X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив споживних властивостей та якості товарів на формування маркетингової товарної політики в сучасних умовах

Завантажити презентацію

Вплив споживних властивостей та якості товарів на формування маркетингової товарної політики в сучасних умовах

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вплив споживних властивостей та якості товарів на формування маркетингової товарної політики в сучасних умовах

Слайд 2

План 1. Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. 2. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. 3. Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. 4. Характеристика споживних властивостей непродовольчих товарів. 5. Характеристика споживних властивостей харчових продуктів. 6. Якість: поняття, показники якості, методи визначення.

Слайд 3

Список рекомендованої літератури: 1. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. – К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000. – 336 с. 2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. - Суми: Універсальна книга, 2005. - 240 с. 3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2008. – 125 с. 4. ДСТУ 3993 – 2000. Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держспоживстандарт, 2000. 5. ДСТУ ІSО 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник

Слайд 4

Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів зі створення товарів (послуг) і управління ними для задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку. Структура маркетингової товарної політики

Слайд 5

З погляду товарознавства товар – будь-яка річ, що на момент надходження в обіг, повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу. З погляду маркетингу товар — це сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і властивостей, які пропонуються споживачу для задоволення його потреб, розв’язання його проблем.

Слайд 6

Рівні товарів Товар за задумом – це та основна ідея товару, той зиск, який отримує споживач у результаті купівлі та споживання товару. На цьому рівні продається не товар, а лише вигоди від нього. У такому вигляді товар можна продати лише за відсутності конкурентів і гострої потреби в його купівлі (наприклад, купівля послуги перукаря). Товар у реальному виконанні – реально створений товар з характерною для нього сукупністю властивостей, функцій, упаковки, марки, дизайну, ціни. Продається товар, що має реальну речову форму, тобто розфасований, упакований, має марку, конкретні властивості та якість. Так, пральний порошок продається у певних упаковках з маркуванням. Товар з підкріпленням – це ті додаткові послуги й зиски, які отримує споживач у процесі купівлі й споживання саме цього товару. Застосовується на ринку в моменти жорсткої конкуренції для того, щоб якнайбільше подовжити життєвий цикл товару та виграти час, аби переорієнтувати фірму на випуск нової продукції (наприклад, меблі з доставкою додому; гарантія — 1 рік).

Слайд 7

Товар як продукт праці, призначений для продажу, має властивості Споживну вартість Вартість

Слайд 8

Ієрархія потреб споживачів щодо мети їх задоволення забезпечення нормального стану організму людини оптимізація відносин організму з фізичним середовищем урівноваження відносин індивіда з соціальним середовищем відтворення індивідів відтворення цілісності соціальних груп і суспільства інтелектуальний розвиток творче вдосконалення

Слайд 9

Ієрархія потреб споживачів за обєктом спрямованості Продукти харчування Приладдя для приготування та приймання їжі Індивідуальні засоби захисту від несприятливих чинників навколишнього середовища Засоби підтримання здоров'я і особистої гігієни Засоби спілкування в соціальному середовищі Житло та його обладнання Побутові знаряддя праці Засоби пересування Засоби навчання, розвитку, вдосконалення особистості

Слайд 10

Інші критерії класифікації потреб споживачів Нагальність (інтенсивність) життєво важливі, необхідні, звичайні, другорядні; Рівень задоволення незадоволені, мінімально задоволені, абсолютні, інші Референтність (рівень престижність) Спосіб задоволення індивідуальний, груповий Характер вияву безпосередні, опосередковані, елементарні, комплексні Інші ознаки постійні, тимчасові, періодичні, плинні, традиційні

Слайд 11

Взаємовплив категорій споживач - товар споживання споживач товар вимоги функції

Слайд 12

ФУНКЦІЇ товару - це зовнішній вияв властивостей товару у відповідних умовах Зовнішні функції – виявляються при взаємодії зі споживачем та середовищем Внутрішні функції – виявляються у взаємодії і взаємозв'язках всередині товару

Слайд 13

Класифікації функцій Головні і другорядні Корисні, безкорисні (зайві), другорядні При оцінюванні товару - Необхідні, дійсні (наявні), потенційні

Слайд 14

Економічна вартість товару Витрати виробничі – на створення носія функції Витрати сфери обігу і сфери споживання – на використання носія функції

Слайд 15

Функції товарів конкретних груп формуються з урахуванням призначення товару

Слайд 16

Функції Забезпечення життєдіяльності людини Біогенні потреби – утилітарні функції в системах “людина-товар”, “людина-товар-фізичне середовище” Соціогенні потреби – соціальні функції в системі “людина-товар-соціальне середовище”

Слайд 17

Споживання – це використання матеріальних і духовних благ для задоволення потреб з метою підтримання, відновлення, відтворення, продукування, розвитку і вдосконалення життєвих сил людини

Слайд 18

Типи споживання Утилітарний тип – предмети споживання сприймаються як засоби підтримання і збереження життя Пасивний тип – звертається увага на соціальні властивості товару Престижний тип – пошук соціальних можливостей відчувати себе соціально значущим Перетворювальний тип – орієнтування на престижність товарів, підкреслює власну індивідуальність Творчий тип – реалізується самовираження, творчий потенціал тощо

Слайд 19

Поділ ринку на чіткі групи споживачів, яким можуть знадобитися окремі товари називається сегментацією ринку

Слайд 20

Споживні властивості товару – група властивостей товару, які виявляються в процесі споживання та пов'язані з можливістю задоволення товаром деяких суспільних чи особистих потреб відповідно до його призначення ДСТУ 2429 -94

Слайд 21

Номенклатура споживних властивостей непродовольчих товарів Призначення – функціональне, соціальне Надійність – довговічність, безвідмовність, ремонтоздатність, збереженість Ергономічність – гігієнічність, антропометричність, психологічність, психофізіологічність Естетичність – інформаційна виразність, раціональність форм, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання Екологічність Безпека – хімічна, механічна, радіаційна, магнітна, пожежна

Слайд 22

Показники функціональних властивостей Досконалість виконання основної функції - корисний ефект споживання товару якісні та кількісні Універсальність Виконання допоміжних функцій поведінка виробу при транспортуванні, зберіганні, обслуговуванні

Слайд 23

Надійність товару – споживна властивість товару зберігати в часі, в установлених межах значення показників функціональних властивостей відповідно до заданих режимів і умов використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання, транспортування

Слайд 24

Надійність характеризується комплексними показниками: Безвідмовність – безперервність збереження працездатності протягом деякого часу або напрацювання Характеризується термінами, протягом якого товар експлуатується без збою і відмови кількістю дефектів, що виникли за обумовлений період

Слайд 25

Надійність характеризується комплексними показниками: Довговічність – споживна властивість товару виконувати потрібні функції до преходу в граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту Показники – термін служби ресурс Фізичне зношування Моральне зношування

Слайд 26

Надійність характеризується комплексними показниками: Ремонтопридатність – здатність товарів відновлювати свої властивості шляхом огляду і ремонту та технічного обслуговування

Слайд 27

Надійність характеризується комплексними показниками: Збереженість – властивість товарів зберігати певний час кількісні і якісні показники, що забезпечують їх використання за призначенням після транспортування та зберігання Обумовлюють – хімічний склад, структура, будова, властивості речовин і матеріалів, наявність захисних покриттів, пакування, тари, умови і термін зберігання

Слайд 28

Ергономічні властивості товару – характеризують зручність і комфорт споживання чи експлуатації товару на всіх етапах функціонального процесу в системі “людина – товар – середовище” Гігієнічні властивості - умови, що впливають на організм і працездатність людини в процесі експлуатації товару Антропометричні властивості – відповідність товару формі, масі тіла людини Психологічні властивості – відповідність товару сприйняттю, мисленню та навичкам людини Психо-фізіологічні властивості – аспекти комфорту

Слайд 29

Естетичність – виявляє у чуттєво-сприйнятливих формах спільну цінність та соціально-культурну значущість товару, задовольняє естетичні потреби людини Інформаційна виразність – художньо-образна виразність, оригінальність форми, відповідність стилю та моді Раціональність форми – поєднання зовнішнього вигляду з функціональними та ергономічними Відповідність форми ергономічним вимогам – здатність створювати максимальні вигоди в користуванні виробом

Слайд 30

Естетичність Цілісність композиції – гармонійна єдність частин і цілого гармонічність обємопросторової структури архітектонічність пластичність колорит художньо-графічна виразність

Слайд 31

Естетичність Досконалість виробничого виконання та товарного вигляду – чистоту виконання контурів, з'єднань елементів ретельність нанесення декоративних і захисних покриттів рекламна виразність пакування виразність товарних та інших знаків декор

Слайд 32

Екологічні властивості – характеризують рівень шкідливості, який здійснює товар на оточуюче середовище при експлуатації та споживанні Виділення шкідливих речовин Міцність фарбування Шумове забруднення Можливість безпечної утилізації відходів Радіоактивність

Слайд 33

Властивості безпеки споживання – характеризують ступінь захисту людини від впливу небезпечних та шкідливих чинників, які виникають при споживанні та експлуатації товарів Хімічні Електричні Радіаційні Механічні Термічні Санітарно-гігієнічні Пожежні

Слайд 34

Споживні властивості харчових продуктів Харчова цінність Енергетична цінність Біологічна цінність комплексна властивість, зумовлена наявністю в продукті основних поживних речовин, їхньою засвоюваністю, енер гетичною цінністю та органолептичними властивостями характеризуються кількістю енергії (ккал або кДж на 100 г), яка може вивільнитися з поживних речовин у про цесі біологічного окиснення в організмі й використо вуватися для забезпечення фізіологічних функцій визначається вмістом у продуктах незамінних аміно кислот, поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин та інших біологічно активних речовин

Слайд 35

Споживні властивості харчових продуктів Фізіологічна цінність Засвоюваність Доброякісність зумовлена наявністю корисних компонентів для життє діяльності організму й специфічною дією деяких речовин на його органи й системи (теобромін шоколаду, кофеїн кави збуджуючи діють на нервову систему) характеризує ступінь засвоєння організмом продукту в цілому або окремих його компонентів (виражається у відсотках або коефіцієнтом) визначається відповідністю органолептичних і фізико-хімічних показників якості продукту нормам, передбаченим чинною нормативною документацією

Слайд 36

Споживні властивості харчових продуктів Безпечність Органолептична цінність характеризується відсутністю токсичного, канцерогенного, мутагенного та іншого несприятливого впливу продуктів на організм людини під час використання їх у межах фізіологічних норм визначається відповідністю органолептичних показників вимогам нормативної документації

Слайд 37

Класифікація продовольчих товарів за спільністю походження Плодоовочеві Зерноборошняні Молочні М'ясні Рибні Жирові Кондитерські Яєчні

Слайд 38

Класифікація непродовольчих товарів за призначенням Одяг і взуття Житло Домашнє господарство Сад і город Благоустрій житла Культурне й активне дозвілля Навчання Інформація Творчість

Слайд 39

Асортимент товарів – сукупність товарів різних груп, видів, різновидів, об'єднаних за певною ознакою Товарна номенклатура – сукупність асортиментних груп товарів, які пропонуються конкретним підприємством Широта товарної номенклатури – загальна чисельність товарних груп, що входять до товарної номенклатури Глибина – варіанти пропозицій окремого товару в межах окремої групи насиченість — загальна кількість позицій, з яких складається асортимент новизна – частка новинок у асортименті Гармонічнійсть – ступінь спорідненості товарів різних асортиментних груп з огляду на їх кінцеве використання

Слайд 40

Якість товару qualitas (лат.) – властивість Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення ГОСТ 15467-79 Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби ДСТУ 2925-94 Ступінь, до якого сукупність відмітних властивостей задовольняє сформульовані потреби або очікування, загальнозрозумілі або обов язкові ДСТУ ISO 9000-2001

Слайд 41

Якість харчових продуктів (Закон “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”) сукупність властивостей харчового продукту, що визначає його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах , стабільність складу і споживчих властивостей протягом терміну придатності

Слайд 42

Показники якості товару – кількісна характеристика властивостей товару Параметр товару Одиничний показник Комплексний показник

Слайд 43

Методологічне підґрунтя оцінки якості - кваліметрія Принципи Врахування специфіки товару при визначенні умов і мети його оцінки Якість розглядається як ієрархічна сукупність властивостей Врахування важливості кожного з показників якості у загальній структурі властивостей Диференційний та комплексний методи

Слайд 44

Правила дослідження товарів Оцінювання отриманих результатів Врахування вимог споживача Залучення новітніх досягнень науки Урахування економічної доцільності Дослідження протягом всього циклу товаропросування

Слайд 45

Комплексний показник якості якість досліджуваного товару якість еталона

Слайд 46

Комплексний показник якості Кі= К1а1 + К2а2+ ... + Кnаn, де Кn – одиничний показник якості, аn – коефіцієнт вагомості

Слайд 47

Інтегральний показник якості Сумарний корисний ефект від споживання товару Сумарні витрати на виготовлення та споживання товару

Слайд 48

Методи дослідження якості товарів З використанням об'єктивних способів вимірювання З використанням евристичних способів оцінки Фізичні Фізико-хімічні Оптичні Хімічні та біохімічні Мікробіологічні Фізіологічні Органолептичний (сенсорний) Соціологічний Експертний

Слайд 49

Рівень якості продукції – це відносна характеристика якості товару, яка грунтується на порівнянні оцінюваних показників якості з базовими значеннями відповідних показників Методи оцінки рівня якості: диференційний – базується на співставленні значень одиничних показників якості зразка, що оцінюється, з базовим; комплексний – базується на співставленні узагальнених показників якості зразка, що оцінюється, з базовим: з використанням головного споживного показника якості; з використанням зважених одиничних показників якості, тобто показників з урахуванням їх вагомості; з використанням інтегрального показника якості.

Слайд 50

Фактори, що впливають на якість товарів 1. Фактори, що безпосередньо впливають на якість: якість вихідної сировини, конструкція виробу, якість технологічних процесів, рівень НТД; 2. Фактори, що стимулюють якість: моральне і матеріальне заохочення робітників, система ціноутворення, санкції за випуск недоброякісної продукції; 3. Фактори, що сприяють збереженню якості: пакування, маркування, умови транспортування, умови зберігання, умови реалізаціїї і експлуатації.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка