X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегічне планування у сфері державного управління з метою забезпечення національної безпеки України

Завантажити презентацію

Стратегічне планування у сфері державного управління з метою забезпечення національної безпеки України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України” Спеціальність 25.00.02-механізми державного управління кафедра національної безпеки СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович

Слайд 2

Актуальність теми визначається: протиріччям між вимогами СЗНБ щодо обґрунтованості та ефективності стратегічних рішень у сфері національної безпеки і реальними можливостями їхнього забезпечення; суттєвим зростанням ступеню невизначеності та мінливості процесів у сфері забезпечення національної безпеки внаслідок ускладнення геополітичній, геоекономічній, геостратегічній обстановці в світі та навколо України, високої динаміки змін в складі, масштабах, інтенсивності загроз (викликів), характеру їхніх взаємозв’язків; масштабним реформуванням національного сектору безпеки та його окремих складових; відсутністю методологічного апарату стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки, що враховує особливості трансформаційних процесів в Україні, і неможливості формування ефективної державної політики та державного управління, обґрунтованих політико-адміністративних рішень традиційними способами 2

Слайд 3

Мета і завдання дослідження Мета – на основі комплексного аналізу результативності державної політики захисту національних інтересів і механізмів її реалізації розробити науково - обґрунтовану методологію стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки та визначити найбільші пріоритетні напрями підвищення її ефективності в умовах обмежених ресурсів складових сектору безпеки з врахуванням тенденцій розвитку геополітичної ситуації навколо України та тенденцій її зміни, світових процесів глобалізації, реальних та прогнозних можливостей держави і інших факторів, що впливають та будуть впливати на забезпечення сталого розвитку України на найближчу та віддалену перспективу. 3

Слайд 4

Мета і завдання дослідження Для досягнення зазначеної мети були визначені таки часткові завдання дисертаційного дослідження: проаналізувати ефективність сучасних механізмів формування та реалізації державної політики захисту національних інтересів; здійснити аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на формування і реалізацію державної політики у сфері забезпечення національної безпеки; здійснити комплексний аналіз державної політики у сфері просування та захисту національних інтересів; уточнити категорійно-понятійний апарат стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки; розробити загальну методику проведення досліджень з проблем розробки методології стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки; запропонувати метод розробки методології стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки; розробити методичний підхід до формалізації стратегічного планування; розробити метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень; розробити концепцію формування комплексної моделі стратегічного планування; 3a

Слайд 5

Мета і завдання дослідження розробити комплексну модель стратегічного планування; розробити комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки; визначити систему обмежень на дію механізмів стратегічного планування; обґрунтувати систему показників та критеріїв оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів; розробити методику оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів; удосконалити систему показників та критеріїв оцінювання ефективності реалізації стратегічного планування; розробити методику оцінки ефективності стратегічного планування; розробити методики оцінки ефективності формування та виконання оборонних та бюджетних програм; розробити теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного планування; обґрунтувати рекомендації щодо підвищення ефективності формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення національної безпеки. 3b

Слайд 6

Об’єкт дослідження – теоретико-методологічні і науково-практичні засади формування та реалізації державної політики просування та захисту національних інтересів і механізмів її реалізації. Предмет дослідження – стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України. Гіпотеза дослідження – підвищення ефективності формування та виконання державної політики національної безпеки може бути досягнуто шляхом розробки та впровадження науково - обґрунтованої методології стратегічного планування в системі державного управління забезпеченням національної безпеки України. 4

Слайд 7

Очікувана наукова новизна У результаті наукових досліджень у дисертації вперше: розроблено метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень; розроблено теоретико-методологічні засади формування адаптивних механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного планування; розроблено спосіб формалізації стратегічного планування та здійснена структуризація проблеми; розроблено методичний підхід до формування та комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки; визначено та формалізовано вплив основних факторів на стратегічне планування, розроблено комплексну модель системного дослідження стратегічного планування; 5

Слайд 8

Очікувана наукова новизна удосконалено: систему показників та методику оцінки ефективності формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення національної безпеки; класифікацію факторів впливу на формування і реалізацію державної політики у сфері забезпечення національної безпеки; категорійно - понятійний апарат стратегічного планування; 5a

Слайд 9

Очікувана наукова новизна набули подальшого розвитку: метод розроблення теорії воєнної безпеки, що був поширений на інші сфери національної безпеки і на розробку загальної теорії національної безпеки та теорію стратегічного планування; загальний підхід до розроблення комплексної моделі системних досліджень проблем воєнної безпеки держави; наукове обґрунтування ролі та місця стратегічного планування в системі прийняття адміністративно – політичних рішень. 5b

Слайд 10

За результатами дослідження були розроблені та впроваджені: метод розробки методології стратегічного планування та методичний підхід до його формалізації (Акт Міноборони); метод обґрунтування варіантів стратегічних рішень, комплексна модель стратегічного планування та концепція її формування, комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки (Акти НІСД та ГШ ЗСУ); теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного планування (Довідка Комітету ВР України з питань науки та освіти); методики оцінки ефективності формування та виконання оборонних та бюджетних програм, оцінки ефективності стратегічного планування (Акти Міноборони та ГШ ЗСУ); результати аналізу ефективності механізмів формування та реалізації державної політики захисту національних інтересів, факторів впливу на її формування і реалізацію (Акти ГШ ЗСУ); уточнений категорійно-понятійний апарат стратегічного планування; результати комплексного аналізу державної політики у сфері забезпечення національної безпеки та рекомендації щодо підвищення її ефективності (Акт ГШ ЗСУ); обґрунтування необхідності створення мережі експертно-дорадчих установ сектору безпеки з питань антикризового стратегічного управління. Всього отримано 7 актів та 2 довідки. 6

Слайд 11

Апробація результатів дослідження Основні положення дисертаційного дослідження доповідались на: міжнародних науково - практичних конференціях ”Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні” (НАДУ, 2006), «Актуальні проблеми реалізації державної політики соціально-економічного розвитку України» (НІСД, 2006), “На схід та південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору” та ”Сучасні проблеми менеджменту” (НАУ, 2006); міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози» (КНУ, 2006), інтерактивних семінарах “Актуальні проблеми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України” та «Шляхи удосконалення інформаційна-аналітичного супроводження діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки України» (НАДУ, 2005 та 2006 роках). Всього у 2005 – 2007 роках прийнято участь у 17 міжнародних, загальноукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах з проблематики докторського дослідження. За темою дисертації підготовлено і розміщено 49 наукових праць, зокрема 9 статей у співавторстві, 30 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 10 матеріалів і тез конференцій. У фахових наукових журналах із державного управління опубліковано та розміщено 19 статей. До грудня 2007 року передбачається підготовити проект монографії “Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України”. 7

Слайд 12

Найбільш важливими науковими та практичними результатами слід вважати розробку та впровадження: Методу формування методології стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки; Методичного підходу до формалізації процесу стратегічного планування; Методу обґрунтування варіантів стратегічних рішень; Комплексної моделі стратегічного планування; Класифікатора внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на формування і реалізацію державної політики у сфері забезпечення національної безпеки; Комплексного механізму антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки; Системи показників та критеріїв оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів та стратегічного планування; Методики оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів та стратегічного планування; Методичного підходу до формалізації стратегічного планування; Практичних рекомендацій органам державної влади щодо удосконалення механізму інформаційно-аналітичного, кадрового, фінансового, науково -методичного, організаційного забезпечення стратегічного планування. 8

Слайд 13

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика