X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Портфоліо викладача та майстра виробничого навчання як засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога

Завантажити презентацію

Портфоліо викладача та майстра виробничого навчання як засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Портфоліо викладача та майстра виробничого навчання як засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога Скибан Ірина Василівна, методист ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей”

Слайд 2

“Портфоліо” – це: візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста (Новітній словник іноземних слів і виразів). представлення у фактах педагогічних якостей і досягнень викладача, що включає спектр документів, які формують уявлення про специфіку підходу і ступінь ефективності професійної роботи вчителя. візитка вчителя, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, педагогічні технології і методи, що їх використовує вчитель, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації. індивідуальна папка, у якій зафіксовані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти. спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, показує рівень підготовленості педагога і рівень його активності в класних і позакласних видах діяльності.

Слайд 3

Слайд 4

Портфоліо розвиває

Слайд 5

Використання Портфоліо дає змогу досягти таких цілей

Слайд 6

Види Портфоліо «Папка досягнень», що спрямована на підвищення власної значимості вчителя і відображає його успіхи (уміщає грамоти, дипломи учителя й учнів, сертифікати, інформацію про перемоги в конкурсах тощо). Рефлексивне Портфоліо, яке простежує динаміку особистісного розвитку вчителя, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані протягом певного періоду (уміщує статті, відеокасети із записом уроків та позакласних заходів, що засвідчує якісні зміни в методиці викладання, удосконалення стилю викладання, набуття й розвиток навичок викладання тощо). Проблемно-тематичне Портфоліо, пов’язане з написанням статті, реферату, наукової роботи, доповіді на конференції, узагальненням результатів діяльності за певною проблемою. Методичне Портфоліо, яке містить зібрані або створені педагогом методичні матеріали, що засвідчують рівень його професіоналізму. Презентаційне Портфоліо, яке містить стислий виклад основних досягнень учителя, відомості про його освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси. Комплексне Портфоліо, яке об’єднує всі попередні види Портфоліо, або декілька з них.

Слайд 7

Слайд 8

Підходи до укладання Портфоліо Портфоліо педагога - це не тільки втілення успіхів, а й матеріал, що висвітлює різні сторони його роботи. Навіть не зовсім вдала експериментальна робота може засвідчити його дослідницький підхід до викладання та стати поштовхом до вдосконалення педагогічної діяльності. Грамотно укладене Портфоліо відповідає передовсім на питання «ЯК?» і тільки після того на питання «ЩО?». Змістова наповненість Портфоліо відповідає принципу цілісності, що передбачає тематичну завершеність поданих матеріалів. Добір інформації до Портфоліо здійснюється на основі принципів об’єктивності й достовірності. Виклад інформації в Портфоліо підпорядковується двом основним правилам: послідовність і ясність, що передбачає структуризацію матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень. Усі декларовані педагогічні уміння підтверджуються прикладами проведених заходів - таким чином реалізується вимога щодо наочності результатів роботи; Усі матеріали Портфоліо повинні бути акуратно й естетично оформлені. Обсяг опису узагальнених й презентованих матеріалів має бути стислим (10-12 сторінок). Додатки можуть охоплювати більший обсяг, адже вони ілюструють усі тези представленого опису. Матеріали Портфоліо датуються: часовий обсяг поміщених матеріалів визначається метою укладання Портфоліо (протягом п’яти років - Портфоліо для атестації тощо). Матеріали Портфоліо періодично оновлюються.

Слайд 9

Структура Портфоліо

Слайд 10

Розділ І. Загальні відомості про педагога (або Візитна картка)

Слайд 11

Цей розділ повинен представити педагога та розкрити процес його індивідуального розвитку. У розділі вказують: Прізвище, ім’я, по батькові педагога. Поруч можна помістити портрет педагога, за бажанням – сформулювати девіз або педагогічне кредо. Посаду (предмет, який викладається). Категорію. Назву навчального закладу. Статус педагога. Вказується статус у професійній галузі (методист, експерт, автор посібників, учасник конференцій, член товариства, здобувач наукового ступеня, керівник творчої групи, переможець або лауреат конкурсів, Відмінник освіти...). Бажано вказати рік освоєння кожного ступеня в професійному зростанні. Інформацію про освіту (який заклад і коли закінчив учитель, яку спеціальність і кваліфікацію має відповідно до диплома). Якщо педагог має декілька дипломів – указують усі. Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи. Перераховуються навчальні заклади, у яких працював педагог. Цей пункт особливий тим, що дає уявлення про педагогічний досвід. Інформацію про підвищення кваліфікації. У цьому пункті вказуються кількість і час проходження курсів підвищення кваліфікації, семінари та тренінги, які відвідував учитель у міжкурсовий період. Якщо учитель був організатором курсів або семінарів, - це варто вказати. Вказують також і відвідання курсів, які не пов’язані з професією педагога, а стосуються суміжних галузей.

Слайд 12

Детальніше характеризуються ті курси (теми, модулі) із практики підвищення кваліфікації, які найбільше вплинули на стиль викладання педагога, змінили його ставлення до викладання тощо. Нагороди, грамоти, подяки. Цей пункт містить матеріали, що відображають досягнення педагога в різних галузях: копії документів, які засвідчують наявність вчених і почесних звань і ступенів, державні нагороди, грамоти, дипломи різноманітних конкурсів. Бажано помістити нагороди, грамоти в порядку значимості. Певна частина відомостей цього розділу буде розташована на титульній сторінці, наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, посада (предмет, який викладається), категорія, назва навчального закладу, проблема, яка досліджується, тощо. Якщо педагог створює Портфоліо для участі в конкурсі, цей розділ можна доповнити інформацією про особисту карту педагога (або виділити її в окремий підрозділ). В особистій карті вказуються всі дані про місцезнаходження вчителя і його навчального закладу, включаючи електронну адресу. На титульній сторінці необхідно зазначити дату створення Портфоліо. Окремі пункти І Розділу можна виокремити і сформувати їх у розділ „Професійна автобіографія”. До цього розділу ввійдуть пункти „Посади і призначення”, „Карта самоосвіти педагога”, „План самоосвіти на п’ять років”. У карті самоосвіти вказують джерела інформації, якими користується педагог. У плані самоосвіти вказують тему самоосвіти, мету і завдання професійного розвитку. До нього включають види діяльності, що характеризують цей процес (вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури, розробку програмно-методичного забезпечення навчального процесу, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи педагога, підвищення кваліфікації тощо).

Слайд 13

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.

Слайд 14

До цього розділу поміщають методичні матеріали, які свідчать про рівень професіоналізму педагога. Цей розділ містить: Авторські програми з предмета, програми факультативів і гуртків, елективних курсів, досвід адаптації до предмета інноваційних технологій, конспекти відкритих уроків, завдання, що їх розробив педагог і які отримали громадське визнання. Рукописи кандидатської і докторської дисертацій. Результати творчого звіту, реферату, доповіді, статті. Результати роботи в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних творчих групах, співробітництво з методичним центром, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, проведення педагогічної практики, участь в оргкомітеті і журі олімпіади тощо. Результати проведення експериментальної, дослідницької роботи. Результати апробації підручників, посібників, педагогічних програмових засобів.

Слайд 15

Аналіз програми з предмета та обґрунтування вибору комплекту навчально-методичної літератури, аналіз підручників. Обґрунтування вибору і використання освітніх технологій. Обґрунтування вибору і застосування засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів. Методику використання сучасних освітніх технологій, у тому числі ІКТ в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку тощо. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремі розділи: «Сучасні освітні технології», «Інноваційна діяльність». Педагогу необхідно вказати новинки, які застосовувались у його роботі і дозволили оптимізувати навчально-виховний процес та досягнути найкращого результату. Йому легше буде висвітлювати це питання, якщо педагогічний колектив бере участь в експерименті або впроваджує інноваційну діяльність, є експериментальним майданчиком наукового закладу або якщо тема розробляться методичним об’єднанням). Інформацію про участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах. (За бажанням цей пункт можна виділити в окремий розділ «Участь у професійних конкурсах», у якому висвітлити, у яких конкурсах, конференціях брав участь учитель, з якою метою, яку проблему педагогічної діяльності висвітлював, що йому дав такий досвід). Інформацію про участь у методичних і предметних тижнях. Інформацію про організацію і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо.

Слайд 16

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності

Слайд 17

Матеріали цього розділу повинні формувати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності. За допомогою інтерв’ю, співбесіди, спостереження, ранжування, анкетування, зрізів знань, аналізу перевірочних і творчих робіт необхідно регулярно проводити спостереження за результативністю навчально-виховної роботи з предмета. У цьому розділі поміщають: Матеріали, що демонструють результати опанування учнями програм з предмета і сформованості в них ключових компетенцій з дисципліни. Порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за звітний період на основі контрольних зрізів, участі вихованців в олімпіадах і конкурсах різних рівнів. Результати проміжної підсумкової атестації учнів: відомості про наявність медалістів, відомості про вступ до вузів за спеціальністю. Опис творчих робіт учнів. Опис науково-дослідної роботи учнів.

Слайд 18

Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета

Слайд 19

Розділ повинен містити такі документи: Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідних робіт, проектів, які виконали учнів з дисципліни. Список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо. Сценарії позакласних заходів, фотографії, диски із записом заходів (у додатках). Програми роботи гуртків, факультативів, тощо. Опис позакласної роботи з предмета. Інші документи.

Слайд 20

Розділ V. Навчально-матеріальна база

Слайд 21

Цей розділ містить: Перелік словників та іншої довідкової літератури з предмета. Список наочності (макети, схеми, ілюстрації, портрети тощо). Перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-відео-посібники тощо). Перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання творів і под.). Презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу. Інші документи.

Слайд 22

Додатки

Слайд 23

У Додатках може бути розміщено такі матеріали: автобіографія, у якій розкривається значення обраної професії в житті педагога, його схильність до викладання предмета; педагогічна філософія – основні підходи до навчання і виховання учнів; матеріали виступів на педрадах, семінарах, конференціях; публікації (найвагоміші); розробки уроків і позакласних заходів, пам’ятки, програми факультативів тощо; копії рецензій на посібники, підручники тощо; копії документів, що засвідчують проходження курсів ПК, участь у конференціях, семінарах тощо; копії дипломів, грамот, сертифікатів, які отримав педагог і його учні; зразки творчих робіт і проектів учнів; пояснення педагога до створеного Портфоліо.

Слайд 24

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо