X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив змін валютних курсів

Завантажити презентацію

Вплив змін валютних курсів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МСБО 21 (переглянутий у 1993 р.) Вплив змін валютних курсів

Слайд 2

Мета Розуміння того, як операції та залишки у іноземній валюті слід відображати у валюті звітності компанії Розуміння того, як фінансові звіти у іноземній валюті переводяться у валюту звітності групи для цілей консолідації

Слайд 3

Визначення Валюта звітності: валюта, що використовується при поданні фінансових звітів. Іноземна валюта: валюта, інша, ніж валюта звітності підприємства.

Слайд 4

ПКТ–19 Валюта вимірювання використовується для здійснення операцій та обліку залишків, повинна відображати економічну сутність Валюта подання валюта, у якій підготовані фінансові звіти МСБО 21 Валюта звітності

Слайд 5

Вибір валюти вимірювання продажі: деномінація, відшкодування торгової заборгованості Оплата праці, матеріали, інші витрати закупівлі готівкові резерви Відображає економічний зміст подій та обставин

Слайд 6

Операції в іноземній валюті Операцію слід відображати за курсом на момент здійснення операції Можна використовувати приблизні курси, наприклад середній курс за тиждень або місяць (МСБО 21.9) Середні курси не надійні для використання при значних коливаннях валют

Слайд 7

Основні правила – Дата балансу Монетарні статті в іноземній валюті слід відображати з використанням валютного курсу при закритті Немонетарні статті, що відображаються за історичною собівартістю, визначеною в іноземній валюті ї, необхідно визнавати за валютним курсом на дату здійснення операції Немонетарні статті, які відображаються за справедливою вартістю, слід визнавати за валютним курсом, який існував на момент визначення цієї вартості Курсові різниці визнаються у звіті про прибутки та збитки як доходи та втрати реалізовані та нереалізовані дозволений альтернативний підхід МСБО 21.21 / ПКТ-11 за виключенням: монетарні статті, що складають частину чистих інвестицій у закордонне підприємство

Слайд 8

Монетарні активи Грошові кошти Еквіваленти грошових коштів Ринкові боргові цінні папери Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за векселями

Слайд 9

Немонетарні активи Запаси Передплачені витрати Власні ринкові цінні папери Інвестиційне майно Основні засоби

Слайд 10

Монетарні зобов’язання Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість за векселями Кредиторська заборгованість за облігаціями Кредиторська заборгованість щодо оренди Нарахування Резерви Відстрочений податок

Слайд 11

Немонетарні зобов'язання Відстрочений прибуток

Слайд 12

приклад 1 - годинник Закупівля товарів 20 Грудня 31 Грудня Купівля годинника 100 100 Курс обміну 0.90 0.92 Вартість в $ $ 90 $ ? Оцінка зобов'язання кредитори 100 100 Курс обміну 0.90 0.92 Вартість в $ $ 90 $ ? Бухгалтерські записи Товари Кредитори 20/12 90 90 31/12 ? ? X - різниця ? ? *

Слайд 13

приклад 2 - книги Закупівля товарів 20 грудня 31 грудня Купівля 20 книг по 10 за кожну 200 Курс обміну 0.90 0.80 Вартість в $ $ 180 $ ? Оцінка зобов'язання Кредитори 200 200 Курс обміну 0.90 0.80 Вартість в $ $ 180 $ ? Бухгалтерські записи Товари Кредитори 20/12 180 180 31/12 Різниця при обміні валют ? ? *

Слайд 14

Приклад: запаси Книги Собівартість імпортованих книг 20 грудня: 20 * US$ 9 = US$ 180 Ціна продажу 20 грудня: 20 * US$ 9.4 = US$ 188 Очікувана маржа: US$ 8 Падіння курсів обміну валют спричинить падіння собівартості імпортованих товарів. Це негайно вплине на ринкові ціни. Ціна продажу на 31 грудня знизиться до 20 * US$ 8.9 = US$ 178 Слід списати запаси у розмірі US$2, оскільки чиста вартість реалізації нижча за собівартість *

Слайд 15

Приклад: торгівельні цінні папери Собівартість: Euro 1,000,000 * 0.85 = US$ 850,000 Чиста вартість реалізації: Euro 950,000 * 0.95 = US$ 902,500 Нижча з двох приведених = US$ 850,000 Слід пам'ятати: собівартість x історичний курс порівнювати ринкова вартість x поточний курс *

Слайд 16

Нереалізовані доходи та витрати (1) US$ Курс Euro Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000 Дебіторська заборгованість 31.12 100,000 1.35 135,000 Інші операції з іноземною валютою відсутні Яким буде вплив курсових різниць на звіт про прибутки і збитки за МСБО 21? *

Слайд 17

Нереалізовані доходи та витрати (2) US$ курс Euro Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000 Дебіторська заборгованість 31.12 100,000 1.35 135,000 Прибуток від курсових різниць у звіті про прибутки та збитки становитиме: Euro $ 35,000 (нереалізований) *

Слайд 18

Концепція реалізованості За багатьма GAAP: нереалізовані доходи не визнаються Така концепція не застосовується згідно з МСБО: відсутні відмінності між реалізованими та нереалізованими курсовими різницями: усі різниці відображаються у звіті при прибутки та збитки

Слайд 19

Фінансова звітність у іноземній валюті Класифікація закордонних операцій: Закордонні господарські одиниці, які є складовою частиною операцій підприємства, що звітує закордонні підприємства Ознаки того, що закордонне підприємство не є складовою частиною: операційна автономія незначна частка операцій з підприємством, що звітує місцеве джерело фінансування фактори виробництва сплачуються у місцевій валюті продажі деноміновані у валюті, відмінній від валюти звітності підприємства рух грошових коштів підприємства, що звітує, відокремлений від операцій закордонного підприємства

Слайд 20

Закордонні господарські одиниці, які є частиною операцій підприємства, що звітує ФЗ звіти мають бути переведені із застосуванням положень і процедур так, ніби операції закордонної господарської одиниці були операціями самого підприємства, що звітує середні курси обміну валют можуть застосовуватися, якщо коливання обмінних курсів незначні

Слайд 21

Фінансові звіти закордонних підприємств активи та зобов'язання за курсом при закритті доходи та витрати за курсами на дату операцій або середнім курсом власний капітал не підлягає перерахуванню і залишається за історичними курсами остаточні курсові різниці відображаються у власному капіталі, доки не відбудеться вибуття чистих інвестицій коли закордонне підприємство консолідується, проте не є у повному володінні, акумульовані різниці, які виникають при перерахуванні і розподіляються на частку меншості, відносяться до частки меншості і відображаються як її частина в консолідованому балансі гудвіл та коригування справедливої вартості до балансової вартості активів та зобов'язань за курсом при закритті або за історичним курсом

Слайд 22

Спрощений погляд: перерахунок фінансових звітів закордонного підприємства Коригування за поточний рік складається із суми операцій, що наведені нижче : чисті активи на початок періоду * (курс обміну на кінець року – курс обміну на початок року) зміни чистих активів за рахунок прибутку * (курс обміну на кінець року – середній курс обміну) зміни чистих активів за рахунок інших операцій * (курс обміну на кінець року – історичний курс обміну) Результат відноситься на статтю “Коригування перерахунку” у власному капітал

Слайд 23

Зміни у класифікації Закордонна господарська одиниця, яка є частиною підприємства, перекласифіковується у закордонне підприємство: курсові різниці, що виникають внаслідок перерахування немонетарних активів на дату нової класифікації, класифікуються як власний капітал Закордонне підприємство перекласифіковується у закордонну господарську одиницю, що є складовою частиною підприємства: перераховані суми за немонетарними статтями на дату зміни розглядаються як історична собівартість цих статей протягом періоду зміни і наступних періодів. Курсові різниці, які були відстрочені, не визнаються до моменту вибуття цієї господарської одиниці.

Слайд 24

Додаткові питання Залишки по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності прибутки та збитки від курсових різниць за залишками по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності відображаються у звіті про прибутки та збитки Різні дати закінчення періоду різниця в три місяці дозволяється коригування значних змін між звітними датами Реалізація закордонного дочірнього підприємства накопичені курсові різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки ПКТ-7 Введення ЄВРО Слід розглядати згідно з МСБО 21

Слайд 25

Процес перерахування Валюта вимірювання: Фунти стерлінгів Валюта подання: USD AUD GBP USD Sfr Часовий метод (temporal method) Перехід не зазначається у ПКТ-19 (метод закордонних підприємств вважається прийнятним)

Слайд 26

ПКТ-19 Зміна валюти вимірювання у результаті певних обставин обліковується перспективно Чинний щодо річних фінансових періодів, починаючи з та після 1 січня 2001 Розкриття інформації (якщо доцільно): чому валюта вимірювання та місцева валюта відмінні пояснення, чому відбулася зміна валюти вимірювання та валюти подання чому фінансові звіти подані у валюті відмінній від валюти вимірювання, а також необхідно розкрити яка валюта є валютою вимірювання та опис процесу перерахування, який було застосовано

Слайд 27

Гіперінфляційна економіка місцеві фінансові звіти слід перераховувати із застосуванням індексу інфляції відповідно до МСБО 29 (прибутки/збитки від чистої монетарної позиції відображаються у звіті про прибутки та збитки) баланс та звіт про прибутки та збитки перераховуються в валюту подання групи, використовуючи обмінний курс на кінець періоду дочірнє підприємство, яке здійснює операції в гіперфляційній економіці, не може готувати фінансову звітність у іноземній валюті просто заради зручності (ПКТ-19)

Слайд 28

Цілі Зараз ви повинні розуміти: як операції та залишки в іноземній валюті перераховуються у валюту вимірювання компанії як фінансові звіти в іноземній валюті перераховуються у валюту подання групи для цілей консолідації

Слайд 29

Основні моменти Перерахування активів та зобов'язань, представлених у іноземній валюті: слід розрізняти монетарні та немонетарні Нереалізовані прибутки та збитки від курсових різниць відображаються у звіті про прибутки і збитки Перерахування фінансових звітів у іноземній валюті залежить від класифікації закордонних операцій (‘господарська одиниця як складова частина підприємства’ та ‘закордонне підприємство’) ПКТ-19 визначає валюту вимірювання *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка