X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Завантажити презентацію

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ Виконала: студентка ОКР «Магістр» Бутенко О. І. Наук. керівник: Кадемія М. Ю.

Слайд 2

Актуальність і доцільність дослідження У сучасному технологічному суспільстві все більше зростає потреба у висококваліфікованих і професійно компетентних фахівцях. Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій та вдосконалення електронних пристроїв пред’являють нові вимоги до робітників електрорадіотехнічної галузі, вимагають нових підходів до їхньої професійної підготовки. Основною метою підготовки майбутніх робітників у соціально-економічних умовах інформаційного суспільства стає не здобуття ним кваліфікації у вибраній вузькоспеціальній сфері, а набуття кола компетенцій, які мають забезпечити їм можливість адаптуватись до вимог часу, бути конкурентоспроможними на ринку праці, досконало володіти комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями, мати високий рівень інтелекту, знань та вмінь, творчих здібностей, бути професійно обізнаним та відрізнятись професійною компетентністю. Тому, необхідно реалізувати на рівні методики навчання застосування ІКТ у змісті професійної підготовки майбутніх робітників, зокрема й електрорадіотехнічних професій. Розв’язати це завдання можна лише шляхом інтенсивного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійну підготовку майбутніх робітників різних професій. На необхідності комп’ютеризації навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) наголошують Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Р. М. Собко.

Слайд 3

Мета дослідження : визначити, обґрунтувати та перевірити ефективність організаційно-методичних умов застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій. Для досягнення мети були окреслені конкретні завдання: 1. визначити коло компетенцій, якими має володіти сучасний робітник електрорадіотехнічного профілю; 2. обґрунтувати доцільність і напрями застосування засобів мультимедіа у професійну підготовку майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій; 3. визначити та реалізувати організаційно-методичні умови ефективного застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці робітників електрорадіотехнічних професій; Об’єкт дослідження – професійна підготовка робітників електрорадіотехнічних професій. Предмет дослідження – організаційно-методичні умови застосування засо бів мультимедіа у підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій.

Слайд 4

На сучасному ринку програмного забезпечення наявна значна кількість навчальних підручників загальноосвітніх, технічних та спеціальних дисциплін. Тому з дидактичної точки зору більш ефективним є використання електронних посібників, що мають професійне спрямування. Прикладом програмного засобу, який можна віднести до електронних посібників з радіоелектроніки в найпростішому вигляді, можна вважати матеріали, розміщені на сайті www. radiokot. ru. Електронний посібник з радіоелектроніки

Слайд 5

Основною проблемою в спілкуванні учня з комп’ютером є налагодження зв’язку учень – комп’ютер, тому необхідно підібрати відповідну сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємо дію між учнем, ПК і програмами, які використовуються в навчальному процесі. Виходячи з вищесказаного, можна виділити дві основні складові такої проблеми: спілкування учня з ПК, спілкування ПК з учнем. Учень має розпізна ти інформацію, що подає ПК, проаналізувати її і перейти до введення інформації. Тому постає необхідність більш широкого застосування таких комп’ютерних технологій, як інтерактивне мультимедіа на основі гіперактивного тексту та інших доступних засобів мови розмітки гіпертексту HTML. До засобів інтерактивного мультимедіа відносять: гіпертекст, графіку, аудіо- та відео фрагменти, аудіо- та відео конференцію. Використання мови HTML несе в собі потенціал на майбутнє. Це означає, що вже зараз можна викори стовувати на стаціонарному ПК засоби програм-броузерів (Internet Explorer, Netscape communicator та ін.). ММТ дозволяють не лише передавати текст і зображення, а й забезпечують можливість інтерактивної взаємодії з учнями. Під час таких занять здійснюється управління пізнавальною діяльністю учнів, навчальний матеріал презентується у більш доступній формі, учням дається змога вільно обирати темп та послідовність вивчення нового матеріалу. Використання ММТ дає змогу ефективніше розкрити тему, мету та план уроку, акцентуючи на них увагу учнів.

Слайд 6

Приклад електронного гіпертексту

Слайд 7

Проведення занять з учнями в комп’ютерному класі, в якому всі ПК з’єднані в локальну мережу, що є частиною внутрішньої корпоративної мережі Intranet, відкриває можливість для оперативного контролю знань та вмінь на підставі тестування. Нами розроблено електронний зошит тестів з кожної теми, який дає можливість оперативно здійснювати контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу. Наведемо приклад такого електронного зошита для контролю знань, умінь і навичок учнів. Пропонуємо учням працювати за такою структурною схемою: 1. Оберіть у змісті тему, за якою хочете перевірити рівень своїх знань, натиснувши кнопку ліворуч обраної теми. Приклад електронного зошита для контролю знань, умінь і навичок учнів

Слайд 8

2. Дайте відповіді на запитання тесту, поставивши 1 (одиницю) проти правильного варіанту відповіді у графі „Відповідаю” (рис. 4.3). 3. Перевірте рівень ваших досягнень, інформацію про який надано в таблиці „Рівень ваших досягнень”. 4. Якщо рівень ваших досягнень не достатній, опрацюйте матеріал теми та повторіть тестування. 5. Для очищення графи „Відповідаю” від попередніх відповідей натисніть кнопку у верхній частині сторінки тестів. 6. Для повернення на титульну сторінку можна використовувати кнопку: Бажаємо вам успіхів у роботі! Фрагмент тестів із електронного зошита контролю

Слайд 9

Впровадження новітніх досягнень у галузі ІКТ в навчальний процес дозволяє вивести його на якісно новий рівень, забезпечувати навчання учнів за допомогою прогресивних методів. Об’єднання комп’ютерів у локальні мережі і під’єднання їх до світової глобальної мережі Інтернет розширює ці можливості, знімає кордони та інформаційні бар’єри. Спрощення процесу доступу до інформації, яка зберігається на серверах різних країн, дозволяє використовувати досвід провідних ВНЗ світу та забезпечувати учнів і студентів найсучаснішою інформацією про найновіші досягнення, що відбуваються в певній галузі науки. Тому, впровадження мережевих технологій у навчальний процес вкрай необхідне для забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників для підприємств України. Розглянемо навчальний телекомунікаційний проект, розроблений за програмою “Intel® навчання для майбутнього” “Плюс і мінус” (рис 6.3), який сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників електрорадіотехнічного профілю. Під час роботи над проектом майбутні кваліфіковані робітники електрорадіотехнічного профілю набувають знань та вмінь, які дозволяють: модернізувати, випробовувати, регулювати в експлуатації ПК; перевіряти працездатність електричного обладнання, шукати й усувати несправності;

Слайд 10

безпечно працювати зі струмом; ізолювати, прокладати і з’єднувати електропроводи, заземлювати устаткування; користуватися засобами запобігання та гасіння пожежі на своєму робочому місці; організовувати та утримувати на належному рівні робоче місце електромеханікіка. Web-сайт проекту “Плюс і мінус”

Слайд 11

ВИСНОВКИ Використання мультимедійних засобів під час вивчення предметів професійно-технічної підготовки електрорадіотехнічних дисциплін забезпечує наступні дидактичні результати, зокрема: мультимедійні засоби дають можливість значно розширити зміст електрорадіотехнічного експерименту за рахунок використання моделювальних можливостей програмного забезпечення; завдяки використанню засобів мультимедіа учень поетапно може простежити за протіканням тих чи інших електрорадіотехнічних процесів; засоби мультимедіа під час проведення експерименту дають можливість учневі наочно побачити та оцінити результат власної діяльності, зробити висновки. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі ПТНЗ забезпечило: ефективну й якісну підтримку різноманітних форм професійної підготовки висококваліфікованих робітників електрорадіотехнічних професій; інтенсифікацію розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів; посилення мотивації навчання за рахунок використання вдалого інтерфейсу мультимедійних засобів; поліпшення якості засвоєння навчального матеріалу; прискорення формування професійних умінь і навичок майбутніх робітників; розвиток творчих здібностей учнів; підвищення професійної компетентності у сфері інформаційних технологій; гнучкість мислення під час розв’язання фахових завдань.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне