X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аналіз “Хреста Маршала”

Завантажити презентацію

Аналіз “Хреста Маршала”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Аналіз “Хреста Маршала” Відомо , шо для існування ринкової економіки необхідна наявність таких економічних принципів: 1) свобода підприемництва 2) конкуренція 3) автоматизм регулювання Маршалл Альфред

Слайд 2

Автоматичне регулювання дії субєктів ринкової економіки відбувається завдяки діїї обєктивних економічних законів.Головне місце серед них займають закони попиту,пропозиції та ринкової рівноваги. Попит - це певна кількість товару і послуг, яку бажають і готові купити споживачі за певного рівня цін, за певний період часу. Коли аналізуємо конкретні параметри кількості, ціни, часу, то маємо справу з величиною попиту. Тобто величина попиту - це конкретна кількість товарів і послуг, яку бажають і готові купити споживачі за конкретного рівня цін, у конкретний час. Закон попиту - за однакових інших умов, зі збільшенням ціни величина попиту зменшується, і, навпаки, при зменшенні ціни величина попиту збільшується; тобто між ціною товару та величиною попиту на нього існує обернена залежність. Графічно цю залежність відображає крива попиту.

Слайд 3

У системі координат "кількість товару - ціна товару" крива попиту D (demand - попит) є спадною. Для спрощення аналізу скористуймося лінійною функцією попиту (рис. 1.1) у вигляді: QD = f - KP, Де Р – ціна; QD – обсяг попиту; Де f – коефіцієнт зсуву (тобто відстань від точки 0 до точки перетину графіка із віссю Q); K – коефіцієнт еластичності (тобто кут нахилу кривої пропозиції до вісі P).

Слайд 4

Складний характер кривої попиту зумовлений наступними економічними законами: Ефект доходу – зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни реального доходу, яка зумовлена зміною ціни (тобто за нижчої ціни можна купити більше цього товару, не відмовляючись від інших). 2. Ефект заміщення – зміна обсягу споживання блага внаслідок зміни відносних цін двох товарів (тобто за нижчої ціни виникає стимул придбати дешевший товар замість аналогічних дорожчих товарів). 3. Закон спадної граничної корисності : при споживанні кожної наступної одиниці блага величина додаткового задоволення для людини зменшується (тобто додаткові одиниці товару споживачі купуватимуть лише за умови цого ціни).

Слайд 5

Зміну величини попиту на товар зумовлює зміна ціни товару (Р) (рис 1.2) Графічно це відображається переміщенням у нову точку (А0 => A1) по незмінній кривій попиту ( D )

Слайд 6

Зміну попиту на товар зумовлюють нецінові чинники попиту (рис.1,3) Збільшення попиту – крива переміщується вправо (D0 =>D1). Зменшення попиту – крива переміщується вліво (D0=>D2).

Слайд 7

Нецінові чинники попиту : 1.Зміна кількості покупців на ринку, яка залежить від демографічної ситуації : Кількість навелення; Вікова структура навелення; Статева структура населення. 2.Зміна грошових доходів споживачів : -При збільшенні доходів споживачі збільшують попит на нормальні товари та зменшують попит на товари інферіярні (нижчої споживчої якості). -При зменшенні доходу споживачі збільшують попит на товари інферіярні (нижчої споживчої якості) і зменшують на нормальні товари.

Слайд 8

Нецінові чинники попиту : 2.Зміна смаків та уподобань споживачів під впливом інформації (реклама, інформація в ЗМІ, висновки фахівців тощо). 4.Очікування споживачів щодо зміни цін і доходів у майбутньому. 5.Зміна цін на споріднені товари -Для товарів субститутів існує пряма залежність між ціною на один із них та попитом на інший. -Для товарів-компліментів існує обернена залежність між ціною на один із них та попитом на інший.

Слайд 9

Якщо на ринку існує попит, який уособлюють споживачі , то існує і пропозиція , яку уособлюють виробники(продавці). Пропозиція - це певна кількість економічного блага,яку бажають і готові виробити і продати виробники за певної ціни, у певний час. Аналогічно до попиту, коли аналізуемо у пропозиції конкретну кількість пропонованого блага, конкретну ціну та конкретній час продажу, то маємо справу з величиною пропозиції. Величина пропозиції - це конкретна кількість економічного блага, яку бажають і готов виробити і продати виробники за конкретної ціни, у конкретний час. Закон пропозиції : зі збільшенням ціни величина пропозиції збільшується; тобто між ціною і величиною пропозиції товару упродовж певного періоду існує пряма залежність. Графічно цю залежність відображає крива пропозиції(рис 2. 1). У системі координат "кількість товару - ціна товару" крива пропозиції S (supple - ропозиція) є висхідною лінією.

Слайд 10

Графічно це відображається з точки В0=> В1 по незмінній кривій пропозиції В. Для аналізу скористуємося лінійною функцією пропозиції: Qs = f + KP , Де f – коефіцієнт зсуву (тобто відстань від точки 0 до точки перетину кривої S із віссю P); K – коефіцієнт еластичності (тобто кут нахилу кривої пропозиції до вісі P). Висхідний характер кривої пропозиції S диктує раціональна поведінка виробника – виробники вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість товару в тому разі, якщо ціна на нього зростатиме. Ціна товару Р зумавлює зміну величини пропозиції товару (рис.2.2).

Слайд 11

Зміну пропозиції зумовлюють нецінові чинники пропозиці ( рис. 2,3) Збільшення пропозиції – крива переміщується вправо. Зменшення пропозиції – крива переміщується вліво.

Слайд 12

Основні нецінові чинники пропозиції : 1.Зміна ціни на економічні ресурси (Фактори виробництва): - зі збільшенням цін на ресурси пропозиція буде зменшуватися; зі зменшенням цін на ресурси пропозиція буде зменшуватися. 2.Кількість виробників (продавців) на ринку : збільшення виробників призведе до збільшення пропозиції ; зменшення виробників призведе до зменшення пропозиції. 3.Рівень технологій виробництва : сучасні досконалі технології, впроваджені з застосуванням HTP , сприяють збільшенню пропозиції ; застарілі технології сприяють зменшенню пропозиції. 4.Очікування виробників щодо цін у майбутньому : очікування високих цін на певний товар спричинятиме збільшення цого пропозиції ; прогнозовані низькі ціни на товар спричинятимуть зниження цого пропозиції.

Слайд 13

Основні нецінові чинники пропозиції : 5. Податки та субсидії : - збільшення величини податків з виробників спричинить зменшення пропозиції на товар , що виробляється , і навпаки ; - уведення субсидій збоку держави для виробників певного спричинить збільшення пропозиції даного товару. 6. Зміна цін споріднених товарів : - збільшення цін на споріднені товари призведе до входження на ринок цих товарів певних виробників , що спричинятиме вихідпевних фірм з ринку цих товарів і входження на ринок товарів, ціни на які більш високі.

Слайд 14

Ринкова рівновага : Уперше ціноутворення намагалися пояснити ще за часів Адама Сміта. У другій половині ХVIII ст. його учень та послідовник Д. Рікардо розробив теорію трудової вартості, в якій зазначав, що ціна товару визначається працею, втіленою в нього. Другий погляд на ціноутворення пояснює теорія корисності, яку в XIX ст. Обгрунтували представники австрійської школи маржиналізму. В цій теорії корисності вони доводили, що ціна товару визначається суб`єктивною оцінкою споживачів. Але український економімт кінця XIX ст. – початку XX ст. М.Туган-Барановський, аналізуючи обидві теорії, наголошував на певних моментах : 1. 3 точку зору теорії трудової вартості не можна пояснити формування цін на ті товари, які не створюються людською працею, наприклад, вода, земля. 2. 3 точку зору теорії корисності не можна пояснити, чому середні ціни різного виду товарів теж істотно відрізняються, а багато корисних речей взагалі мають низьку ціну.

Слайд 15

Основи поглядів на ринкову ціну розробив англійський учений А.Маршал, який зазначив, що головним чином у формуванні ціни є попит і пропозиція. У процесі взаємодії рішень споживачів придбати деякий товар та рішень виробників щодо пропозиції цього товару визначаються ціна товару та його кількість певного товару буде вироблено і куплено на ринку. Графічно це можна проілюструвати, зобразивши на одному графіку криву попиту на товар D та криву пропозиції S на цей товар (рис.3.1), або так званий “Хрест Маршала”. Точка Е визначає стан ринкової ріноваги, при якому величина попиту на товар дорівнює його пропозиції. Проекція точки Е на горизонтальну вісь визначає рівноважну кількість Q0 .

Слайд 16

Ринкова рівновага – ситуація на ринку, коли величини попиту товару дорівнює величині його пропозиції. Роздивимось, як у суспільстві досягається стан рівноваги: Уявімо собі,що ціна товару становить Р1, тобто вища за рівноваги - за такоі ціни Р1 попит D дорівнюватиме 100 одиниць, а пропозиція S=200 одиниць. Тобто на ринку існуватиме надлишок Qs(200)-Qd(100) од. Оскільки деякі виробники не в змозі продати свій товар за ціною Р1, вони починають знижувати ціну з метою залучення нових покупців. Внаслідок цього виникає конкуренція продавців, що призводить до зниження ціни. Зниження ціни буде відбуватися до тієї межі, поки величина пропозиції та величина попиту на товар не зрівняються, тобто поки не встановиться рівноважна ціна (Р1=>Р0). Розглянемо іншу ситуацію. Уявімо собі,що ціна товару становить Р2, тобто нижче за рівноважну Р0. За такої ціни Р2 попит D дорівнюватиме 200 одиниць, а пропозиція S = 100 од. і на ринку існуватиме дефіцит. Qd(200)-Qs(100) од.

Слайд 17

Збільшення попиту при незмінній пропозиції спричиняє преміщення кривої попиту D вправо (Du => D1), що призводить до збільшення ціни (Pu => P1), та збільшення кількості (Qu => Q1) (рис. 4.1). Зменшення попиту при незмінній пропозиції спричиняє переміщення кривої попиту D вліво (Du => D2), що призводить до зменшення ціни (Pu => P2) та зменшення кількості (Qu => Q2) (рис. 4.1) Ринкова рівновага

Слайд 18

Збільшення пропозиції при незмінному попиті спричиняє переміщенню кривої пропозиції вправо (S0=>S1), що призводить до зменшення ціни (Р0=>Р1) та збільшенню кількості (Q0=>Q1) (рис. 4.2). Ринкова рівновага Зменшення пропозиції при незмінному попиті спричиняє переміщенню кривої пропозиції вліво (S0=>S2), що призводить до збільшення ціни (Р0=>Р2) та зменшенню кількості (Q0=>Q1) (рис. 4.2).

Слайд 19

Варіанти одночасних змін попиту і пропозиції : Одночасне збільшення попиту і пропозиції призводить до збульшення кількості Q=> (Q1,Q2,Q3,Qn). Але щодо ціни, то її зміни не визначені й залежать від значень збільшенння попиту і пропозиції, і можливе зменшення ціпи Р; і збільшення ціни Р, незмінна ціна Р.

Слайд 20

Одночасне зменшення попиту та пропозиції ( рис. 5.3) призводить до зменшення кількості Q=>(Q1, Q2, Q3, Qn). Але щодо ціни,то її зміни не визначені і залежать від значень зменшення попиту і пропозиції, і можливе збільшення ціни Р ; незмінна ціна Р , зменшення ціни Р. Варіанти одночасних змін попиту і пропозиції :

Слайд 21

Проілюструємо варіант збільшення одного параметра при зменшенні іншого. Збільшується попит, при цьому пропозиція зменшується. Це призводить до збільшення ціни (Ро=>P1,P2,P3). А щодо змін кількості, то вони не визначені та залежать від значень зміни попиту і пропозиції, і можливо , що Q збільшуватиметься, зменшуватиметься, або залишатиметься незмінним.

Слайд 22

Зменшення попиту при збільшенні пропозиції ( Рис.5.4 ) : Це призводить до зменшенняя ціни (Ро=>P1,P2,P3). А щодо змін кількості, то вони не визначені та залежать від значень зміни попиту і пропозиції, і можливо , що Q збільшуватиметься, зменшуватиметься. Зменшується попит, при цьому пропозиція збільшується.

Слайд 23

Визначення надлишків виробника та споживача за допомогою кривих попиту та пропозиції Для аналізу ефективності ринку та наслідків запровадження державою цін, які або вищі, або менші за рівноважну ( “Стеля цін” , “Підлога цін”), використовують поняття “ надлишок виробника” та “ надлишок споживача”. Проаналізуємо криву попиту(рис. 6.1): Крива попиту D , має спадний характер, оскільки споживачі неоднаково оцінюють корисність конкретного блага і готові платити за нього різну ціну.

Слайд 24

Проаналізуємо криву пропозиції (рис. 6.1): Визначення надлишків виробника та споживача за допомогою кривих попиту та пропозиції Крива пропозиції S , має випуклий характер, оскільки відображає різні витрати виробників на виробництво конкретного блага.

Слайд 25

Незвичні види рівноваги ( Унікальні положення “Хреста Маршала”). У ХІХ ст. Маршалл запропонував графічну модель рівноваги, яка відображає стан ідеального ринку, коли крива попиду D і крива пропозиції S перетинаються в першій чверті, тобто коли ціна Р та кількість Q позитивні. Але в реальному житті можливі незвичні види рівноваги.

Слайд 26

Незвичні види рівноваги ( Унікальні положення “Хреста Маршала”). 1.Ситуації негативної рівноваги : Точка рівноваги розташована в другій негативній чверті осей координат (рис.8.1). У реальній єкономіці це означає, що є рівноважна кількість, а рівноважна ціна негативна .

Слайд 27

Незвичні види рівноваги ( Унікальні положення “Хреста Маршала”). 1.Ситуації негативної рівноваги : Точка рівноваги розташована в Четвертій негативній чверті осей координат (рис.8.2). У реальній єкономіці це означає, що рівноважна є рівноважна кількість, а рівноважна ціна негативна .

Слайд 28

Незвичні види рівноваги ( Унікальні положення “Хреста Маршала”). 2.Ситуація рівноважних відрізків : Точка рівноваги –- вертикальний відрізок (рис.9.1). Як бачимо, точка рівноваги являє собою вертикальний відрізок, тобто на відрізку цін 12-15 попит і пропозиція є абсолютно нееластичні.На відрізках цін від 0 до 12 та >15 попит став.

Слайд 29

Незвичні види рівноваги ( Унікальні положення “Хреста Маршала”). 2.Ситуація рівноважних відрізків : Точка рівноваги –- горизонтальний відрізок (рис.9.2). Як бачимо, точка рівноваги являє собою горизонтальний відрізок, тобто на відрізку цін від 1 до 3, і попит і пропозиція абсолютно еластичні.Головна причина подібної ситуації Полягає в тому, що за певного рівня цін основним визначальником рівноваги є не ціна, а нецінові чинники попиту і пропозиції.

Слайд 30

Над презентацією працювали : Портницька Анна Олександрівна Хворостяний Олександр Андрійович Учні 11-А класу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка