X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Завантажити презентацію

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Слайд 2

* * Лекція 1  1. Поняття охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. 2. Державна система охорони навколишнього природного середовища (СОНПС). 3. Основні напрямки діяльності державної СОНПС.

Слайд 3

* * Охорона навколишнього середовища комплекс (система) наукових, науково-технічних, адміністративних заходів, направлених на забезпечення раціонального використання природних ресурсів, які спрямовані на зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище та захист здоров'я людей і природного середовища від шкідливого впливу виробничої та індивідуальної діяльності людей.

Слайд 4

* * Екологічна безпека - сукупність дій, станів та процесів, які прямо чи опосередковано не призводять до серйозних збитків (або загроз таких збитків), що завдаються природному середовищу, окремим людям і людству загалом; - комплекс станів, явищ та дій, що забезпечують екологічний баланс на Землі та в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно та політично готове (може без серйозних збитків адаптуватися) людство.

Слайд 5

* * Екологічна безпека це сукупність певних властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних чинників і науково обгрунтованих допустимих навантажень на об’єкти біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризику антропогенний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому, забезпечується збереження здоров’я та життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для сучасного та наступних поколінь.

Слайд 6

* * Безпека в природокористуванні сукупність умов, що забезпечують мінімальний несприятливий вплив природи та технологічних процесів на здоров’я людей.

Слайд 7

* * Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів; природні ресурси, як залучені в господарчій обіг, так і ті, що не використовуються в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ); ландшафти та інші природні комплекси; здоров’я та життя людей; особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України

Слайд 8

* * Структура державної системи охорони навколишнього природного середовища України (ДСОНПСУ)

Слайд 9

* * Компетенція Верховної Ради в галузі охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) визначення основних напрямків держаної політики у галузі ОНПС; затвердження державних екологічних програм; визначення правових основ регулювання відносин у галузі ОНПС; визначення основних повноважень Рад народних депутатів; встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території республіки.

Слайд 10

* * Кабінет Міністрів України виконує наступні функції: забезпечує розробку загальнодержавних і регіональних екологічних програм; регламентує порядок визначення плати та її граничних розмірів за користування природними ресурсами; створює постановчі рішення про організацію територій і об’єктів природо-заповідного фонду; припиняє або забороняє діяльність підприємств та організацій незалежно від форм власності й підпорядкування у випадку порушення ними вимог екологічного законодавства; виконує інші управлінські функції в галузі охорони навколишнього середовища.

Слайд 11

є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких віднесені дані функції законодавством України та АР Крим. До його функцій відносяться: узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства, організовує виконання актів законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією (Державна екологічна інспекція). Спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів

Слайд 12

* * Завдання органів Державної екологічної інспекції - це здійснення державного контролю за: використанням і охороною земель, надр, поверхневих та підземних вод і джерел, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу тощо, територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також за дотриманням норм екологічної та радіаційної безпеки; дотриманням установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; дотриманням екологічних вимог у ході збереження, транспортування, використання, знищення і поховання (складування) хімічних засобів захисту рослин, виробничих, побутових та інших відходів; дотриманням екологічної безпеки в техногенній сфері; дотриманням екологічних вимог під час транспортування вантажів у пунктах пропуску через державний контроль.

Слайд 13

* * Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є: реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних та комплексних заходів щодо ОНПС, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженності дій державних і громадських органів в області ОНПС

Слайд 14

* * Основні напрями діяльності СОНПС: спостереження, прогнозування, облік та інформування в галузі навколишнього середовища; проведення екологічної експертизи та екологічного аудиту; контроль та нагляд в області охорони довкілля; нормування та стандартизація в області охорони навколишнього середовища; регулювання використання природних ресурсів; створення економічного механізму для забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища; забезпечення захисту довкілля на промислових об'єктах і транспорті.

Слайд 15

* * Види моніторингів довкілля Загальний (стандартний) моніторинг Оперативний (кризовий) моніторинг Фоновий (науковий) моніторинг

Слайд 16

* * Система державного моніторингу створюється на трьох рівнях: локальному – на території окремих об’єктів (підприємств, міст, ділянках ландшафтів); регіональному – у межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і природних регіонів; національному – на території країни в цілому.

Слайд 17

* * Державному обліку підлягають: об’єкти, що шкідливо впливають або можуть впливати на стан довкілля, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види і розміри шкідливих фізичних впливів на навколишнє природне середовище

Слайд 18

* * Екологічна експертиза це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей і спрямована на встановлення відповідності запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Слайд 19

* * Мета екологічної експертизи: попередження і прогнозування негативного впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров’я людей; оцінка ступеню екологічної небезпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих об’єктах і територіях.

Слайд 20

* * Основними завданнями екологічної експертизи є: визначення ступеню екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи; встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельним нормам і правилам; оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища і якість природних ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Слайд 21

* * Об'єктами експертизи є: проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галузей народного господарства; генеральні плани населених пунктів, схеми районного планування тощо; техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти на будівництво, реконструкцію підприємств та об’єктів, які можуть негативно впливати на довкілля; проекти нормативно-технічних та інструктивно-методичних актів та документів, які регламентують господарську діяльність; документація на створення нової техніки та технології; нові матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи та об’єкти; екологічно небезпечні діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення.

Слайд 22

* * Екологічний аудит це вид професійної підприємницької діяльності, зміст якої складає документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

Слайд 23

* * Об'єктами екологічного аудиту є: підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання; окремі виробництва, інші господарські об'єкти; системи управління навколишнім природним середовищем; інші об'єкти, передбачені законом.

Слайд 24

* * Основні функції екологічного аудиту: Визначити відповідність діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства, а також екологічної політики, яку воно задекларувало; Встановити ефективність системи екологічного управління організації та напрями для її вдосконалення; Надати інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень; Забезпечити захист персоналу підприємства, населення та навколишнього природного середовища від шкідливих впливів; Проаналізувати можливість виникнення аварійних ситуацій; Визначити реальний вплив господарчої діяльності підприємства на навколишнє природне середовище.

Слайд 25

* * Екологічний аудит поділяється на: Добровільний Обов’язковий Внутрішній Зовнішній

Слайд 26

* * Обов'язковий екологічний аудит здійснюється у таких випадках: банкрутство; приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності; передача або придбання в державну чи комунальну власність; передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності; створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств; екологічне страхування об'єктів; завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону; в інших випадках, передбачених законом.

Слайд 27

* * Екологічні стандарти визначають: поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов'язані з охороною довкілля та використанням природних ресурсів.

Слайд 28

* * Система екологічних нормативів включає: нормативи екологічної безпеки (ГДК забруднюючих речовин та ГДР акустичного, радіаційного, електромагнітного та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, ГДВ шкідливих речовин у продуктах харчування); гранично-допустимі викиди (ГДВ) та скиди (ГДС) у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.

Слайд 29

* * Види контролю Державний контроль Громадський контроль Прокурорський нагляд

Слайд 30

* * Природні ресурси поділяються на: Ресурси загального використання Ресурси спеціального використання Ресурси загальнодержавного значення Ресурси місцевого значення.

Слайд 31

* * Природні ресурси загальнодержавного значення: територіальні та внутрішні морські води; природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) зони; атмосферне повітря; підземні води; поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області; лісові ресурси державного значення; природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу у межах територіальних і внутрішніх морських вод, водойм, розташованих на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, лісів державного значення, а також види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України; корисні копалини, за винятком загальнопоширених.

Слайд 32

* * Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища це комплекс різних фінансово вартісних важелів, які тісно пов'язані між собою і стимулюють підприємства і галузі з метою проведення природоохоронних заходів.

Слайд 33

* * Економічні заходи забезпечення ОНПС передбачають: взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємтсв, установ та організацій з національним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні довкілля на основі економічніх важелів; визначення джерел фінансування заходів щодо охорони довкілля; встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів; встановлення нормативів збору і розмірів збору за використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у довкілля, утворення та розміщення відходів та інші види шкідливого впливу; надання підприємствам, установам, організаціям, громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону довкілля.

Слайд 34

* * Нормативи збору за використання природних ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України і визначаються з урахуванням їх: розповсюдженості; якості; можливості відтворення; доступності; комплексності; продуктивності; місцезнаходження; можливості переробки знешкодження і утилізації відходів та ін.

Слайд 35

* * Стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля: надання пільг при оподаткуванні підприємств в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля, при переході на маловідходні і ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та ін.; надання на пільгових умовах коротко- та довгострокових позичок для реалізації природоохоронних заходів; встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів; звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля; передачі частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах на підприємства на заходи по охороні довкілля; інше.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія