов’язані між собою дуже сильними хімічними ковалентними зв’язками, величина яких може досягати 800 кДж/моль.

Слайд 108

До речі, середня теплова енергія одноатомних молекул при кімнатній температурі(Т=300 К) має величину: Uтепл =3/2kT*NA = 3/2 RT=3.7 кДж/моль.

Слайд 109

Розглянемо більш детально первинну структуру білків, що визначається послідовністю амінокислот. Амінокислоти мають дві частини: 1)однакову для всіх амінокислот пептидну групу;2)Бокову групу, від якої залежить специфіка амінокислоти. Всього таких бокових груп (і відповідно амінокислот)може бути 20 .Кожний пептидний блок поліпептидного ланцюга складається з ковалентно пов’язаних атомів –CO-NH-

Слайд 110

Схема будови поліпептидного ланцюга білкової молекули

Слайд 111

Первинна структура нуклеїнових кислот визначається послідовністю мономерів в полінуклеоїдному ланцюгу. Кожний нуклеотид складається з фосфатів і сахару, які пов’язані сильними ковалентними силами і тим самим визначають міцність ланцюга,а також азотних основ двох типів-пуринових(аденін та гуанін), та піримідинових(тимін,цитозині урацил).

Слайд 112

Є три типи амінокислотних залишків. 1 тип:до нього відноситься п’ять заряджених амінокислотних залишків. А.аргинін,гістидин,лізин. Б.аспарагінова та глутамінова кислоти

Слайд 113

2 тип: до нього відносяться сім полярних амінокислотних залишків:. Гліцин,серин,цистеїн,треонін,аспаргин,глутамін, тирозин

Слайд 114

Неполярні амінокислотні залишки 3 тип:до нього відноситься вісім неполярних амінокислотних залишків.Для них є характерними ефекти гідрофобної взаємодії. А.Аланін,валін,ізолейцин,лейцин,метіонін,пролін,триптофан,феніланін.

Слайд 115

Вторинна структура Завдяки використанню прецизійного фізичного методу рентгеноструктурного аналізу,вчені вченні відкрили вторинну структуру макромолекул,яка полягає в тому,що поряд з лінійними ділянками в біополімерах були знайдені також ділянки,певним чином скручені в спіраль або якусь іншу конформацію.

Слайд 116

Модель а-спіралі білкової молекули

Слайд 117

На малюнку зображена модель а-спіраль поліпептидного ланцюга білкової молекули,що закручена на право за стрілкою годинника. Основна причина утворення вторинної структури-це наявність водневих зв’язків між амінокислотними залишками

Слайд 118

Вторинна структура нуклеїнових кислот(зокрема ДНК) пов’язана,як вже згадувалося,з наявністю подвійної спіралі,яка складається з двох полінуклеотидних ланцюгів.У цих взаємно перевитих спіральних ланцюгах пуринової азотистої основи одного ланцюга з’єднані водневими зв’язками з відповідними піримідиновими азотистими основами другого ланцюга.

Слайд 119

З’єднання азотистих основ відбувається за таким правилом Чаргаффа: незважаючи на те ,що кількість азотистих основ А,Г,Т,Ц може змінюватися досить в широких межах від виду до виду,але завжди кількість пуринових основ в точності дорівнює кількості піримідинових основ.Точніше кажучи ,аденін і гуанін в одному ланцюгу пов’язані у строгій відповідності з тиміном і цитозином в другому ланцюгу,утворюючи так звані “уотсон-криківські пари”АТ і ГЦ.

Слайд 120

“Уотсон-Криківські пари” в структурі ДНК

Слайд 121

Третинна структура Під третинною структурою білків і нуклеїнових кислот, звичайно,розуміють спосіб просторової укладки поліпептидних і полінуклеотидних ланцюгів в 3-вимірному об’ємі.

Слайд 122

Уперше третинна структура білкової молекули була визначена Дж.Кендрю для міоглобіна кита-кашалота. Цей білок,що містить в собі 153 амінокислотних залишків,відповідає за перенос кисню в м’язах. Виявилося,що третинна структура поліпептидного ланцюга міоглобіну має вигляд скрученої трубки,що досить щільно укладена навколо гема. Це можна побачити на малюнку.

Слайд 123

Третинна структура білкової молекули міоглобіну

Слайд 124

Що стосується нуклеїнових кислот,то зараз досить багато відомо щодо третинної структури певних типів ДНК та РНК.На цьому малюнку просторове впорядкування ДНК в еукаріотичних клітинах.Видно,що основний елемент третинної структури утворений своєрідним”соленоїдом”,який складається з трьох великих витків,що мають діамет близько 30нм.

Слайд 125

Характер взаємодій ,що забизпечують просторове впорядкування білків,яке зображене на малюнку.Стабілізація третинної структури здійснюється як за рахунок ковалентних та кулонівських зв’язків,так і за рахунок нековалентних зв’язків(водневих,дисперсійних,гідрофобних)

Слайд 126

Четвертинна структура Окремі поліпептидні ланцюги,що входять до складу молекули та характеризуються певними первинною,вторинною,і третинною структурами,можуть мати досить слабкі (нековалентні) зв’язки між собою.

Слайд 127

Просторове впорядкування протомерів в мультимер називається четвертинною сполукою. Звичайно при утворенні четвертинної структури відбувається асоціація парної кількості протомерів(2 або 4,рідше6,8,10,12 тощо)Класичним прикладом білкової молекули,якій притаманна четвертинна структура,є молекулою гемоглобіна,що складається з чотирьох субодиниць(функціонально активних частин білкового мультимера).

Слайд 128

Розглянемо досить просту і водночас дуже корисну модель Фішера-Бреслера-Талмуда, яка дає змогу передбачати форму білкової макромолекули залежно від відношення гідрофільних і гідрофобних груп,що входять до її складу. спочатку знайдемо те співвідношення,виконання якого гарантує сферичну глобулярну структуру білкової молекули.Нехай радіус сферичної глобули-R,радіус внутрішнього гдрофобного ядра-r,товщина гідрофільного шару-h.

Слайд 129

Можливі форми білкових макромолекул в моделі Фішера_Бреслера_Талмуда b Еліпсоїдальні (фібрилярні) cтруктури b>bcф Агрегація глобул b

Слайд 130

Типовим проявом подібного механізму утворення четвертинної структури є молекула гемоглобіну,що складається з чотирьох глобул,саме завдяки гідрофобним взаємодіям.Під час об’єднання глобул і утврюється так звана четвертинна структура.

Слайд 131

Розділ 6.3 “Будова і властивості біологічних мембран” (ст.35-41)

Слайд 132

Біологічні мембрани Біологічні мембрани - тонкі напівпроникні оболонки, що відокремлюють клітину від зовнішнього середовища і функціональні одиниці клітини одну від одної.

Слайд 133

Структура клітини та її функціональних одиниць ГлЕР – гладенький ендоплазматичний ретикулюм; ГрЕР – гранульований ендоплазматичний ретикулюм; ЕПС – ендоплазматична сітка; Ліз – лізосома; Ліп – ліпосома; М – мітохондрія; Мв – мікроворсинки; Мт – мікротрубочки; ПМ – плазматична мембрана; Риб – рибосоми; СГ – система Гольджі; Хр – хромосоми; Ц – центріоль; Я – ядро; Я – ядречко;

Слайд 134

Схематичне зображення молекули фосфоліпіду Головним матеріалом біомембран виступають амфіфільні (амфіпатичні) молекули фосфоліпідів – сполук з гідрофобним хвостом і гідрофільною голівкою.

Слайд 135

До складу полярної голівки, що становить приблизно одну чверть всієї довжини молекули, входить гліцерин, фосфорна кислота і полярне сполучення, характерне для кожного класу фосфоліпідів (холін, серин та інші). Гідрофобний хвіст, що становить три чверті довжини молекули фосфоліпіду, складається із залишків жирних кислот, одна з яких насичена, а інша ненасичена, з подвійними вуглецевими зв'язками.

Слайд 136

Самозбірка ліпідів у водному розчині Молекули ліпідів здатні самодовільно об'єднуватись, утворюючи у воді протяжні бішарові структури, котрі намагаються замкнутися самі на собі, ховаючи гідрофобні ділянки від води. У результаті утворюютсья везикули (ліпосоми). Процес цей називають самозбіркою.

Слайд 137

Фосфоліпідний бішар виконує функцію матриці для білків, гліколіпідів, глікопротеїдів, відіграючи водночас роль бар'єра для іонів та молекул водорозчинних речовин .

Слайд 138

Внаслідок перекисного окислення одного з жирнокислотних ланцюгів або його відщеплення під дією ферменту фосфоліпази, може утворюватись фосфоліпід з розміром голівки, що перевищує розмір гідрофобної частини. Такі дефектні молекули утворюють не бішар, а міцелярні структури.

Слайд 139

Загальна схема будови біологічної мембрани Білки мембран можуть знаходитись на поверхні ліпідного бішару (периферичні білки, ПБ), утримуючись переважно електростатичними силами або вбудовуватись до ліпідного бішару, іноді пронизуючи його наскрізь (інтегровані білки, ІБ). Інтегральні білки, опинившись поряд можуть утворювати білковий канал (БК).

Слайд 140

Рідкі кристали Рідкі кристали - це особливий стан деяких речовин, переважно органічних, якому притаманна плинність (як рідини), але молекули при цьому зберігають впорядкованість у розташуванні, що спонукає до анізотропії ряду фізичних властивостей (як у кристалів).

Слайд 141

Бішар - це рідка структура, в якій молекули ліпідів здатні здійснювати сегментальну рухливість, обертальні рухи і латеральну дифузію, що являє собою послідовний обмін місцями у межах одного шару.

Слайд 142

Оцінка частоти перескоків v і характерних відстаней таких перескоків при латеральній дифузії Час перескоку оцінюється за формулою t=S/D, де S - площа, яку займає одна фосфоліпідна молекула, D - коефіцієнт латеральної дифузії Згідно з цією формулою: а частота перескоків:

Слайд 143

Середню відстань при перескоці оцінимо за формулою Тоді за рахунок латеральної дифузії молекула ліпіду пройде за час t=1с відстань мкм, тобто досить велику відстань. Такий розбір має бактерія типу E.coli.

Слайд 144

Перехід молекул на інший бік бішару (перехід “flip-flop”). Цей перехід відбувається зі швидкістю одна молекула за декілька годин. Білки в ліпідному бішарі також досить рухливі. Період обертального руху білка становить Латеральна рухливість білка визначається не тільки його властивостями, але й мікров'язкістю ліпідного оточення, тобто фазовим станом ліпідного бішару.

Слайд 145

Фізичні методи досліджень свідчать про те, що ліпідний бішар може перебувати у двох фазових станах: 1) у стані твердого двомірного кристалу; 2) у рідкокристалічному стані. При фазовому переході змінюється рухливість полярних груп, а також обертальна рухливість С-С зв'язків вуглеводневих ланцюгів.

Слайд 146

Якщо мембрана знаходиться у твердій фазі, то в ній існують ліпіди лише у стані трансконформерів.

Слайд 147

У фазі з'являються транс-гош-переходи. Після плавлення бішар становить динамічну суміш транс- та гош-конформерів. Гош-конформери, розташовані поряд, утворюють порожнини в бішарі чи так звані “кінки”. Синхронні транс-гош переходи можуть бути представлені як рух “кінків” вздовж вуглеводневих ланцюгів.

Слайд 148

Вся поверхня мембрани клітин має різні властивості. За ліпідним складом, включенням білків мембрани є гетерогенними. Це означає, що у мембранах спостерігаються дільниці з різною рухливістю: рідкі фази; більш структуровані фази.

Слайд 149

Розділ фаз може відбуватись під впливом багатьох факторів: зміни рН; появи іонів Са2+

Слайд 150

Кооперативна реакція типу фазового переходу – важлива властивість ліпідів, бо саме на ній базуються механізми відбирання іонів із середовища, посилення зовнішнього сигналу, мембранної пам'яті клітини.

Слайд 151

Основу сучасних уявлень про будову мембрани складає рідкокристалічна концепція, створена у 1972 році С.Сингером та Дж. Нікольсеном і вдосконалена у 1981 році С.Сингером.

Слайд 152

Вивчення структури і функцій біологічних мембран – сучасна область біофізики, яка має надзвичайно важливе значення для теоретичної і клінічної медицини.

Слайд 153

Порушення структури і бар'єрної функції мембран призводить до багатьох патологій, ракового переродження тканин, тканинної гіпоксії, пошкоджень, що виникають при інтоксикаціях, під впливом іонізуючої радіації тощо.

Слайд 154

Контрольні питання Що таке біологічні мембрани? Яку роль вони відіграють в складі клітини? Опишіть структуру клітини та назвіть її основні функціональні одиниці. Що таке амфіфільні (амфіпатичні) молекули фосфоліпідів? Яку функцію вони виконують для біомембран? З яких компонентів складається молекула фосфоліпіду? Що таке везикули (ліпосоми)? Як вони утворюються?

Слайд 155

Які функції в біологічних мембранах виконує фосфоліпідний бішар? Внаслідок чого молекули утворюють міцелярні структури? Опишіть загальну схему будови біологічної мембрани. Що таке рідкі кристали? Що таке бішар? За якою формулою визначається частота перескоків фосфоліпідних молекул при латеральній дифузії?

Слайд 156

За якою формулою можна визначити час перескоку фосфоліпідних молекул при латеральній дифузії? Як можна визначити середню відстань перескоку фосфоліпідних молекул? Що таке перехід “flip-flop”? В яких фазових станах може перебувати ліпідний бішар? Які властивості має поверхня мембран клітин? Під впливом яких основних факторів може відбуватись розділ фаз? На якій властивості ліпідів базуються механізми відбирання іонів із середовища?

Слайд 157

Назвіть які фізичні характеристики мають біологічні мембрани? Що вивчає біофізика? Назвіть хвороби, які виникають при порушенні структури і бар’єрної функції мембран.

Слайд 158

Розділ 6.4. Пасивний та активний транспорт речовин крізь мембранні структури клітин ( ст. 41-53)

Слайд 159

У нормально функціонуючих клітинах присутні сотні різних молекул та іонів у концентраціях, значно менших або значно більших, ніж у навколишньому середовищі. Так, наприклад, концентрація іонів калію у клітині людини у десятки разів перевищує їх концентрацію в крові. Для іонів натрію співвідношення таких концентрацій обернене. Таким чином, існує певна вибірковість у розподілі цих іонів між клітиною і міжклітинним середовищем. Однією з основних функцій біологічних мембран є забезпечення вибіркової (селективної) проникності для речовин, що транспортуються у процесі життєдіяльності із клітини у середовище та з середовища у клітину.

Слайд 160

Розрізняють пасивний і активний перенос (транспорт) молекул та іонів крізь мембрани Пасивний транспорт здійснюється за допомогою дифузії, що зумовлена різницею концентрацій у разі незаряджених молекул і різницею електрохімічних потенціалів для іонів. Дифузія – це самодовільний процес проникнення молекул речовини з області з більшою концентрацією в область з меншою її концентрацією.

Слайд 161

Деякі молекули (іони) примусово накачуються в клітини або викачуються з клітин у напрямі збільшення концентрації (електрохімічного потенціалу). Таке переміщення молекул (іонів) називають активним транспортом. Активний транспорт здійснюється під час витрати хімічної енергії, що виділяється при гідролізі АТФ чи переносі електронів по дихальному ланцюгу мітохондрій.

Слайд 162

6.4.1. Пасивний транспорт незаряджених молекул Математичний опис процесу дифузії було дано Фіком. Згідно з рівнянням Фіка потік Ф дифундуючої речовини визначається таким виразом: Ф = -Ddc/ dx. (6.11) Вираз (6.11) – це закон Фіка для вільної дифузії, де Ф = 1/ S * dN / dt – кількість частинок речовини (молекул), що перетинають одиничну площину за одиницю часу; D - коефіцієнт дифузії; dc/ dx – градієнт концентрації дифундуючої речовини. Для газів і розбавлених розчинів коефіцієнт дифузії може бути визначений за формулою D= V * λ / 3, де V – середня швидкість руху молекул; λ – середня довжина вільного пробігу молекул. Знак «-» вказує на те, що потік речовини Ф напрямлений в бік зменшення її концентрації (рис.6.23).

Слайд 163

Розглянемо пасивний транспорт незаряджених молекул крізь мембрану. Розподіл концентрацій молекул дифундуючої речовини при переході через мембрану показано на рис. 6.24, де використані такі позначення: се, сі – концентрації дифундуючих частинок у водному середовищі зовні і в клітині; сме і смі - концентрації частинок у самій мембрані біля зовнішньої і внутрішньої її поверхонь.

Слайд 164

З рис. 6.24 видно, що концентрація зовні клітини се перевищує концентрацію у клітині сі, а в самій мембрані змінюється за лінійним законом, тобто градієнт концентрації dc/dx = const і становить: dc/dx = - ( сме – смі)/ L, (6.12) де L – товщина мембрани. Це є, звичайно, припущенням. Концентрація частинок на поверхнях мембрани зазнає стрибок внаслідок різної розчинності речовини у водній фазі і пристінному шарі всередині мембрани. Звичайно існує пропорційний зв’язок: сме/ се = смі /сі = К, (6.13) де К - коефіцієнт розподілу речовини між мембраною та водною фазою. Рис. 6.23. Співвідношення напрямків градієнта концентрації та потоку дифундуючої речовини Рис. 6.24. Розподіл концентрації при пасивному транспорті незаряджених молекул через мембрану

Слайд 165

Концентрація частинок на поверхнях мембрани зазнає стрибок внаслідок різної розчинності речовини у водній фазі і пристінному шарі всередині мембрани. Звичайно існує пропорційний зв’язок: сме/ се = смі /сі = К, (6.13) де К - коефіцієнт розподілу речовини між мембраною та водною фазою.

Слайд 166

Рівняння (6.11) з урахуванням (6.12) і (6.13) набуває вигляду де Р = D*K/L - коефіцієнт проникності мембрани. Таким чином, рівняння Ф = P (cе-сІ) описує пасивний транспорт незаряджених молекул крізь мембрану. Під час руху речовини крізь мембрану, частинки змушені долати не лише гідрофобний шар ліпідів, а й нерухомі шари води, що прилягають до мембрани (примембранні шари). Нехай речовина рухається всередину клітини з водного розчину з концентрацією с е до водного розчину з концентрацією сі. При цьому частинки повинні долати три дифузійні бар’єри: зовнішній примембранний шар води, саму мембрану і внутрішній примембранний шар води (рис. 6.25).

Слайд 167

Рис.6.25: Розподіл концентрації при пасивному транспорті речовини через мембрану при наявності нерухомих примембранних шарів води

Слайд 168

Потоки через кожний з перелічених шарів: Фе = Ре (се – све ); Фм = Рм (све – сві ); (6.15) Фі = Рі (с ві - сі ), де Ре, Рмі, рі – коефіцієнти проникності відповідних бар’єрів. Поділимо рівняння (6.15) для потоків Фе, Фме, Фі на відповідні коефіцієнти проникності і додамо праві і ліві частини, що дає (6.16) У стаціонарному стані не відбувається накопичення речовини, тобто с = f (t), а тому всі потоки рівні між собою: Фе = Фм = Фі = Ф. З іншого боку, для всієї системи в цілому Ф = Р (се – сі ), (6.17) де Р – коефіцієнт проникності всієї системи. З рівняння (6.17) маємо (6.18)

Слайд 169

Тоді з рівнянь (6.16) і (6.18) випливає, що Величина 1/Р – опір потоку речовини, що дорівнює сумі опорів складових шарів. Опір примембранних шарів пропорційний до товщини цих шарів, оскільки де К = 1 для водних шарів; Dі - коефіцієнт дифузії речовини у воді. Таким чином, проникність мембрани залежить від руху протоплазми у міжклітинному середовищі і всередині клітини, який спричиняє перемішування рідини і зменшення товщини примембранних нерухомих шарів. Пригнічування процесів життєдіяльності клітин призводить до збільшення опору і, як наслідок, до гальмування процесів пасивного переносу речовин крізь мембранні системи.

Слайд 170

6.4.2. Пасивний транспорт іонів У відсутності градієнта концентрації перенос заряджених частинок (іонів) може відбуватися при наявності електричного поля, тобто градієнта електричного потенціалу. Густина електричного струму іонів за законом Ома: де γ – коефіцієнт електропровідності середовища. Як відомо, густина електричного струму де с- кількість носіїв заряду (іонів) в одиниці об’єму середовища; v – швидкість, з якою рухаються носії (іони) під впливом електричного поля; q – заряд носія (іона). j = γ E = -γ j = qcv

Слайд 171

Процес простої (або звичайної) дифузії відбувається повільно і слабо контролюється клітиною. За таким механізмом здійснюється транспорт кисню, вуглекислого газу та шкідливих для клітини речовин (наприклад, ядів). При звичайній дифузії молекула дифундуючої речовини рухається крізь мембрану без утворення комплексів з іншими молекулами. Для більш швидкого переносу речовин, необхідних для життєдіяльності клітин, в ході еволюції виробились інші типи пасивної дифузії: перенос через канали (пори) і перенос за допомогою переносників. Ці типи дифузії відомі під назвою полегшеної дифузії. Рис. 6.26. Види пасивного і активного транспорту через мембрану: 1 - проста дифузія через мембрану; 2 - дифузія через канали; 3 – дифузія за допомогою переносників; 4 – активний транспорт. Розглянемо більш детально пасивний транспорт речовин крізь канали. Канали – це білкові утворення, що мають діаметр 6-10 А (1 А (ангстрем) = = 10-10м). Згідно з деякими даними білкові канали покривають ~ 0.1%поверхні мембрани. Слід підкреслити, що канали – не статичні, а

Слайд 172

Один з механізмів їх утворення – процес латеральної дифузії. Коефіцієнт проникності мембрани при пасивному транспорті через канали де n – кількість каналів на одиницю площі мембрани; r – радіус каналу; L – довжина каналу (товщина мембрани); D – коефіцієнт дифузії речовини у воді. Згідно з гіпотезою Мулінза найкраще проходять крізь канали ті іони, радіус яких в оточенні одного шару молекул води близький до радіуса каналу.

Слайд 173

Швидкість пасивного транспорту крізь мембрани збільшується на кілька порядків у присутності переносників – молекул, що володіють дуже високим рівнем селективності. Наприклад, переносник який полегшує транспорт глюкози крізь мембрану, ніяк не впливає на транспорт амінокислот. Найбільш детально полегшений транспорт крізь біологічні мембрани було вивчено на прикладі переносу іонів іонофорними антибіотиками типу ваніломіцину.

Слайд 174

Перенос іонів антибіотиками типу ваніломіцину Було встановлено, що ваніломіцин вибірково збільшує проникність мембран для іонів К+. Шість карбонільних груп ваніломіцину формують порожнину, в яку потрапляє іон К+. У вільній молекулі ваніломіцину атоми складноефірних карбонільних груп спрямовані до зовнішньої поверхні молекули. При утворенні комплексу з іонами К+ у молекулі виникають додаткові іон – дипольні взаємодії з атомами кисню карбонільних груп. Молекула набуває форми браслета діаметром близько 8 А, у центрі якого розташовуються іон К+. На рис. 6.27 показано конформаційну зміну молекули ваніломіцину при створенні комплексу з іоном К+. Іони Na+ надто великі для порожнини у молекулі ваніломіцину, внаслідок чого різниця у проникностях для іонів К+ і Na+ становить РK/ РNa = 104. Таким чином, основою селективності при переносі іонів за допомогою переносників, так само, як і при переносі через канали, є принцип структурної відповідності.

Слайд 175

Рис. 6.27. Просторова структура пере- носників іонів К+: а – ваніломіцину; б – його комплексу з іоном.

Слайд 176

Транспорт за допомогою переносників може відбуватись внаслідок дифузії переносника разом з речовиною (рухомий переносник) ,а також і шляхом естафетної передачі від однієї молекули переносника до іншої

Слайд 177

Для пасивного транспорту за допомогою переносників характерний ефект концентраційного насичення швидкості переносу: зі збільшенням концентрації швидкість переносу сповільнюється, тому що всі переносники виявляються пов’язаними з певною частиною іонів.

Слайд 178

6.4.3. Активний транспорт Поряд з пасивним транспортом у життєдіяльності клітини важливу роль відіграє активний транспорт – примусовий перенос молекул ті іонів з області малих концентрацій до області високих концентрацій. Завдяки активному транспорту підтримуються концентраційні градієнти, які необхідні для нормального функціонування клітини. Транспортні системи, які створюють необхідні концентраційні градієнти, називають насосами, або АТФазами. Відомо 4 основні системи активного транспорту: 1. Na+ - K+ - насос 2. Са2+ - насос 3. Н+ - насос 4. Перенос протонів під час роботи дихального ланцюга мітохондрій. Активний транспорт, як і пасивний, забезпечується спеціальними структурами: каналами, переносниками, ферментами. При активному транспорті (на відміну від пасивного) вектор переміщення іонів співпадає за напрямком з вектором концентраційного градієнта, тобто з напрямком збільшення концентрації. Активний транспорт відбувається з рахунок енергії, що виділяється при гідролізі АТФ (комплексу Mg – АТФ2-) з утворенням молекул АДФ і неорганічного фосфату (Фн).

Слайд 179

Гідроліз АТФ здійснюється ферментом АТФазою. Джерелом молекул АТФ є процеси окислювального фосфорилювання, що відбуваються в мітохондріях. Розглянемо основні етапи найбільш дослідженого Na+ та К+ - насоса (рис.6.29). Як відомо, в нормально функціонуючій клітині концентрація іонів К+ перевищує їх концентрацію в міжклітинному середовищі, а для іонів Na+ це співвідношення обернене. Наприклад, у нервовому волокні кальмара [K+]e = 0.010 моль/л, [K+]i = 0.340 моль/л; [Na+]e = 0.463 моль/л, [Na+]i =0.049 моль/л; [K+]i >[K+]e, [Na+]i

Слайд 180

Na+ - K+ - АТФаза локалізована у зовнішніх плазматичних мембранах клітин. Через те, що Na+ - K+ - АТФаза є гідрофобним білком, вона створює комплекси з ліпідами бішару. Саме тому активність інтегрального білка Na+ - K+ - АТФази залежить від фізико – хімічного стану мембрани. Встановлено, що для функціонування Са2+ - АТФази важливо, щоб ліпідне оточення було рідким, на відміну від Na+ - K+ - АТФази, для якої важлива впорядкованість бішару. Перенос 2 іонів К+ всередину клітини і трьох іонів Na+ зовні спричиняє перенос одного позитивного заряду із цитоплазми в навколишнє середовище. Внаслідок цього всередині клітини виникає негативний електричний потенціал. Тому К+ - Na+ - насос називають електрогенним.

Слайд 181

Основні етапи роботи Na+ -K+ - насосa. (Блакитні кільця–АТФаза) На першому етапі відбувається приєднання до АТФази трьох іонів Na+іфосфорилювання ферменту. На другому етапі – перенос центрів зв’язування Na+ зовні (транслокація 1) На третьому етапі - відокремлення трьох іонів Na+і заміна їх двома іонами К+ На четвертому етапі – відщеплення залишків фосфорної кислоти На п’ятому етапі – перенос центрів зв’язування іонів К+ всередину клітини (транслокація 2) На шостому етапі – фосфорилювання ферменту 2К+ 3Na+ 2K+ 3Na+ 3Na+ АТФ і е 3Na+ 2K+ Фн Фн Рис. 6.29

Слайд 182

Контрольні запитання 1. Яка основна функція біологічних мембран? 2. Закон Фіка для вільної дифузії. 3. Формула, що описує густину електричного струму іонів за законом Ома. 4. Електродифузійне рівняння Нернста – Планка. 5. Яка формула описує електрохімічний потенціал μ? Який його фізичний зміст? 6. Що є основою селективності при переносі іонів за допомогою переносників і при переносі через канали? 7. Які основні етапи роботи Na+ -K+ - насосa?

Слайд 183

Розділ 6.5 Біологічні потенціали (сторінки 53-74)

Слайд 184

Генерація і поширення електричних потенціалів – найважливіше явище в живих клітинах і тканинах, яке лежить в основі збудження клітин, регуляції внутрішньо-клітинних процесів, м’язового скорочення, роботи нервової системи. Порушення електричних характеристик окремих клітин, нервових волокон, тканин призводить до захворювання.

Слайд 185

Різниця потенціалів між водними фазами по обидва боки мембрани (або мембранний потенціал) виникає внаслідок переносу, тобто процесів пасивного і активного транспорту.

Слайд 186

Рис.6.30. Співвідношення напрямків потоків іонів Na+ тa K+ та відповідних градієнтів концентрацій, а також градієнти електричного потенціалу при активному транспорті.

Слайд 187

Потенціал спокою – різниця потенціалів між цитоплазмою і навколишнім середовищем у нормально функціонуючій не збудженій клітині, що зумовлена відміною у концентраціях іонів по Потенціал дії – різниця потенціалів, що виникає при збуджені клітини і зумовлена зміною проникності у мембрани для іонів.

Слайд 188

Загальна картина розподілу потенціалів на межах мембрани з водними фазами (внутрішньоклітинній і позаклітинній) подана на рис.6.31. З цього рисунка випливає існування чотирьох характерних різниць потенціалів:

Слайд 189

Рис 6.31. Зміна електричного потенціалу при наближенні до мембрани і в самій мембрані. φs1 – міжфазний стрибок потенціалу на зовнішній границі мембрани; φs2 – міжфазний стрибок потенціалу на внутрішній границі мембрани; φ – різниця потенціалів на границях мембрани; φм=(φе - φі) – мембранний потенціал або різниця потенціалів між водними фазами по обидва боки мембрани.

Слайд 190

При цьому φм + φs1 = φ + φs2 . Для симетричної мембрани φs1 = φs2 , тоді φм = φ , тобто φе – φі = φ .

Слайд 191

Міжфазні стрибки потенціалу (φs1, φs2) зумовлені поверхневим зарядом, що його створюють “голівки” фосфоліпідів, та здатність мембрани пов’язувати іони з навколишньою водною фазою. Спадає потенціал за таким законом: φ = φ0е-х/δ, де δ – радіус Дебая, що дорівнює тій відстані від границі мембрани, на якій потенціал змешується в е разів. Радіус Дебая залежить від концентрації іонів у водній фазі і складає приблизно 0,8нм, тобто 10% від товщини мембрани.

Слайд 192

Мембрана за своїми електричними властивостями подібна до конденсатора. Потенціал змінюється всередині мембрани приблизно за лінійним законом, тобто напруженість поля є майже сталою величиною:

Слайд 193

6.5.1. Рівноважний мембранний потенціал Нернста (ст. 55-57)

Слайд 194

Розглянемо мембрану, проникну для певних іонів (скажімо, іонів K+). Як випливає з формули (6.30), рушійною силою пасивного транспорту іонів крізь мембрану є градієнт електрохімічного потенціалу. Дифузія крізь мембрану певних іонів буде продовжуватись доти, доки величина обернеться в нуль, тобто електорохімічні потенціали по обидва боки мембрани стануть рівними між собою: (6.31)

Слайд 195

При цьому на мембрані виникає різниця електричних потенціалів, яка перешкоджатиме подальшому рухові іонів. Встановиться рівновага, струм іонів крізь мембрану припиниться (j=0). З умови (6.31) знайдемо такий вираз для рівноважної різниці потенціалів: (6.32)

Слайд 196

Оскільки хімічний потенціал розчинника залишається незмінним , то з рівняння (6.32) отримаємо шукану формулу: (6.33)

Слайд 197

Це і є рівноважний потенціал Нернста. Зауважимо, що при рівності концентрацій цей потенціал стає рівним нулеві, саме тому рівноважний потенціал ще називають концентраційним потенціалом Нернста.

Слайд 198

Іноді користуються безрозмірним рівноважним потенціалом Нернста (6.34) звідки (6.35)

Слайд 199

У 1902 році Дж. Бернштейн висунув гіпотезу, згідно з якою потенціал спокою зумовлений проникністю цитоплазматичної мембрани лише для іонів K+ , внаслідок чого виникає потенціал, що описується таким рівнянням Нернста: (6.36)

Слайд 200

На рис. 6.32 подані графіки φм=f[K+]е, побудовані за експериментальними даними, а також розраховані за рівнянням (6.36). Розходження між розрахованими за рівнянням Нернста і експериментальними даними при малих значеннях [K+]е свідчать про недосконалість калієвої теорії потенціалу спокою.

Слайд 201

Рис. 6.32. залежність потенціалу спокою гігантського аксону кальмара від концентраціі іонів K+ в позаклітинному середовищі(--- – рівняння Нернста,··· – експериментальні дані, х·х·х· – рівняння Гольдмана). φn ln[k+]e

Слайд 202

6.5.2. Дифузійний потенціал (ст. 57-59)

Слайд 203

Формула для потоку речовини: (6.37) де с – концентрація іонів; v – швидкість їх руху.

Слайд 204

Порівнюючи вираз (6.37) з рівнянням Нернста-Планка, одержимо рівняння для швидкості іонів (6.38)

Слайд 205

Для позитивних іонів (6.39) Для негативних іонів (6.40)

Слайд 206

Нехай швидкості руху негативних і позитивних іонів зрівнялися, тобто v+=v-. У результаті маємо (6.41) або (6.42)

Слайд 207

Проінтегруємо рівняння (6.42) по всій товщі мембрани, що дає звідки

Слайд 208

Враховуючи співвідношення Ейнштейна між коефіцієнтами дифузії та рухливості остаточно маємо (6.43)

Слайд 209

Таким чином, дифузійний мембранний потенціал зумовлений різними значеннями рухливості (b+≠b-) та концентрації (се≠сі ) для дифундуючих крізь мембрану іонів.

Слайд 210

У відсутності одного з іонів формула (6.43) для дифузійного потенціалу перетворюється в формулу (6.33) для рівноважного потенціалу Нернста. Крім того, при рівності рухливостей (так само, як і при рівності концентрацій) дифузійний потенціал стає рівним нулеві.

Слайд 211

6.5.3. Потенціал Доннана. Доннанівська рівновага ( 59-62)

Слайд 212

Якщо всередині і зовні клітини знаходяться іони протилежних знаків, то умова рівноваги між водними фазами по обидва боки мембрани зводиться до умови електронейтральності середовищ, що означає:

Слайд 213

1) повний заряд по обидва боки мембрани дорівнює нулю 2) відсутня різниця потенціалів

Слайд 214

Розглянемо випадок, коли всередині і зовні клітини ми маємо іони двох типів, що несуть протилежні заряди, скажімо іони K+ і Cl-. Умова електронейтральності для цього випадку матиме вигляд (6.44) Звідки (6.45)

Слайд 215

Рівноважні потенціали Нернста для цих іонів (6.46) (6.47)

Слайд 216

З рівнянь (6.45) - (6.47) випливає або (6.48)

Слайд 217

Коефіцієнт r називають відношенням Доннана. Зрівняння (6.48) маємо (6.49) Умова доннанівської рівноваги.

Слайд 218

Тепер врахуємо, що у внутрішньоклітинному середовищі присутні в певних концентраціях аніони білкового походження [Р-], для яких мембрана майже непроникна.

Слайд 219

Умови електронейтральності у внутрішньоклітинному і позаклітинному середовищах відповідно матимуть вигляд (6.50) (6.51) де n – кількість зарядів на кожній білковій молекулі.

Слайд 220

Використовуючи безрозмірний потенціал Нернста (6.35), відношення Доннана (6.48) можна подати у вигляді (6.52)

Слайд 221

Поєднуючи рівняння (6.51) та (6.52), маємо (6.53)

Слайд 222

Враховуючи (6.53), умова електронейтральності у внутрішньоклітинному середовищі (6.50) матиме такий вигляд: (6.54) або (6.55)

Слайд 223

Розкладаючи функції еψ та е-ψ в ряди і обмежуючись першими двома членами цих розкладів, маємо або, враховуючи (6.34), (6.56)

Слайд 224

Таким чином, доннанівський потенціал прямопропорційний концентрації заряджених макромолекул всередині клітини і обернено пропорційний концентрації електроліту в позаклітинному середовищі.

Слайд 225

6.5.4. Стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца (ст.62-66)

Слайд 226

Розбіжності між експериментальними значеннями потенціалу спокою на мембрані і розрахованими за рівнянням Нернста для рівноважного потенціалу (див. рис. 6.32) пов’язані насамперед з тим, що мембрана проникна лише для іонів К+, а й для інших іонів.

Слайд 227

У теорії стаціонарного потенціалу розвиненої Д. Гольдманом, А. Ходжкіним і Б. Катцевим, враховувалися внески в сумарний потік лише одновалентних іонів натрію, калію і хлору.

Слайд 228

Розраховуючи мембранний потенціал, що виникає за цих умов, автори виходили з таких положень: 1) здійснюється умова стаціонарності

Слайд 229

3) потік кожного сорту іонів підпорядковується рівнянню Нернста-Планка (6.57) де i – індекс сорту іонів, i= Na+, K+, Cl-.

Слайд 230

Інтегрування рівнянь (6.57) з урахуванням умови стаціонарності ФNa+ФK-ФCl=0 дає змогу одержати такий вираз для мембранного потенціалу: (6.58) де РNa, РK, РCl, - проникності мембрани для відповідних іонів. Це і є формула для стаціонарного потенціалу Гольдмана-Ходжкіна-Катца, яку ще називають рівнянням Гольдмана.

Слайд 231

Вираз для стаціонарного мембранного потенціалу можна одержати, використовуючи безрозмірний мембранний потенціал

Слайд 232

Для цього дещо перетворимо рівняння Нернста-Планка, використавши умову сталості градієнта потенціала в мембрані де L – товщина мембрани, а саме: звідки або (6.59)

Слайд 233

Проінтегруємо рівняння (6.59) по всій товщині мембрани звідки або (6.60)

Слайд 234

Оскільки сім=Ксі, сем=Ксе, то рівняння (6.60) набуває вигляду або (6.61) де P=DK/L – проникність мембрани.

Слайд 235

За умови, що загальний потік Ф=∑Фі=0, маємо (6.62)

Слайд 236

Використовуючи (6.61), з умови (6.62) отримаємо звідки або (6.63)

Слайд 237

З урахуванням того, що з (6.63) маємо (6.64)

Слайд 238

Враховуючи внесок потоку іонів Cl-, одержимо з (6.64) вираз (6.58): тобто шукану формулу для стаціонарного потенціалу.

Слайд 239

6.5.5. Потенціал дії. Механізм виникнення та поширення нервового імпульсу ( 66-74)

Слайд 240

Для виникнення потенціалу дії (ПД), необхідно викликати локальний зсув потенціалу φі, на внутрішній поверхні мембрани до значення, яке перевищувало б значення, що називається пороговим (тобто φі>φпор).

Слайд 241

Рис.6.33. Збудження мембрани за допомогою короткочасного збуджуючого струму(стимулу): а – підпороговий імпульс; б – пороговий імпульс; в – потенціал дії (ПД). Якщо зсув негативного потенціалу на внутрішньому боці мембрани не перевищує φпор, то після вимкнення стимулу потенціал φі повільно повертається до первісного значення (рис. 6.33а,б).

Слайд 242

Якщо ж зсув φі перевищив φпор, то виникне подальше спонтанне зростання φі і після припинення стимулу. При цьому значення φі досягає нуля і продовжує швидко мінятися у додатному напрямку (рис. 6.33в). Таким чином, виникає обернення знака φі (деполяризація мембрани).

Слайд 243

Виникнення потенціалу дії спричинене різким збільшенням проникності мембрани для іонів Na+, що виникає за умови зростання потенціалу φі вище φпор.

Слайд 244

Іони Na+, входячи всередину клітини, призводять до ще більшого зростання потенціалу φі на внутрішньому боці мембрани, що викликає, в свою чергу, подальше зростання проникності мембрани для іонів Na+ і, як наслідок, - зростання їх проникнення всередину клітини.

Слайд 245

Рис.6.34. Ілюстрація механізму формування потенціалу дії: 1 – деполяризація; 2 -реполяризація. Зростання потенціалу на внутрішньому боці мембрани викличе, з деякими запізненнями, повільне збільшення проникності мембрани для іонів К+, внаслідок пасивної дифузії вони почнуть виходити назовні. При цьому спостерігається повернення мембранного потенціалу φі від максимального до вихідного значення. Це процес так званої реполяризації (див. рис.6.34).

Слайд 246

Рис.6.35. Вплив зміни проникностей натрійових та калійових каналів на формування потенціалу дії. Формування ПД спричинене двома іонними потоками крізь мембрану: потік іонів Na+ всередину клітини викликає перезарядку мембрани, а протилежно спрямований потік К+ - відновлення вихідного значення потенціалу спокою. Потоки зсунуті у часі, завдяки чому можлива поява ПД (рис.6.35).

Слайд 247

Рис.6.36. Ілюстрація теорії локальних струмів: 1 – немієлізоване волокно; 2 – мієлінізоване. Потенціал дії, що виник на певній ділянці нервової клітини, швидко розповсюджується вздовж її поверхні завдяки локальним струмам між збудженими і незбудженими ділянками нервового волокна (рис.6.36)

Слайд 248

Теорію генерації ф поширення потенціалу дії запропонували у 1948-1952 рр. А. Ходжкін і А. Хакслі. Згідно з моделлю Ходжкіна і Хакслі зміна іонних провідностей при зсувах мембранних потенціалів спричинена впливом електричного поля на просторовий розподіл у мембрані заряджених активуючих частинок.

Слайд 249

Рис. 6.37. Еквівалентна електрична схема ділянки мембрани. На рис. 6.37 подано еквівалентну схему елемента збудливої мембрани нервового волокна. Вона становить електричне поле з чотирма паралельними квітками. Одна з них містить електричну ємність, а інші відтворюють натрієву (gNa), калієву (gK) провідності мембрани і так звану провідність відтоку (gвідт).

Слайд 250

У кожну з цих віток включені джерела електрорушійної сили (εNa, εK, εвідт), які дорівнюють відповідним рівноважним потенціалам Нернста:

Слайд 251

Вираз для електричного струму крізь мембрану можна подати у такому вигляді: (6.65) де Δφ=φе - φі. Перший доданок у рівнянні (6.65) – це ємнісний струм, пов’язаний зі зміною різниці потенціалів на мембрані, а другий доданок – іонний струм.

Слайд 252

Експериментально Ходжкін і Хакслі довели, що іонні струми jі прямо пропорційні різниці потенціалів на мембрані Δφ і рівноважному мембранному потенціалу Нернста для відповідного сорту іонів: (6.66)

Слайд 253

Коефіцієнти gі в (6.66) характеризують провідності каналів. Провідність каналів може змінюватись внаслідок їх активації. Активація каналу – процес імовірнісний, котрий можна описувати за допомогою рівнянь хімічної кінетики за схемою де αn і βn – константи швидкостей активації та інактивації відповідно.

Слайд 254

Нехай С0 – загальна кількість каналів, а С – кількість активованих каналів, тоді С0–С – кількість неактивованих каналів. Швидкість виникнення активованих каналів буде такою: (6.67)

Слайд 255

Поділимо рівняння (6.67) на С0 і позначимо через С/С0=n частку активованих каналів. Тоді рівняння (6.67) набуде вигляду (6.68) або (6.69)

Слайд 256

Розв’язок рівняння (6.69) має такий вигляд:

Слайд 257

Константу А визначимо з такої початкової умови: n=0, якщо t=0, що дає Остаточно маємо (6.70)

Слайд 258

Коли t→∞, n→αn/(αn+ βn)=n∞. У результаті (6.71) де υn=1 /(αn+ βn) – постійна часу встановлення рівноваги в каналі.

Слайд 259

Рис. 6.38. Кінетика активації каналів Графік рівняння (6.71), що описує кінетику активації каналів, наведено на рис. 6.38. n(t) n∞ n(זּ) t זּ

Слайд 260

Експериментально було встановлено, що для калієвого каналу (6.72) де gК – максимальне значення провідності. Для натрієвого каналу (6.73) де m – частка активованих, а h – інактивованих каналів.

Слайд 261

Рівняння, які описують зміну в часу активованих та інактивованих Na+-каналів, мають той самий вигляд (6.68), що й для К+-каналів, а саме: (6.74)

Слайд 262

Таким чином, рівняння для сили струму крізь мембрану (6.65) з урахуванням (6.66), (6.72) та (6.73) набуває такого вигляду: (6.75)

Слайд 263

Рис. 6.39. Електричні струми крізь елемент аксону. Знайдемо зв’язок між струмом крізь мембрану і струмом вздовж аксона. Для цього розглянемо елемент поверхні аксона довжиною dx (рис.6.39)

Слайд 264

Площа поверхні цього елемента dS=2πrdx, де r – радіус аксона. Сила струму крізь мембрану аксона (6.76)

Слайд 265

Збільшення мембранного струму Ім буде призводити до зменшення струму Ім вздовж аксона, тобто (6.77)

Слайд 266

З рівнянь (6.76) та (6.77) випливає, що (6.78)

Слайд 267

Отже, сила струму в аксоплазмі згідно законом Ома становить де dRa – опір аксоплазми, причому де ρа – питомий опір аксоплазми. Тоді рівняння (6.78) набуває такого вигляду: (6.79)

Слайд 268

Остаточно, враховуючи (6.79), отримаємо рівняння Ходжкіна-Хакслі: (6.80)

Слайд 269

У ліву частину рівняння Ходжкіна-Хакслі введемо швидкість поширення нервового імпульсу, беручи до уваги, що поширення нервового імпульсу вздовж аксона можна описати хвильовим рівнянням:

Слайд 270

Тоді рівняння Ходжкіна-Хакслі (6.80) набуває вигляду (6.81)

Слайд 271

Як відомо, швидкість поширення ПД залежить від того, чи має аксон мієлінову оболонку, чи така оболонка відсутня. У першому випадку розповсюдження нервового імпульсу відбувається стрибками через перехвати Ранв’є і тому має значно більшу швидкість, ніж у другому випадку.

Слайд 272

6.6 Лаборатоний практикум ( СТ. 74-96)

Слайд 273

6.6.1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: « ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОВІДНОСТІ ЖАБИ» ( ст.74-79)

Слайд 274

План Мета роботи: Завдання 1. Завдання 2. Таблиця Контрольні питання

Слайд 275

Мета роботи: Вивчити основи транспорту речовин через багатошарові клітинні структури; провести дослідження нелінійних властивостей провідності шкіри жаби (зняти її вольт-амперну характеристику).

Слайд 276

Завдання 1. Зняти ВАХ шкіри. Зібрати електричну схему для вимірювання струму та різниці потенціалів. Розташувати на електродах вимірювальної схеми шматок шкіри жаби. Шкіра повинна повністю покривати електроди. Запам’ятати положення електродів (плюс-мінус) щодо шкіри. Підготувати таблицю для занесення результатів вимірів. Змінюючи напругу, виміряти величину струму в ланцюгу. Результати занести до таблиці. Характеристику слід знімати, обираючи визначені значення струму (бажано через 25-30 мА) до досягнення величини порядку 150 мА. При більш високих значеннях струму може статися електричний “пробій” шкіри та суттєві зміни мембранних процесів.

Слайд 277

Змінити полярність струму, що проходить крізь шкіру. Провести вимірювання відповідно до пункту 4. Шматочок шкіри занурити на 10-15 хвилин у розчин оубаіна або взяти спеціально оброблений шматочок шкіри. Розташувати цей шматочок шкіри на електроді та здійснити вимірювання за пунктами 4-5. За даними таблиці побудувати вольт-амперні характеристики “живої” та “мертвої” шкіри. Зробити висновки за результатами дослідів.

Слайд 278

Завдання 2. Дати відповіді на контрольні питання щодо структури та транспортної функції мембран (програма bmq_/exe) у дисплейному класі.

Слайд 279

ВАХ Вольт-ампернi характеристики шкiри жаби: 1 – «жива шкiра»; 2 – шкiра пiсля дii оубаiна («мертва»). Якщо створити умови, при яких рiзниця потенцiалiв на поверхнi шкiри жаби не утворюється, вигляд ВАХ змiнюється. Вiдмiннiсть кривих дає змогу визначити внесок вивчаючого фактора у формування електродифузiйних потокiв. Крива 2 вiдображає приблизний характер ВАХ у цьому випадку.

Слайд 280

Результати зняття вольт-амперної характеристики шкіри

Слайд 281

Жаби – родина безхвостових земноводних. Довжина від 2 до 25 см. Більше 300 видів. Поширені в усіх частинах світу. Наземний нічний спосіб життя. У більшості відсутні зуби. Шкірні виділення викликають подразнення слизових оболонок інших тварин. Винищують комах. 6 видів у Червоній книзі.

Слайд 282

Контрольні питання Сучасні уявлення про будову мембрани. Пасивний транспорт (дифузія) незаряджених частинок. Проникність мембран. Електродифузійні рівняння Нернста-Планка. Особливості пасивного транспорту через мембрани. Активний транспорт. Види. Вольт-ампернi характеристики шкiри жаби.

Слайд 283

6.6.2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: «ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ІМПЕДАНСУ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН» ( ст.79-86)

Слайд 284

План Мета роботи Хід роботи Результати вимірювання Контрольні питання

Слайд 285

Мета роботи: вивчити особливості електричної провідності біологічних тканин у колі змінного електричного струму; дослідити залежність електричного імпедансу від частоти змінного струму длі різних біологічних об’єктів (м’язів, листка рослини …); побудувати криві дисперсії імпедансу; визначити відмінність імпедансу для “живої” та ушкодженої тканини.

Слайд 286

Підготувати таблицю для занесення результатів вимірів. Приєднати макет з опором R для звукового генератора (ЗГ) та до осцилографа (ЕО). На голкоподібних штирях макета розташувати об’єкт дослідження. Увімкнути в електричну мережу ЗГ і ЕО. Встановити на ЗГ частоту 200 кГц. Амплітуда вихідного сигналу не повинна перевищувати 100 мВ. Підібрати чутливість осцилографа таким чином, щоб амплітуда сигналу АR на опорі R була близько 10 мм. Підключити контакти до об’єкта і поміряти (не змінюючи чутливості осцилографа) амплітуду сигналу Аz на об’єкті. Якщо вона близько 10-15 мм, то чутливість достатня для проведення вимірювань. У разі амплітуди напруги на об’єкті (менше 5 мм) необхідно збільшити сигнал падіння напруги на опорі R вдвічі (до 20 мм).

Слайд 287

Дані про амплітуди АR і Аz занести до відповідних граф таблиці. Повторити аналогічні процедури для всіх частот, що вказані в таблиці. Замінити об’єкт дослідження та виконати аналогічні операції з дослідження дисперсії імпедансу. Побудувати графіки залежності Z від частоти для різних об’єктів. Зробити висновки з проведених досліджень. Оформити протокол лабораторної роботи. Протокол має містити: мету роботи та стислі теоритичні відомості; таблицю вимірювань та розрахунків; графіки залежності імпедансу Z від частоти для різних об’єктів; висновки за результатами досліджень.

Слайд 288

Результати вимірів амплітуд падіння напруги і розрахунків імпедансу.

Слайд 289

Звуковий генератор

Слайд 290

Осцилограф Осцилограф (від лат. oscillo — качаюсь і grapho - пишу) електроннопроменевий прилад для дослідження функціонального зв’язку між двома чи кількома величинами (параметрами і функціями; електричними чи перетвореними на електричні). Для цієї мети сигнали параметра і функції подають на взаємно перпендикулярні відхиляючі пластини осцилографічної електроннопроменевої трубки і спостерігають, вимірюють і фотографують графічне зображення залежності на екрані трубки. Це зображення називають осцилограмою. Найчастіше осцилограма зображає форму електричного сигналу у часі. За нею можна визначити полярність, амплітуду і продовженість сигналу.

Слайд 291

Імпеданс Імпеданс електричний • - повний опір електричного ланцюга (органа, організма) змінному струму. Iмпеданс електричний живих тканин – Z, де Z = R + Xc + Ri, де R - резистанс, Xc - опір ємносний живих тканин, Ri - опір індуктивний живих ткани), залежить від ступеня життєдіяльност живої тканини й відображає широке коло електромагнітних процесів. Дисперсія імпеданса Залежність електричного імпедансу від частоти

Слайд 292

Контрольні питання Що таке електричний iмпеданс? Векторні діаграми для повного кола змінного струму з послідовним та паралельним увімкненням R, L, C. Повний опір кола змінного струму. Узагальнений закон Ома для кола змінного струму. Особливості проходження постійного та змінного струмів крізь біологічні мембрани тканин. Еквівалентні електричні схеми тканин організму. Залежність імпедансу біологічних тканин від частоти змінного струму. Дисперсія імпедансу. Коефіцієнт дисперсії.

Слайд 293

6.6.3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: « Вимірювання концентраційного матеріалу компенсаційним методом» ( ст.86-92)

Слайд 294

План Мета роботи: Додаткові теоретичні відомості Порядок виконання роботи Результати вимірівювань Контрольні питання

Слайд 295

Мета роботи: Вивчити природу виникнення концентраційного потенціалу. оЗнайомитись з роботою концентраційного елемента і виміряти електрорушійну силу (ЕРС) концентраційного елемента компенсаційним методом.

Слайд 296

Додаткові теоретичні відомості Концентраційний потенціал відноситься до типу рівноважних потенціалів. Розглядаючи різні умови руху іонів у просторі, можна одержати різні типи електричних потенціалів. Рівноважний потенціал Нернста. Доннанівський потенціал. Дифузійний рівноважний потенціал. Концентраційний потенціал.

Слайд 297

Рівноважний потенціал Нернста. Виникає при нерівномірному розподілі концентрації певних іонів у разі, коли мембрана проникла лише для цих іонів, описується формулою: Dfn = (RT/Fz)In(c1/c2)

Слайд 298

Доннанівський потенціал. Виникає на мембрані, що проникна для малих іонів різних знаків (Na+, K+, Cl-) та непроникна для великих заряджених молекул (білків...), розташованих всередині клітинного простору. Формула для нього: Dfd = RTn[P-]/ Fz 2co де P – концентрація білкових аніонів всередині клітини, co - концентрація неорганічних іонів ззовні.

Слайд 299

Дифузійний рівноважний потенціал. Встановлюється в середовищі при наявності градієнта концентрацій іонів різного знака, що мають різну рухливість, відповідно Dfdf = (RTb+-b-/ Fz b++b- )In c1/c2

Слайд 300

Виникає при зануренні будь-якого металу у водний розчин власної солі певної концентрації. Така структура становить концентраційний елемент. Концентраційний потенціал.

Слайд 301

Порядок виконання роботи 1 2 3 4 5

Слайд 302

Зібрати електричне коло за схемою. 2. Накреслити таблицю для результатів вимірювання і занести до неї необхідні відомості. Пересуваючи повзунок реохорді і замикаючи вмикач ВМ1, досягти нульового відхилення стрілки гальванометра G-

Слайд 303

3. Дані про положення реохорда (довжину ділянки АВ та поеазання вольтметра UAC ) занести до таблиці (вимірювання провести не менше 3-х разів).

Слайд 304

4. Розрахувати середнє значення ЕРС концентраційного елемента Dfx , використовуючи середні значення величин, що входять до формули. Визначити теоретичне значення Dfx за формулою для концентраційних потенціалів fкп = -(RT/Fz )In(c1/c2) і порівняти експериментальний та теоретичний результати.

Слайд 305

5. Зробити висновок про відповідність експериментального і теоретичного результатів, а також про можливі причини їх розходження.

Слайд 306

Результати вимірів

Слайд 307

Контрольні питання і задачі Чому концентраційний потенціал є рівноважним? Що таке Дифузійний рівноважний потенціал? Коли виникає Доннанівський потенціал? Формула для доннанівського потенціалу. Чи відповідні експериментальний і теоретичний результат?

Слайд 308

6.6.4. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: « Вивчення біофізики мембран за допомогою коп’ютерних програм» ( ст. 92-96)

Слайд 309

План Завдання 1. Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6 Завдання 7. Гіперполяризація Мембранні потенціали Контрольні питання

Слайд 310

Вивчення структури мембрани і мембранного транспорту. Запустити для виконання програму bm_.exe, bmq_.exe. Вийти у головне меню програми та вибрати курсором блок “Структура мембрани”, ознайомитися з теоретичним матеріалом. Після закінчення роботи з цим блоком перейти до наступного блоку “Транспорт речовин крізь мембрану”, натиснувши клавішу F2 та ознайомитись з матеріалом цього блоку.

Слайд 311

Вивчення мембранних потенціалів. Запустити для виконання програму чи вибрати блок №3 “Вивчення мембранних потенціалів” при роботі з програмою m_.exe. Ознайомитись з теоретичним матеріалом цього блоку.

Слайд 312

Вивчення потенціалу дії (ПД) і дослідження зміни його форми”. Запустити до виконання програму bmp_.exe чи перейти до виконання програми “Дослідження потенціалу дії”, запустивши її натиском клавіші F4. Вивчити теоретичний матеріал теми “Потенціал дії”, після чого перейти до виконання завдань.

Слайд 313

Дослідити зміну потенціалу дії при зміні активності лише однієї частинки, яка активує чи інактивує іонні канали. Діапазон зміни активності частинок 0.05-25 (нормі відповідає значення активності, що дорівнює 1). Змінюючи активність від мінімальної до максимальної, отримати на екрані потенціал дії (ПД). Намалювати у зошиті отримані графіки зміни ПД. Зробити висновок про вплив активності цих частинок на зміну форми ПД.

Слайд 314

Дослідити змінуформи ПД при одночасній зміні проникності Na+- та K+ -каналів (зміні активностей і частинок). Дослідити зміну форми ПД для таких режимів: а) n=1 (активність n-часток залишити постійною), одночасно збільшуючи активності m-частинок (діапазон зміни 1-2б5) та зменшуючи активність h-частинок (діапазон зміни 1-0.05); б) n=1, одночасно змінюючи активності m-частинок від 1 до 0.05 та збільшуючи активність n-частинок від 1 до 25; в) одночасно збільшуючи m-, n-, h- активності за вказаними діапазонами зміни цих активностей; г) одночасно зменшуючи m-, n-, h-активності.

Слайд 315

Одержати ПД з чіткою фазою гіперполяризації. Враховуючи досвід роботи по зміні форми ПД залежно від активності частинок, одержати потенціал дії з чіткою фазою гіперполяризації.

Слайд 316

Одержати ПД з чітким плато, розташованим вище лінії потенціалу, який дорівнює нулю. Змінюючи активності частинок, виконати це завдання. Після закінчення роботи відповісти на контрольні запитання, запустивши програму bmq_.exe.

Слайд 317

Гіперполяризація – збільшення існуючої у спокої різниці потенціалів на поверхневих мембранах нервових і м’язових клітин (волокон) при зменшенні їхньої проникності для іонів натрію й кальцію. Найпоширеніший механізм гальмування.

Слайд 318

Мембранні потенціали Рівноважний потенціал Нернста: Дифузійний потенціал Доннановський потенціал Стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца

Слайд 319

Рівноважний потенціал Нернста: Мембранний потенціал, різниця електричних потенціалів між розчинами електролітів a і b, розділених проникною мембраною m: Dabj = ja - jb. В окремому випадку, коли мембрана проникна лише для якогось іона Вzв (zB - зарядовое число), загального для розчинів електролітів a і b, М.п. (іноді його наз. потенціалом Нернста) розраховують за формулою: де F-число Фарадея, R-газова стала, Т-абс. температура, aBb, aBa - активності йона В в розчинах b і a, DabjB-стандартний потенціал розподілення іона В, рівний де m0,bB, m0,aB-стандартні хім. потенціали іона В в р-нах b і a відповідно. В такій системі М.п. не залежить від товщини мембрани й її структури, механізму переноса йона і його рухомості

Слайд 320

Дифузійний потенціал . Внутрімембранний потенціал має кінетичну природу і визначається переносом іонів через товщу мембрани. В найпростішому випадку при дифузійно-міграційному переносі бінарного електроліта виникає дифузійний потенціал (наближення Планка): де uА, uB-рухомості іонів в мембрані, cmBA(0), cmBA(d)-концентрації електроліта в мембрані у лівої і правої міжфазних границь.

Слайд 321

Доннановський потенціал У випадку макроскопічих мембран повний М.п. складається з трьох компонентів: двох граничних потенціалів, локалізованих в подвійних електрич. шарах на межі мембрана-р-в електролітів, і внутримембранного, локалізованого в електронейтральному об’ємі мембрани. Крім того, при пропусканні електричного струму через мембрану всередині її виникає падіння напруги. Для системы, в якої у фазі a є бінарний електроліт В+ А-, присутній і в мембрані, а мембрана містить іон R з зарядовим числом zR, не проникаючий через міжфазні межі, граничний потенціал визначається формулою Доннана і називається доннановським: Тут cmR - концентрація іонів R в мембрані, gi- і Рi-коефіцієнти активності й розподілення іонів відповідно, визначені співвідношенням

Слайд 322

Стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца У випадку біологічних і бішарових ліпідних мембран, товщина яких настільки мала, що в них не реалізується область електронейтральності, для знаходження внутримембранного потенціалу використовують уявлення про постійність напруження електричного поля (наближення Гольдмана):

Слайд 323

Алан Ллойд Ходжкін Англійський біофизик Алан Ллойд Ходжкін народився у Бенбері (Оксфордшир). Ходжкін і Хакслі отримали Нобелівську премію з фізіології і медицини 1963 г. «за відкриття, що стосуються іонних механізмів, які приймають участь у збудженні і гальмуванні у периферичній і центральній ділянках мембрани нервової клітини».

Слайд 324

Контрольні питання Що таке гіперполяризація? Дати пояснення рівноважному потенціалу Нернста Дати поянення дифузійному потенціалу Що таке Доннановський потенціал? Поясніть стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина