X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів

Завантажити презентацію

Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів

Слайд 2

План 1. Розчини.Кількісний склад розчинів 2. Фізична, хімічна та фізико-хімічна теорій розчинів. 3. Розчинність газів в рідинах. Закон Генрі. Газова емболія. 4. Розчинність твердих речовин і рідин в рідинах. 5. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Гемоліз і плазмоліз. 5. Тиск пари розчину. Закон Рауля. 6. Кипіння і замерзання розчинів.

Слайд 3

Вода - розчинник В організмі дорослої людини масою 70 кг міститься 45-50 л води, з яких 3.5 л – плазма крові (5 л крові) 10.5 л –лімфа і позаклітинна вода тканин

Слайд 4

Будова молекули води

Слайд 5

Вода - розчинник

Слайд 6

Приготування розчину

Слайд 7

Розчини –гомогенні системи змінного складу, що складаються з двох або більше компонентів та продуктів їх взаємодії.

Слайд 8

Классифікація розчинів За агрегатним станом: рідкі(морська вода) газоподібні тверді (сплави металів). За концентрацією: Ненасичені Насичені Пересичені

Слайд 9

пересичені розчини пересичені розчини зустрічаються порівняно рідко, і їх утворюють лише деякі речовини, наприклад декагідрат сульфату натрію — Na2SO4•10H2O, пентагідраттіосульфату натрію — Na2S2O3 • 5H2O тощо. Пересичені розчини дуже нестійкі і досить легко розкладаються з виділенням надлишку розчиненої речовини і утворенням насиченого розчину.

Слайд 10

концентрований і розбавлений розчин Не слід плутати поняття насичений і ненасичений розчини з поняттями концентрований і розбавлений. Назви концентрований і розбавлений показують лише, багато чи мало розчиненої речовини міститься в даній кількості розчинника, і нічого не вказують на ступінь його насичення. Концентрований розчин може бути і насиченим і ненасиченим. Наприклад, якщо в 100 г води при 100°С розчинити 200 г нітрату калію KNO3, то такий розчин буде досить концентрованим, але ненасиченим, бо для одержання насиченого розчину при цих умовах потрібно розчинити не 200, а 245 г цієї солі

Слайд 11

Мірні колби

Слайд 12

Циліндри и піпетки

Слайд 13

Розчинення як фізико-хімічний процес Розчини утворюються при взаємодії розчинника і розчиненої речовини. Процес взаємодії розчинника і розчиненої речовини називається сольватацією (якщо розчинником є вода - гідратація).

Слайд 14

Розчинення як фізико-хімічний процес NaCl складається з іонів Na+ і Cl-.Потрапляючи у воду, іони соді, що знаходяться на поверхні кристалів, утворюють з молекулами води донорно-акцепторні (водневі) зв’язки. При цьому з одним іоном звязується декілька молекул води. Тепловий рух молекул води змушує зв’язані з ними іони солі відриватись від кристала і переходити у товщу молекул розчинника.

Слайд 15

Розчинення натрій хлориду у воді

Слайд 16

Теорії розчинів Хімічна (гідратна) теорія Д.І. Менделєєва: між розчиненою речовиною і розчинником відбувається хімічна взаємодія Фізична теорія розчинів: процес розчиненя є фізичним процесом рівномірного розподілу частинок розчиненої речовини в середовищі індиферентного розчинника

Слайд 17

Вплив температури і тиску на розчинність твердих речовин Збільшення розчинності при нагріванні. Тиск не проявляє помітного впливу на розчинність твердих речовин, тому що при розчинені не відбувається помітної зміни об’єму системи.

Слайд 18

Розчинність газів З підвищенням тиску розчинність газів у рідинах збільшується Розчинність газів із збільшенням температури зменшується. Це зв’язано перш за все з тим, що молекули газів при тепловому русі здатні покидати розчин значно легше.

Слайд 19

Розчинність газів Закон Генрі при постійній температурі розчинність даного газу у рідині прямо пропорційна парціальному тиску газу N = k P ПОРУШЕННЯ ВМІСТУ РОЗЧИНЕНИХ ГАЗІВ У КРОВІ –ГІРСЬКА ХВОРОБА, КЕСОННА ХВОРОБА

Слайд 20

Слайд 21

КЕСОННА ХВОРОБА

Слайд 22

Взаємна розчинність рідин Залежноі від природи рідини можуть змішуватися при будь-яких співвідношеннях (необмежена взаємна розчинність), бути практично нерозчинними одна в одній чи володіти обмеженою розчинністю. Підвищення температури призведе до збільшення взаємної розчинності і при деякій температурі, називається критичною температурою розчинення, взаємна обмежена розчинність рідин стає необмеженою.

Слайд 23

Способи вираження концентрації розчинів

Слайд 24

Способи вираження концентрації розчинів

Слайд 25

Масова частка де m(B) і m(A) – маса розчиненої речовини B і маса розчинника A. Масову частку розчиненої речовини w(B) переважно виражають в частках одиниці або в процентах.

Слайд 26

Молярна концентрація C де μ(B) – молярна маса B, V – об’єм розчину. Молярна концентрація показує, скільки моль розчиненої речовини міститься в 1 літрі розчину.  Розчин концентрації 0,1 М містить 0,1 моль речовини на літр розчину і називається ДЕЦИМОЛЯРНИМ. Розчини концентрації 0,01 М (або 0,01 моль на літр) інколи називають САНТИМОЛЯРНИМИ.

Слайд 27

Колігативні властивості розчинів Властивості розчинів, які не залежать від природи компонентів, а залежать від кількості частинок в системі називаются колігативними. Дифузія Осмотичний тиск Зниження тиску пари розчинника над розчином Підвищення температури кипіння розчинів Зниження температури замерзання розчинів

Слайд 28

Дифузія Дифузія – це самочинний процес вирівнювання концентрації розчиненої речовини в результаті хаотичного теплового руху частинок

Слайд 29

Осмотичний тиск Одностороння дифузія молекул розчинника через напівпроникну мембрану в більш концентрований розчин називається осмосом. Сила, яка змушує розчинник переходити через напівпроникну мембрану в розчин, називається осмотичним тиском.

Слайд 30

Прилад для визначення осмотичного тиску: 1 – посуд з розчином; 2 – напівпроникна перегородка; 3 – посуд з розчинником

Слайд 31

Закон Вант-Гоффа де С – молярна концентрація розчину R – універсальна газова стала T – абсолютна температура Осмотичний тиск ідеального розчину рівний тому тиску, який чинила б розчинена речовина, як би вона, перебувала в газоподібному стаяні при тій же температурі, займала б той же обєм, який займає розчин.

Слайд 32

Ізотонічні, гіпертонічні та гіпотонічні розчини Розчини з однаковим осмотичним тиском називаються ізотонічними. 0,9% NaCl – ізотонічний (фізіологічний) розчин Розчини з більшим осмотичним тиском від стандартного розчину називаються гіпертонічними Розчини з меншим осмотичним тиском від стандартного розчину називаються гіпотонічними

Слайд 33

Плазмоліз. Гемоліз. Без змін

Слайд 34

Закони Рауля Ро – тиск пари розчинника над чистим розчинником Р – тиск пари розчинника над розчином NB – мольна частка розчиненої речовини Відносне зниження тиску пари розчинника над розчином дорівнює мольній частці розчиненої речовини і не залежить від природи розчиненої речовини.

Слайд 35

Температура  кипіння  розбавлених  розчинів . Коэфіцієнт пропорційності E - ебуліоскопічна стала розчинника, не залежна від природи розчиненої речовини. В – моляльна концентрація

Слайд 36

Підвищення температури кипіння разбавлених розчинів

Слайд 37

Температура  кристалізації  разбавлених  розчинів величина зниження температури замерзання Δtзам, рівна різниці між температурою і температурою початку кристалізації розчину tзам: Коефіцієнт пропорційності K – кріоскопічна стала розчинника – визначається природою розчинника.

Слайд 38

ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ Закон еквівалентів Основні поняття титриметрії. Суть методу нейтралізації (протолітометрії). Суть методу осадження. Метод Мора. Методи редоксметрії. Окисно-відновні реакції. Комплексонометрія.

Слайд 39

ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ Закон еквівалентів Речовини вступають в хімічні реакції і утворюються в кількостях, що пропорційні їх еквівалентам m1 : E1 = m2 : E2 , m -маса речовини, Е –еквівалентна маса Основна формула для розрахунків в об”ємному аналізі N1 V1 = N2 V2

Слайд 40

Суть титриметрії Титриметричний, або об”ємний аналіз – метод кількісного хімічного аналізу, який базується на вимірюванні точного об’єму розчину з точно відомою концентрацією (титранту), витраченого на взаємодію з визначуваною речовиною. Метод титриметрії полягає в тому, що до розчину визначуваної речовини А поступово додають розчин реактиву Т точно відомої концентрації (титрант): А + Т = продукт

Слайд 41

Основні поняття титриметрії Об”ємний аналіз грунтується на титруванні – додаванні невеликих порцій одного з розчинів до відомого об”єму іншого розчину. Розчини реагенту Т точно відомої концентрації, який застосовується для титрування, називають стандартним або робочим розчином або ще титрантом (титрованим розчином)

Слайд 42

Бюретки з прямим і бічним кранами

Слайд 43

Мірні колби

Слайд 44

Класифікація титриметричних методів за типом реакції кислотно-основне титрування (метод нейтралізації, протолітометрія) осаджувальне титрування (седиметрія) комплексиметрія (комплексонометрія) окисно-відновне титрування (редоксиметрія)

Слайд 45

Дякую ЗА увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія