X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Випадкові похибки

Завантажити презентацію

Випадкові похибки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Л3 Випадкові похибки

Слайд 2

1.Випадкові похибки 2.Числові характеристики випадкових похибок 3.Типові моделі густини розподілу випадкової похибки

Слайд 3

1.Випадкові похибки

Слайд 4

Випадкові похибки - це похибки, що змінюються в часі нерегулярно, непередбачувано, а їх майбутні значення можна прогнозувати лише певною часткою ймовірності.

Слайд 5

Випадкові похибки є частиною загальної (сумарної) похибки Δ∑, що в загальному випадку складається з суми випадкових ∑ ΔВ та суми систематичних ∑ Δ С похибок: Δ∑ =Σ ΔiВ +Σ ΔkС

Слайд 6

Результати вимірювань спотворені випадковим похибками, змінюються хаотично. На практиці буває важко відразу відрізнити випадкову похибку від змінної регулярної, наприклад, періодичної.

Слайд 7

Незважаючи на хаотичність змін чергових значень випадкових похибок, для них характерна стабільність певних, усереднених в часі, властивостей, наприклад, частоти появи тих чи інших значень, середнього та середнього квадратичного значень, статистичного взаємозв'язку між значеннями через певний інтервал часу тощо.

Слайд 8

Однією з найважливіших характеристик випадкової похибки є її густина (закон, щільність) розподілу значень р(∆). Вона характеризує частість появи тих чи інших значень похибки.

Слайд 9

Графік поведінки випадкової похибки та густина розподілу її значень

Слайд 10

Залежно від того, які значення може набувати похибка, густина розподілу може бути неперервною або дискретною (квантованою за значенням) функцією. При квантуванні випадкової похибки кількість значень, що потрапили до одного кванта, віднесена до загальної кількості результатів, є оцінкою ймовірності появи похибки певного значення

Слайд 11

Для неперервної інтенсивності значень випадкової похибки її густина розподілу не є ймовірністю, але за її допомогою можна встановити імовірність Р того, що похибка потрапить у певний інтервал ∆1 ≤ ∆ ≤ ∆2 (подібно до того, як питома густина матеріалу якогось об'єкта не є масою, але дає можливість визначити масу конкретної частини об'єму цього об'єкта).

Слайд 12

Густина випадкової похибки

Слайд 13

Ймовірність появи похибки в інтервалі ∆1 ≤ ∆ ≤ ∆2 Для цього потрібно проінтегрувати густину розподілу в межах заданого інтервалу (що є площею криволінійної трапеції)

Слайд 14

Оскільки ймовірність появи якоїсь події не може бути від'ємною, а також більшою за 1 (чи 100 %), то густина розподілу - є невід'ємною функцією: - площа під її кривою (інтеграл у нескінченних межах) дорівнює одиниці:

Слайд 15

Функція розподілу є інтегральною характеристикою густини розподілу Вона є додатною (як ймовірність), неспадною функцією, що змінює своє значення від 0 до 1.

Слайд 16

Функція розподілу випадкової похибки

Слайд 17

Знаючи функцію розподілу можна відразу, оминаючи густину розподілу, знайти ймовірність появи похибки в інтервалі

Слайд 18

Знаючи функцію розподілу випадкової похибки, диференціюючи її, легко розрахувати густину розподілу

Слайд 19

Випадкова похибка може набувати довільні, зокрема теоретично як завгодно великі значення (густина розподілу простягається від - ∞ до +∞). Виключити її неможливо тому, що невідомо яке конкретне значення вона прийме при даному вимірі.

Слайд 20

Для оцінювання впливу випадкової похибки на результат виміру задаються діапазоном похибок ∆Н та ∆В (відповідно до очікуваного значення вимірювальної величини Х) та знаходять вірогідність того, що істине значення вимірювальної величини знаходиться між Х-∆Н та Х+∆В

Слайд 21

Довірчі границі похибки Інтервал Х-∆Н та Х+∆В називають довірчим інтервалом, а вірогідність того, що Хі знаходиться всередині цього інтервалу довірчою ймовірністю Рд Рд = Р (∆Н≤ ∆ ≤ ∆В )

Слайд 22

Зазвичай вибирають ∆Н = ∆В тоді Рд = Р (І∆І ≤ ∆н )

Слайд 23

Функція розподілу похибки може бути визначена знизу зверху де α = 1 – Рд - ймовірність (ризик) виходу похибки за межі довірчих границь

Слайд 24

Функція розподілу

Слайд 25

Слайд 26

2.Числові характеристики випадкових похибок

Слайд 27

Найуживанішими числовими характеристиками випадкових похибок є математичне сподівання та дисперсія.

Слайд 28

Математичне сподівання m∆ характеризує серединне значення, навколо якого групуються можливі значення похибки. Його практичною оцінкою є середнє значення випадкової похибки.

Слайд 29

Під час теоретичного аналізу математичне сподівання М∆ знаходять, обчислюючи інтеграл від добутку похибки на її густину розподілу

Слайд 30

Розмірність математичного сподівання дорівнює розмірності похибки.

Слайд 31

Математичне сподівання похибки

Слайд 32

Дисперсія випадкової похибки міра тісноти групування значень похибки навколо математичного сподівання чи міра розсіювання

Слайд 33

Дисперсію знаходять як математичне сподівання квадрата відхилення похибки від її математичного сподівання, тобто обчислюємо інтеграл

Слайд 34

Чим більше розсіяння похибки, тим більша її дисперсія Розмірність дисперсії дорівнює квадрату розмірності похибки.

Слайд 35

Враховуючи, що розмірність дисперсії дорівнює квадрату розмірності похибки її використання на практиці незручно. Тому замість дисперсії використовують так зване стандартне відхилення, або середнє квадратичне значення похибки (середнє квадратичне відхилення (СКВ) очікуваного результату вимірювання)

Слайд 36

Середнє квадратичне відхилення (СКВ) Має ту ж саму розмірність, що і вимірювана величина

Слайд 37

Середнє квадратичне відхилення (СКВ) - σ характеризує ширину розсіянь значень похибки навколо серединного значення m. Зі збільшенням σ густина розподілу стає більш сплющеною до горизонтальної осі (більше розсіяння похибок), а при зменшенні σ вона витягується у вертикальному напрямку (менше розсіяння похибок)

Слайд 38

Середньо-квадратичне відхилення похибки - σ

Слайд 39

Типові моделі густини розподілу випадкової похибки

Слайд 40

Рівномірний розподіл Характерна однакова частота появи різних похибок в діапазоні від а до b

Слайд 41

Для рівномірного розподілу похибки у межах від a до b математичне сподівання можна знайти без обчислення інтеграла як середину прямокутника

Слайд 42

Для рівномірного розподілу похибки у межах від a до b дисперсія становить одну дванадцяту від квадрату розмаху

Слайд 43

Густина та функція розподілу рівномірного закону (а, б)

Слайд 44

Нормальний розподіл Густина нормального (гауссівського) розподілу має дзвоно-подібну форму. За такої форми розподілу при повторних вимірюваннях менші за модулем похибки слід очікувати значно частіше ніж більші, поява додатних та від'ємних похибок рівноможлива.

Слайд 45

Особливості нормального закону - алгебраїчна сума довільної кількості випадкових похибок, кожна з яких розподілена за нормальним законом, завжди має нормальний розподіл.

Слайд 46

Особливості нормального закону - розподіл алгебраїчної суми великої кількості випадкових похибок з різними розподілами прямує до нормального (так званий закон великої кількості).

Слайд 47

Аналітично нормальний розподіл описується виразом де m та σ параметри розподілу.

Слайд 48

Густина та функція розподілу нормального закону (а, б)

Слайд 49

Якщо прийняти m = 0 та σ = 1 то будемо мати так званий стандартний нормальний розподіл, для якого розраховані (затабульовані) таблиці значень густини вірогідності р(Δ) та її функції F (Δ)

Слайд 50

Нормальний стандартний розподіл

Слайд 51

Для стандартного нормального закону розподілу (при відсутності систематичної складової у сумарній похибці) густина вірогідності р(Δ)

Слайд 52

Для стандартного нормального закону розподілу (при відсутності систематичної складової у сумарній похибці) функція розподілу F (Δ)

Слайд 53

Де функція Лапласа, що затабульована.

Слайд 54

ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЛАПЛАСА

Слайд 55

При наявності систематичної складової Δс у складі загальної похибки

Слайд 56

Оцінку попадання похибки у довірчій інтервал ΔН - ΔВ при наявності систематичної складової ΔС провадять за виразом

Слайд 57

Якщо систематична складова відсутня, то маємо вираз

Слайд 58

Ця модель може бути використана при використанні при обчисленні середнього значення вимірюваваного параметра за результатами більш, ніж 20 спостережень.

Слайд 59

При малому числі спостережень (n

Слайд 60

Коефіцієнт Стьюдента

Слайд 61

Показником точності є інтервал, у якому із установленою ймовірністю P знаходять сумарну похибку виміру: Х; (x) від Н(х) до В(х); P, де: (x), Н(х), В(х) - похибка виміру відповідно з нижньою й верхньою границею, у тих же одиницях; Р імовірність, з якої похибка виміру перебуває в цих границях.

Слайд 62

Наприклад: 121 м/с; від -1 до 2 м/с; Р = 0,99.

Слайд 63

При симетричному довірчому інтервалі допускається записувати результат у вигляді (Х ); Р. Наприклад: (100±1) В; Р=0,95,

Слайд 64

При запису результату необхідно дотримувати наступні правила: число значущих цифр у показнику точності повинне бути не більше двох; останній розряд середнього визначається останнім розрядом похибки.

Слайд 65

Обчислення показників точності виконують у такому порядку: 1/ обчислюють середнє арифметичне серії вимірів X ; 2/ знаходять оцінку СКВ результату x, 3/ задавшись імовірністю P по таблиці знаходять t із графи, що відповідає даному P і числу спостережень n; 4/ знайдений довірчий інтервал представляють у вигляді t x

Слайд 66

Пример обработки ряда прямых измерений

Слайд 67

При измерении напряжения источника питания получены следующие результаты, В: 9,78; 9,65; 9,83; 9,69; 9,74; 9,80; 9,68: 9,71; 9,81.

Слайд 68

1. Находят среднее арифметическое и принимают его за результат измерения:

Слайд 69

2. Определяют СКО погрешности результата измерения:

Слайд 70

3. Определяют доверительный интервал погрешности измерения Поскольку в рассматриваемой задаче число измерений n

Слайд 71

4. Записывают результат измерения согласно первой формеГОСТ 8.011-72: 9,74 В; Δ от -0,05 до 0,05 В; Р = 0,95.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука