X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери

Завантажити презентацію

Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Процес розмічання деталей на заготовці та процес пиляння фанери

Слайд 2

Графічні зображення: ескіз, креслення Длявиготовленнябудь-якоговиробупотрібновизначитийогоформу,розміри,матеріали, зякихйогобудевиготовлено,способиз’єднанняокремихчастин,передбачити,якіінструментипотрібнодляцьогоматитощо.Такуроботу напідприємствівиконуєконструктор, дизайнер. Вониоформлюютьсвоїзадумивспеціальнихдокументах,складовимелементомякихєграфічнізображення. Графічнимназиваютьзображення, якескладаєтьсязліній,штрихів,точоківиконуєтьсяолівцемабокульковою ручкою. Основнимиграфічнимизображеннямиєкреслення,ескіз.

Слайд 3

Ескізи : призначення ескізів Ескізом називається креслення, виконане без застосування креслярських інструментів і без точного дотримання масштабу, але обов'язково із збереженням пропорціональності між окремими частинами предмета. Ескізи служать звичайно основою для виконання за ними креслень. Іноді деталь можна виготовити безпосередньо за ескізом. Ескізи широко застосовуються у виробничих умовах і передують виготовленню виробу. Ескіз підвіски

Слайд 4

Технологічнівимоги до виготовлення ескізу Послідовністьвиконанняескізу. Ранішніжпочативиготовленняескізатреба: 1)ознайомитисьз формоюдеталі,тобтоуважнооглянутидетальзовніізсередини,виявитивсіотвори,заглибленняі т. п. прицьомууявнорозчленитидеталь напростігеометричнітіла; 2)з'ясувати,яківиглядинеобхідніідостатнідлязображеннядеталі; 3)з'ясуватиголовнийвигляддеталі. Треба,щобголовнийвигляддававнайповнішеуявленняпро формудеталі. Післяцьогоможнапочинативиготовленняескіза. Вимоги Дляескізівкористуютьсяпаперомуклітку, а неміліметровкою. Кліткидопомагаютьпроводитипрямілінії,додержуватипроекційногозв'язкуміжзображеннямиівитримуватипропорціональністьокремихчастинзображуваногопредмета. Ескізизручнішекреслитим'якимолівцем(Мабо2М).

Слайд 5

Єдині вимоги до виконання креслень Кресленнядеталі-цетехнічнийдокумент,щоміститьграфічнезображеннядеталітасимволи,виготовленезадопомогоюкреслярськихінструментівнапапері, тавідомості,необхіднідляїївиготовленнята контролю. Кресленняпризначенедлявідображеннясуттєвихпросторовихознакобєкта:зовнішньоговигляду,будови,розмірів. Привиконанніграфічнихзображеньзастосовуютьрізнітипиліній,кожназякихмаєпевнуназвуіпризначення. Типліній Зображення Розміри Призначення Суцільна товста основна Від 0,5 до 1.4 мм. Лініївидимого контуру Суцільна тонка Відs/3доS/2 Розмірнітавиноснілінії Штрихова Відs/3доS/2 Лініїневидимого контуру Штрих- пунктирна тонка Відs/3доS/2 Осьовійцентровілінії

Слайд 6

Вимірювальні і розмічальні інструменти

Слайд 7

Знайди помилку:встанови призначення вимірювальнихі розмічальних інструментів № п/п Зображення Назва Призначення 1. Лінійка креслярська Дерев’янаабопластмасовапланка знанесенимиміліметровимиподілкамидляпроведенняпрямихлінійнаплощині,виконанняпросторовихвимірювань 2. Циркуль креслярський Інструментздвохметалевихніжок,рухомоз’єднанихна одномукінці, длявикреслюваннякіл,відкладання,перенесеннярозмірів 3. Косинець Дерев’янаабопластмасовалінійкауформіпрямокутноготрикутникадлякресленняйперевіркипрямихкутів 4. Лекало Фігурналінійкадлявикреслюваннякривихліній 5. Транспортир Креслярськийприладзлінійкою,щомаєформупівкола,поділеногона 180°, злінійкоюдлявимірюваннятавідкладаннякутівнакресленнях 6. Олівець Тоненькийстриженьграфітуабосухоїфарби,розміщенийудерев’янійабометалевійоправці,якимкреслять,малюють,пишуть

Слайд 8

Прийомирозмічання Передвиготовленнямвиробунеобхіднонамітитина заготовкахконтурийоголіній.Цейтехнологічнийпроцесназиваютьрозмічанням.Розпочинаютьрозмічаннязаналізуформикраївзаготовки.Визначаютьнайрівнішеребро,відякогонайкращевиконуватирозмічання.Цереброназиваютьбазовим, апроведенупоблизубазового ребралінію,відякоївиконуютьрозмічаннязаготовки,називаютьбазовоюлінією. Підчасрозмічанняпотрібнопередбачитинадлишокматеріалунакінцевуобробкудеталей —припуск.Припуски неповиннібутизавеликимиабозамалими. Для деталей зфанериприпуск становитьвід4 до 24 мм, а длявиробівздерев'янихбрусків—від1,5 до 7 мм. Попереднюрозміткуна заготовкахвиконуютьзадопомогоюрозмічальнихінструментів:лінійки,кутника, циркуля.Лініїнаносятьолівцем. Щобвиготовитивеликукількістьоднаковихдеталей,використовуютьшаблон—пристрійз тонколистовогоматеріалу(фанери, ДВП), форма ірозміриякоговідповідаютькресленикуз припуском наобробку.

Слайд 9

Технологія пиляння Пиляння– це процес заглиблення вузенького клина в деревину,внаслідок чого від неї відокремлюються дрібненькі частинки у вигляді тирси. Пиляння прямолінійних контурів на заготовках з фанери виконують столярними ножівками з дрібними зубами, а пиляння криволінійних контурів здійснюють лобзиком. Для пиляння ножівкою користуються підкладною дошкою.

Слайд 10

Техніка безпеки Правила техніки безпеки пиляння пилкою. Не тримати лівої руки близько до полотна ножівки або пилки. Пилку чи ножівку класти на верстак зубцями до себе. Відпилювати частину підтримувати рукою. Народнамудрість Сім раз відмір, раз відріж. Коріння праці гірке, але плоди – солодкі. Умій працювати і помічників добирати. Правила техніки безпеки пиляння лобзиком. 1.У процесі роботи сидіти прямо. 2. Лобзиктримати перпендикулярно до фанери. 3. Пиляти рівномірно, роблячи рухи вгору – вниз, не натискувати сильно на пилку, щоб вона не зламалася. 4. Кожні 15-20 хвилин робити перерву.

Слайд 11

Широке використання деревини у повсякденному побуті

Слайд 12

Дерево шанують, як добре родить, а людину -як добре робить

Слайд 13

Необхідний побутовий предмет Кухоннідошкимаютьдавнюісторію. Вони малозмінилися, колимовайдепродерев’янідошки.Дошкитакожвиготовляютьізсучаснихматеріалів:пластиків,склатощо. Основнимпризначеннямєнарізуваннярізноманітнихпродуктів.Однакєдошкидлясервіруваннястолу таподачіготовихблюд (піцца).Окремовиділяютьгрупудекоративнихдощок. Одназісторінв нихрізьблена,випалена,інкрустована,розписана,лакована.Використовуватитакідошкидлянарізуванняпродуктівнерекомендуєтьсячерезймовірністьпошкодженняопоряджувальнихматеріалівтапопаданняїхвїжу. Увиїмкирізьбленняабоіншихвидівоздобленняпопадаютьчасточкихарчіві тамчудоворозмножуютьсяшкідливібактерії.

Слайд 14

Майбутнім господарям на замітку Длявиготовленнякухоннихдощокслідпідбиратитверділистяніпороди. Внашіймісцевостіможназнайтиматеріалидлядощокз дуба,берези, бука,акації. Дошкиздеревининетуплятьножі.Розміридощокможутьбути тапропорціїможутьбутирізними.Побутовідошкимаютьнайчастішерозміривід10-15 см до30-40 см.Товщинанеперевищує 20-30 мм. Дошкизхвойнихпорідтам’якихлистянихмаютьдужеобмеженийтермінексплуатації. Томунайчастішеїхвикористовуютьдлявиготовленнясувенірноїпродукції. Березовідошкидобревбираютьвологутамаютьневисокутвердість. Букмаєвисокуміцність.Найдовговічнішимивважаютьдубовідошки.

Слайд 15

Бережне відношення до природи Природа є щедрою. Вона забезпечує людину необхідною сировиною. наприклад,деревиною. Людина у своєму житті широко використовує деревину. Та природа не бездонна бочка. Треба вчитись бережно ставитись доїї дарів. Людина не повинна допускати безрозсудного винищення лісу. Поведінка людини не повинна стати причиною пожарів, які нещадно знищують ліси. Промислове виробництво повинне забезпечувати переробку деревинидо нульовогорезультату.

Слайд 16

Методи бережного раціонального відношення до природних ресурсів Постійне відтворення лісових масивів - насадження лісів. Дотримування правил природокористування з метою збереження природних ресурсів. Економне,раціональне, бережне використання речей, предметів, які виготовлені з природних ресурсів, наприклад, шкільних меблів, книг, зошитів. При виготовлені виробів з фанери, деревини здійснювати попереднє виготовлення ескізу, креслення з метою запобігання помилок та нераціонального використання матеріалу.

Слайд 17

Щастяне вхмарахховається, апрацеюздобувається. Упраці— красалюдини. Землюприкрашаєсонце, а людину —праця. Вчись працювати!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Трудове навчання