X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правове становище господарських товариств

Завантажити презентацію

Правове становище господарських товариств

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕМА 4 Правовий статус господарських товариств Гольонко Ігор 63 група

Слайд 2

Поняття і ознаки господарського товариства. Класифікація господарських товариств. Характеристика окремих видів гос­подарських товариств. Поняття і ознаки господарського товариства. Правовий ста­тус господарських товариств визначається ГК (ст. 79-92), ЦК (ст. 113-162), Законом України «Про господарські товариства». Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товариствами визна­ються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створе­ні юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднан­ня їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Слайд 3

Ознаки господарського товариства: - це підприємство або інший суб'єкт господарювання корпо­ративного типу (наявність, як правило, двох або більше заснов­ників). У випадках, передбачених законом, господарське това­риство (за винятком повних та командитних товариств) може діяти у складі одного учасника; - його засновниками є юридичні особи та/або громадяни; - товариство утворюється шляхом об'єднання майна засновників; - учасники товариства беруть участь у підприємницькій діяльності товариства; - товариство створюється з метою одержання прибутку; товариство є юридичною особою; - подільність майна на частки, розмір яких визначається установчими документами товариства.

Слайд 4

Господарські товариства можуть бути поділені на персо­нальні товариства та об'єднання капіталів за ознакою доміну­вання в них майнових чи персональних елементів. Персональними товариствами або об'єднаннями осіб є такі господарські товариства, в яких домінують особисті елементи. Таким товариствам (до них належать повне товариство і командитне товариство) притаманні специфічні риси: - наявність одного установчого документа — засновницького договору; - обов'язковість не лише майнової, а й персональної участі в товаристві для всіх (повне товариство) або для частини його учасників (командитне товариство); - створення товариства з метою спільного здійснення його учасниками підприємницької діяльності, у зв'язку з чим тра­диційною.

Слайд 5

До об'єднань капіталів належать господарські товариства, в яких домінуючими є майнові елементи (акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відпові­дальністю). Незважаючи на значні відмінності між цими товари­ствами, вони мають спільні ознаки, що є характерними саме для цієї великої групи господарських товариств: - обмеження ризику учасників товариства за результати діяльності товариства розміром сплачених вкладів (акцій) та відсутність у них (АТ, ТОВ); - законодавчі вимоги до мінімального розміру статутного фонду - основний установчий документ - статут; - участь учасників в управлінні справами та розподілі при­бутку товариства залежить, як правило, від розміру їх часток у статутному фонді товариства; - управління товариством здійснюється за допомогою його органів; - обов'язковість майнової та необов'язковість персональної участі (за деякими винятками) в товаристві для його учасників; - можливість виходу учасника з товариства в будь-який момент за його бажанням з дотриманням встановленої законом та і статутом товариства процедури;

Слайд 6

Командитне товариство. Командитним є товариство, в яко­му разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учас­ників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із ді­яльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

Слайд 7

Згідно зі ст. 137 ЦК вкладник командитного товариства має право переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства, вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товарист­ва, після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором, передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство.

Слайд 8

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідаль­ністю складається з вартості вкладів його учасників. Згідно із ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» розмір статутного фонду цього товариства повинен становити не мен­ше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на мо­мент створення товариства з обмеженою відповідальністю. До моменту державної реєстрації товариства його учасники по­винні сплатити не менше ніж 30 відсотків (згідно зі ст. 144 ЦК України - не менш ніж 50 відсотків) суми своїх вкладів. Части­на статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.

Слайд 9

Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал яко­го поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Учас­ники цього товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу.

Слайд 10

Акціонерне товариство. Акціонерним є господарське товари­ство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вар­тості належних їм акці. Акціонерні товариства поділяються на відкриті та зак­риті. Акції відкритих товариств можуть розповсюджувати­ся як шляхом відкритої підписки, так і шляхом купівлі-продажу на біржі. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Слайд 11

В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійс­нює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради то­вариства.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство