X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії

Завантажити презентацію

Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії підготувала Ященко Наталія Анатоліївна учитель біології, вищої кваліфікаційної категорії Жашківської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради

Слайд 2

Ти — сам загадка. Відгадай себе, І все, мабуть, тоді на місце стане. Червоне, біле, ніжно-голубе Відкриється за шторою туману. В твоїх очах світає небокрай, А дум плоди, мов яблука на вітах... Насамперед себе ти розгадай, Коли ти хочеш інших зрозуміти.

Слайд 3

Мета. Сформувати сучасні погляди на походження життя та наукові погляди на сутність життя, фундаментальні властивості життя; розкрити поняття «життя»; ознайомити із основними рівнями організації живої матерії. Бережно ставитись до живої природи та життя, як унікальної живої матерії на планеті.

Слайд 4

Чому життя є якісно особливою формою існування матерії?

Слайд 5

Всі тіла оточуючої природи людина завжди ділила на живі істоти і неживі предмети. З розвитком біології нагромаджувались відомості про різноманітність форм живої природи, поняття про життя і живе розши- рювалось та змінювалось.

Слайд 6

Пізнання сутності життя є основним завданням загальної біології. Життя – це якісно особлива форма існування матерії, вища у порівнянні з фізичною та хімічною. Вона являє собою біологічну форму руху матерії. Живі тіла – це відкриті саморегулюючі і самовідтворюючі системи. «Життя є спосіб існування білкових тіл, і цей спосіб існування полягає по своїй суті в постійному самооновленні хімічних складових частин цих тіл» (Енгельс Ф. Анти-Дюрінг.-Маркс К.. Енгельс Ф. Твори, Т.20, с. 78).

Слайд 7

Прояви життя ріст дихання подразливість розмноження саморегуляція живлення

Слайд 8

Основні властивості живих організмів Єдність хімічного складу Живі організми на 98 % складаються з Карбону, Гідрогену, Оксигену і Нітрогену. Обмін речовин і енергії. Важлива ознака живих систем — використання зовнішніх джерел речовини й енергії у вигляді живлення, світла тощо. Крізь живі системи проходять потоки речовин і енергії, отже, вони є відкритими. Самовідтворення. Існування кожної окремо взятої біологічної системи обмежене в часі. Підтримка життя пов’язана із самовідтворенням, завдяки якому життя виду не припиняється.

Слайд 9

Мінливість. Відносна пристосованість організмів до середовища забезпечується мінливістю — здатністю набувати нових ознак і властивостей. Мінливість створює матеріал для природного відбору. Ріст і розвиток. Під ростом розуміється збільшення розмірів і маси особин із збереженням загальних рис будови. Ріст супроводжується розвитком, у результаті якого виникає новий якісний стан об’єкта. Подразливість. Ця властивість виражається активними реакціями живих організмів на зовнішній вплив. Дискретність. Будь-яка біологічна система складається з окремих взаємо пов’язаних і взаємодіючих частин, які створюють структурно-функціональну єдність.

Слайд 10

Існувало дві протилежні точки зору на питання про походження життя і його особливості

Слайд 11

Основними гіпотезами та теоріями щодо походження життя на Землі є: 1. Креаціоністська: життя було створено надприродною силою у певний час. 2. Теорія спонтанного зародження життя: життя виникало неоднарозово із речовин неживої природи. 3. Гіпотеза панспермії: життя занесено на нашу планету із зовні. 4.Теорія стаціонарного стану: життя існувало завжди. 5.Теорія біохімічної еволюції: життя виникло в результаті багатоетапних процесів, що підпорядковуються природним законам.

Слайд 12

Рівні організації живої природи

Слайд 13

Молекулярний Будь-яка система складається з біологічних макромолекул: нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів. З цього рівня починаються процеси життєдіяльності організму: обмін речовин і перетворення енергії, передача спадкової інформації та інші.

Слайд 14

Найпоширеніша неорганічна речовина в живих організмах - вода. Велика частина неорганічних речовин клітини знаходиться у вигляді солей . Органічні сполуки складають в середньому 20 - 30% маси клітини живого організму У рослинних клітинах переважають вуглеводи - полісахариди, а у тварин - більше білків і жирів. Кожна з груп органічних речовин в будь-якому типі клітин виконує схожі функції: забезпечує енергією, є будівельним матеріалом та ін .

Слайд 15

Клітинний Бактеріальна клітина Грибна Рослинна Тваринна Клітина - структурна й функціональна одиниця будови, а також одиниця розвитку всіх живих організмів. На рівні клітини координуються всі процеси: передача інформації, обмін речовин. Структури, які відповідають за виконання тієї чи іншої функції, отримали назву органоїдів чи органел. За будовою клітини , всі живі істоти поділяються на организми без'ядерні - прокаріоти та ядерні - еукаріоти.

Слайд 16

Тканинний Епітеліальна Сполучна М’язова Нервова Клітини, схожі за будовою, походженням, виконуваними функціями, об'єднуються в тканину. У тварин виділяють чотири типи тканин: епітелій - покривний, залозистий , миготливий, всмоктуючий ; сполучна( щільна, пухка, хрящова, кісткова, кров); м’язова; нервова.

Слайд 17

В рослин виділяють наступні типи тканин: твірні ; покривні - шкірка( епідерма), пробка; провідні ; механічні; основні (запасаюча, фотосинтезуюча).

Слайд 18

Органний Орган - частина багатоклітинної особини, що має певну будову і що складається із закономірно складеного комплексу тканин, що виконують конкретну функцію або тісно взаємозв'язану групу функцій . Наприклад, орган зору, слуху, нюху, виділення, фотосинтезу, руху та ін. Декілька органів, що беруть участь у виконанні однієї функції, називають системою (нервова, травна). Око:

Слайд 19

Організмовий Елементарною одиницею організмового рівня служить особина, яка розглядується в розвитку - від моменту зародження до припинення існування - як жива система. Найбільш високорозвинені організми складаються з систем органів. Всі клітинні організми діляться на дві природні групи - прокаріоти і еукаріоти. Прокаріоти: Еукаріоти:

Слайд 20

Популяційно-видовий Вид розглядається як сукупність окремих груп организмів - популяцій. Популяція - це сукупність особин одного виду, що населяють певну територію і так чи інакше ізольовані від інших особин того самого виду. Популяція жаб Вид - сукупність особин , схожих за морфофункціональними особливостями, що мають однаковий каріотип, населяючих певний ареал, вільно скрещуваних між собою та тих, що дають плідне потомство. Жаба ставкова

Слайд 21

Біогеоценотичний Біогеоценоз - сукупність організмів різних видів і різної складності організації з чинниками місця їх існування. В результаті утворюється динамічне, але стійке співтовариство. Екологічні чинники, що діють в біогеоценозі. Абіотичні: температура, освітленість, вологість, рельєф місцевості. Біотичні: взаємовплив рослин, тварин, грибів, бактерій, вірусів. Антропогенні: вплив на живі організми людини та її господарської діяльності.

Слайд 22

Біосферний Біосфера - сукупність всіх біогеоценозів. Це система, що охоплює всі явища життя на нашій планеті. На цьому рівні відбувається кругообіг речовин і перетворення енергії, пов'язані з життєдіяльністю всіх живих організмів. Біосфера займає частини атмосфери, літосфери, гідросфери. На цьому рівні вивчаються глобальні проблеми Землі.

Слайд 23

Тести: 1. На якому рівні організації вивчають спеціалізацію клітин у процесі розвитку? А молекулярному Б клітинному В організмовому Г популяційно-видовому 2. На якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи? А організмовому Б популяційно-видовому В біогеоценотичному Г клітинному На якому рівні організації живої матерії здійснюється вільний обмін спадковою інформацією між різними представниками певного виду та передача її нащадкам? А організмовому Б біогеоценотичному В клітинному Г популяційно-видовому 4. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, що об’єднуються в системи органів? А популяційно-видовий Б організмовий В клітинний Г біогеоценотичний

Слайд 24

Живі істоти вперше з'явилися на Землі приблизно три з половиною мільярди років тому. Їх нащадки досягли такої великої різноманітності, що зараз число видів, що населяють Землю, досягає декількох мільйонів. У основі цієї різноманітності лежить єдність всіх організмів. Є певні спільні риси: живі організми отримують енергію з навколишнього середовища і використовують її для підтримки свого існування, росту, активно реагують на зміни навколишнього середовища, розвиваються, розмножуються і побудовані зі схожих одиниць - клітин.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія