X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством»

Завантажити презентацію

«Інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством» Романишин Володимир Орестович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Ровний Ярослав Адріанович, аспірант кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Слайд 2

Value-based management в системі управління підприємством VBM (Value Based Management) – концепція управління фінансами, за якої оптимізація фінансових рішень досягається в результаті аналізу ключових факторів зростання вартості підприємства Основна ідея VBM – визначення фінансових параметрів діяльності підприємства на основі оцінки зміни його вартості VBM концентрується на таких питаннях: -Як оцінити внутрішню вартість підприємства ? (DCF, CVA, EVA…) -Як підвищити вартість підприємства? -Як стимулювати менеджмент до вжиття заходів, спрямованих на зростання вартості ?

Слайд 3

Проблеми оцінки діяльності підприємства із застосуванням бухгалтерських показників Проблема № 1: бухгалтерський прибуток не дорівнює грошовому потоку; Проблема № 2: бухгалтерські дані не показують ризику; Проблема № 3: бухгалтерські дані не включають в себе альтернативної вартості власного капіталу; Проблема № 4: методи ведення бухгалтерського обліку в різних компаніях можуть відрізнятися; Проблема № 5: бухгалтерські показники не враховують вартості грошей у часі.

Слайд 4

Відмінності бухгалтерської та економічної моделей В економічній моделі всі управлінські рішення приймаються на основі показника економічного прибутку. Економічний прибуток — це різниця між тим, що компанія заробляє за даний період часу, і тим мінімумом, який вона повинна заробити, щоб задовольнити своїх інвесторів Прибуток і збільшення капіталу

Слайд 5

Слайд 6

Управління підприємством має бути організовано таким чином, щоб його вартість зростала з часом. Якщо показник EVA додатній, то вартість підприємства збільшується, Якщо відємний – зменшується.

Слайд 7

Інструменти VВМ: DCF: дисконутвання Cash-flow (Раппапорт, Копеланд, McKinsey) Cash-flow-ROI (Boston Consulting Group), Cash Value Added (CVA) EVA (Stern/Stewart), MVA Визначення прогнозного періоду планування показника Free Cash-flow (FCF); застосування формули ”довічної ренти” для розрахунку залишкової вартості; орієнтація на ринок капіталів при визначення ставки дисконтування CFROI = (валовий CF – амортизація) / валовий обсяг інвестицій; CVA = (CFROI – WACC) x валовий обсяг інвестицій; Показує різницю між фактичним (плановим) обсягом операційного CF та очікуваним капіталодавцями (за якого можливе надання капіталу). орієнтація на ринок капіталів при визначення вартості капіталу EVA = NOPAT −WACC*CI = (ROА−WACC)*CI коригуючі проводки; MVA представляє ринкову оцінку майбутніх EVA компанії коригування WACC на податковий мультиплікатор; орієнтація на ринок капіталів при визначення вартості капіталу

Слайд 8

DCF Для прогнозних розрахунків грошових потоків використовується показник Free Cash Flow (FCF)= CFO+CFI операційний прибуток + амортизаційні відрахування = прибуток до сплати відсотків, податків, включаючи амортизацію (EBITDA) – оплачені податки = потік грошових коштів від операційної діяльності після сплати податків – інвестиції (збільшення) в чистий оборотний капітал, що дорівнює оборотним активам за вирахуванням поточних безпроцентних зобов'язань – інвестиції в основні засоби (капітальні витрати) та інші довгострокові активи = вільний грошовий потік. Оцінки вартості підприємства: 1.Визначення прогнозного періоду; -період корисної експлуатації об’єкта інвестицій (оцінки); -період, на який кошти планується інвестувати в активи; -період до моменту стабілізації діяльності та доходів підприємства. 2.Прогнозування величини FCF у розрізі окремих періодів; 3.Розрахунок ставки дисконтування R=WACC Характеризує норму прибутку) за якою майбутні грошові потоки приводяться до теперішньої твартості. 4.Визначення залишкової вартості

Слайд 9

Cash Flow Value added CVAt = (CFROIt – WACCs) ∙ BIt CFROI – рентабельність інвестицій на базі СashFlow = (валовий CF – амортизація) / валовий обсяг інвестицій BI – валові інвестиції= Чисті оборотні активи (робочий капітал) + необоротні активи + сума зносу основних засобів Переваги показника CFROI: 1) конвертує бухгалтерський прибуток у грошові потоки (наприклад в грошові кошти, що генеруються до здійснення капітальних витрат); 2) при його розрахунку використовуються показники сукупних грошових коштів (у валюті), інвестованих у підприємство для генерування грошових потоків, а не показники балансової вартості з урахуванням амортизації; 3) враховує термін, протягом якого активи генерують грошові потоки.

Слайд 10

Слайд 11

Показники Параметри порівняння Врахування очікувань Рівень складності показника Можливість створення системи драйверів (факторів) Залишковий чистий прибуток (RE) Не включені Низький.Простий для роз-рахунку та розуміння на всіх рівнях менеджменту Висока. Просто розкладається на систему драйверів,яка може бути використана на всіх рів-нях управління Залишковий операційний прибуток (ReOI) Включені частково через визначення очікуваної структури капіталу і, відповідно, ставки kw Низький.Простий для роз-рахунку та розуміння на всіх рівнях менеджменту Висока. Просто розкладається на систему драйверів для всіх рівнів управління Додана економічна вартість (EVA) Включені частково через визначення очікуваної структури капіталу і, відповідно, ставки kw Середній. Коригування на “капітальні еквіваленти” значно ускладняють показник Висока. Просто розкладається на систему драйверів,яка може бути використана на всіх рівнях управління Додана ринкова вартість (MVA) Враховані Середній.Розуміння ринко-вої вартості як дисконто-ваного потоку ускладнює як розрахунок, так і розу-міння показника Низька. Агрегований показник характеризує рез-ти діяльності на корпоративному рівні Рентабельність інвестицій (CFROI) Враховані Дуже високий. Складний як для розрахунку, так і для розуміння Низька.Складно коректно роз-класти на систему драйверів Додана акціонерна вартість (SVA) Враховані Висока. Складний як для розрахунку, так і для розу-міння Висока.Система драйверів фо-рмується просто та може бути доведена до всіх рівнів управ-ління Додана грошова вартість (CVA) Включені частково через механізм економічної амортизації Середня. Складність прив-носить правильне розумін-ня екон.амортизації Висока. Система драйверів” формується просто та може бути доведена до всіх рівнів управління Загальна акціонерна віддача (TSR) Враховані Низький, так як базується на реальних ринкових параметрах Низька. Агрегований показник характеризує рез-ти діяльності на корпоративному рівні

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка