X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
робота

Завантажити презентацію

робота

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготовка соціальних працівників в Канаді

Слайд 2

Соціальна робота в Канаді бере свій початок в філантропічних рухах, які виникли на початку століття, коли церква і різні добродійні організації взяли під свій захист кинутих дітей, скривджених жінок, а під час економічної депресії 30-х рр. вони стали опікати сім'ї, що впали в убогість, безробітних чоловіків. Філантропічні організації органічно увійшли в соціальне життя Канади, деякі з них стали державними організаціями і розробили фундаментальні програми по наданню соціальною допомоги населенню.

Слайд 3

Соціальна робота в Канаді як сфера професійної діяльності ґрунтується на широкому спектрі різних наукових теорій, підходів і методів. Теорія систем, екологічна теорія, емпірична теорія, гуманізм, психодинамічна теорія, біхевіоризм, соціальний конструктивізм, теорія кризи, теорія, спрямована на вирішення проблем, та фемінізм – провідні теорії, положення яких сьогодні дуже широко застосовуються в практичній соціальній роботі Канади. Результати дослідження дають нам підстави стверджувати, що наукова обґрунтованість визначає високий рівень ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів на всіх рівнях соціальної роботи в цій країні.

Слайд 4

Процес становлення системи професійної освіти соціальних працівників у Канаді ідентичний до американської. Така історична картина, на думку Н. Микитенко, спричинена територіальною близькістю країн та подібністю їх етнічного складу. Єдиною відмінністю у канадській схемі становлення професійної підготовки соціальних працівників від американської є часові рамки її етапів

Слайд 5

Практична професійна діяльність соціальних працівників у Канаді характеризується певними специфічними особливостями Рівень поінформованості населення щодо можливостей одержання відповідної допомоги є досить високим, що забезпечується, зокрема, наданням населенню такої послуги, як інформаційні візити. Одним із найпоширеніших типів закладів соціальної роботи є клініки соціальної роботи. Мережа закладів надання соціальних послуг є добре фінансованою та широко розгалуженою. Рівень забезпеченості сфери соціальної роботи висококваліфікованими кадрами – досить високий (за винятком сільської місцевості). Серед пріоритетних напрямків розвитку сфери надання соціальних послуг доцільно виділити соціальну роботу з корінним населенням, жінками і дітьми, роботу із соціальної адаптації еміґрантів, роботу з неповносправними, запобігання насильству, соціальну роботу з узалежненими, роботу з представниками сексуальних меншин, а також соціальне забезпечення.

Слайд 6

Н. Микитенко підкреслює, що практика соціальної роботи Канади розвивається у двох основних напрямах: клінічна соціальна робота та розвиток соціальної політики. Тому існує поділ соціальних працівників на таких, що надають безпосередні («прямі») послуги клієнтам, і таких, що функціонують як супервізори-менеджери, здійснюючи керівництво процесом надання послуг і практичною соціальною роботою з конкретними клієнтами, центрами надання послуг, а також контроль за виконанням соціальних програм («непрямі» соціальні послуги)

Слайд 7

Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади здійснюється на кількох рівнях: бакалаврат, маґістратура, докторантура, короткотермінові курси підвищення кваліфікації, підготовка супервізорів-керівників практики студентів

Слайд 8

Система університетської освіти Канади передбачає, окрім цього, наявність додаткового передмагістерського кваліфікаційного року навчання, успішне завершення якого дає змогу бакалаврам інших спеціальностей змінити свій фах і продовжити навчання за програмою підготовки магістра соціальної роботи.

Слайд 9

Даючи загальну характеристику змісту професійної підготовки соціальних працівників в університетах Канади, можемо виділити його основні риси. На рівні бакалаврату: спільне одно-дворічне вивчення дисциплін загальної підготовки без урахування профілю обраної спеціальності; 2) вивчення фахово-орієнтованих дисциплін; 3) значна увага практичній підготовці студентів (їй відводиться близько третини навчального часу)

Слайд 10

На рівні магістратури: наявність переважно двох спеціалізацій: клінічна соціальна робота й управління сферою соціальних послуг; 2) відведення близько третини навчального часу практичній підготовці студентів (якщо не передбачається написання кваліфікаційної магістерської роботи).

Слайд 11

На рівні докторантури: 1) широка свобода вибору тематики докторських досліджень у рамках пріоритетних напрямків наукових досліджень структурних підрозділів університетів; 2) обов’язковість вивчення низки теоретичних навчальних курсів упродовж перших двох років навчання; 3) обов’язковість проходження педагогічної практики для докторантів, які не мають досвіду викладання. Комплексне дослідження організаційних аспектів професійної підготовки соціальних працівників в університетах Канади дає нам підстави вважати, що така підготовка характеризується системністю, гнучкістю, індивідуальним підходом, можливістю здобуття певного ступеня чи підвищення кваліфікації у системі ступеневої освіти.

Слайд 12

Зміст курсів навчальних дисциплін побудований відповідно до вимог принципів послідовності та наступності, а композиційно-структурний зміст програм курсів дисциплін проявляється в організації тематичних блоків і не будується за жорсткими моделями (кожен університет країни є відносно автономною навчально-науковою одиницею).

Слайд 13

Більшість програм професійної підготовки бакалаврів, маґістрів соціальної роботи та докторів філософії з соціальної роботи є акредитованими Канадською асоціацією шкіл соціальної роботи. Зміст курсів навчальних дисциплін таких програм є досить близьким. Завдяки укладеним нами класифікаціям навчальних дисциплін, які викладаються студентам бакалаврату та маґістратури, нам вдалося визначити уміння і навички, якими повинні володіти студенти після вивчення ними певних дисциплін, а також проаналізувати провідні ідеї груп навчальних дисциплін. На кожному наступному рівні до уже набутих студентами вмінь і навичок у процесі вивчення певних курсів дисциплін додаються ще й нові. У такий спосіб студенти поглиблюють свою базу теоретичних знань, набувають нових умінь і навичок.

Слайд 14

В університетах Канади переважають стаціонарна та дистанційна форми навчання. Графік навчальних занять формується з урахуванням індивідуальної навчальної програми підготовки студента. Дистанційне навчання потужно підкріплене системою пакетів навчально-методичних завдань, які скеровують студента в потрібне русло подальшої діяльності.

Слайд 15

Провідною формою організації навчальних занять у Канаді є інтегроване 3-годинне заняття, в ході якого органічно поєднуються лекційна форма викладу навчального матеріалу з практичною роботою над його закріпленням. Семінарські заняття полягають в обговоренні змісту навчально-наукових джерел, самостійно опрацьованих студентами на основі матеріалів для читання, укладених для них викладачами.

Слайд 16

Серед інших форм слід відзначити індивідуальні консультації, самостійну роботу студентів, котра включає опрацювання літератури, роботу з Інтернет-джерелами, написання письмових робіт, підготовку презентацій тощо.

Слайд 17

У канадській моделі навчання центральне місце посідає студент як первинний реципієнт. Увесь навчальний процес зорієнтований на його потреби та інтереси і на забезпечення належного зворотного зв’язку в системі „викладач – студент” (форми оцінювання роботи викладача, які заповнюються студентами, опитування щодо задоволеності студентів навчальним процесом).

Слайд 18

 Рівень забезпеченості навчального процесу навчальною та методичною літературою є достатньо високим, як і рівень технічного оснащення навчального процесу (повна комп'ютеризація бібліотечних фондів, використання відео- та аудіотехніки під час практичних занять), що є важливими чинниками підвищення його ефективності. Практична підготовка соціальних працівників у Канаді здійснюється за однією з двох моделей: університетською або „агенційною, з яких друга є більш ефективною.

Слайд 19

Аналізуючи форми контролю засвоєння знань, можемо констатувати, що, окрім презентацій, захисту маґістерських і докторських робіт, усі форми контролю є письмовими. Це сприяє підвищенню рівня об’єктивності оцінювання знань з дотриманням принципу конфіденційності. Серед методів організації навчальних занять в університетах Канади превалюють інтерактивні (робота в групах, рольові ігри, брейн-стормінґ). Такі методи забезпечують моделювання професійних ситуацій, формування вмінь і навичок вирішення задач, розвивають креативне мислення.

Слайд 20

Рівень забезпеченості навчального процесу навчальною та методичною літературою є достатньо високим, як і рівень технічного оснащення навчального процесу (повна комп'ютеризація бібліотечних фондів, використання відео- та аудіотехніки під час практичних занять), що є важливими чинниками підвищення його ефективності. Важливе місце в організації навчального процесу посідає розробка дидактичних завдань, роздаткових тематичних матеріалів, пакетів завдань для дистанційного навчання.

Слайд 21

Отже, ця підготовка характеризується системністю, гнучкістю, індивідуальним підходом, можливістю здобуття певного ступеня чи підвищення кваліфікації у системі ступеневої освіти і створює можливості для розвитку професійно-педагогічної культури.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота