X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
інновації в освіті

Завантажити презентацію

інновації в освіті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала студентка групи ДТ-ПОХ19мг Слуцька А.М

Слайд 2

Поняття про інноваційні технології навчання Основні джерела, складові частини та напрями впровадження інноваційних педагогічних технологій Інтерактивні технології навчання у вищих закладах освіти

Слайд 3

Технологія навчання – це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) у межах певного предмета, теми, питання Завдання максимальне спрощення організації навчального процесу, його ефективність через творчі функції викладача

Слайд 4

Технології на основі особистісної орієнтації Педагогіка співробітництва - Лисенкова С. М., Шаталов В. Ф., Амонашвілі Ш. О. Гуманно-особистісний підхід до дитини Система Є.М. Ільїна викладання літератури, як предмета, що формує Людину

Слайд 5

Технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності Ігрові технології рольові, імітаційні, сюжетні, ділові, драматизація Проблемне навчання Пошуку і вирішення питань, що вимагають актуалізації знань, уміння бачити за окремими фактами явище, закон Комунікативне навчання іншомовній культурі Навчання за допомогою спілкування, засвоєння іншомовної культури Інтенсифікація навчання (В. Ф. Шаталов) На основі схем і знакових моделей навчального матеріалу

Слайд 6

Технологія розвиваючого навчання Л.В.Занкова Всебічний гармонійний розвиток особистості. Мотивація навчальної діяльності - пізнавальний інтерес Д.Б.Ельконіна-В.Б.Давидова дітям з дошкільного віку доступні численні загальні теоретичні поняття

Слайд 7

Педагогічна інновація - процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які до цього розв'язувались по-іншому Індивідуалізоване навчання Кооперативне навчання Критичне мислення

Слайд 8

Мислення – це психічний пізнавальний процес опосередкованого та узагальненого відображення суб'єктом об'єктивного світу на основі аналізу та синтезу ХАРАКЕРИСТИКИ КМ самостійність та індивідуальність інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення починається з постановки та усвідомлення проблеми прагне до переконливої аргументації

Слайд 9

Виклик – демонстрування первинних знань, особистісного досвіду Осмислення - безпосередня робота з інформацією Роздуми - рефлексія Етапи Сприйняття інформації з різних джерел Аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору Зіставлення з іншими точками зору Добір аргументів на підтримку обраної позиції Прийняття рішення на основі доказів

Слайд 10

Назва характеристики Традиційна модель навчання Інноваційна модель навчання Цільова установка обсяг інформації, передбаченого стандартом навчити вчитися Роль студента пасивна активна Роль викладача провідна – джерело знань консультативна – менеджер, режисер Форми подачі знань У «готовому вигляді», за зразком, з перевагою вербальних методів і текстових форм активні – ігрові, проблемні, організація сам. роботи Використання знань підготовка до контрольних процедур акцент на прикладному використанні Домінуюча форма навчання Фронтальні, індивідуальні групові

Слайд 11

Джерела - розвиток суспільства й науки розвиток кібернетики й обчислюваної техніки - програмоване навчання дослідження закономірностей розвитку та механізмів людського мислення — проблемне навчання, критичне мислення досліджень психологів і філософів - діяльнісний підхід у навчанні

Слайд 12

доцільність - опис цілей і задач результативність – опис результатів алгоритмічність – фіксація послідовності дій учасників відтворюваність – систематичне використання алгоритму дій і засобів керованість – планування, організація, контроль і корегування дій проектованість – створюється, підлягає модернізації і корегуванню з урахуванням конкретних умов

Слайд 13

Використання системного знання для вирішення практичних задач Використання у навчальному процесі технічних засобів

Слайд 14

Інтерактивне навчання - співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де викладач і студент є рівноправними суб’єктами навчання Роль Викладач – менеджер, режисер Студент – суб’єкт - інформація не мета, а засіб для засвоєння дій і операцій

Слайд 15

Те, що я чую, я забуваю Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром

Слайд 16

Групова (фронтальна)  *Мікрофон *Незакінчені речення *Мозковий штурм *Навчаючи – учусь *Ажурна пилка *Аналіз ситуації *Обговорення проблеми в колі *Дерево рішень Колективна (кооперативна)  *Робота в парах *Перехресні групи *Карусель *Спільний проект *Коло ідей *Асоціативний кущ *Акваріум Ситуативне моделювання *Суд prose - спрощене судове слухання *Громадські слухання *Рольова, ділова гра, *Тренінг Опрацювання дискусійних питань *Метод Прес *Займи позицію *Зміни позицію *Ток – шоу *Дискусія *Дебати   

Слайд 17

Одночасна взаємодія - працюють в один і той же час Одночасна участь - однаковий час кожному Позитивна взаємодія - обов’язкова умова успішної роботи кожного Індивідуальна відповідальність – участь кожного на спільний успіх

Слайд 18

головне слово теми навколо — всі слова й фрази, що асоціюються з темою встановлюються зв’язки виділяються аспекти, що потребують додаткової інформації

Слайд 19

Дискусія (лат. discussio — розгляд, дослідження) — публічне обговорення певної проблеми з метою досягнення істини Полеміка (грец. polemikos — ворожий, войовничий) — зіткнення різник поглядів при обговоренні будь-яких питань Диспут (лат. disputo — досліджую, сперечаюсь) — заздалегідь підготовлена публічна суперечка Дебати (франц. debats — сперечатися) — обговорення проблем, обмін думками щодо важливих державних, громадських проблем

Слайд 20

СЛОВО, ЩО ПОЗНАЧАЄ ТЕМУ –ІМЕННИК ОПИС ТЕМИ – ДВА ПРИКМЕТНИКА НАЗИВАЄ ДІЮ, ПОВ’ЯЗАНУ З ТЕМОЮ - ТРИ ДІЄСЛОВА ФРАЗА З ЧОТИРЬОХ СЛІВ - СТАВЛЕННЯ ДО ТЕМИ, ПОЧУТТЯ ОДНЕ СЛОВА — СИНОНІМ ДО ПЕРШОГО СЛОВА - СУТНІСТЬ ТЕМИ, ПІДСУМОК 1. Життя 2. Різнобарвне і багатоголосе 3. Кличе, вчить, надихає 4. Радісна  мить перебування  на Землі 5.  Любов  1. Викладання 2. Складне, відповідальне 3. Зацікавлювати, формувати, розуміти 4. Сіяти розумне, добре, вічне 5. Захоплення

Слайд 21

Складові тематичного портфоліо план (структура, схема) занять чи розробка теми пояснювальна записка з інформацією про автора, про форму представлення матеріалів тощо обґрунтування теми, очікування програма курсу самоаналіз проведеної роботи підсумки визначення перспектив

Слайд 22

1. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пеметун. – К., 2007. – 141 с. - Режим доступу: http://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf 2. Інтерактивні технології навчання: теорія та методика: посібник / кол.авторів: Пометун О.І., Побірченко Н.С. та ін. – К., 2008. – 93.с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf 3. Педан-Слєпухіна О. Методична скарбничка // Спільна історія. Діалог культур. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 256 с. – Режим доступу: http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/methodical.pdf

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне