X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
екологічна безпека

Завантажити презентацію

екологічна безпека

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

В.П.Гавриш Тема 4. Екологічна безпека , шляхи і форми її реалізації в Україні Заняття 4 Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище

Слайд 2

Навчальні питання 1 Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин у водойми 2. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 3.Визначення розмірів шкоди внаслідок забруднення земельних ресурсів

Слайд 3

Приклад розрахунку Визначити річний відвернутий збиток(відвернутий збиток - це розмір тих втрат суспільства, яких удалося уникнути в результаті цілеспрямованого поліпшення якості навколишнього природного серредовища.) шкіряного заводу розташованого у м. Бердичів при встановлені якісного очисного обладнання , яке дозволить зменшити величину хрому у стічних водах до допустимих концентрацій. Вихідні дані: кількість робочих днів на підприємстві за рік Т=257 діб витрати стічних вод V=20 тис.м3/добу; скид стічних вод здійснюється у водний об'єкт господарсько-питного водовикористування; середня фактична концентрація хрому у стічних водах Сст =86 г/м3; дозволена для скиду концентрація хрому, визначена при затверджені ГДС - Сд=34 г/м3; величина річного збитку за скид наднормативної кількості хрому складає Знад=38152 грн.

Слайд 4

Необхідний ступінь очистки стічних вод до нормативних значень визначається за формулою: Загальна кількість хрому (Мр), яка скидається за рік складає: Мр=Сст*V*Т=86*20*257* 103=442кг Кількість хрому Мл, яка скидається у межах ліміту за рік складає: Мл=Сд*V*Т=34*20*257*103=175кг З вилученої із стічних вод кількість хрому 3% використовується повторно у виробничому процесі, що складає додатковий дохід Мд (по масі). Мд=(Мр-Мл) * ДМ/100= (442-175)*3/100=8кг На підставі вивчення ринкових цін встановлюємо, що 1 кг хрому коштує S = 1780 грн. Додатковий дохід ДД від повторного використання хрому складає: ДД = Мд *8 = 1780*8 = 14240грн Річний відвернутий збиток при створені очисного обладнання по вилученню надлишкової кількості хрому у стічних водах складає: ЗвЗ= Знад+ДД = 38152 + 14240 = 52392грн

Слайд 5

Розмір відшкодування збитків за наднормативний викид однієї тонни забруднюючої речовини в атмосферне повітря розраховується на основі розміру мінімальної заробітної плати,установленої на час виявлення порушення (869 грн.), помноженої на коефіцієнт 1,1, з урахуванням регулювальних коефіцієнтів (додатки 1,2 іпоказника відносної небезпечності кожної забруднюючої речовини. 2. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Слайд 6

Розмір збитків розраховується за формулою де З - розмір збитків, грн; mі – маса i-то забруднюючої речовини, що викинута ватмосферне повітря наднормативно, т; 1,1Пі - розмір мінімальної заробітної плати (П) на момент виявлення порушення за одну тонну умовної забруднюючої речовини, помноженої на коефіцієнт (1,1), грн/т; Aі - безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини; Кт - коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості; Кзі - коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною З = mі х 1,1Пі х Aі х Кт х Кзі

Слайд 7

Загальний розмір відшкодування збитків розраховується як сума розмірів збитків за наднормативний викид в атмосферне повітря ожної забруднюючої речовини. Безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини (Aі ) визначається із співвідношення за формулою: Aі = 1/ГДКі , де ГДК - середньодобова граничнодопустима концентрація або орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) i-тої забруднюючої речовини, мг/куб.м. Для речовин з ГДК більше одиниці в чисельнику вводиться поправний коефіцієнт 10. № п.п. Речовина ГДК SO2 0,05 мг/м3; NО2 0,04 мг/м3 СО 3 мг/м3

Слайд 8

Для речовин, за якими відсутня величина середньодобової граничнодопустимої концентрації, при визначенні показника відносної небезпечності береться величина максимальної разової ГДК забруднюючої речовини в атмосферному повітрі Для речовин, за якими відсутні величини ГДК і ОБРВ, показник відносноїнебезпечності Aі приймається рівним 500. Коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості (Кт ), залежить від чисельності мешканців населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою Кт = Кнас х Кф , де Кнас - коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів населеного пункту та визначається згідно з додатком 1; Кф-коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту та визначається згідно з додатком 2 Коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною (Кзі ), визначається за формулою Кзі = (Ро) і / ГДК , де (Ро)і - середньорічна концентрація i-тої забруднюючої речовини за даними прямих інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік, мг/м3; ГДК - середньодобова гранична допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини, мг/.м3

Слайд 9

Визначення К нас в залежності від чисельності жителів населеного пункту Додаток№1 Чисельність населення, тис.чол. К нас До 100 1,00 100,1 - 250 1,20 250,1 - 500 1,35 500,1 - 1000 1,55 Більше 1000 1,80

Слайд 10

Визначення К ф в залежності від типу населеного пункту Додаток №2 Тип населеного пункту К ф Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища районного підпорядкування) та села 1,00 Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) 1,25 Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

Слайд 11

У разі, якщо в даному населеному пункті інструментальні вимірювання концентрації даної забруднюючої речовини не виконуються, а також якщо рівні забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною не перевищують ГДК, значення коефіцієнта К приймається рівним одиниці

Слайд 12

Приклад №2 Визначити розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди в атмосферне повітря підприємством SO2, яке знаходиться в м. Віниця за умов, що маса викидів за розрахунками за попередній рік склала m =800т, а середньорічна концентрація РSO2 за даними прямих інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік складає 0,15 мг/м3;

Слайд 13

Визначення розмірів шкоди внаслідок забруднення земельних ресурсів 1. Розмір шкоди обчислюється відповідними підрозділами державної екологічної інспекції на основі протоколу та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення земельних ресурсів,в 10-денний строк із дня виявлення забруднення. .2. Здійснення природоохоронних заходів економічно доцільне за умови, коли витрати не перевищують половини грошової оцінки земельних ресурсів; в протилежних випадках - їх доцільно консервувати. .3. Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (конкретної земельної ділянки), яка на підставі Закону "Про плату за землю" визначається та уточнюється Держкомземом України. Вона є нормативною базою для визначення розміру шкоди від забруднення земель іншого призначення (незалежно від форм власності) до визначення грошової оцінки земель всіх категорій. 4. Грошова оцінка одного гектара несільськогосподарських угідь (яри, піски, кам'янисті місця тощо) приймається рівною половині грошової оцінки одного гектара пасовищ у зоні розташування конкретної земельної ділянки

Слайд 14

5. Розмірною одиницею для розрахунків величини шкоди приймається товща землі в 0,2 м (орний шар), тобто об'єм орного шару грунту 2000 куб.м на одному гектарі поверхні землі. .6. Витрати для здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів збільшуються залежно від глибини просочування забруднюючої речовини у співвідношенні як 10:3 (тобто при збільшенні глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення збільшуються в 3 рази). .7. Забруднюючі речовини поділені на чотири групи небезпечності (додаток 1), основою для яких є показники граничнодопустимих рівнів (ГДР) та орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин в грунті (мг/кг). .8. При обчисленні розміру шкоди, завданої земельним ресурсам в результаті організації несанкціонованих звалищ побутових, промислових та інших відходів, уводиться коефіцієнт 10, а токсичних відходів - 100.

Слайд 15

Розмір відшкодування шкоди Рвв визначається заформулою : Рвв = А х Гд х Кз х Кн х Шегз, де А - питомі витрати на ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, які визначаються як 0,5 Гд;

Слайд 16

Продовження Кз - коефіцієнт, що характеризує вміст забруднюючої речовини (куб.м) в об'ємі забрудненої землі (куб.м) залежно від глибини просочування; Кн - коефіцієнт небезпечності забруднюючої речовини (1.2,3,4); Шегз - показник шкали еколого-господарського значення земель(додаток 4).

Слайд 17

Додаток4 Шкала еколого-господарського значення земель (Шегз)

Слайд 18

9.1. Грошова оцінка земельної ділянки до забруднення (Гд) визначається за формулою 2: Гд = Пагр Х Гагр, (2) де: Пагр - площа агровиробничої групи грунтів (кв.м); Гагр - грошова оцінка 1 кв.м агровиробничої групи грунтів (грн./квад.м), . .9.2. Коефіцієнт забруднення землі (Кз) визначається за формулою 3 (при Кз < 1 він не враховується): Озр Кз = —————, (3) Тз х Пд х Іп де: Озр - об'єм забруднюючої речовини (куб.м); Тз - товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м (орний шар); Пд - площа забрудненої земельної ділянки (кв.м); Іп - індекс поправки до витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднюючої речовини(додаток 3).

Слайд 19

9.2. Коефіцієнт забруднення землі (Кз) визначається за формулою 3 (при Кз < 1 він не враховується): Озр Кз = —————, (3) Тз х Пд х Іп де: Озр - об'єм забруднюючої речовини (куб.м); Тз - товща земельного шару, що є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м (орний шар); Пд - площа забрудненої земельної ділянки (кв.м); Іп - індекс поправки до витрат на ліквідацію забруднення залежно від глибини просочування забруднюючої речовини(додаток 3). За відсутності даних про об'єм забруднюючої речовини, його величина розраховується за формулою 4 Взр Озр = ———, (4) Щзр де: Взр - вага забруднюючої речовини (т); Щзр - відносна щільність забруднюючої речовини (т/куб.м) (додаток 5).

Слайд 20

Індекс поправки на глибину просочування (Іп) Глибина просочування, м Іn Глибина просочування, м Іn 0 – 0,2 0,100 0 – 1,2 0,049 0 – 0,4 0,082 0 – 1,4 0,044 0 - 0,6 0,070 0 – 1,6 0,040 0 – 0,8 0,060 0 –1,8 0,037 0 – 1,0 0,054 0 – 2,0 0,033

Слайд 21

Додаток 3 . до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства

Слайд 22

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ Н А К А З N 290 від 29.12.2001

Слайд 23

ПРИКЛАД 1. На березі протоки у вершині водосховища була збудована приватна споруда для відпочинку. На протоці довжиною 600 м та середньою шириною 100 м було заборонено аматорське рибальство. Була оголошена забороненою для відпочинку прибережна захисна смуга з одного боку протоки довжиною 600 м. Загальна площа захоплення водної поверхні - 6 га, території прибережної захисної смуги - 2 Розрахунок збитків від захоплення акваторії здійснюється заформулою За = Па x Чсн x mдоз x Цн серед x Тз, де За - збитки від захоплення акваторії, грн.; Па - площа захопленої акваторії, га; Чсн - середнє навантаження рибалок (осіб) на 1 га акваторії,визначається на основі спостережень; m - маса риби, вилов якої дозволено на 1 рибалку щодня, дозвкг; Цн - середня ринкова роздрібна ціна 1 кг прісноводної серед.риби, грн.; Тз - термін захоплення акваторії, днів. Фактичне середнє навантаження рибалок на 1 га акваторії - 2особи. Маса риби, вилов якої дозволено на 1 рибалку щодня, - 5 кг. Середня ринкова роздрібна ціна 1 кг прісноводної риби - 4,5грн. Термін захоплення акваторії - 150 днів. Збитки від захоплення акваторії становлять: За = 6 x 2 x 5 x 4,5 x 150 = 40500 грн.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія