X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Довірчий інтервал для математичного сподівання

Завантажити презентацію

Довірчий інтервал для математичного сподівання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Довірчим називають інтервал (Q* - δ ; Q* + δ ) , що покриває невідомий параметр Q із заданою надійністю γ. P(Q* - δ < Q < Q* + δ ) = γ.

Слайд 2

Довірчий інтервал для математичного сподівання що покриває невідомий параметр m з надійністю γ.

Слайд 3

Також не важко побачити, що величина вибіркового інтервалу залежить від об’єму вибірки (зменшується із зростанням n) та від значення довірчої ймовірності γ (збільшується при наближенні її до 1).

Слайд 4

Довірчий інтервал для середнього квадратичного відхилення (нормальний розподіл) Можна показати, що якщо MX=m невідоме, то довірчий інтервал для середнього квадратичного відхилення має вигляд:

Слайд 5

Слайд 6

Таблиця для випадкової величини 2 звичайно задається розв’язком рівняння За таблицею для заданої величини q і за числом ступенів вільності n-1 визначаємо q2 (функція EXCEL ХИ2ОБР(q; n-1)).

Слайд 7

Приклад. За даними 20 вимірювань знайдене виправлене середньоквадратичне відхилення S=0,12. Знайти точність вимірів з надійністю 0,98.

Слайд 8

Точність вимірів характеризується середнім квадратичним відхиленням σ випадкових помилок. Тому задача зводиться до знаходження довірчого інтервалу, що покриває σ із заданою надійністю (0,98).

Слайд 9

Використовуючи функцію ХИ2ОБР(q, n-1), знайдемо 12 і 22 . Для ступенів вільності n - 1=19 і ймовірності α2=(1-0,98)/2=0,01 знаходимо 22 =36,2, а потім для n - 1=19 і ймовірності α1=(1+0,98)/2=0,99 знаходимо 12 =7,63. 22 =ХИ20БР(0,01; 19)=36,2 ; 12 =ХИ20БР(0,99;19)=7,63.

Слайд 10

Знаходимо Шуканий довірчий інтервал (0,09;0,19).

Слайд 11

СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

Слайд 12

Методи математичної статистики дозволяють перевірити: припущення про закон розподілу деяких випадкових величин (генеральної сукупності); про значення параметрів цього розподілу; про наявність кореляційної залежності між випадковими величинами, визначених на множині об'єктів однієї і тієї ж генеральної сукупності.

Слайд 13

Статистичною називають гіпотезу про вигляд невідомого розподілу, про параметри відомих розподілів. Задача полягає в тому, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу, використовуючи вибіркові (експериментальні) дані.

Слайд 14

Перевірити статистичну гіпотезу – це означає перевірити, чи узгоджуються вибіркові дані з цією гіпотезою. Перевірка здійснюється за допомогою статистичного критерію.

Слайд 15

Статистичний критерій – це випадкова величина, закон розподілу якої (разом із значеннями параметрів) відомий у випадку, якщо прийнята гіпотеза справедлива. Звичайно використовуються критерії Стьюдента, Фішера, χ2 (Пірсона) та ін.

Слайд 16

Послідовність дій Крок 1. Сформулювати основну та альтернативну гіпотези. Крок 2. Задати рівень значущості α. Крок 3. Обираємо критерій для перевірки гіпотези Крок 4. По таблиці знайти критичні значення та побудувати критичну область. Крок 5. За вибіркою порахувати значення статистики. Крок 6. Порівняти отримане значення з критичною областю. Зробити висновок

Слайд 17

1. Сформулювати основну та альтернативну гіпотези. Нульовою (основною) гіпотезою називають висунуту гіпотезу Н0. Разом з нульовою гіпотезою Н0 висувається альтернативна або конкуруюча гіпотеза Н1 , що суперечить нульовій. Наприклад : 1)Н0 : Q1 = Q2; 2) Н0 : Q1 = Q2; 3) Н0 : Q1 = Q2; Н1 : Q1 > Q2 ; Н1 : Q1 < Q2; Н1 : Q1 ≠Q2.

Слайд 18

2. Задати рівень значущості α. Виберемо деяку малу величину α (0,05; 0,01; 0,001) – рівень значущості . Ймовірність α називають рівнем значущості. Це ймовірність здійснення помилки першого роду, тобто відкидання гіпотези Н0, коли вона вірна.

Слайд 19

3. Обираємо критерій для перевірки гіпотези Нехай випадкова величина К – статистичний критерій перевірки деякої гіпотези Н0. При справедливості Н0 закон розподілу випадкової величини К характеризується деякою відомою щільністю розподілу ймовірності p(K).

Слайд 20

4. Знайти критичні значення та побудувати критичну область. Визначимо критичне значення критерію Ккр як розв’язок одного з трьох рівнянь залежно від вигляду Н0 та Н1 . 1) Н0 : Q1 = Q2; Н1 : Q1 > Q2 Р (K > Kкритичне)= α , (1)

Слайд 21

2) Н0 : Q1 = Q2; Н1 : Q1 < Q2 Р (K < Kкритичне)= α , (2) 3) Н0 : Q1 = Q2; Н1 : Q1 ≠ Q2 Р (K < Kкритичне1) + Р (K > Kкритичне2)= α. (3)

Слайд 22

Розв’язок рівнянь (1–3) полягає в такому: за заданою імовірністю α, знаючи p(K), задану, як правило, у вигляді таблиць, потрібно визначити критичне значення критерію (Kкритичне).

Слайд 23

Критичні значення відокремлюють критичну область від області прийняття гіпотези.

Слайд 24

Множина значень статистики включає дві області: 1 Область прийняття гіпотези, тобто безліч тих значень статистики, при яких гіпотеза Н0 приймається; 2 Критичну область, тобто безліч тих значень статистики, при яких гіпотеза Н0 відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза Н1.

Слайд 25

5. За вибіркою порахувати значення статистики. Після побудови критичної області обчислюють значення статистики по вибірці і порівнюють його з критичною областю.

Слайд 26

6. Порівняти отримане значення з критичною областю. Зробити висновок Якщо значення статистики потрапило в область прийняття гіпотези, то гіпотеза Н0 приймається Якщо значення статистики потрапило в критичну область, то гіпотеза H0 відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза H1

Слайд 27

Розглянемо рівняння Р (K > Kкритичне)= α (1). Розв’язавши його, знаходимо значення Kкритичне, що розбиває числову вісь на дві області: K< Kкритичне– область прийняття гіпотези; K> Kкритичне– критична область.

Слайд 28

Р (K > Kкр)= α

Слайд 29

Критична точка, що отримана з рівняння (1), називається правобічною. Обчислюємо Kемпіричне – значення критерію K, розраховане за вибірковими даними

Слайд 30

Правило: якщо Кемпіричне > Ккритичне – У цьому випадку говорять, що гіпотеза H0 не узгоджується з вибірковими даними. H0 відкидається; Кемпіричне < Ккритичне– вибіркові дані не суперечать гіпотезі H0. H0 приймається.

Слайд 31

Р (K < Kкр)= α , Рівняння (2) визначає лівосторонню критичну область.

Слайд 32

Правило: якщо Кемпіричне < Ккритичне– H0 відкидається; Кемпіричне> Ккритичне– H0 приймається.

Слайд 33

Рівняння (3) визначає двосторонню критичну область. Звичайно Кkр1 і Кkр2 визначають таким чином, щоб виконувалася умова .

Слайд 34

Правило: |Kемпіричне|>Kкритичне – H0 відкидається , |Kемпіричне|

Слайд 35

Перевірка гіпотези про закон розподілу Нехай необхідно перевірити гіпотезу Н0 про те, що вибірка підкоряється певному закону розподілу, заданому функцією F0(x). Під альтернативною гіпотезою H1 в цьому випадку будемо підрозумівати те, що просто не виконано основну гіпотезу. Потрібно зробити висновок: чи погоджуються результати спостережень із висловленим припущенням. Для цього використаємо спеціально підібрану величину – критерій згоди.

Слайд 36

Критерій згоди Пірсона – найбільш часто вживаний критерій для перевірки гіпотези про закон розподілу. Для перевірки гіпотези про закон розподілу необхідно розрахувати емпіричні і теоретичні частоти.

Слайд 37

Емпіричні та теоретичні частоти. Безперервний розподіл Нехай при дослідженні випадкової величини була отримана вибірка розміром n. Весь інтервал можливих значень поділяють на k інтервалів. Інтервали не перетинаються і рівні між собою. Потім обчислюють ni– кількість значень, що потрапили в i-й інтервал. Емпіричними називають частоти ni, що фактично спостерігаються .

Слайд 38

Теоретичні частоти безперервного розподілу знаходять за формулою , де N – число випробувань; Pi– ймовірність влучення X у i-й частковий інтервал, обчислена при допущенні, що X має функцію розподілу F(x).

Слайд 39

Зокрема, якщо є підстави припускати, що випадкова величина X розподілена нормально, то теоретичні частоти, обчислюють таким чином

Слайд 40

де N – число випробувань; xi – права границя i-го інтервалу; – середнє значення; S – стандартне відхилення.

Слайд 41

Критерій згоди Пірсона Нульова гіпотеза: генеральна сукупність розподілена за законом F(x). В якості критерію обираємо випадкову величину де ni – емпіричні частоти; ni’ – теоретичні частоти.

Слайд 42

Для рівня значущості α знаходимо 2kp , розв’язуючи рівняння P( 2> 2критичне )= α, 2критичне=Хи2Обр(α,K), де K = L - 1 - r ; L – число часткових інтервалів; r – число параметрів розподілу. Для нормального закону r = 2.

Слайд 43

Якщо 2 емпіричне< 2критичне – гіпотезу про закон розподілу приймаємо. Якщо 2 емпіричне > 2критичне – гіпотезу Н0 відкидаємо. Обсяг вибірки повинен бути більше ніж 50.

Слайд 44

Приклад У таблиці наведені значення частот. Розрахувати теоретичні частоти в припущенні, що вибірка має нормальний закон розподілу. Відомо, що =42,37, S=0,94. З рівнем значущості α=0,01 перевірити гіпотезу про закон розподілу.

Слайд 45

Оскільки =42,37, S=0,94, нормальний закон розподілу для нашої вибірки можна записати у вигляді N(42,37; 0,94).

Слайд 46

Перевірка гіпотези про закон розподілу

Слайд 47

Для розглянутого прикладу 2 = 2,32. 2 критичне= Хи2Обр(0,01; 2) = 9,210351 (K = 5 – 1 – 2 = 2). Оскільки 2 р< 2 критичне, гіпотеза про нормальний закон розподілу N(20,27; 1,96) приймається з рівнем значущості 0,01.

Слайд 48

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика