X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити презентацію

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 1 ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Складовою частиною фармацевтичної економіки є економіка аптечного підприємства. Під час аналізу економічної діяльності необхідно пам’ятати, що аптека, з одної сторони, є торговою (комерційною) організацією, мета якої – збільшення об’єму продажу фармацевтичних товарів і отримання прибутку, з другої – організацією системи охорони здоров’я. Аптека виконує і соціальні функції, які полягають в надаванні фармацевтичної допомоги населенню та різноманітним організаціям.

Слайд 2

Специфіка економічної діяльності аптеки відзначається рядом особливостей: * фармацевтичні послуги надають тільки дипломовані спеціалісти; * реалізація особливого товару, для якого характерні підвищені вимоги до якості і умов зберігання (багато (ЛЗ) вимагає дотримання певних умов зберігання, більше половини мають обмежений термін придатності); підвищені витрати на зберігання в зв’язку із необхідністю наявності обов’язкового асортименту; * відпуск близько половини лікарських засобів за рецептами лікарів (запит на (ЛЗ) формується проміжними споживачами); * виробництво (ЛЗ) за індивідуальними рецептами, що є затратним; * підвищення вимог до складу і обладнання торгових та виробничих приміщень.

Слайд 3

Слайд 4

Економiчний аналiз Економiчний аналiз - це наука, що вивчає економiку установ, органiзацiй, пiдприємств, окремих галузей, всього господарства в цiлому на пiдставi показникiв плану, даних оперативного, бухгалтерського i статистичного вивчення. Економiчний аналiз проводиться в цiлому по аптецi, а також по її структурним пiдроздiлам

Слайд 5

1. Поняття про господарський облiк, його змiст. Згiдно з дiючим законодавством України всi пiдприємства, незалежно вiд форм власносностi, виду дiяльностi повиннi забезпечувати ведення бухгалтерського облiку i подання фiнансової та статистичної звiтностi.

Слайд 6

Слайд 7

Господарський облік – кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю за процесом виконання бізнес-плану та управління діяльністю підприємства.Сьогоднi в економiчнiй лiтературi господарський облiк подiляють за рiзними ознаками. За видами господарської дiяльносi облiк подiляють на оперативний,статистичний та бухгалтерський, за характером - на фiнансовий та управлiнський.

Слайд 8

2. Види облiку. В залежностi вiд характеру облiкових даних, способу їх збору i обробки використовують 3 види облiку: оперативно-технiчний статистичний бухгалтерський.

Слайд 9

Оперативно-технiчний облiк здiйснюється безпосередньо на мiсцi аптека, склад й забезпечує негайне спостереження та реєстрацiю визначених виробничих i комерцiйни х операцiй та iнших факторiв господарської дiяльностi пiдприємства. Мета оперативного облiку - швидке одержання iнформацiї про хiд виробництва, реалiзацiї продукцiї.

Слайд 10

Оперативно-технiчний або оперативний облiк слугує для оперативного планування поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робiт, послуг. Вiн охоплює господарськi й виробничi операцiї, що не мають безпосереднього вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку.

Слайд 11

Статистичний облiк - це планомiрне збирання й вивчення масових кiлькiсних та якiсних явищ i закономiрностей загального розвитку за конкретних умов мiсця й часу. Данi про господарськi та виробничi змiни статистичний облiк одержує з опреративно-технiчного i бухгалтерського облiку.

Слайд 12

Бухгалтерський облiк - це спосiб документального спостереження, вiдображення й контролю за господарською i фiнансовою дiяльнiстю виробникiв i господарникiв, а також система збирання, вимiрювання, обробки, iнтерпретацiї та передачi iнформацiї про господарську дiяльнiсть пiдприємства, установи, для прийняття оптимальних рiшень.

Слайд 13

3.Облiковi вимiрники в бухгалтерському облiку. Натуральнi вимiрники: вiдображають натурально-речову форму облiкових об’єктiв у взаємозв’язку з їх фiзичними, природними i споживчими властивостями. При цьому використовують одиницi метричної системи мiр: довжину, масу, об’єм. Натуральнi вимiрники застосовують для облiку кiлькостi матерiальних цiнностей, вони особливо важливi при перевiрцi сбереження власностi.

Слайд 14

Трудовi вимiрники - служать для кiлькiсного виразу витрат працi в днях, годинах i хвллинах. За допомогою трудових вимiрникiв визначають показники працi, заробiної плати, встановлюють i контролюють норми виробки. Грошовий вимiрник є способом унiверсальним. За його допомогою вираховують i вiдображають в облiку матерiальнi ресурси, джерела засобiв i господарськi явища в грошовому виразi.

Слайд 15

4. Особливостi органiзацiї облiку в аптецi. Система облiку в аптецi складається з п’яти операцiй: Спостереження за господарським процесами та явищами. Їх вимiрювання в певних числових показниках. Реєстрацiя на умовнiй формi бланкiв або облiкових книг. Групировка облiкових даних по наперiд прийнятiй обрунтованiй системi. Узагальнення отриманих даних.

Слайд 16

Слайд 17

Стосовано до аптечних пiдприємств завдання наступнi: 1. Контроль за реалiзацiєю медикаментiв, виробiв медичного призначення та iнших матерiальних цiнностей. 2. Контроль за збереженням товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за об’ємом виробництва в аптецi видача оперативної iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiльностi аптеки с метою прийняття управлiнських рiшень.

Слайд 18

Облiковий документ - це бланк на якому записується кiлькiсне i сумарний вираз господарської операцiї, мiсце i час її здiйснення та iншi данi. Документи мають важливе правове значення. При суперечках мiж пiдприємствами, установами, окремими особами документи виступають в якостi речових доказiв. Звiдси дуже важлива вимога старанного i акуратного оформлення всiх документiв. Документи широко використовуються i при проведеннi ревiзiї, при аналiзi фiнансового стану аптечного пiдприємства. Iснують наступнi правила ведення i оформлення документiв:

Слайд 19

Необхiдно своєчасно оформити документи до початку або в моменнт здiйснення операцiї. всi документи повиннi мати обов’язковi реквiзити: назву (акт, приймальна квiтанцiя) дату складання змiст господарської операцiї в кiлькiсному i цiновому виразi пiдписи осiб, що вiдповiдають за здiйснення операцiї i правильне оформлення документу В документах, що вiдображають операцiї, що здiйснюються з порушенням будь-яких показникiв повино бути вказано причини порушень, з чиї вини вони пройшли. якщо документи потрiбнi для декiлькох виконавцiв, необхiдно їх оформлення у вiдповiднiй кiлькостi екземплярiв. якщо змiст документу має специфiчне галузеве значення, повиннi бути створенi типовi форми документiв.

Слайд 20

Слайд 21

5. Завдання бухгалтерського облiку Бухгалтерський облiк - система суцiльного, неперервного спостереження й контролю за господасрькими процесами пiдприємства, що передбачає виявлення, вимiрювання, реєстрацiю, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачу ынформацыъ про дыяльнысть пыдприэмства зовнышнысм ы внутрышным користувачам для прийняття рышень Тому основним завданням бухгалтерського облiку є : виявлення обсягу випущеної з виробництва продукцiї, придбаних товарiв, їх реалiзацiя, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукцiї чи придбання товарiв, аналiз i контроль за собiвартiстю виробленої продукцiї та її зниження, визначення кiнцевих результатiв дiяльностi пiдприємства.

Слайд 22

6. Iнформацiя про Положення (стандарт) бухгалтерського облiку. Положення (стандарити) бухгалтерського облiку (П’СБО): «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» «Баланс» «Звiт про фiнансовi результати» «Звiт про рух грошових коштiв» «Звiт про власний капiтал» «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» «Основнi засоби» «Нематерiальнi активи» «Запаси» «Дебiторська заборгованiсть» «Дохiд» «Витрати» «ОБ’єднання пiдприємств» «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»

Слайд 23

Вказанi стандарти покладенi в основу органiзацiї облiкового процесу на пiдприємствах, (в т.ч. аптечних), якi дiють на територiї України. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку - це наказ затверджений Мiнiстерством фiнансiв, де даються термiни, визначення , змiст , наведенi облiковi таблицi.

Слайд 24

7. Класифiкацiя засобiв аптеки. За видами і розміщенням господарські засоби аптеки поділяються на : засоби тривалого використання оборотні засоби відокремлені засоби засоби, що не належать аптецi

Слайд 25

Засоби тривалого використання – засоби праці, утримовані підприємством з метою використання їх в процесі виробництва чи поставки товарів і послуг. Передбачуваний строк корисного використання (експлуатації) цих засобів має бути тривалішим, ніж один рік. Сюди вiдносяться: Основнi засоби, до яких належать будiвлi, машини, обладнання, транспортнi засоби,комп’ютерна технiка i т.д. Вони використовуються в господарськiй дiяльностi i незмiннiй навтуральнiй формi тривалий час, як правило бiльше року, зношуються поступово i тому переносять свою вартiсть на готову продукцiю частинами, в мiру зносу

Слайд 26

а) Запаси - * виробничi запаси - лiкарськi субстанцiї, допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини, i т.д. * малоцiннi та швидкозношуючi предмети термiном служби до 1 року готова продукцiя вироблена товари б) дебiторська заборгованiсть це заборгованiсть рiзних пiдприємств перед вашим пiдприємством. Наприклад, забогованiсть за вiдпущенi лiки зi сторони ЛПУ, за пiдзвiтнi суми, виданi працiвниковi пiд звiт в) грошовi кошти та їхнi еквiваленти в нацiональнiй валютi (реалiзацiя лiкiв в аптецi, кошти на рахунку в банку) в iноземнiй валютi, якщо аптечне пiдприємство здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть

Слайд 27

Джерела господарських засобiв В Українi джерела господарських засобiв групють за чотирма ознаками: Власний капiтал Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Довгостроковi зобов’язання Поточнi зобов’язання

Слайд 28

Складовi частини капiталу аптеки Майно аптеки складають його основнi та обiговi кошти, а також все iнше майно та майновi права, що належать йому на правах власностi, вартiсть яких вiдображається в самостiйному балансi. Основнi кошти фомуються засновниками (власником) аптеки. Сюди вiдносяться будiвлi, обладнання,. Обiговi кошти складають спочатку грошi, якi вносять засновники аптеки. Потiм цi грошi використовують для закупiвлi лiкiв, якi в свою чергу стають обiговими коштами.

Слайд 29

Джерелом формування майна є - грошовi та матерiальнi внески засновникiв, прибутки, отриманi вiд комерцiйної i господарської дiяльностi, кредити банкiвських установ (займанi), добродiйнi та спонсорькi внески юридичних та фiзичних осiб, придбання майна iнших пiдприємств, утанов, iншi прибутки, отримнi в порядку що не суперечать законодавством.

Слайд 30

Власний капiтал аптеки До власного капiталу належать статутний капiтал додатковий вкладений капiтал - це емiсiйний дохiд, iнший вкладений капiтал, дооцiнка активiв, безкоштовно одержане майно; резервний капiтал - утворюють птеки за участю iноземного капiталу, а також АТ вiдкритого i закритого типу в розмiрi не бiльше 25% вiд статутного фонду; нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Прибуток звiтного року (основна частина прибутку) - це, як правило, прибуток вiд реалiзацiї продукцiї. Прибуток утворюється з доходiв вiд реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення пiсля вирахування всх витрат

Слайд 31

Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв аптеки Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв - суми, зарезервованi у встановленому порядку з метою рiвномiрного включення витрат до обороту, тобто суми наступної оплати вiдпусток працюючих До них належать: забезпечення оплати вiдпусток додаткове пенсiйне забезпечення забезпечення гарантiйних зобов’язань

Слайд 32

Позиковий капiтал аптеки До позикового капiталу вiдносяться: * довгостроковi зобов’язання - довгостроковi кредити банкiв - це кредити на строк бiльше одного року в українськiй та iноземнiй валютах, отриманi в банках на територiї України та за кордоном. * Поточнi зобов’язання - короткостроковi кредити банкiв. Основнi об’єкти короткострокового кредиту - це виробничi запаси, незавершене виробництво, витрати майбутнiх перiодiв, готова продукцiя, товари

Слайд 33

Слайд 34

Нематерiальнi активи аптеки Нематерiальнi активи - це немонетарнi активи, якi можуть бути iндефiкованi та утримуватися пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiд перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або надання в оренду iншим особам. Стосовано аптек НМА - ноу-хау, програмне забезпечення до комп’ютера (наприклад, з облiку, iнвентаризацiї i т.д.).

Слайд 35

10. Метод бухгалтерського облiку Метод бухгалтерського облiку - це сукупнiсть способiв i прийомiв, за допомогою яких господарська дiядьнiсть пiдприємства вiдображається в облiку. Вiн складається з ряду елементiв, головнi з яких: Документацiя являє собою вiдображення господарських операцiй у визначених носiях iнформацiї - на паперових бланках або технiчних носiях; це письмове свiдчення про здiйснення господарської операцiї, що надає юридичної сили даним бухгалтерського облiку. Iнвентаразацiя - це спосiб перевiрки в натурi наявностi товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв шляхом перерахування, зважування, обмiру й оцiнки залишкiв господарських засобiв i порiвняння з даними бухгалтерського облiку. .

Слайд 36

Рахунки (бухгалтерськi) - призначенi для облiку наявностi i руху господарських засобiв, коштiв та їх джерел. Подвiйний запис - це принцип тотожного вiдображення господарських операцiй на рахунках, що зумовлює рiвнiсть оборотiв по дебету i кредиту кореспондуючих рахункiв. Подвiйний запис випливає з економiчної сутi вiдображення операцiй. Кожна господарська операцiя викликає змiни у двох видах господарських засобiв, грошових коштiв, або у двох видах джерел, або в одному видi засобiв чи коштiв, i в тiй же сумi змiнюється вiдповiдний вид джерел.

Слайд 37

Оцiнка - це вiдображення об’єктiв бухгалтерського облiку в єдиному грошовому вимiрнику з метою узагальнення їх в цiлому по пiдприємству. Для вiдображення бухгалтерського облiку та звiтностi майно i господарськi операцiї оцiнюються у нацiональнiй грошовiй одиницi. Водночас i iноземнiй - зовнiшнiх. Калькуляцiя - означає «набирати», тобто набирати витрати з метою визначення собiвартостi продукцiї та послуг як в цiлому, так i поодинцi. Собiвартiсть є базою для визначення цiни виробничої продукцiї, виконаних робiт та iнш.

Слайд 38

Слайд 39

Бухгалтерський баланс - це звiт про фiнансовий стан пiдприємства, який вiдображає його активи, зобов’язання i власний капiтал на певну дату. Бухгалтерська фiнансова звiтнiсть - це система взаємопов’язаних i взаємозумовлених показникiв, що вiдображають господарсько-фiнансову дiяльнiсть пiвдприємства за визначений перiод i є завершальним етапом бухгалтерського облiку. 11. Бухгалтерський баланс та основи його побудови Згiдно з Нацiональним стандартом бухгалтерського облку Мiнфiном затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського облiк 2 «Баланс» . Баланс – спосiб групування господарських коштiв i джерел утворення їх у вартiстнiй оцiнцi на визначену дату (на 1-ше число мiсяця)

Слайд 40

За формою баланс - це двостороння таблиця Актив Пасив Склад i розмiщення господарських коштiв (активи) Джерела формування i цiльове призначення коштiв (власний капiтал i зобов’язання) Назва роздiлiв i статей Сума, грн. Назва роздiлiв i статей Сума, грн. 1 2 3 4 Розмiщення коштiв пiдприємства за складом i розмiщенням Групування коштiв пiдприємства за джерелами утворення i призначенням БАЛАНС Валюта балансу БАЛАНС Валюта балансу

Слайд 41

Групування статей балансу Баланс складається з двох частин: Активу, де представленi господарськi засоби, i Пасиву, де згрупованi їхнi джерела. Основним елементом бухгалтерського балансу є стаття (активна чи пасивна). За прийнятим стандартом Актив балансу складається з трьох роздiлiв: Необоротнi активи Оборотнi активи Витрати майбутнiх перiодiв Пасив балансу складається з п’яти роздiлiв: Власний капiтал Забезпечення наступних витрат i платежiв Довгостроковi зобов’язання Поточнi зобов’язання Доходи майбутнiх перiодiв

Слайд 42

Статтi бухгалтерського балансу - це показники, що вiдображають стан та вiдповiдну дату окремих видiв господарських засобiв, коштiв i джерел їх утворення. Кожна стаття має грошовий вираз, що називається оцiнкою статтi.

Слайд 43

12. Господарськi операцiї та їх вплив на статтi Балансу Господарська операцiя – дія або подія, що зумовлює зміну в структурі активів (господарських засобів) і зобов’язань у власному капіталі підприємства (джерелі господарських засобів). Це дiяльнiсть, яка зумовлює змiни у фiнансовому станi, активах та пасивах пiдприємства. Кошти цих пiдприємств, що беруть участь у господарських операцiях, постiно змiнюються й переходять з однiєї форми до iншої. Тому стан коштiв, засобiв та їх джерел, що вiдображенi в Балансi на початок звiтного перiоду, постiйно змiнюються. Але цi змiни не порушують рiвностi мiж загальною сумою видiв коштiв, засобiв i загальною сумою їх джерел, тому цi змiни рiзних статей Балансу виражаються в одинакових сумах. Зображення такої рiвностi є основним змiстом Балансового узагальнення.

Слайд 44

Слайд 45

13. Система рахункiв та їх класифiкацiя Бухгалтерський рахунок - це спосiб групування поточного облiку i контролю стану й руху господарських коштiв, джерел їх утворення та господарських процесiв. Вони вiдображають стан i рух об’єктiв облiку. За своєю формою бухгалтерський рахунок - це таблиця, в якй вiдображаються господарськi операцiї. Лiву частину цiєї таблицi називають дебетом (вiн винен), на якi вiдображаються господарськi операцiї, а права - «кредит» (вiн вiрить). Запис на рахунках починається з вiдкриття їх. Вiдкрити рахунок - це вказати назву i записати в нього з балансу початковий стан коштiв або джерел формування їх, тобто залишок їх, сальдо (розрахунок, залишок). Сальдо - це рiзниця мiж пiдсумками записiв по дебету i кредиту рахункiв з урахуванням змiн на рахунку на кiнець звiтного перiоду.

Слайд 46

14. Подвiйний запис в бухоблiку. Усi господарськi операцiї вiдображаються на синтетичних i аналiтичних рахунках бухгал-терського облiку з використанням методу подвiйного запису, тобто кожна операцiя водночас записується на двох взаємопов’язаних бухгалтерських рахунках в однiй i тiй же сумi - по дебету одного рахунка i водночас по кредиту другого. Цi записи дають змогу досягти рiвностi активу i пасиву бухгалтерського балансу. За допомогою подвiйного запису господарських операцiй на рахунках бухгалтерського облiку забезпечується контроль, тому що кожна операцiя i одинаковiй сумi вiдображається по дебету одного i по крелдиту другого бухгалтерського рахункiв, чим i досягається рiвнiсть пiдсумкiв записiв по дебету рахункiв пiдсумкам записiв по кредиту рахункiв. Уперше сутнiсть подвiйного запису було розкрито Луки Пачолi 1494 пiд назвою «Трактат про рахунки i записи». Звiдси поняття «подвiйна iталiйська бухгалтерiя»

Слайд 47

Подвiйний запис Допомогає виявити помилки в облiку Дає можливiсть визначити змiст операцiї i контролювати напрям руху коштiв Створює економiчну основу для контролю роботи пiдприємства

Слайд 48

Форма бухгалтерського облiку - це сполучення рiзних регiстрiв аналiтичного i синтетичного облiку, їх взаємозв’язок, послiдовнiсть i способи облiкових записiв з метою узагальнення й одержання звiтностi. Матерiально-ордерна форма облiку. На пiдприємствах тривалий час застосовується иеморiально-оордерна форма ведення облiку, при якiй складалися книжковi й картковi облiковi регiстри

Слайд 49

Журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку. Заснована на використаннi принципу систематизацiї та накопичування первинних документiв безпосередньо в регiстрах аналiтичного i синтетичного облiкiв. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналiв-рордерiв, взаємної перевiрки зроблених записiв по окремих рахунках i складання звiтного балансу. У Головнiй книзi вiдображають початкове сальдо, поточнi обороти i сальдо на кiнець звiтного перiоду (мiсяця, кварталу, року). За методом подвiйного запису суми дебетових i кредитових оборотiв, а також дебетових i кредетових сальдо мають бути вiдповiдно мiж собою рiвними.

Слайд 50

Лекція 2 Оперативний i бухгалтерський облiк поступлення товарiв в аптеку

Слайд 51

1. Критерії відбору постачальників 2. Супровідні документи при транспортуванні товарів Джерелом інформації для контролю розрахункових відносин про товарні операції служать первинні документи: 1. накладні; 2. рахунки фактури; 3. податкові накладні; 4. товарно-транспортні накладні 5. сертифікат якості виробника.

Слайд 52

3. Порядок прийому товарів в аптеках . Уповноважена особа. Доручення на отримання цiнностей видається тiльки посадовiй особi, що працює на цьому пiдприємствi. Доручення особам, що не працюють на цьому пiд-приємствi, якщо пiдприємство, де працює дана особа, видало йому доручення на отримання цих цiнностей i такої ж кiлькостi на даному пiдприємствi

Слайд 53

Порядок запису поступлення товару в облікових документах Первинний облiк товарно-матерiальних цiнностей, якi поступили в аптеку. Всi поступившi в аптеку i прийнятi матерiально вiдповiдальними особами на зберiгання товари записують в Журнал реєстрацiї поступивших товарiв по групам АП-5 по оптовим цiнам (оперативний облiк). В цьому журналi вiдображаються постурившi товари в груповому розрiзi по семи групам: медикаменти i хiмiчнi товари мiнеральнi води перевязочнi матерiали i предмети догляду за хворими мило туалетне парфюрмерiя окулярна оптика iншi

Слайд 54

. При поступленнi в аптеку облiковуються: в журналi рєстрацiї поступивших товарiв по групам АП-5 в сумовому виразi 2.додатково в натуральних показниках кiлькiсно (по номенклатурi i кiлькостi) за назвами «Журналi облiку ядовитих, наркотичних, iнших медикментiв i спирту етилового» за формою АП=-10. Журнал вiдкриважється на рiк. Журнал повинен бути пронумерований i тд. Поступлення вiдображається по каждому прихiдно-му документу iндивiдуально, а розхiд записується щоденним пiдсумком (на пiдставi щоденних виборочних листiв) з диференцiацiєю на вiдпуск по екстемпоральному виготовленню лiкiв i вiдпуск ангро ЛПУ, iншим пiдвiдомчим аптекам i аптечним пунктам 1 категорiї.

Слайд 55

5. Види господарських операцій, які ведуть до збільшення товарних запасів. Крім основного надходження товару від постачальників, що збільшує залишок товару, в аптеці існують внутрішньоаптечні операції, які також впливають на збільшененя товарного запасу. До них належать: Вартість тарифів та води очищеної при реалізації лікарських форм і індивідуадльного виготовлення. Дооцінка з лабораторних і фасувальних робіт. Дооцінкак з рецептурного журналу. Переведення з інших облікових груп в товар (тара, МШП, ЛРС). Оприбуткування рецептурного посуду, купленого від населення. Оприбуткування рецептурного посуду з екстемпоральних ЛФ, не одержаних хворим.

Слайд 56

Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв, зносу та амортизацiї Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку Основнi засоби - це нематерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) яких стано-вить бiльше обного року (або операцiйного циклу, якщо вiн тривалiший за рiк).

Слайд 57

Об’єкт основних засобiв - це закiнчегний пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям для нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений ком-плекс з’єднаних предметiв однакового або рiзного призначень, що мають для обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний фунда-мент, внаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно.

Слайд 58

Слайд 59

Класифiкацiя основних засобiв: За функцiональним призначеннм розрiзняють: виробничi - основнi засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесi або сприяють його здiйсненню (будови, споруди, силовi машини та обладнання, робочi машини та обладнання тощо), що дiють у сферi матерiального виродництва. Невиробничi основнi засоби, що не беруть безпосередньої або побiчної участi у процесi виробництва й призначенi i основному для обслуговування комунальних i культурно-побутових потреб трудящих (будови, споруди) , якi використовують у невиробничiй сферi. У бухгалтерському облiку основнi засоби промислових пiдприємств подiляються на промислово-виробничi, виробничi основнi засоби iнших галузей народного господарства та невиробничi.

Слайд 60

До промислово-виробничих основних засобiв належать - будови, споруди, машини, устаткування, вимiрювальнi та регулюючi пристрої, обчислювальна технiка та iнш. Невиробничi основнi засоби безпосередньо не беруть участь у процесi виро-бництваю До невиробничих основних засобiв належать будови i споруди жит-лово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортнi засоби, тощо.

Слайд 61

За використанням основнi засоби подiляються на дiючi, недiючi, запаснi. Iстотне значення в облiку основних засобiв має розподiл їх за ознакою належностi на власнi й орендованi. Власнi засоби можуть складатися iз Статутного капiталу, додаткового капiталу, власних прибуткiв. Орендованi основнi засоби показуються у балансi орендодавця, тим самим виключаються можливiсть подвiйного облiк одних i тих оновних засобiв.

Слайд 62

Пiдходи до оцiнки вартостi основних засобiв Залежно вiд характеру , стану основних засобiв, часу оцiнки розрiзняють такi види вартостi: первiсна вартiсть залишкова вартiсть справедлива вартiсть вартiсть, яка амортизується лiквiдацiйна вартiсть

Слайд 63

Амортизацiя основних засобiв. З латиської - сплата боргiв. Амортизацiя - це систематичний розподiл вартостi необоротних активiв, яка амортизується протягом строку їх корисно використан ня (експлуатацiї).

Слайд 64

Термiн корисного використання активу мо же бути коротшим, нiж технiчний термiн цого використання. Метод амортизацiї основних засобiв обирається пiдприємством самостiйно з урахуванням очiкуваного способу отримання економiчних вигiд вiд його використання. Термiн корисного використання активу може змiнюватись: у разi змiни технологiї виробницва або ринкового попиту продукцiї, що виробляється за допомогою цього активу у разi капiталiзацiї ниступних витрат, пов’язаних з використанням активу, що покращують його стан Амортизацiйнi вiдрахування не нараховували в разi виведення з експлуатацiї окремого об’єкта основних засобiв 1 групи у зв’язку з його лiквiдацiєю, капiтальним ремонтом, реконструкцiєю.

Слайд 65

Амортизацiї пiдлягають витрати на: придбання основних засобiв i нематерiальних активiв для власного виробничого використання самостiйне виготовлення основних засобiв для власних виробничих потреб, включаючт витрати проведення всiх видiв ремонту, реконструкцiї

Слайд 66

Норма амортизацiйних вiдрахувань. Рiчнi норми амортизацiйгних вiдрахувань встановлювалися в процентах до балансової вартостi кожної групи основних засобiв на початок звiтного перiоду у таких розмiрах (до 1999) : група 1 - будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої - 5%. Група 2 - автомобiлi, меблi, ЕВМ, конторське та офiсне обладнання - 25%. Група 3 - iншi основнi засоби, що не увiйшли до1 i 2 групи - 15%.

Слайд 67

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв: Амортизацiя основних засобiв. засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв: прямолiнiйного, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об’єкта основних засобiв: А + В а : Т, де А - сума амортизацiйнх вiдрахувань, грн; Ва - амортизована вартiсть об’єкта, грн; Т - очiкуваний термiн використання; зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається, як добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нараховання амортизацiї та рiчної норми амортизацiї. А + Ва х НА , де А -сума амортизацiйних вiдрахувань, грн; Ва - залишкова вартiсть, грн; НА - рiчна сума амортизацiї, часток. Рiчна норма амортизацiї (увiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж одиницею i результатом кореню ступеня кiлькостi рокiв корисного використан-ня об’єкта на його первiсну вартiсть

Слайд 68

прискореного зменшення залишкової вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визначається яку добуток залишкової вартостi об’єкта на початок звiтного перiоду або первiсної вартостi на дату початку нарахування вмортизацiї та рiчної норми амортизацiї, яка обчислюється виходячи зi строку корисного використання об’єкта, i подвоюється комулятивного, за яким рiчна сума визначається як добуток вартостi,що амортизується, та комулятивноного коефiцiєнта. Комулятивний коефiцiвєнт розраховується дiленням кiлькостi рокiв, що залишаються до кiнця очiкованого строку використання об’єкта основних засобiв, на суму числа рокiв його корисного використання.

Слайд 69

Завдання бухгалтерського фiнансового облiку основних засобiв. Бухгалтерський фiнансовий облiк основних засобiв повинен забезпечувати: контроль за зберiганням основних засобiв своєчасне, правильне документальне оформлення вiдображення в облiку надходження основних засобiв, їх внутрiшнього перемiщення, ефективного використання, вибуття своєчасне (щомiсячне) вiдображення в облiку зносу (амортизацiї) основних засобiв вiдображення в облiку витрат на ремонт основних засобiв визначення оезультатiв вiд лiквiдацiї, а також збиткiв вiд списування не повнiстю амортизованих об’єктiв основних засобiв виявлення зайвих та морально застарiлих основних засобiв

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка