X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
використання проектної технології

Завантажити презентацію

використання проектної технології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання проектної технології у навчально-виховному процесі початкової школи

Слайд 2

Метод проектів Метод навчання; Форма організації навчання; Педагогічна технологія; Педагогічна система; Інновація

Слайд 3

Педагогічні функції методу проектів Дидактична Пізнавальна Розвивальна Виховна Соціалізуюча

Слайд 4

Дидактична функція Вироблення вміння конструювати свої знання; Ознайомлення зі способом роботи з інформацією; Формування вміння презентувати результати своєї роботи; Формування навичок самоорганізації

Слайд 5

Пізнавальна функція Підвищення мотивації учнів до отримання нових знань; Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї; Формування навичок емоційно-вольової сфери

Слайд 6

Розвивальна функція Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості; Розвиток критичного мислення; Розвиток комунікативних умінь і навичок

Слайд 7

Виховна функція Виховання значущих загальнолюдських цінностей; Виховання почуття відповідальності та самодисципліни

Слайд 8

Соціалізуюча функція Формування навичок спілкування у соціумі; Вироблення власного погляду на події; Осмислення своїх можливостей; Усвідомлення власної значущості під час роботи в команді

Слайд 9

Дидактичні принципи, які підтримують метод проектів Активності; Продуктивності; Технологічності; Саморозвитку; Опори на суб’єктивний досвід учнів; Зв’язку дослідження з реальним життям; Співробітництва і партнерства

Слайд 10

Ознаки навчального проекту Наявність значущої в дослідницькому або творчому аспекті проблеми; Значущість для учня передбачуваних проектованих результатів; Вирішення проблеми з використанням зразка дії, але в нових умовах; Самостійне виконання проекту або його частини; Використання проектно-пошукових і проектно-дослідницьких прийомів роботи

Слайд 11

Типи навчальних проектів (за Є. Полат) За формою проведення; За предметною галуззю; За тривалістю; За основною діяльністю; За характером контактів; За характером координації; За кількістю учасників

Слайд 12

Типи навчальних проектів за формою проведення вистава урок екскурсія фестиваль відеопроект

Слайд 13

Типи навчальних проектів за предметною галуззю надпредметні монопредметні міжпредметні

Слайд 14

Типи навчальних проектів за тривалістю середньої тривалості довгострокові короткострокові

Слайд 15

Типи навчальних проектів за основною діяльністю дослідницько-пошукові прикладні інформаційні рольові творчі

Слайд 16

Типи навчальних проектів за характером контактів серед дітей різного віку серед дітей одного віку

Слайд 17

Типи навчальних проектів за характером координації З прихованою координацією З безпосередньою координацією

Слайд 18

Типи навчальних проектів за кількістю учасників індивідуальні парні групові

Слайд 19

Мотивація проектної діяльності Пізнавальні (когнітивні) мотиви; Зовнішні (соціальні) мотиви

Слайд 20

Пізнавальні мотиви Цікавість; Пізнавальна самодіяльність; Підвищений інтерес до дивергентних задач; Продуктивність мислення; Гнучкість мислення; Прогнозування; Самовдосконалення; Нахили та інтереси

Слайд 21

Зовнішні мотиви Прагнення до досконалості; Схильність до лідерства; Самоствердження; Бажання отримати гарну оцінку; Почуття відповідальності перед класом або вчителем

Слайд 22

Структура проектної діяльності молодших школярів Організація проекту; Вибір теми; Планування; Реалізація; Підсумок

Слайд 23

Організація проекту Вивчення кола інтересів учнів Пошук напрямків діяльності

Слайд 24

Вибір теми проекту Формулювання проблеми проекту

Слайд 25

Планування проекту Ознайомлення учнів з темою і проблемою; Вибір учнями теми проектів; Обдумування шляхів вирішення проблеми; Визначення форми представлення результату; Визначення критеріїв оцінювання діяльності; Складання учнями плану роботи над проектом

Слайд 26

Реалізація проекту Визначення джерел інформації і способів її збору; Розподіл обов’язків у пошуковій діяльності між учасниками; Самостійна пошукова або дослідницька діяльність Виготовлення освітнього продукту

Слайд 27

Підсумок проекту Оформлення результатів; Підготовка до презентації; Захист проектів; Оцінювання діяльності, висновки

Слайд 28

Проектні вміння учнів Початкові логічні; Специфічні; Загальнодіяльнісні

Слайд 29

Початкові логічні вміння Інтелектуальні; особистісні

Слайд 30

Інтелектуальні вміння Виділяти властивості предметів і явищ; Висувати ідеї; Передбачити результати діяльності; Формулювати висновки; Переносити отримані знання в практику

Слайд 31

Особистісні вміння Налагоджувати контакти в процесі спільної діяльності; Долати психологічні бар’єри; Оцінювати, аналізувати, корегувати власну діяльність

Слайд 32

Специфічні вміння Інформаційні; Творчі; Літературно-лінгвістичні; Художні; Маніпулятивні; Математичні

Слайд 33

Інформаційні вміння Знаходити, сприймати, усвідомлювати, аналізувати інформацію; Переносити інформацію в конкретну навчальну, ігрову чи життєву ситуацію

Слайд 34

Творчі вміння Виконувати прийоми навчальної діяльності в нестандартних умовах; Комбінувати способи вирішення проектних задач; Втілювати задум у творчий результат

Слайд 35

Літературно-лінгвістичні вміння Описувати події; Розробляти і презентувати результати проектної діяльності

Слайд 36

Художні вміння Імпровізувати під час захисту; Створювати художні образи; Естетично оформлювати проект; Розробляти дизайн приміщення для презентації

Слайд 37

Маніпулятивні вміння Координувати рухи; Користуватися інструментами

Слайд 38

Математичні вміння Визначати кількість необхідних матеріалів; Поєднувати форму та об’єм

Слайд 39

Загальнодіяльнісні вміння Організаційні; Дослідницькі (пошукові); Комунікативні

Слайд 40

Організаційні вміння Застосовувати нові прийоми діяльності відповідно до логіки їх здійснення; Побудова власної проектної діяльності, самоконтроль за її ходом; Планування умов і послідовності роботи над проектом

Слайд 41

Дослідницькі (пошукові) вміння Самостійно генерувати ідеї; Обирати спосіб дії; Самостійно відбирати і накопичувати матеріал; Знаходити різні варіанти вирішення проблеми; Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Слайд 42

Комунікативні вміння Працювати в команді; Стисло і зрозуміло висловлювати свою думку; Слухати та враховувати думки інших; Вести діалог; Триматися перед аудиторією

Слайд 43

У проектній діяльності учнів розвиваються Пізнавальні здібності; Креативне мислення; Дивергентне мислення; Активність і самостійність; Просторова уява; Критичне мислення; Сенсомоторні навички

Слайд 44

У проектній діяльності учнів формуються Навички вербальної та невербальної комунікації; Навички та прийоми роботи в колективі; Навички емоційно-вольової сфери; Навички спілкування в соціумі; Вміння враховувати потреби оточуючих; Вміння приймати оцінку інших

Слайд 45

Критерії та показники володіння вчителем проектною діяльністю Когнітивні; операційні; особистісні

Слайд 46

Когнітивні Адекватне уявлення про проектну діяльність; Знання способів перетворювальної діяльності; Усвідомлення важливості проектної діяльності для педагогічного процесу; Усвідомлення цілей і задач проектної діяльності; Знання вимог до проектування і його кінцевих результатів; Знання методичних засобів навчання учнів основам проектної діяльності; Усвідомлення сутності та значення педагогічного проектування

Слайд 47

Операційні Володіння методикою проектування; Наявність навичок проектування; Вміння застосовувати традиційні та інноваційні методи навчання учнів проектуванню; Сформованість навичок дослідницької діяльності; Розвиненість комунікативних навичок; Вміння проектувати власне професійне та особистісне зростання

Слайд 48

Особистісні Проектне бачення світу; Проектно-технологічне та системне мислення; Орієнтація на творчість в освітній діяльності; Потреба в навчанні учнів основам проектної діяльності; Адекватна самооцінка власного рівня володіння проектною діяльністю

Слайд 49

Зміст проектної діяльності вчителя та учня

Слайд 50

Собака - мій вірний друг Тема та завдання проекту Наш задум. Для чого це потрібно? Дізнатися якомога більше про наших вірних друзів – собак. Визначити роль собак у сучасному світі. Дидактична характеристика проекту: тип проекту: за предметною галуззю – міжпредметний; за тривалістю – середньої тривалості; за характером контактів – вчитель, учні 2 класу, їх родини, друзі; за основною діяльністю – дослідницько-пошуковий; за характером координації – з безпосередньою координацією; за формою проведення – самостійна дослідницька робота дітей з наступною презентацією матеріалів проекту; за кількістю учасників – груповий.

Слайд 51

об’єкт пізнання: собаки, їхнє місце в житті людини, довкілля собак; навчальні цілі та очікувані результати: поглибити знання та сформувати власне ставлення до домашніх улюбленців – собак, вчити працювати з додатковою літературою, та іншими джерелами інформації; розвивати вміння виконувати певну роботу в співпраці з однолітками, співпереживати за спільну справу, поважати думку інших; виховувати такі моральні якості, як доброта, співчуття, гуманність, милосердя; спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою, використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей; освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.

Слайд 52

План виконання проекту Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення. Формулювання завдань, які вирішуватимуться. Визначення джерел потрібної інформації. Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками. Вивчення та аналіз зібраної інформації. Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній роботі. Оформлення колективної роботи. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту. Презентація матеріалів проекту.

Слайд 53

Правила взаємодії під час проекту: Працювати дружно, злагоджено, разом. Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати спокійно. Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до кінця, не перебивати. Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення спільно. «Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу. Бути доброзичливими, старанними, відповідальними. Доводити свою справу до кінця.

Слайд 54

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне