X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Місцеві фінанси

Завантажити презентацію

Місцеві фінанси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Місцеві фінанси Презентація навчальної дисципліни Викладач: к.е.н., доцент Бугіль С.Я.

Слайд 2

Предмет навчальної дисципліни Предметом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань та повноважень. Мета навчальної дисципліни Мета дисципліни «Місцеві фінанси» полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів з питань формування і функціонування місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування для збалансованого соціально-економічного розвитку територіальних громад та підвищення добробуту населення. Основні завдання Основні завдання курсу полягають у: засвоєнні теоретичних основ формування та використання фінансових ресурсів територіальної громади; правильному розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин місцевих органів влади і розкритті шляхів використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; формуванні навичок застосовувати законодавства з питань формування та використання фінансових ресурсів територіальної громади у професійній діяльності; вивченні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації національної економіки; визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів при проведенні економічної політики місцевих органів самоврядування. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» вивчається після: [Політична економія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Гроші і кредит, Фінанси, Статистика], передує вивченню дисципліни: [Державний фінансовий контроль, Кошторисне планування у бюджетних установах, Міжнародні фінанси, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Фінансовий аналіз]. Форми контролю: проміжний модульний контроль, залік.

Слайд 3

Вимоги до знань і умінь У результаті вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» студент повинен: • знати теоретико-методологічні засади місцевих фінансів та їх роль в економічному і соціальному розвитку територіальної громади, зокрема: поняття, функції та правовий статус територіальної громади; сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальної громади; особливості бюджетного процесу на місцевому рівні; поняття та структуру місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету України і планами економічного та соціального розвитку територій. Затвердження, виконання та звітність про виконання місцевих бюджетів; особливості формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів; склад, структуру, планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів; сутність та моделі організації міжбюджетних відносин; зміст державної політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів; види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів; роль, призначення, напрями діяльності та порядок формування і використання коштів місцевих цільових фондів; економічну природу, склад, порядок встановлення та адміністрування місцевих податків і зборів; поняття, форми та порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій; поняття та особливості фінансової діяльність комунальних підприємств за їх видами; зарубіжний досвід організації місцевих фінансів. • уміти застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування для збалансованого соціально-економічного розвитку територіальних громад та підвищення добробуту населення, зокрема: аналізувати вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних утворень; володіти методикою аналізу джерел формування та планування обсягів доходів місцевих бюджетів; володіти методикою аналізу і планування видаткової частини місцевих бюджетів, ефективності використання бюджетних коштів; здійснювати розрахунки показників оцінки фінансового стану бюджету адміністративно-територіальної одиниці; розраховувати індекси відносної податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць; здійснювати планування та калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування.

Слайд 4

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Сутність і роль місцевих фінансів в економічному та соціальному розвитку територіальної громади Поняття, функції та правовий статус територіальної громади. Фінансова автономія територіальної громади. Концептуальні засади теорії і практики місцевого самоврядування і розвитку місцевих фінансів. Сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальної громади. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.  Тема 2. Правові основи місцевих фінансів в Україні Конституція України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Бюджетний кодекс. Податковий кодекс. Проект Закону України «Про об’єднання територіальних громад». Тема 3. Бюджет місцевого самоврядування – фінансова основа територіальної громади Поняття та структура місцевих бюджетів. Бюджетна політика територіальної громади. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету України і планами економічного та соціального розвитку територій. Затвердження, виконання та звітність про виконання місцевих бюджетів. Особливості формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів. Склад, структура, планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позики місцевим бюджетам. Дефіцит і профіцит місцевих бюджетів. Тема 4. Бюджетне регулювання та міжбюджетні трансферти Міжбюджетні відносини: сутність та моделі організації. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. Розмежування видатків між бюджетами. Види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. Реформа міжбюджетних відносин в Україні та її вплив на місцеві фінанси. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. Тема 5. Місцеві цільові фонди Роль, призначення та напрями діяльності місцевих цільових фондів. Порядок формування та напрями використання коштів місцевих цільових фондів. Управління коштами місцевих цільових фондів та контроль за їх використанням. Звітність про формування і функціонування місцевих цільових фондів. Особливості формування та використання коштів резервних фондів органів місцевого самоврядування. Зарубіжний досвід у формуванні місцевих цільових фондів.

Слайд 5

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 6. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів Економічна природа місцевого оподаткування та еволюція його розвитку. Склад місцевих податків і зборів в Україні. Нормативно-правове регулювання місцевих податків і зборів. Порядок встановлення місцевих податків та зборів і їх адміністрування. Тенденції і проблеми місцевого оподаткування в Україні. Міжнародний досвід у формуванні системи місцевого оподаткування.  Тема 7. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління Поняття і форми місцевих запозичень та місцевих гарантій. Граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. Виконання зобов’язань за місцевими запозиченнями і місцевими гарантіями. Проблеми розвитку місцевих запозичень і надання місцевих гарантій в Україні. Зарубіжний досвід здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. Тема 8. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів Поняття комунальної власності, суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. Особливості функціонування та фінансова діяльність комунальних підприємств за їх видами. Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності. Бюджетне фінансування об’єктів комунальної власності. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів комунальних підприємств. Комунальне замовлення: особливості формування, фінансування та контроль за виконанням. Забезпечен ня фінансово-економічних інтересів територіальної громади через механізм участі органів місцевого самоврядування у заснуванні комунальних банків. Фінанси комунальних підприємств в зарубіжних країнах.  Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства Поняття житлово-комунального господарства, його завдання, функції та структура. Класифікація та групування витрат житлово-комунального господарства. Планування та калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства. Формування, встановлення та регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги. Проблеми реформування житлово-комунального господарства в Україні. Міжнародна практика організації та фукціонування житлово-комунальної інфраструктури. Тема 10. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні Бюджетний процес на місцевому рівні. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів. Контроль і аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Моніторинг управління місцевими фінансами та прогнозування розвитку бюджетного процесу на регіональному рівні. Реформа адміністративно-територіального устрою України та її вплив на реалізацію регіональної бюджетної політики.

Слайд 6

ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП № розді-лу, теми (зміс-товні модулі Назва розділу, теми, змістовного модуля Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин Всьо-го У тому числі Лек-ції Семі-нари Пра-кти-чні ро-боти   За-ліки по мо-ду-лю СРС/ ІНДР Ауд. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 Тема 1. Сутність і роль місцевих фінансів в економічному та соціальному розвитку територіальної громади 12 6 6 4 1 1 - Тема 2. Правові основи місцевих фінансів в Україні 8 6 2 2 - - - Тема 3. Бюджет місцевого самоврядування – фінансова основа територіальної громади 12 6 6 4 1 1 - Тема 4. Бюджетне регулювання та міжбюджетні трансферти 12 6 6 4 1 1 - Тема 5. Місцеві цільові фонди 10 6 4 2 1 1 - Тема 6. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів 12 6 6 4 1 1 - Тема 7. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління 12 6 6 4 1 1 - Тема 8. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів 11 6 5 4 - 1 - Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства 11 6 5 4 - 1 - Тема 10. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 12 6 6 4 1 1 - Залік по модулю № 1 2 - 2 - - - 2 Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) 30 -/30           Разом годин 144 60/30 54 36 7 9 2

Слайд 7

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ № занят-тя Тема та короткий зміст заняття К-ть годин   ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1   Тема 1. Сутність і роль місцевих фінансів в економічному та соціальному розвитку територіальної громади 4 Тема 2. Правові основи місцевих фінансів в Україні 2 Тема 3. Бюджет місцевого самоврядування – фінансова основа територіальної громади 4 Тема 4. Бюджетне регулювання та міжбюджетні трансферти 4 Тема 5. Місцеві цільові фонди 2 Тема 6. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів 4 Тема 7. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління 4 Тема 8. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів 4 Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства 4 Тема 10. Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 4 Разом годин 36

Слайд 8

Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять та залікових модулів № занят-тя Тема К-ть годин   ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1   1. Семінарське∕практичне заняття з теми 1 2 2. Семінарське∕практичне заняття з теми 3 2 3. Семінарське∕практичне заняття з теми 4 2 4. Семінарське∕практичне заняття з теми 5 2 5. Семінарське∕практичне заняття з теми 6 2 6. Семінарське∕практичне заняття з теми 7 2 7. Практичне заняття з тем 8-9 2 8. Семінарське∕практичне заняття з теми 10 2 Разом практичних (семінарських) занять Разом залік по модулю (ЗМ) 16 2

Слайд 9

Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів

Слайд 10

№ п/п Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів Бали рейтингу Макси-мальна к-ть балів 1 2 3 4 1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях (у тому числі СРС – від 0 до 1 бала) Від 0-5 3,5х5=17,5   розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми семінару. 5     порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. 4     порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді; студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару. 3     порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); при розкритті змісту питання студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій; студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару. 2     порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки ”задовільно”; у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 1     студент відсутній на занятті; студент не приймав участь в обговоренні питань семінару. 0     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у повному обсязі 5     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин з неточностями у відповідях 4     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у повному обсязі з неточностями у відповідях 3     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у неповному обсязі, допущенні неточності у відповідях 2     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск з поважних причин у неповному обсязі, допущенні суттєві неточності у відповідях 1     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у повному обсязі 4     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у неповному обсязі 3     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у неповному обсязі з неточностями у відповідях 2     відпрацьоване семінарське заняття через пропуск без поважних причин у неповному обсязі, допущенні суттєві неточності у відповідях 1     пропущене семінарське заняття невідпрацьоване 0  

Слайд 11

2. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях (у тому числі СРС – від 0 до 1 бала) Від 0-5 4,5х5=22,5   практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному обсязі, без помилок і зарахована 5     практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному обсязі, із незначними помилками 4     практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному обсязі, зарахована, але має незначні зауваження 3     практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) при наявності значних помилок, і зарахована при умові її доопрацювання 2     практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) при наявності значних помилок, і зарахована при умові її доопрацювання, та (або) повторне виконання не зарахованої практичної роботи 1     практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у повному обсязі без помилок 5     практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у повному обсязі із незначними помилками 4     практична робота виконана з порушенням терміну з поважних причин у повному обсязі, але має незначні зауваження 3     практична робота виконана з порушенням терміну без поважних причин, але має незначні зауваження 2     практична робота виконана з порушенням терміну без поважних причин, але має суттєві зауваження 1     практична робота не виконана, або не зарахована 0  

Слайд 12

3. Індивідуальна науково-дослідна робота Від 0-25 балів 25 3.1 Написання реферату Від 0-15 балів 15   поглиблене розкриття проблеми, відображення власної позиції 15     обґрунтоване розкриття проблеми 12     реферат суто компілятивного рівня 8   3.2 Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни за рівнями: Від 0-15 балів 15   в академії 12     всеукраїнській 14     міжнародній 15   3.3 Публікація з тематики дисципліни Від 0-25 балів 15   стаття, яка відповідає вимогам ВАК України 25     стаття, опублікована в зарубіжному науковому виданні 25     тези 15  

Слайд 13

4. Модульний контроль. Модульний контроль проводиться в письмовій формі за окремими варіантами Встановлено 2 рівні складності завдань. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання (15 балів). Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь 2. Другий рівень – практичні завдання з повним розв’язком і поясненням одержаних відповідей (20 балів). В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії всіх розрахунків і зробити обґрунтовані висновки. Якщо потрібно, то слід проілюструвати розв’язання завдання схемами, графіками, таблицями.

Слайд 14

Заохочувальні бали Активна участь у дискусії з проблемних питань теми лекції +2 Подача власного матеріалу, прикладів до лекційного матеріалу викладача +2 Додатково виконане науково-дослідне завдання (наукова стаття, тези) +8 балів Участь у конкурсі студентських наукових робіт: +7 в академії +5 всеукраїнському, міжнародному +7 Перемога в конкурсі студентських наукових робіт: +10 в академії +8 всеукраїнському, міжнародному +10 Участь в олімпіаді: +8 в академії +6 всеукраїнському, міжнародному +8 Перемога в олімпіаді: +10 в академії +8 всеукраїнському, міжнародному +10 Участь у роботі студентської наукового гуртка за тематикою дисципліни +5 Участь у науково-дослідній роботі кафедри за тематикою дисципліни +12

Слайд 15

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 1. Розвиток поглядів на сутність і функції місцевих фінансів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій думці. 2. Бюджетна політика в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. 4. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу на місцево¬му рівні. 5. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасних умовах України. 6. Стан та основні тенденції розвитку місцевих фінансів в економічних умовах останніх років. 7. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів. 8. Особливості планування доходів та витрат місцевих бюджетів. 9. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні. 10. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: сучасні тенденції та можливості удосконалення. 11. Структура доходів місцевих бюджетів в Україні. 12. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови. 13. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів. 14. Проблеми підвищення ефективності формування та використання коштів місцевих бюджетів. 15. Проблеми збалансування місцевих бюджетів. 16. Сучасні інструменти планування місцевих бюджетів. 17. Тенденції у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування та перспективи бюджетної реформи. 18. Перспективи розвитку управлінських технологій бюджетування на рівні місцевих бюджетів. 19. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. 20. Організація контролю за виконанням місцевого бюджету. 21. Місцеві бюджети в системі розвитку місцевого самоврядування. 22. Бюджетне фінансування органів місцевого самоврядування України. 23. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 24. Типи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та їх вплив на організацію місцевих фінансів. 25. Бюджетний федералізм, його суть та вплив на організацію місце¬вих фінансів. 26. Зарубіжний досвід ведення бюджетної політики місцевими органами влади. 27. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 28. Реформа міжбюджетних відносин в Україні та її вплив на місцеві фінанси. 29. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. 30. Зарубіжний досвід у формуванні місцевих цільових фондів. 31. Тенденції і проблеми місцевого оподаткування в Україні. 32. Міжнародний досвід у формуванні системи місцевого оподаткування. 33. Проблеми розвитку місцевих запозичень і надання місцевих гарантій в Україні. 34. Зарубіжний досвід здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. 35. Досвід місцевих запозичень в Україні. 36. Законодавче забезпечення контролю муніципальних запозичень. 37. Муніципальні запозичення як антикризовий фінансовий інструмент підтримки місцевої інфраструктури. 38. Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування. 39. Населення як учасник на ринку місцевих запозичень. 40. Характеристика ризиків місцевих запозичень. 41. Місцеві запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні. 42. Забезпечен¬ня фінансово-економічних інтересів територіальної громади через механізм участі органів місцевого самоврядування у заснуванні комунальних банків. 43. Фінанси комунальних підприємств в зарубіжних країнах. 44. Практичні аспекти програмно-цільового методу бюджетування. 45. Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні. 46. Актуальні проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення. 47. Фінансові аспекти реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи. 48. Міжнародна практика організації та фукціонування житлово-комунальної інфраструктури. 49. Моніторинг управління місцевими фінансами та прогнозування розвитку бюджетного процесу на регіональному рівні. 50. Реформа адміністративно-територіального устрою України та її вплив на реалізацію регіональної бюджетної політики. 51. Муніципальні фінанси зарубіжних країн.

Слайд 16

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 1. Поняття, функції та правовий статус територіальної громади. 2. Фінансова автономія територіальної громади. 3. Концептуальні засади теорії і практики місцевого самоврядування і розвитку місцевих фінансів. 4. Сутність, функції, принципи організації та склад фінансових ресурсів територіальної громади. 5. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 6. Поняття та структура місцевих бюджетів. 7. Бюджетна політика територіальної громади. 8. Бюджетний процес на місцевому рівні. 9. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. 10. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету України і планами економічного та соціального розвитку територій. 11. Затвердження, виконання та звітність про виконання місцевих бюджетів. Особливості формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів. 12. Склад, структура, планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів. 13. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. 14. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. 15. Позики місцевим бюджетам. 16. Дефіцит і профіцит місцевих бюджетів. 17. Міжбюджетні відносини: сутність та моделі організації. 18. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. 19. Розмежування видатків між бюджетами. 20. Види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. 21. Роль, призначення та напрями діяльності місцевих цільових фондів. 22. Порядок формування та напрями використання коштів місцевих цільових фондів. 23. Управління коштами місцевих цільових фондів та контроль за їх використанням. 24. Звітність про формування і функціонування місцевих цільових фондів. 25. Особливості формування та використання коштів резервних фондів органів місцевого самоврядування. 26. Економічна природа місцевого оподаткування та еволюція його розвитку. 27. Склад місцевих податків і зборів в Україні. 28. Порядок встановлення місцевих податків та зборів і їх адміністрування. 29. Поняття і форми місцевих запозичень та місцевих гарантій. 30. Граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій. 31. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій. 32. Виконання зобов’язань за місцевими запозиченнями і місцевими гарантіями. 33. Проблеми розвитку місцевих запозичень і надання місцевих гарантій в Україні. 34. Поняття комунальної власності, суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. 35. Особливості функціонування та фінансова діяльність комунальних підприємств за їх видами. 36. Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності. 37. Бюджетне фінансування об’єктів комунальної власності. 38. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів комунальних підприємств. 39. Комунальне замовлення: особливості формування, фінансування та контроль за виконанням. 40. Поняття житлово-комунального господарства, його завдання, функції та структура. 41. Класифікація та групування витрат житлово-комунального господарства. 42. Планування та калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства. 43. Формування, встановлення та регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. 44. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги. 45. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів. 46. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів. 47. Контроль і аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. 48. Моніторинг управління місцевими фінансами та прогнозування розвитку бюджетного процесу на регіональному рівні. 49. Реформа адміністративно-територіального устрою України та її вплив на реалізацію регіональної бюджетної політики.

Слайд 17

Ресурси мережі Інтернет Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» 1.Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 2.Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/ 3.Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.budget.rada.gov.ua/ 4.Офіційний сайт Урядового порталу [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 5.Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 6.Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://minrd.gov.ua/ 7.Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://edu.minfm.gov.ua/Pages/Default.aspx 8.Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://ndfi.minfm.gov.ua/ 9.Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.treasurv.gov.ua/ 10.Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/ 11.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ 12.Офіційний сайт Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://municipal.gov.ua/ 13.Офіційний сайт Асоціації міст України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.auc.org.ua/ 14.Офіційний сайт Асоціації районних та обласних рад [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://uaror.org.ua/ 15.Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://vassr.org/index.php/ua/ 16.Офіційний сайт Асоціація малих міст України [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://ammu.com.ua/ 17.Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 18.Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» . [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/ 19.Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 20.Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/ 21.Офіційний сайт бібліотеки Львівської державної фінансової академії [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ldfa.lviv.ua/ua/667/biblioteka.html Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.csi.org.ua/www/?cat=5 Програма навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» Робоча програма навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» Конспект лекцій «Місцеві фінанси» Завдання та методичні рекомендації до проведення семінарських і практичних занять з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи (СРС) Завдання та методичні рекомендації до виконання ІНДЗ Структурно-логічні схеми та інший ілюстративний та презентаційний матеріал. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни Інші.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка