X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Міжнародні економічні організації"

Завантажити презентацію

"Міжнародні економічні організації"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

організації Роботу виконала: Бутенко Анастасія Олександрівна, учениця 10–Е класу Пирятинського ліцею Міжнародні економічні

Слайд 2

Актуальність теми Актуальність обраної теми очевидна.Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин.Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що відбулися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних відносин у розвитку країни. Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального розвитку країни. Україна тільки входить в систему світового економічного простору і від того, як цей процес буде відбуватись залежить подальший економічний і соціальний розвиток держави, як органічної підсистеми світової економіки.

Слайд 3

Об’єкт дослідження – міжнародні економічні організації. Предмет дослідження – роль України в даних процесах. Мета дослідження: дослідити міжнародні економічні організації; систематизувати необхідний науково-літературний, практичний та статистичний матеріал, що дало б змогу його подальшого використання у проведенні навчально-виховних заходів та практичних занять.

Слайд 4

Завдання роботи: дослідити необхідність та роль міжнародних економічних відносин, зокрема для України; розглянути питання міжнародного поділу праці та міжнародної економічної інтеграції; дослідити місце України в даних процесах; вивчити форми міжнародних економічних відносин, зовнішню торгівлю України, міграційні процеси у світі та в нашій країні, міжнародні валютні відносини; дослідити особливості міжнародних економічних відносин України з країнами світу.

Слайд 5

Міжнародні економічні організації Міжнародні економічні організації — це об'єднання суверенних держав, створені на основі міжнародного договору і статуту для виконання певних функцій, які мають систему постійно діючих органів, володіють міжнародною правосуб'єктністю і засновані відповідно до міжнародного права.

Слайд 6

Суть міжнародних економічних відносин та факторів,що на них впливають На рубежі XX і XXI ст. в економіці високорозвинутих держав склався ряд проблем і процесів, які справляють найбільший вплив на міжнародні економічні відносини. Насамперед, це підвищення ефективності господарства в результаті залучення до нього дедалі більшої кількості держав з різними рівнями індустріального розвитку, з неповторними особливостями національної, расової та релігійної специфік. Наступним за важливістю є завдання підтримання гармонії між людиною і природою, поширення ультрасучасних технологій, здатних кардинально знизити забруднення середовища проживання і потреби в невідтворюваних благах. Нарешті, найістотнішими стали глобальні технологічні зміни і становлення інформації як основного виробничого ресурсу. Україна з ряду причин серйозно відстала у сфері інформаційного та інноваційного розвитку.

Слайд 7

Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна інтеграція. Місце в них України Світова система господарювання склалася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Саме в цей час виникли міжнародні монополії, завершується економічний розділ світу, остаточно формується світовий ринок. З того часу світове господарство безупинно розвивається під впливом багатьох факторів, і цей процес ще далекий від завершення.

Слайд 8

Згідно з прогнозами експертів ООН, до 2000 р. кількість населення на земній кулі досягне 6 мільярдів чоловік. Всі люди, які проживають на Землі розмовляють 2796 мовами. На планеті існує 190 держав, у світі в обігу налічується понад 300 найменувань грошей.

Слайд 9

Спеціалізація стає залежною від успіхів країни в науково-технічному прогресі. Відбувається подальший розвиток міжнародного поділу паці – перехід від міжгалузевої до внутрігалузевої. Важливим суб’єктом цього пароцесу стали транснаціональні корпорації.

Слайд 10

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ Питома вага України у світовій економіці досить помітна. За економічним потенціалом Україна входить до першої шістки країн Європи .Об'єктивно це мало б визначити істотну роль нашої країни у міжнародному територіальному поділі праці. Проте частка України у світовій торгівлі досі не надто висока. Недостатньо використовуються можливості для міжнародної кооперації зовнішніх інвестицій тощо. Попри це українська продукція добре відома у багатьох країнах: для деяких країн та регіонів Україна є важливим партнером в економічній співпраці.

Слайд 11

Обсяг товарообігу України з деякими країнами в 2011 р., млн дол

Слайд 12

Структура експорту та імпорту України з країнами далекого зарубіжжя

Слайд 13

Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України Розвиток економіки держави в цілому, як і окремих її галузей серед іншого визначається відношенням обємів експорта й імпорта. Більшість розвинутих капіталістичних країн мають додаткове сальдо торгового балансу з значним превищенням експорта над імпортом. В Україні, в силу обєктивних причин перехідного періоду, поки спостеріється зворотня тенденція.

Слайд 14

Підсумовуючи, можна виділити основні причини , що певною мірою стримують зростання українського експорту : помітне посилення міжнародної конкуренції і зростання державної підтримки свого експорту у провідних зарубіжних країнах; значно ускладнений вихід на світові ринкі для українських підприємств внаслідок протекціоністських заходів з боку ряду країн позахисту власних ринків; низька кокурентноспроможність значної частини української промислової продукції; недостатній розвиток систем сертифікації та контролю якості експортної продукції при зростанні на світових ринках вимог не тільки до науково-технічних параметрів , а і до споживчих та екологічних характеристик, що примущує вітчизняних експортерів збувати свою продукцію за зниженими, а то і демпінговими цінами; відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові ринки у більшості підприємств, низький рівень маркетингової діяльності, нескоординованість дій на державному рівні; розрив традиційни виробничих та коопераційних зв’язків з підпрємствами країн СНД та з Східної Європи; низький рівень співробітництва з країнами, що розвиваються; критично недостатнє інвестування ексортноорієнтованих проектів за рахунок внутрішніх ресурсів та обмежені можливості використання з цією метоюіноземних інвестицій і кредитів внаслідок низького міжнародного рейтингу надійності України.

Слайд 15

Гальмами у зростанні обсягів відтичизняного експорту є також такі чинники : низька ефективність вробництва, висока енерго та металомісткість продукції, високий ступінь старіння основних виробничх фондів, відсталість технологічної бази більшості галузей народного господарства. До цього слід додати велику залежність від імпорту енергоносіїв, проміжної продукції, машин та устаткування, невиправданне ввезення багатьох споживчих товарів, фактичнк відсутність фінансової, організаційної та інформаційної структури державної підтримки експорту, слабкий експортний та валютний контроль.

Слайд 16

ВИСНОВКИ В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продукції. Тільки цим шляхом Україна зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок.

Слайд 17

Було б наївним вважати, що переваги інтеграції спрацьовують автоматично, і не бачити тих складних проблем, які виникають при переплетінні політичних і соціально-економічних інтересів. Інтеграція - складний і тривалий процес, що зачіпає національні інтереси різних країн, вимагає їхньої гармонізації, перемоги принципів міжнаціонального партнерства.

Слайд 18

Приєднання України до ВТО може стати початком її принципово нової зовнішньоекономічної стратегії, орієнтованої на активне включення в інтеграційні процеси. Доречно підкреслити, що зараз в розвитку цієї організації розпочався якісно новий етап, коли попередні форми співробітництва все більше поступаються ефективнішим відповідно до сучасного рівня продуктивних сил.

Слайд 19

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка