X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Завантажити презентацію

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Модульно-рейтингове оцінювання знань студентів

Слайд 2

ПЕРЕДМОВА Уже більше восьми років європейське освітнє співтовариство живе під знаком так званого Болонського процесу. Його суть полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Із 1998 по 2007 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій тощо.

Слайд 3

1.КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ 1. Уведення двоциклового навчання Фактично пропонується ввести два цикли навчання: 1-й - до одержання першого академічного ступеня і 2-й - після його одержання. При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 роки навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості навчання 7-8 років).

Слайд 4

2. Запровадження кредитної системи Пропонується запровадити у всіх національних системах освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу пропонується прийняти ECTS, зробивши її накопичувальною системою, здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя».

Слайд 5

3. Контроль якості освіти Передбачається організація акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти.

Слайд 6

4. Розширення мобільності На основі виконання попередніх пунктів передбачається істотний розвиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться питання про розширення мобільності викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері працевлаштування іноземців.

Слайд 7

5. Забезпечення працевлаштування випускників Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників повинні бути застосовані і практично використані на користь усієї Європи.

Слайд 8

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти Одним із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної накопичувальної системи, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти.

Слайд 9

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 02.06.1993 №161 Додаток №1 до наказу МОН України від 31.07.1998 №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням МОН України від 05.03.2001 №28-р Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затверджене наказом МОН України від 23.01.2004 №48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”

Слайд 10

Наказ МОН України від 20.10.2004 №812 “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” Наказ МОН України від 30.12.2005 № 774 “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” Рекомендації щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента (затверджено наказом МОН №774 від 30.12.2005) Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів(затверджено наказом МОН №774 від 30.12.2005)

Слайд 11

3.РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Слайд 12

3.1.Особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації в світлі Болонського процесу Системи оцінювання у технікумах і коледжах

Слайд 13

Використання інноваційних педагогічних технологій

Слайд 14

Використання комп'ютерів студентами

Слайд 15

3.2.МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВЕ НАВЧАННЯ - це така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих вмінь і знань здійснюється безпосередньо за рейтинговою системою.

Слайд 16

МЕТА впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання ритмічної самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки знань, виявлення індивідуальних здібностей студентів, а також створення умов для здорової конкуренції, націленої на здобуття більш високого місця у рейтинговому списку групи

Слайд 17

3.3.Позитивні сторони Рейтинг дозволяє наочно оцінювати роботу студента не тільки після сесії, але і щоденно протягом семестру

Слайд 18

студент знає свою підсумкову поточну оцінку і може сам активно впливати на неї

Слайд 19

Студент завжди має можливість підняти свій рейтинг, вийти на перші призові місця і отримати моральне задоволення від власного самоутвердження

Слайд 20

модульна система з рейтинговою оцінкою знань спонукає до активної продуктивної праці зі зворотним зв'язком і до творчого пошуку всіх учасників навчального процесу - як студентів, так і викладачів

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

3.4. КМС ОНП КМС ОНП (кредитно-модульна система організації навчального процесу) – ефективний засіб суттєвого поліпшення якості навчального процесу, дійсного наближення сутнісного змісту освіти до рівня провідних європейських ВНЗ.

Слайд 28

. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Кредитно-модульна система організації навчального процесу – сукупність організаційно-методичних заходів, що ґрунтуються на поєднанні модульної технології навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів)

Слайд 29

Кредит – умовна одиниця виміру навчальної роботи студента, що необхідна для засвоєння ним певної частини навчальної програми, яка відповідає 36 (54) академічним годинам навантаження. Модуль – задокументована організаційно та методично завершена частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця (частина матеріалу певної навчальної дисципліни або виробничої практики), яка має самостійну логічну структуру та зміст.

Слайд 30

Заліковий модуль – завершена частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця, яка підлягає обов’язковому зарахуванню студентові за результатом модульного контролю. ( модуль та заліковий модуль можуть співпадати за обсягом та змістом). Модульний контроль – процедура визначення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу відповідного залікового модуля.

Слайд 31

Індивідуальний навчальний план студента – документ, що визначає перелік та послідовність вивчення навчальної дисципліни (або модулів), запланованих для певного студента. навчальна дисципліна - система модулів, об’єднаних за змістом освіти. ECTS (Європейська кредитна трансферна акумулююча система) – система забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і визнання результатів навчання різними вищими навчальними закладами

Слайд 32

Шкала оцінювання ECTS – система оцінок, яка використовується європейськими навчальними закладами для спрощення конвертації внутрішніх оцінок при переведенні студентів з одного навчального закладу до іншого

Слайд 33

Слайд 34

3.5. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, лекційно-семінарські заняття, семінари, практичні та лабораторні заняття, контроль знань МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне опитування, поточне тестування, оцінка за практичну та лабораторну, контрольну роботу, оцінка за виконання та захист КП, підсумковий письмовій тест(іспит)

Слайд 35

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5 ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1 семестр – 4 змістовних модуля іспит 2 семестр – 1 змістовний модуль КП, залік

Слайд 36

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Слайд 37

Бали в рейтинг-контролі на прикладі модуля 1

Слайд 38

3.6.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Слайд 39

Самостійна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і методично спрямована особиста діяльність без прямої допомоги викладача. Цей вид навчальної діяльності студентів умовно можна розділити на три рівні: доаудиторну самостійну роботу; аудиторну самостійну роботу; після аудиторну самостійну роботу.

Слайд 40

Самостійна робота як вид навчальної діяльності матиме ефективність якщо: чітка організація з боку навчального закладу, викладача; така робота є складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем; здійснюється постійний педагогічний контроль.

Слайд 41

Нормативи планування самостійної роботи студентів

Слайд 42

ЛІТЕРАТУРА 1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін.; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327с. 2. Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання // Вища школа. – 2005. – №5. – С. 60-63. 3. Слєпкань З.І. Болонський процес – європейська інтеграція систем вищої освіти // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 23. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2005. – С. 4-15.

Слайд 43

4. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України 5. Высшее образование в XXI веке подходы и практические меры // Всемирная конференция по высшему образованию ЮНЕСКО, Париж, 5-9 октября 1998 г. 6.Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 76 с.

Слайд 44

Слайд 45

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ О.В.Гончар

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне