X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Внутрішкільний контороль

Завантажити презентацію

Внутрішкільний контороль

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Островська А.Б. – заступник директора ЦМСПС Внутрішкільний контроль, його види, форми та напрямки www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 2

Внутрішньошкільний контроль - це всебічне вивчення та аналіз навчально-виховного процесу в школі з метою координування всієї роботи відповідно до поставлених завдань www.themegallery.com LOGO

Слайд 3

Ефективність управління навчальним і виховним процесом багато в чому залежить від того, якою мірою керівником відомий реальний стан навчального процесу. Діяльність як педагогічного, так і учнівського колективів у школі керує директор спільно зі своїми заступниками. Отже, директор школи повинен керувати навчально-виховним процесом у відповідності до вимог сьогоднішнього дня. Тому і контроль повинен бути спрямований, перш за все, на забезпечення високої якості навчання і виховання підростаючого покоління. www.themegallery.com LOGO

Слайд 4

У зміст внутрішньошкільного контролю входять: контроль за виконанням всеобучу, станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм, позакласною і позашкільною виховною роботою, організацією методичної роботи, веденням шкільної документації, виконанням наказів, розпоряджень, доручень. www.themegallery.com LOGO

Слайд 5

Відповідно до значення внутрішкільний контроль буває: багатоцільовий – тобто спрямований на перевірку різних питань (навчально-виховна, методична, науково-дослідна й експериментальна діяльність, удосконалення навчально-матеріальної бази школи, виконання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання техніки безпеки та ін.); багатобічний –застосування різних форм і методів контролю до одного й того самого об'єкта (фронтальний, тематичний, персональний контроль діяльності вчителі і т.п.); багатоступінчастий – контроль одного й того самого об'єкта різними рівнями органів управління (роботу вчителя в ході освітнього процесу контролює директор, заступник директора, голова методичного об'єднання, представники управління освіти і т.д.). www.themegallery.com LOGO

Слайд 6

Мета внутрішньо шкільного контролю полягає в: зборі оперативної інформації про стан керованих підсистем; поширенні педагогічного досвіду; підвищення рівня навчальних досягнень школярів; підвищення рівня вихованості учнів; своєчасному виявленні й виправленні, попередженні помилок, недоліків в організації й здійсненні навчально-виховного процесу; кваліфікованій допомозі педагогам у підвищенні педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання. www.themegallery.com LOGO

Слайд 7

Функції внутрішньо шкільного контролю: інформаційна (створення достатньої кількості правдивої інформації про якість освіти і виховання в школі); діагностична (вивчення реального стану навчально-виховного процесу та його результативності в школі); управлінська (реальний вплив управління на реалізацію мети та завдань діяльності); педагогічна (побудова цілісного процесу навчання, виховання та розвитку учнів); адаптаційна (мінімізація негативних наслідків у школі). www.themegallery.com LOGO

Слайд 8

Форма контролю – це спосіб організації контролю. Форми розрізняють : за періодичністю; за способом організації. www.themegallery.com LOGO

Слайд 9

Вид контролю – це сукупність форм контролю, проведених з певною метою. Єдиної класифікації видів внутрішкільного контролю немає. У практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів найбільш поширеними є такі види контролю: оглядовий, попередній, персональний, тематичний, фронтальний, класно-узагальнюючий. www.themegallery.com LOGO

Слайд 10

Оглядовий контроль передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.). Він використовується на початку та в кінці навчального року. Завдання оглядового контролю полягає у виявленні нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, з якими зустрічаються окремі педагоги, і вироблення заходів для надання їм практичної допомоги. www.themegallery.com LOGO

Слайд 11

Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми. Ця форма контролю використовується в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями. Наприклад, окремим вчителям важко правильно спланувати урок (доцільно вибрати тип уроку, форми і методи роботи з учнями, засоби навчання тощо). Заступник з навчально-виховної роботи повинен проводити з такими вчителями бесіду, під час якої дає рекомендації щодо планування уроку. Це допоможе уникнути помилок у роботі вчителів, позитивно вплине на результативність навчання. www.themegallery.com LOGO

Слайд 12

Персональний контроль застосовується для надання допомоги окремим педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а також вчителям, які одержали рекомендації за наслідками атестації. Такий контроль дає можливість вивчити недоліки в роботі вчителя (наприклад, в активізації пізнавальної діяльності учнів, в організації індивідуальних занять, виховної роботи з учнями, в дотриманні вимог єдиного мовного режиму, у використанні засобів навчання тощо) і надати йому необхідну методичну допомогу. Персональний контроль - це не одноразова дія (перевірив - надав допомогу). Керівник закладу вказує термін для виправлення недоліків, здійснює повторну перевірку роботи вчителя. www.themegallery.com LOGO

Слайд 13

Тематичний контроль - це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем. Він може переслідувати різну мету: контроль за станом викладання окремих навчальних предметів, за формуванням національної свідомості учнів, розвитком пізнавальної самостійності школярів, за організацією фронтальної, групової та індивідуальної роботи на уроці, здійсненням диференційованого підходу до учнів на уроках, за організацією перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, формування в них інтересу до навчання, за організацією навчально-виховного процесу в групі продовженого дня, за використанням міжпредметних зв"язків у процесі вивчення окремих навчальних дисциплін тощо. www.themegallery.com LOGO

Слайд 14

Фронтальний контроль використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів. Він охоплює перевірку таких питань, як планування навчального матеріалу (календарне і поурочне), виховної роботи з класом, роботи гуртка, проведення уроків, позакласних заходів, участь у роботі методичного об'єднання вчителів, в інших формах методичної роботи, ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, журналів роботи груп продовженого дня, гуртка, зошитів, щоденників тощо), організацією роботи з батьками учнів, обладнання класу-кабінету. Тривалість фронтального контролю - 2-3 тижні. Аналіз його результатів може проводитись у вигляді бесіди з учителем, розглядатися на засіданні предметного методоб’єднання. www.themegallery.com LOGO

Слайд 15

Класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу. Керівник закладу освіти або його заступник з навчально-виховної роботи протягом кількох днів відвідує всі уроки в одному класі. Такий контроль, як правило, здійснюється у слабших класах. Мета його - вивчити причини відставання учнів у навчанні, їх низької дисципліни. Такими причинами можуть бути відсутність єдиних вимог з боку вчителів, що викладають навчальні предмети в даному класі, перевантаження учнів домашніми завданнями, розрив між теоретичними знаннями і формуванням вмінь та навичок тощо. www.themegallery.com LOGO

Слайд 16

За періодичністювиди контролю бувають: вхідний; попередній; поточний; проміжний; підсумковий. www.themegallery.com LOGO

Слайд 17

Найбільш ефективними методами контролю для вивчення стану освітньої діяльності є: спостереження; аналіз; бесіда; вивчення документації; анкетування; хронометраж; усна або письмова перевірка знань. www.themegallery.com LOGO

Слайд 18

Об'єкти внутрішньошкільного контролю: Навчально-виховна робота. Методична робота. Виховна робота. Експериментальна та науково-дослідна робота. Навчально-матеріальна база. Забезпечення освітньої діяльності. www.themegallery.com LOGO

Слайд 19

Структура організації внутрішкільного контролю складається з таких етапів: 1) визначення мети і об'єкта контролю; 2) складання плану перевірки; 3) вибір видів і методів контролю; 4) констатування фактичного стану справ; 5) об'єктивна оцінка цього стану; 6) висновки, що випливають з оцінки даного стану; 7) рекомендації щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу або ліквідації недоліків; 8) повторний контроль за виконанням рекомендацій. www.themegallery.com LOGO

Слайд 20

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ www.themegallery.com LOGO

Слайд 21

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ www.themegallery.com LOGO

Слайд 22

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ www.themegallery.com LOGO

Слайд 23

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ І НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ www.themegallery.com LOGO

Слайд 24

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ www.themegallery.com LOGO

Слайд 25

ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ВСЕОБУЧУ. Відвідуваність занять учнями Організація ГПД і контроль за НВР у них Домашнє завдання Робота з учнями, що встигають на низькому рівні Робота з хворими дітьми Робота з учнями, що мають „Н/А” з одного чи декількох предметів Робота з учнями девіантної поведінки та їх родинами Робота з учнями, що мають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності Робота з обдарованими дітьми Забезпечення учнів харчуванням Контроль за підготовкою і проведення семестрового оцінювання Контроль за підготовкою і проведенням ДПА www.themegallery.com LOGO

Слайд 26

Шкільна документація Тематичні і календарні плани Класні журнали Журнали факультативних занять Журнали гурткової роботи Журнали індивідуальних занять Особові справи учнів Робочі зошити Щоденники учнів Зошити для контрольних і творчих робіт Алфавітна книга Особові справи вчителів Документація навчальних кабінетів www.themegallery.com LOGO

Слайд 27

ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМ: Виконання програм та передбаченого мінімуму к/р, пр/р, і т.д.: Контроль за виконанням програм Контроль за виконанням програм предметних гуртків Контроль за виконанням програм факультативних занять Контроль за виконанням планів індивідуальних занять Контроль за виконанням к/р, пр/р, л/р і т.д. www.themegallery.com LOGO

Слайд 28

ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШМО: Контроль за роботою вчителів ШМО: Виконання нормативних документів, виконання рішень і рекомендацій ШМО Якість підготовки і проведення методичних тижнів Якість і проведення предметних тижнів Якість підготовки і проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо Проведення й участь учнів в інтелектуальних марафонах, олімпіадах і т.д. Якість роботи над методичною проблемою Атестація членів ШМО www.themegallery.com LOGO

Слайд 29

Контроль за якістю знань, умінь і навичок учнів: Рівень знань, умінь і навичок учнів є головним критерієм в оцінці роботи вчителя, тому перевірка їх є важливою складовою внутрішньошкільного контролю. Контроль за якістю знань, умінь і навичок учнів передбачає такі завдання: Виявлення фактичного рівня знань, умінь і навичок учнів та відповідність їх програмовим вимогам. З'ясування причин низької успішності учнів класу або окремих учнів. Вивчення системи роботи вчителя з відстаючими учнями з метою попередження недоліків та ліквідації прогалин у знаннях, а також системи роботи з обдарованими дітьми. Надання методичної допомоги вчителеві щодо підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, удосконалення форм і методів роботи з відстаючими, а також з творчо обдарованими учнями. www.themegallery.com LOGO

Слайд 30

Основними методами контролю є спостереження уроків, усне опитування учнів раніше складеними питаннями, опитування учнів у кінці уроку (5-7 хв), короткочасні письмові роботи, письмові контрольні роботи після вивчення теми, в кінці семестру, навчального року, а також перевірка техніки читання, техніки списування учнів. До складання текстів контрольних робіт залучаються керівники предметних , циклових методоб’єднань, методоб’єднань учителів початкових класів. Директор або заступник директора з навчально-виховної роботи перевіряють об’єктивністі оцінки навчальних досягнень учнів, відповідність її нормативним вимогам щодо оцінювання наявність оцінки з тематичної перевірки. Результати контролю за якістю знань, умінь і навичок учнів обговорюються на засіданні педагогічної ради школи, методичного об'єднання, оформляються наказом по школі. www.themegallery.com LOGO

Слайд 31

Контроль за веденням шкільної документації У систему контролю за веденням шкільної документації входить перевірка класних журналів, зошитів, щоденників учнів журналів груп продовженого дня, факультативних занять, предметних гуртків. Всі перевірки записуються в книгу для записів висновків і рекомендацій за наслідком внутрішкільного контролю. www.themegallery.com LOGO

Слайд 32

Перевірка ведення учнівських зошитів Система письмових робіт учнів (класних і домашніх) Зміст роботи, його відповідність вимогам програм. Рівень складності виконуваних робіт. Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів. Обсяг та характер робіт. Якість знань, умінь і навичок на підставі письмових робіт, грамотність учнів. Перевірка зошитів учителем. Якість перевірки. Якість виправлення помилок учителем. Оцінювання письмових робіт. Характер оцінки. Дотримання нормативних вимог оцінювання письмових робіт. Система роботи над помилками, її результативність. Дотримання єдиного орфографічного режиму: почерк, каліграфія учнів, зовнішній вигляд, культура ведення зошита ( чистота, акуратність, поля, дати, найменування письмових робіт, підпис титульної сторінки). Популяризація учителем кращих зошитів учнів. За результатами перевірки учнівських зошитів може бути виданий наказ по школі або це питання може виноситися на методичні «оперативки», на засідання методичного об’єднання. Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращенню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах, відповідальність вчителя за якість та періодичність перевірки зошитів. www.themegallery.com LOGO

Слайд 33

Перевірка ведення учнівських щоденників Регулярне виставлення оцінок, отриманих учнями. Завантаження учнів протягом тижня. Акуратність ведення записів. Обсяг домашніх завдань з навчальних предметів. Підпис батьків та класного керівника. www.themegallery.com LOGO

Слайд 34

Перевірка ведення класних журналів Прізвище, ім’я, по батькові вчителя. Виконання навчального плану: кількість уроків за навчальним планом______, дано фактично____. Виконання навчальних програм: зміст вимог програм щодо тем та фактичне відображення їх у журналі, кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт. Система перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів. Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі. Зміст, характер і обсяги домашнього завдання. Відвідування учнями уроків. Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. Дані про батьків та учнів. Оцінювання за семестр. Облік пропущених уроків. Культура ведення журналу. Пропозиції вчителю, класному керівникові. Перевірка виконання даних зауважень. Зауваження щодо ведення класних журналів директор або заступник директора з НВР,ВР записує на окремій сторінці в кінці журналу із вказівкою термінів ліквідації недоліків. www.themegallery.com LOGO

Слайд 35

Рекомендації до ведення книги для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю Книга для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації. ЇЇ ведуть усі члени адміністрації школи в індивідуальному порядку. Перша сторінка книги повинна містити: Назву книги. Прізвище,ім’я, по батькові члена адміністрації школи. Дату початку і дату закінчення ведення книги. www.themegallery.com LOGO

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка