X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення технологій в 10-11 класах

Завантажити презентацію

Використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення технологій в 10-11 класах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ В 10-11 КЛАСАХ» Курсова робота на тему: Виконала студентка групи А освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” : Пудова А. Р. Керівник: Кобися В. М.

Слайд 2

Актуальність дослідження: метою кожного викладача загальноосвітніх навчальних закладів повинно стати формування в учнів системи знань, умінь та навичок використання комп’ютерних технологій у навчанні, що становлять основу формування компетентності фахівця із застосування інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі. Вихідними результатами досягнення цієї мети повинні стати: розуміння учителями дидактичних, психолого-педагогічних і методичних основ застосування ІТ для вирішення завдань навчання; високий рівень компетентності в галузі використання можливостей сучасних засобів інформаційних технологій в освітній та професійній діяльності.

Слайд 3

Об’єкт дослідження - процес навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках технологій. Предмет дослідження – методика застосування елементів комп’ютерного моделювання при викладанні технологій. Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування комп’ютерного моделювання на уроках технологій.

Слайд 4

Гіпотеза дослідження: застосування засобів комп’ютерного моделювання підвищуює рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльность учнів.

Слайд 5

Методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з технологій; аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.

Слайд 6

РОЗДІЛ 1 Моделювання як метод наукового пізнання Термін "модель" широко використовується в різних сферах людської діяльності і має безліч змістових значень. Розглянемо тільки такі "моделі", які є інструментами одержання знань. Під моделюванням розуміють процес побудови, вивчення і застосування моделей. Воно тісно пов'язане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза та ін. Процес моделювання обов'язково включає і побудову абстракцій, і виведення аналогій, і конструювання наукових гіпотез.

Слайд 7

Класифікація моделей. Одним із способів класифікації моделей є їх розподіл за можливістю відтворення: Знакові моделі – абстрактні моделі, які можна подати за допомогою набору знаків (геометричних фігур, символів, фрагментів тексту); Вербальні моделі. Абстрактна модель, перед тим як оформитися у знакову модель, спочатку народжується в голові людини. Вона може усно передаватися від людини до людини. У цих випадках модель ще не є знаковим способом, оскільки не має вигляду креслення, формули, тексту. Модель у голові людини існує у формі не до кінця усвідомлених уявних зображень. Такі моделі, отримані внаслідок висновків називаються вербальними.

Слайд 8

Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною. Комп'ютерна модель - це модель, реалізована за допомогою програмних засобів. Комп'ютерні моделі звичайно розрізняють за програмним забезпеченням, яке застосовується під час роботи з моделлю. Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )

Слайд 9

В залежності від взаємовідносин об’єкта і моделі розрізняють фізичне, математичне та імітаційне моделювання. Фізичним називають моделювання, при якому модель і об'єкт, що моделюється, мають одну і ту ж фізичну природу. Математичне моделювання – моделювання, при якому модель являє собою систему математичних співвідношень, що описують певні технологічні, економічні чи інші процеси. Імітаційне моделювання – це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або не розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю.

Слайд 10

Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною. Комп'ютерна модель - це модель, реалізована за допомогою програмних засобів. Комп'ютерні моделі звичайно розрізняють за програмним забезпеченням, яке застосовується під час роботи з моделлю. Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )

Слайд 11

Використання моделювання під час вивчення технологій Використання комп’ютерного моделювання в навчанні учнів здійснюється за двома варіантами: Дослідження явищ на основі готових моделей. Побудова моделей самими учнями. Одним із варіативних модулей вивчення технологій в старшій школі є модуль "Основи об'ємного комп'ютерного моделювання". Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно логії. 10-11 класи". Програмою варіативного модуля "Основи об'ємного комп'ютерного моделювання" передбачено ознайомлення учнів з комп'ютерним об'єм ним моделюванням та набуття знань і умінь, необхідних для виконання цифрових об'ємних моделей нескладних виробів.

Слайд 12

Використання моделювання під час вивчення технологій Серед великої кількості програм була відібрана програма bСаd. Во на вирізняється простотою, вартістю, невибагливістю до ресурсів пер сонального комп'ютера. Навчальна версія програми є взагалі безкош товною і її можна завантажити з офіційного сайта розробника httр:// bcad.рrорrо.ru. В той же час вона має всі базові можливості редакторів такого ж класу. Заняття проводяться в кабінеті інформатики. Для опануванням учнями базовими можливостями програми ЬСаd виділено 8 годин. Теоретичну частину занять слід поєднувати з прак тичними вправами. За умови недостатньої кількості комп'ютерів учнів поєднують у пари або мікрогрупи.

Слайд 13

Висновок Проведені дослідження показали, що використання комп’ютерного моделюванняна уроках технологій сприяє формуванню понять, відпрацьовуванню навчальних умінь та навичок, контролю та самоконтролю; засвоєнню навчального матеріалу, організації індивідуальної роботи учнів. Систематичне і цілеспрямоване використання комп’ютерних програм під час навчання істотно впливає на якість знань і рівень пізнавальної активності, змінює характер взаємовідносин між вчителем і учнем. Ефективність застосування в навчальному процесі елементів комп’ютерного моделювання залежить, з одного боку, від визначення навчальних цілей його використання, місця на уроці, його дидактичних функцій і, з другого боку, від наявності програмних педагогічних засобів, які не тільки відповідають шкільним програмам, але й реалізують чітко встановлене педагогічне призначення.

Слайд 14

Робота з програмою bCad

Слайд 15

Комп’ютерні технології у навчанні

Слайд 16

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика