X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційні технології як фактор розвитку форм і методів викладання трудового навчання

Завантажити презентацію

Інформаційні технології як фактор розвитку форм і методів викладання трудового навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Курсова робота на тему: «Інформаційні технології як фактор розвитку форм і методів викладання трудового навчання»

Слайд 2

Зміст ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4 1.1.Формування професійних умінь на уроках трудового  навчання. 4 1.2.Роль та місце ІКТ в ході професійної підготовки учнів старшої школи 6 1.3.Аналіз дидактичних можливостей ІКТ на уроках трудового навчання9 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 16 2.1.Методи застосування засобів ІКТ 16 2.2. Технологія створення ЕНП з трудового навчання 26 2.3. Ефективність застосування ЕНП на уроках трудового навчання 35 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 41

Слайд 3

Вступ Об’єкт дослідження – дидактичні основи та методика застосування ІКТ в процесі викладання трудового навчання. Предмет дослідження – формування професійних умінь учнів на уроках трудового навчання. Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування ІКТ для формування професійних умінь учнів на уроках трудового навчання. Гіпотеза дослідження: застосування засобів ІКТ забезпечує формування професійних умінь учнів, підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів. Відповідно до об’єкта і предмета дослідження для досягнення мети і перевірки гіпотези нами визначено дослідні завдання: ознайомитися та систематизувати психолого-педагогічні основи та дидактичні можливості ІКТ з’ясувати шляхи використання засобів ІКТ на уроках трудового навчання; розробити електронний посібник для розділу «Загальні відомості про технологію хлібопекарського та кондитерського виробництва». Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, підручників, посібників з трудового навчання СЗШ; аналіз, синтез, моделювання порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації; узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.

Слайд 4

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Формування професійних умінь на уроках трудового  навчання   Програмою трудового навчання для старшої школи започатковано впровадження нової системи трудового навчання. Ця система, за твердженням академіка Д. О. Тхоржевського, є «конструкторсько-технологічною». Дещо іншу назву дає професор О. М. Коберник, вказуючи на провідну роль проектної діяльності, визначає її як «проектно-технологічну». Здавалося б, ці теоретичні узагальнення нового поняття в термінології методики не мають ніякого відношення до учителів-практиків. Проте слід зазначити, що система трудового навчання визначає зміст професійної підготовки учнів і, відповідно зміст практичної частини занять. У зв’язку з цим виникають протиріччя між змістом і дидактичними завданнями, передбаченими програмою. Зупинимось на цьому питанні більш докладно. Загальновідомо, що автори нової програми достатньою мірою наповнили її зміст технічним навчанням. Технічна освіта вимагає від вчителя більшу частину навчального часу приділити формуванню в учнів професійних умінь, теоретичних понять про виробництво. Водночас у змісті програми значна увага приділяється трудовим операціям і прийомам обробки матеріалу. Практичні роботи перенасичені вправами. За висловлюванням Д. О. Тхоржевського упорядники програми майже всі теми “прив’язують” до операцій.

Слайд 5

Роль та місце ІКТ в ході професійної підготовки учнів старшої школи Аналіз педагогічного досвіду та наукової літератури свідчить, що використання ІКТ дозволить більш ефективно будувати навчальний процес завдяки можливості: архівно зберігати значні обсяг інформації; забезпечувати легкий доступ до джерел інформації; передавати інформацію на значні відстані; забезпечувати можливість багаторазового повторення фрагментів навчального матеріалу; управління зображеннями на екрані; автоматизації управлінської діяльності; урізноманітнення форм представлення інформації; використання засобів мультимедіа. Найважливішими завданнями інформатизації освіти є: підвищення якості підготовки фахівців на основі використання у навчальному процесі інформаційних технологій; впровадження активних методів навчання, підвищення творчої та інтелектуальної складової; інтеграція різноманітних видів навчальної діяльності; адаптація технологій навчання до індивідуальних особливостей студентів; розробка нових технологій навчання, котрі сприяють активізації пізнавальної діяльності всіх, хто навчається, підвищують мотивацію на основі засобів та методів ІТКТ до їх використання у професійній діяльності; забезпечення неперервності та наступності в навчанні; розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання; удосконалення програмно-методичного забезпечення навчального процесу; упровадження ІКТ у процес спеціальної професійної діяльності фахівців різних профілів.

Слайд 6

Аналіз дидактичних можливостей ІКТ на уроках трудового навчання В умовах оновлення змісту професійної освіти важливого значення набуває розробка та впровадження в навчальний процес новітніх підручників, посібників, методик викладання, нового парку обладнання, комп’ютерної та електронно-обчислювальної техніки тощо. Підвищення рівня якості освіти зумовлюють необхідність інтенсифікації процесу навчання. Новітні технологій на заняттях з кожної дисципліни дозволяють підвищити інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечують наочність, розширюють можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів і активізують їхнє мислення; дозволяють досягнути інтегрального результату педагогічної діяльності викладача [5, с.31-34]. Використання ІКТ в освіті насамперед пов’язане з комп’ютеризацією навчального процесу і це дозволяє забезпечити включення молодої людини в процес міркування, що моделюється за допомогою комп’ютера, завдяки чому процес засвоєння здійснюється в умовах опосередкованого комп’ютером спілкування. Опосередковане комп’ютером спілкування розкриває великі можливості щодо стимулювання творчого мислення учня, надає можливість викладачу включати велику кількість творчих задач у навчальний процес. При застосуванні інформаційних технологій навчання виділяють також найважливіші педагогічні умови організації пізнавальної діяльності учнів, які орієнтовані на розвиток самостійності, інформаційної культури, відповідальності, критичного мислення, здатності до прийняття рішень, забезпечення успішності в діяльності, емоційну комфортність. Створення та широке використання ІКТ засновано на застосуванні обчислювальної техніки та засобів зв’язку і є важливим засобом радикального підвищення ефективності навчання та підвищення рівня підготовки фахівців в цілому [6, с.19]. Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі надають можливості обновити, розширити, модернізувати зміст, завдяки: значному розширенню кола навчальних та технічних задач, аналіз та рішення яких можуть бути включенні до змісту освіти за рахунок використання обчислювальних, моделюючих та інших можливостей комп’ютера; збільшенню можливостей та складу навчального експерименту; розширенню джерел набуття знань комп’ютерні телекомунікації та бази даних, довідникові та інші комп’ютерні бази зберігання та систематизації даних) [6, с.21-22]. Використання ІКТ сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності. Перед усім у молодої людини з’являється можливість наочно подавати результат своїх дій. Відповідні програми тестування дозволяють учням більш точно оцінювати такі характеристики особистості, як тип мотивації, ступінь адекватності самооцінки і т. ін.

Слайд 7

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ   Методи застосування засобів ІКТ   Методи застосування засобів ІКТ   Як відомо, зміст, завдання освіти оновлюються в напрямках розширення, диференціації та інтеграції знань, особистісно орієнтованого розвитку та індивідуалізації навчання, активізації процесу формування творчих здібностей учнів, умінь та навичок застосування набутих знань для розв’язання нетрадиційних проблемних завдань. Усе це актуалізує проблему вдосконалення форм і змісту підручників, іншої навчальної літератури, зокрема електронних навчальних посібників (ЕНП), щодо розширення їх інформаційних функцій, ролі і призначення як основних засобів навчання. Але в час стрімкого й систематичного збільшення потоку наукової інформації, розв’язання означених завдань при збереженні вимог нормативності підручників, навчальних посібників – це надзвичайно складна проблема. Одним із раціональних і перспективних шляхів її вирішення є створення. Треба відзначити, що це не заміна традиційних підручників, інших засобів навчання та навчальної літератури. Завдання, призначення ЕНП набагато ширші. Ураховуючи їх можливості подання необмеженої кількості текстової, ілюстративної інформації, застосування гіпертекстових, гіпермедійних структур створює сприятливі умови для індивідуально-вибіркового розширення функцій ЕНП для повнішої реалізації системи дидактичних методів, способів, прийомів організації процесу навчання, самонавчання. При цьому ЕНП як засоби навчання перетворюються на відкриту і доступну систему для користувача, який обирає потрібну інформацію, самостійно визначає структуру, форми її подання, а також здійснює повнотекстовий пошук інформації з необхідними поясненнями, ілюстраціями за термінологічними словниками, переліками понять тощо. Крім того, за допомогою ЕНП можна оперативно шукати потрібну інформацію у спеціалізованих бібліотеках з комп’ютерними блоками даних, розширюючи обсяги інформаційного середовища і створення так званих інтегрованих ЕНП, які поєднують функції, призначення комплексу різноманітних видів навчальної літератури (підручник, популярна навчальна література, навчальний словник, збірник задач та вправ, інших засобів навчання. При цьому усі вони будуть органічно взаємопов’язані і спрямовані на виконання загальних та спеціальних завдань освіти, повнішого задоволення інтересів та потреб користувачів (учнів, вчителів), інших учасників процесу навчання, отримання освіти або її удосконалення. Звичайно, створення ЕНП складна і багатогранна проблема, успішне розв’язання якої залежить від багатьох організаційно-педагогічних, технічних проблем. Тому враховуючи, що ЕНП – нормативні засоби навчання, авторів, авторські колективи треба добирати не хаотично, а цілеспрямовано, на конкурсних засадах з урахуванням експертних оцінок, можливостей авторів, їхніх пропозицій щодо особливостей формування змісту ЕНП.

Слайд 8

2.2. Технологія створення ЕНП з трудового навчання   Використання засобів ІКТ в якості засобів навчання здійснюється за допомогою комп’ютерних навчальних програм та електронних посібників. Головним недоліком існуючих підручників на паперових носіях є традиційне використання лінійного порядку викладу навчального матеріалу, відсутність його проблемного викладу, неможливість організації зворотного зв’язку, здійснення процесу контролю за рівнем знань, умінь та навичок. При проектуванні ЕНП необхідно визначити: як викладати матеріал; як здійснювати контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу; методику використання ЕНП. На відміну від традиційного навчального посібника (підручника) навчальний матеріал ЕНП містить візуальні динамічні елементи (мультимедіа), що і відрізняє його від традиційного підходу. До відмінностей ЕНП слід віднести: наявність системи управління процесом навчання, яка включає засоби структурування та оптимізації навчального матеріалу, засоби перевірки знань, зворотній зв’язок; методи, які дозволяють значно прискорити пізнавальний процес - гіпертекст, гіпермедіа; графічні засоби, які забезпечують високий рівень наочності; засоби моделювання, які дозволяють організувати візуальний лабораторний практикум. Педагогічну ефективність навчального процесу можна підвищити, якщо залучити до використання ЕНП такі методи: мотивація (мета і задачі вивчення дисципліни, професійна значущість); нелінійне структурування процесу навчання; структурування та оптимізація змісту дисципліни; виклад матеріалу (індуктивне, дедуктивне); організація пізнавальною діяльністю; наочність; віртуальні експерименти; перевірка готовності студентів до вивчення навчального курсу; тестування рівня засвоєння на різних етапах навчання; вихідний контроль; тестування рівня засвоєння навчального курсу в цілому Головною відмінною рисою ЕНП від електронних книг є наявність інтерактивної взаємодії між учнем і комп’ютером. За типом організації інтерфейсу можна виділити ЕНП із зворотним зв’язком із користувачем (інтерактивні) і без нього. Виділяють п’ять рівнів інтерактивності: простий (пасивний), обмежений, повний односторонній, повний двосторонній, рівень реального масштабу часу. Кожний рівень характеризується певними функціональ ними можливостями використання засобів ІКТ. Простий (пасивний) можна подати у вигляді схеми: запит (сигнал від користувача) – реакція (відповідь комп’ю тера у вигляді ілюстрацій, фрагмента тексту, сюжету тощо). Прикладом є текст у форматі НТМL, який містить лінійки прокрутки тексту, автозміст, довідкову інформацію і т.ін. Обмежений рівень інтерактивності реалізується за схемою: запит – вибір умов – реакція. За такою схемою складаються різноманітні тестові програми, з можливістю вибору одного або декількох варіантів відповідей, наявністю правильного варіанта відповіді для реалізації самоконтролю. При повному односторонньому рівні інтерактивності модель взаємодії можна представити у вигляді схеми: запит – вибір завдання, умов – реакція. Наприклад: тестові програми з використанням рядка введення відповіді користувачем; пошук за ключовими словами, текстовими фрагментами; вибір умов і задання параметрів демонстрації тощо.

Слайд 9

ВИСНОВКИ Вміле використання ІКТ на уроках трудового навчання набуло в наші дні загальнодержавного значення, і одне з найважливіших завдань школи – озброювати учнів знаннями і навичками використання ІКТ. Застосування ІКТ дозволяє підвищити ефективність навчального процесу, зменшити розрив між вимогами, які суспільство пред’являє підростаючому поколінню, і тим, що дійсно дає школа. Як засвідчує наше дослідження, функції ЕНП на уроках трудового навчання дуже різноманітні. Якщо ж говорити про основні функції ІКТ на уроках трудового навчання , то вони виступає як об’єкт вивчення і засіб навчання. Кожній із цих функцій відповідає свій напрямок використання ЕНП. Перша з них припускає засвоєння знань умінь і навичок, що дозволяють успішно використовувати комп’ютер при вирішенні різноманітних завдань. Інший напрямок бачить використанні ЕНП як потужного засобу навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Зазначені два напрямки і складають основу використання ЕНП на уроках трудового навчання. Вчитель трудового навчання не може не використовувати такий необхідний засіб удосконалення навчального процесу. Використання ЕНП забезпечує інтерактивність на уроках трудового навчання. Такий вид роботи застосовується здебільшого для вивчення нового матеріалу. В міру того як учень навчається на уроках трудового навчання ЕНП аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього заняття. ЕНП містить відео фрагменти, які дають можливість побачити процеси ніби «зсередини», а потім можуть відповісти на питання та запропонувати методи ліквідації несправностей. Використання ЕНП на уроках трудового навчання приводить до поліпшення знань учнів, розширить їх світогляд, надає можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо, надають можливість ознайомитись із сучасною (у тому числі й комп’ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання ЕНП на уроках трудового навчання забезпечує вирішенням дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках трудового навчання .

Слайд 10

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Антонова Т. Мультимедийный учебник. Поиски жанра / Т. Антонова, А. Харитонов // Компьютер-пресс. – 1999. – № 9. – С. 26-31. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века (в поисках креативно-ориентированных образовательных концепций). / Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с. Гуревич Р. С. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 1. – С. 30-33. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : посібник [для педагогічних працівників та студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця, ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с. Зміст дидактичних принципів в умовах навчання на основі нових інформаційних технологій. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. / М. С. Головань – Суми : СДПУ ім. Макаренка, 2000. – С. 17-25. Коваленко В. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з будівельної механізації / В. Коваленко // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 3. – С. 31-34. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1998. – 192 с. Мультимедия : учебное пособие / под. ред. А. И. Петренка. – М. : Бином, 1994. – 270 с. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 3. – С. 20-22. Основи інформаційних технологій навчання : посібник для вчителів / [Б. І. Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак та ін.] ; за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ІЗМН, 1997. – 264 с. Роберт Н. В. Современные информационные технологии в образовании : дидактические проблемы, перспективы использования. / Н В. Роберт. – М. : Педагогика, 1994. – 344 с. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість: розв’язування творчих фазових задач засобами інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, О. Г. Смілянець. – Вінниця : ЦПННМВ, 2006. – 180 с. Торопцов В. С Применение компьютерных технологий для создания электронных учебников для системы дистанционного обучения : тезисы докладов Международной конференции [«Современные компьютерные технологии в экономике, науке и образовании»]. / В. С. Торопцов, Д. Б. Григорович. – Ташкент, 2000. – 314 с. Чернилевский Д. В. Инновационные технологий и дидактические средства современного профессионального образования : [монография] // Д. В. Чернилевский, В. Б. Моисеев. – М. : МГИУ, 2002. – 145 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Трудове навчання