X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічний досвід вчителя економіки та права Донецького бізнес-ліцею Трофимової Зої Василівни

Завантажити презентацію

Педагогічний досвід вчителя економіки та права Донецького бізнес-ліцею Трофимової Зої Василівни

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічний досвід вчителя економіки та права Донецького бізнес-ліцею Трофимової Зої Василівни

Слайд 2

Слайд 3

Прізвище: Трофимова Ім’я: Зоя По батькові: Василівна Місце роботи: Донецький бізнес – ліцей. Адреса (службова): в. Овнатаняна, 24 а, 83017, Донецьк. Телефон: (062) 95 96 48. Управління освіти. Історико-географічне відділення Малої академії наук Донецької області. Консультант та координатор роботи секції «Право», керівник гуртка (сумісництво). Посада: вчитель економіки та права Освіта: У 1983 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю „Історія”. У 2000 році закінчила Донецький інститут підприємництва за спеціальністю „Фінанси”. Стаж роботи: Працює у школі з 1983 року (педагогічний досвід - 26 років) Кваліфікаційна категорія: Вчитель вищої категорії, вчитель – методист

Слайд 4

Тема дослідження Формування в учнів бізнес-ліцею вмінь самостійно приймати управлінські рішення

Слайд 5

Обґрунтування актуальності теми педагогічного досвіду

Слайд 6

Одним з завдань середньої освіти України є підготовка компетентних випускників, здатних до мобільності, прийняття відповідальних рішень, виконання соціальних ролей, раціональної продуктивної діяльності. За певних обставин підприємець сфери малого бізнесу виконує адміністративні функції та приймає управлінські рішення. У зв’язку з цим важливим аспектом підготовки молоді до заняття підприємництвом є розвиток вмінь учнів приймати рішення, предметом яких є управлінські функції планування, визначення стратегії та організаційної структури фірми, мотивація персоналу та контроль виконавців. На загальному рівні провідним завданням шкільної економічної освіти є формування в учнів економічної культури, вміння адаптуватися в умовах ринкової економіки, компетентно приймати та прогнозувати наслідки прийнятих рішень, обговорювати й оцінювати отримані результати. На рівні профільного навчання більш уваги прийняттю управлінських рішень приділяється в курсах з основ підприємництва та менеджменту. Особливе значення тема розвитку вміння учнів приймати управлінські рішення має для спеціалізованих учбових закладів та класів, які задовольняють соціальне замовлення шляхом створення педагогічних умов підготовки дітей до створення власного бізнесу чи продовження родинної справи. Сьогодні об’єктивною потребою суспільства та актуальною педагогічною задачею бізнес-підготовки шкільної молоді є формування готовності учнів до виконання ролі підприємця-менеджера, здатного самостійно приймати рішення, виховання в майбутніх ділових людей ціннісних принципів прийняття управлінських рішень, що відповідають сучасній етиці бізнесу та гуманістичній парадигмі управління.

Слайд 7

Основні ідеї педагогічного досвіду Цілеспрямований процес формування вмінь учнів самостійно приймати управлінські рішення сприяє набуттю підприємницької компетентності молоді й соціальної зрілості майбутніх підприємців-менеджерів та може бути ефективним у разі проектування відповідних педагогічних умов, використання особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивних методик навчання.

Слайд 8

Теоретична база педагогічного досвіду Науковим підґрунтям формування вмінь школярів самостійно приймати управлінські рішення є філософські вчення про свободу вибору, відповідальність та обов’язок особистості (І. Канта, С. Мадді, Ж.-П. Сартра, В. Франкла, Е. Фромма, Л. Андрєєва, Н. Бердяєва, С. Веліковського, К. Долгова, М. Кисселя, В. Кузнецова, Ю. Шрейдера та ін.); засади життєвого вибору та самовизначення, розроблені в психології (праці А. Маслоу, Дж. Келли, Л. Колберга, К. Левіна, А. Асмолова, М. Бахтіна, Б. Братусь, Л. Виготського, П. Гальперіна, І. Кона, Д. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін.) та педагогіці (праці К. Абульханової-Славської, Л. Божович, Є. Климова, А. Мудрик, К. Платонова, Н. Пряжникова та ін.); напрацювання міждисциплінарної науки – теорії прийняття рішень (праці Ю. Козелецького, Г. Саймона, О. Ларичєва, Г. Солнцевої, О. Тихомирова та ін.); принципи теорії управлінських рішень науки менеджменту та вимоги до управлінських якостей особи, що приймає рішення, науки психології управління (праці М. Вудкока і Д. Френсіса, П. Друкера, Г. Мінцберга та ін.). Методологічною основою є фундаментальні науково-філософські положення про сутність свободи та обов’язку особистості, природу цінностей та пріоритетність виховання загальнолюдських цінностей, економічної свідомості й поведінки особистості; ідеї соціальної відповідальності, етики бізнесу й управління; діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання; засади теорії прийняття рішень, психології управління і механізму прийняття управлінських рішень; теорія поетапного формування розумових дій П. Гальперина; сутність та умови розвитку інтелектуальної самостійності; методологія побудови освітніх технологій та систем; концепції професійного самовизначення та готовності особистості до ефективної діяльності.

Слайд 9

Технологія та основні положення педагогічного досвіду Проектування педагогічних умов формування в учнів бізнес – ліцею вмінь самостійно приймати управлінські рішення (вмінь СПУР) ґрунтується на прогнозі виховного потенціалу формування вмінь СПУР, визначення конкретних задач та розробці моделі формування вмінь учнів СПУР. Задачі формування вмінь учнів самостійно приймати управлінські рішення: формування готовності учнів до самостійного прийняття рішень; виховання культури прийняття управлінських рішень, що пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Слайд 10

Автором досвіду було здійснено теоретичне обґрунтування моделі формування в учнів бізнес – ліцею умінь самостійно приймати управлінські рішення, яка вміщує три компоненти – когнітивний (формування загальних знань учнів основ підприємницької та управлінської діяльності, специфіки ролі підприємця-менеджера, спеціальних знань сутності та видів управлінських рішень, функцій особи, що приймає рішення, предметного поля та варіантів прийняття рішень, процедури розробки та умов реалізації управлінських рішень), операційний (організація самовизначення учнів у ролі підприємця-менеджера та особи, що приймає рішення; координація набуття учнями суб’єктивного досвіду застосування знань на практиці у ситуації прийняття управлінських рішень; вдосконалення загальних вмінь учнів – дослідницьких, прогностичних, рефлексивних та розвиток спеціальних вмінь – процедурно-аналітичних та комунікативно-організаторських) та ціннісно-орієнтовний (виховання в учнів принципу гуманного ставлення до себе та оточуючих в ситуації визначення варіантів створення власної справи, обрання бізнес – продукту та місії фірми, гуманних критеріїв умов праці та мотивації персоналу гіпотетичної фірми, ставлення до покупців (клієнтів), природного середовища, соціуму, визначення сутності організаційної культури фірми; виховання раціональних критеріїв аналізу та оцінки особистого підприємницького та управлінського потенціалу, кон’юнктури, ресурсів, прибутковості бізнес – ідеї, визначення ринкової стратегії, організаційної структури фірми, системи стимулювання та контролю персоналу; виховання відповідального ставлення до наслідків вибору, установки на дотримання правових та моральних норм у ситуації прийняття управлінських рішень; виховання схильності до демократичного та ефективного способу розробки, вибору та реалізації управлінських рішень, індивідуального управлінського стилю.

Слайд 11

Методика формування вмінь учнів бізнес – ліцею СПУР передбачає два періоди (в 10 та 11 класі) та шість технологічних етапів:

Слайд 12

1 етап Виховання принципів прийняття рішень у галузі підприємництва Організація аналізу ілюстративних ситуацій та формування готовності учнів до прийняття рішень (на прикладі професійного самовизначення та прогнозу особистої перспективи бізнесу)

Слайд 13

2 етап Виховання принципів прийняття рішень у галузі підприємництва Організація досвіду дослідження проблемних ситуацій, самостійного прийняття рішень, пов’язаних із обранням, плануванням та організацією створення справи

Слайд 14

3 етап Організація досвіду дослідження проблемних ситуацій, самостійного прийняття рішень, пов’язаних із обранням, плануванням та організацією створення справи

Слайд 15

4 етап Організація аналізу ілюстративних ситуацій прийняття управлінських рішень, досвіду самостійного вибору учнями індивідуального управлінського стилю

Слайд 16

5 етап Організація досвіду дослідження, самостійного прийняття учнями рішень щодо вибору стратегії та організаційної структури фірми

Слайд 17

6 етап Організація досвіду самостійного прийняття учнями рішень щодо визначення системи стимулювання та контролю персоналу гіпотетичної фірми

Слайд 18

Важливою складовою проектування формування вмінь учнів СПУР є відповідний учбовий зміст та система виховної роботи. Автором було створено авторська програма елективного учбового курсу – Основи прийняття рішень з управління бізнесом для учнів 10-11 класів в обсязі 70 учбових годин, яку бажано доповнюватися такими позаурочними заходами як то – презентація «Видатні підприємці та менеджери світу та України», конференція захисту дослідницьких проектів у галузі бізнесу та менеджменту, конкурс захисту бізнес – проектів тощо.

Слайд 19

Слайд 20

З авторським досвідом проведення таких заходів можна познайомитися на сторінках журналу «Економіка в школах України» (2005 – 2009 роки)

Слайд 21

Слайд 22

За наказом управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації № 544 від 13.08.2007 року програма «Основи прийняття рішень з управління бізнесом» зайняла I місце в обласному конкурсі навчальних програм для усіх типів навчальних закладів за природно-математичним напрямком. Наслідком авторського досвіду викладання розділу 3 курсу з основ економіки, що присвячений менеджменту у підприємницькій діяльності, стали матеріали підручника Трофимова З.В. Основы экономики. Учебное пособие для 10 класса. Микроэкономика и основы предпринимательства. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 240 с.

Слайд 23

Слайд 24

та методичні рекомендації викладання тем розділу у посібнику Трофимова З.В. Усі дидактичні матеріали з економіки. 10 клас. Х.: Вид. група «Освіта», 2007. – 176 с.

Слайд 25

Друковані праці З.В.Трофимової Трофимова З.В. Основы правоведения. Вопросы. Тесты. Задания. Кроссворды. 9 класс. Учебное пособие. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 192 с. Посібник рекомендовано Міністерством освіти України (21.05.98, № 704). Трофимова З.В. История Украины. Дидактический материал. 9 класс. Учебное пособие для учителей и учащихся. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов. 1998. – 195 с. Посібник рекомендовано Міністерством освіти України (24.11.98, № 1470). Трофимова З.В. Основы экономики. Учебное пособие для 10 класса. Микроэкономика и основы предпринимательства. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 240 с. Трофимова З.В. Основы экономики. Учебное пособие для 11 класса. Макроэкономика и мегаэкономика. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 224 с. Трофимова З.В. Теория государства и права. Учебное пособие для учащихся и студентов. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 240 с. Трофимова З.В. Усі дидактичні матеріали з економіки. 10 клас. Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

Слайд 26

Наукові статті: Трофимова З.В. Формування у старшокласників бізнес-ліцею уміння самостійно приймати рішення, пов’язані зі створенням власної справи. С. 330 – 338. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2004 – Вип. 32. – 480 с. Трофимова З.В. Современная парадигма управленческой культуры и задачи довузовской подготовки менеджеров, с. 249-259. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць / Гол. редактор: Г.П.Шевченко – Вип. 4. – Луганськ: Вид-во Східноукр. Нац. ун-ту ім. В.Даля, 2004. – 280 с. Трофимова З.В. Виховання гуманності і відповідальності в учнів бізнес-ліцею, які моделюють створення власної справи / Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир. – 2005. - Випуск 24. - С. 261-264. Трофимова З.В. Зміст моделі уміння старшокласників самостійно приймати управлінські рішення. С.222 – 226. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2005 – Вип. 35. – 405 с. Трофимова З.В. Педагогічная наука про формування управлінських умінь школярів. С. 280 – 286. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2005 – Вип. 36. – 415 с. Зоя Трофимова. Основи педагогічної технології формування в учнів бізнес – ліцею умінь самостійно ухвалювати управлінські рішення. С. 182 – 188. / Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2006. Вип.. 21. Ч. 2. 312 с. Трофимова З.В. Зміст учбової програми формування в старшокласників умінь самостійно приймати управлінські рішення. С. 113-122. / Ціннісні пріоритети освіти у столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 3-5 жовтня 2007 р., м. Луганськ. – Частина 3. - Луганськ: Альма-матер, 2007. – 272 с. Трофимова З.В. Сутність та структура умінь учнів самостійно приймати управлінські рішення. С. 519 – 525. / Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики століття // Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, 16-17 травня 2007 року. – Донецьк 2007. – 528 с. Трофимова З.В. Основи виховання в учнів культури прийняття управлінських рішень. С. 116 – 120. / Проблеми управління освітою і навчальними закладами: Зб. наук. пр. / Ред.-кол.: Алфімов В.М. (відп. Редактор) та ін. – Донецьк: ДонНУ. – 2007. – В.2. – 147 с. Трофимова З.В. Дослідницько-експериментальна реалізація виховного потенціалу формування вмінь учнів бізнес-ліцею самостійно приймати управлінські рішення. 146-155. / Творча особистість: формування і розвиток: Зб. наук праць за матеріалами регіональної конференції / Редкол.: Шевченко Г.П. (відп. редактор) та ін. Луганськ – Донецьк. – 2008. – 170 с. Трофимова З.В. Результати експерименту з формування вмінь учнів бізнес-ліцею самостійно приймати управлінські рішення. С. 168 - 175. / Проблеми управління освітою і навчальними закладами: Зб. наук. пр. / Ред.-кол.: Алфімов В.М. (відп. редактор) та ін. – Донецьк: ДонНУ. – 2008. – В.3. – 190 с.

Слайд 27

Професійні досягнення вчителя З.В. Трофимової Переможці та призери обласних олімпіад та конкурсів МАН: Денисова Ганна - переможець обласної олімпіади з основ правознавства у 1999 році; Харік Олена - переможець обласної олімпіади з основ правознавства у 2000 році, учасник Всеукраїнської олімпіади з з основ правознавства; Аверьянов Антон - переможець обласної олімпіади з основ правознавства у 2001 році; Юдковська Діна – призер обласної олімпіади з основ економіки у 2002 році, переможець обласної олімпіади з основ економіки, учасник Всеукраїнської олімпіади з основ економіки у 2003 році; Ярослава Таушан – призер обласної олімпіади з основ правознавства у 2003 та 2004 роках (диплом 3 місця); призер обласного конкурсу МАН з основ правознавства у 2003 (диплом 3 місця), переможець обласного конкурсу МАН з основ правознавства 2004 року (диплом 1 місця); Марк Оринич – призер 2003 року (диплом 2 місця), тричі переможець обласних олімпіад з основ економіки у 2004, 2005, 2006 роках (диплом 1 місця).

Слайд 28

Переможці Всеукраїнськиї олімпіад та конкурсів МАН: Ярослава Таушан – переможець Всеукраїнського конкурсу МАН з основ правознавства 2004 року (диплом 1 місця); Марк Оринич – переможець Всеукраїнської олімпіади з основ економіки у 2004 році (диплом 1 місця), учасник Всеукраїнської олімпіади з основ економіки у 2005 та 2006 роках.

Слайд 29

Авторські програми: Програма елективного курсу на 70 годин «Основи бізнес-менеджменту» для учнів 10-11 класів. Затверджена обласним управлінням освіти у 2006 році. Програма елективного курсу на 70 годин «Основи прийняття рішень із управління бізнесом» для учнів 10-11 класів. Затверджена обласним управлінням освіти у 2007 році. Схвалена Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти України.

Слайд 30

Нагороди: Відмінник освіти України (1998 р.). Призер конкурсу «Вчитель року» Донецької області 1998 року. Грамота Міністерства освіти та науки України від 2004 року, за керівництво наукової роботи Я. Таушан, яка посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт з основ правознавства. Тема досдідження – «Формування нової галузі права – інформаційного права України». Грамота орбласного управління освіти 2007 року. За наказом управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації № 544 від 13.08.2007 року авторська програма «Основи прийняття рішень з управління бізнесом» зайняла I місце в обласному конкурсі навчальних програм для усіх типів навчальних закладів за природно-математичним напрямком

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо