X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЯК ВПРОВАДИТИ СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ?

Завантажити презентацію

ЯК ВПРОВАДИТИ СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЯК ВПРОВАДИТИ СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ? КОНКРЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ, ПРАКТИКИ, ПОРАДИ. Тренінг розроблений на основі проекту міжнародного керівництва із соціальної відповідальності ІSО 26000 www.csr-ukraine.org

Слайд 2

Цілі тренінгу - Покращити розуміння соціальної відповідальності та її принципів; Визначити основні групи стейкхолдерів організації; Розробити стратегію соціальної відповідальності організації.

Слайд 3

Соціальна відповідальність організації - це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору та етичну поведінку, яка: допомагає сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства; зважає на очікування зацікавлених сторін; не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки поширена в усій організації і практикується у відносинах організації (діяльність організації в рамках сфери свого впливу)

Слайд 4

Принципи СВ: Підзвітність – необхідність для організації бути підзвітною за вплив її діяльності на суспільство та оточуюче середовище. Прозорість - розкриває для зацікавлених сторін в доступній формі принципи прийняття нею рішень, які можуть впливати на них (зацікавлених сторін). Етична поведінка – поведінка, в основу якої покладені принципи, які засновані на чесності, рівності, розумному керівництві. Зацікавлені сторони – принцип зацікавлених сторін говорить про те, що організація має поважати та враховувати інтереси зацікавлених сторін. Правові норми – принцип, який полягає необхідності поваги до правових норм. Міжнародні норми – принцип, який визначає, що організації варто поважати принципи міжнародного права, у тих випадках, коли вони є більш сприятливими для сталого розвитку та добробуту суспільства Права людини – принцип, який передбачає визнання організацією важливість і все загальність прав людини.

Слайд 5

Принцип прозорості Організація повинна проявляти прозорість по відношенню до: Методів, за допомогою яких приймаються рішення, реалізуються і аналізуються, включаючи визначення ролей, підзвітності, відповідальності, повноваження між різними функціями всередині організації. Стандартів і критеріїв, відносно яких організація оцінює свою діяльність. Призначення організації. Виявлення чи можливого впливу діяльності організації на інших. Тих, кого організація визначила як зацікавлені сторони

Слайд 6

Принцип етичної поведінки Організація повинна пропагувати принципи етичної поведінки шляхом: Сприяння впровадженню стандартів етичної поведінки. Визначення і поширення стандартів етичної поведінки серед своїх працівників, і особливо серед тих, які мають можливість впливати на формування цінностей, функціональну стратегію організації. Мінімізацію конфліктів інтересів у всій організації. Створення механізму нагляду і контролю за впровадженням норм етичної поведінки. Створення механізму сприянню звітності з питань порушення стандартів, який би не містив в собі репресій за виявлення таких порушень. Визнання і вирішення таких проблем, які пов’язані з відсутністю місцевого законодавства чи законодавства, яке конфліктує з нормами етичної поведінки.

Слайд 7

Зацікавлені сторони Організації варто: Визначати в її діяльності зацікавлені сторони, ґрунтуючись на знаннях того, на кого мають вплив рішення організації. Усвідомлювати і поважати інтереси зацікавлених сторін і реагувати на ті чи інші їхні стурбованості. Враховувати відносну можливість зацікавлених сторін звертатись в організацію та накладати на неї зобов’язання. Враховувати взаємозв’язок інтересів зацікавлених сторін з інтересами суспільства загалом і принципами сталого розвитку.

Слайд 8

Повага до правових норм Організації варто Дотримуватись вимог законодавства і нормативних актів у всіх сферах діяльності організації. Гарантувати, що її діяльність відповідає вимогам законодавчої бази. Відповідати вимогам внутрішньої нормативної бази, політики, правил і процедур, а також слідувати їм чесно та неупереджено. Визнавати законні інтереси та легітимні права зацікавлених сторін. Володіти повною і достовірною інформацією щодо правових зобов’язань організації. Періодично аналізувати відповідність законодавству.

Слайд 9

Міжнародні правові норми Організації варто: У випадках, коли держава не поважає чи не виконує міжнародні норми, уникати причетності до порушення таких норм. В країнах, де не дотримуються міжнародних норм, чи де вони вступають в конфлікт з місцевим законодавством, докладати всіх зусиль для дотримання таких норм. У випадку здійснення діяльності в декількох країнах, і в ситуаціях, що призводять до конфлікту у сфері дотриманням міжнародних норм, що суперечать місцевому законодавству, - переглянути доцільність своєї діяльності в таких країнах і продовжувати дотримуватись міжнародних норм. Використовувати всі засоби взаємодії з аналогічними організаціями для посилення своїх позицій з приводу здійснення впливу на органи влади стосовно дотримання міжнародних норм.

Слайд 10

Ключові аспекти СВ: Організаційне управління Права людини. Трудові практики. Оточуюче середовище. Практики чесного ведення бізнесу Питання споживачів. Соціально-економічний розвиток суспільства. При оцінці важливості питань, варто враховувати як короткострокові, так і довгострокові економічні умови. І не існує заздалегідь визначеного порядку, в якому організація мала б вирішувати ці проблеми. Цей порядок буде залежати від самої організації і її стратегії.

Слайд 11

Організаційне управління – це система за допомогою, якої організація приймає і реалізує рішення. Принципи і оцінка. Організації варто: створювати і підтримувати таке оточуюче середовище, в якому реалізуються на практиці принципи підзвітності, прозорості, етичної поведінки, врахування інтересів зацікавлених сторін, дотримання законодавства. Ефективно використовувати фінансові, природні і людські ресурси, щоб забезпечити чесне представлення історично недостатньо представлених груп на вищих посадах організації (жінки, расові, етнічні групи). Врівноважувати потреби організації і зацікавлених сторін, включаючи невідкладні потреби і потреби наступних поколінь. Встановити постійний процес діалогу між організацією та зацікавленими сторонам. Сприяти більшій участі співробітників у прийнятті організацією рішень з СВ. Делегувати повноваження пропорційно до відповідальності кожного працівника чи члена організації. Відслідковувати рішення, щоб забезпечити встановлення відповідальності за результати діяльності організації.

Слайд 12

Права людини – забезпечення відповідальної поведінки у сфері дотримання організацією базових прав людини. Організації необхідно проявляти особливу пильність, коли вона діє в ситуаціях, які характеризуються: Конфліктами чи крайньою політичною нестабільністю, чи в ситуаціях засухи, природних катастроф; Залученням організації в добувну діяльність чи іншу діяльність, яка істотно впливає на природні ресурси (вода, ліса, атмосфера); Діяльністю, яка може впливати на дітей, чи до якої діти можуть бути залученими; Розвинутими процесами корупції;

Слайд 13

Проблема дотримання прав людини. Належна уважність до забезпечення прав людини Уникнення співучасті Уникнення дискримінації Вирішення питань за скаргами Громадські і політичні права Соціальні, культурні, економічні права Основні права на робочому місці: визнання права на свободу об’єднань та колективну угоду, заборона на каторжну працю, заборона на дитячу працю, заборона на дискримінацію.

Слайд 14

Трудові практики включають в себе взаємовідносини організації з її працівниками та її відповідальність за робочі місця, які вона контролює. Питання трудових практик: питання найму і преференції для робітників; дисциплінарні процедури; перевід працівників чи переміщення їх на інші місця; розірвання трудової угоди; навчання і підвищення навиків працівників; промислова безпека, гігієна, охорона здоров’я; визнання об’єднань працівників і їх представництв, участь в колективних договорах, соціальному діалозі;

Слайд 15

Трудові практики. Р о з в и т о к п е р с о н а л у Навчання і професійний розвиток; Застосування мотиваційних схем оплати праці. Створення умов для відпочинку і дозвілля. Підтримка внутрішніх комунікацій в організації!!! Участь працівників у прийнятті управлінських рішень

Слайд 16

Трудові практики Охорона здоров’я і безпечні умови праці: охорона праці і техніка безпеки; медичне обслуговування персоналу на підприємстві; покращення санітарно-гігієнічних умов праці; підтримка материнства і дитинства; профілактика професійних захворювань;

Слайд 17

Оточуюче середовище Екологічні питання Організації варто визнати та сприяти наступним екологічним принципам: екологічна відповідальність – організація повинна нести відповідальність за екологічні наслідки, викликані її діяльністю; організація повинна застосовувати підхід до вирішення екологічних проблем, що заснований на принципі «обережності». Тобто, у випадку, можливої загрози населенню серйозними втратами, наукова невизначеність щодо ситуації не має ставати причиною відстрочки вживання ефективних економічних заходів. Управління екологічними ризиками: організація повинна розробляти та впроваджувати процедури дій в екстрених ситуаціях для зниження негативних наслідків для екології і здоров’я людини. Платить той, хто забруднює (принцип 16 Декларації)

Слайд 18

Практика чесного ведення справ Боротьба з корупцією Чесна конкуренція Повага до права на власність

Слайд 19

Питання споживачів Це – відповідальність організації перед споживачами за надані їм послуги чи товари. Переваги: рішення, які приймають споживачі справляють великий вплив на успішність організації.

Слайд 20

Соціально-економічний розвиток суспільства 1. Залучення громад. Організації варто: брати участь в місцевих асоціаціях з метою сприяння розвитку місцевих громад; сприяти процесам, що відносяться до впровадження, моніторингу і оцінці програм розвитку громади; обмінюватись інформацією між організаціями стосовно їхнього вкладу в соціально-економічний розвиток;

Слайд 21

Соціально-економічний розвиток суспільства 2. Соціальні інвестиції Організації варто: здійснювати соціальні інвестиції в громадах, які мають відношення до функціонування цієї організації; визнавати, що соціальні інвестиції не перешкоджають іншим соціальним діям; просувати проекти соц. інвестицій, залучаючи громаду до її розробки і здійснення. уникати дій, які зумовлять постійну залежність громади від філантропічної діяльності; забезпечувати зворотній зв’язок з громадою;

Слайд 22

Соціально-економічний розвиток суспільства 3. Сприяння зайнятості 4. Технологічний розвиток 5. Благоустрій і доходи 6. Освіта і культура 7. Охорона здоров’я

Слайд 23

Глобальний договір. Права людини: Принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та поважати захист прав людини, проголошених на між народному рівні. Принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати, щоб їхня власна діяльність не сприяла порушенню прав людини. Стандарти праці: Принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу зібрань і дієве визнання права на колективні угоди. Принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти ефективному викоріненню примусової праці. Принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню дитячої праці. - Принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню дискримінації у сфері зайнятості та працевлашту вання. Екологічні принципи: - Принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватись превентивних підходів до екологічних проблем. - Принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення екологічної відповідальності. - Принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій. Протидія корупції: - Принцип 10: Комерційні компанії повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво.

Слайд 24

Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ІСО 26000. Розробка міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ІСО 26000 розпочалася у 2005р. і планується бути завершеною у 2010р. Особливістю цього стандарту відповідальності є те, що він направлений на систематизацію принципів соціальної відповідальності організації, не залежно від її роду діяльності, розміру чи місця знаходження.

Слайд 25

Міжнародні ініціативи із СВ Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) – основа для звітності за економічними, екологічними та соціальними показниками діяльності організації Міжнародна організація праці - регулює основні принципи реалізації трудових практик.

Слайд 26

Роль стейкхолдерів (зацікавлених сторін) Стейкхолдер – окрема особа або група осіб, яка має інтерес в будь-якій активності або рішенні організації. Організації варто: Визнавати цінність взаємодії з зацікавленими сторонами при розгляді своєї СВ; Використовувати залучення зацікавлених сторін з метою вирішення конфліктів інтересів організації, зацікавлених сторін чи суспільства загалом; Нести відповідальність перед зацікавленими сторонами; Усвідомлювати і поважати інтереси і потреби зацікавлених сторін і їх можливість звертатись і взаємодіяти з організацією;

Слайд 27

Роль стейкхолдерів (зацікавлених сторін) Для того, щоб виявити зацікавлені сторони, організації потрібно проаналізувати наступні питання: по відношенню до кого існують законні зобов’язання організації. на кого організація може здійснювати позитивний чи негативний вплив. хто може бути залучений у вирішення слушних питань. хто може організації допомогти розглянути особливі її впливи. у кого можуть скластись несприятливі умови через причину незалученості.

Слайд 28

Роль стейкхолдерів (зацікавлених сторін) Розглядаючи свою СВ по відношенню до будь-якої із зацікавлених сторін, організації варто розуміти три основних відношення: між впливом організації і очікувань від неї відповідальної поведінки. між організацією і зацікавленими сторонами (є ключовим.) відношення зацікавлених сторін до сталого розвитку та благоустрою суспільства.

Слайд 29

Соціальна відповідальність Вашої організації: в чому вона полягає? Роль стейкхолдерів (зацікавлених сторін). ЗАВДАННЯ (виконання - 40 хвилин) Визначте те коло питань, яке охоплює СВ Вашої організації (15хв.) Виявіть зацікавлені сторони Вашої організації (10 хв.) Дослідіть інтереси та потреби зацікавлених сторін Вашої організації (15 хв.) p.s. Соціальна відповідальність - це не відповідальність перед усім світом, а перед зацікавленими сторонами організації. Для того, щоб виявити зацікавлені сторони необхідно визначити на кого здійснюють вплив рішення та діяльність організації.

Слайд 30

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ СВ ОРГАНІЗАЦІЇ. Крок 1. Для підготовки інформаційної основи для інтеграції СВ в організацію може бути корисним проведений аналіз того, яке відношення окремі ключові характеристики мають до СВ. Даний аналіз може включати розгляд таких факторів як: місця, в яких функціонує організація; тип, цілі і розмір організації; характеристики робочої сили чи працівників організації; галузь чи сектор організацій, в яких бере участь організація ( а) діяльність, яку здійснюють дані організації по відношенню до СВ; б) кодекси чи інші вимоги, встановлені даними організаціями, що пов’язані з СВ) внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони, важливі для СВ; структури прийняття рішень організації (які централізовано, які – децентралізовано)

Слайд 31

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ СВ ОРГАНІЗАЦІЇ. Крок 2 Визначення важливості ключових аспектів і проблем. Для цього необхідно: Скласти список всієї своєї діяльності. Розглянути діяльність самої організації та діяльність всередині її ланцюгу додатку цінності і сфери впливу. Визначити, які з ключових аспектів і проблем можуть виникнути, коли організація та інші учасники ланцюгу додатку цінності здійснюють свою діяльність. Вивчити способи, за допомогою яких організація своїми рішеннями та діяльністю могла б впливати на сталий розвиток та благоустрій суспільства. Виявити суспільні очікування відповідальної поведінки по відношенню до впливів, які здійснює організація на суспільство.

Слайд 32

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ СВ ОРГАНІЗАЦІЇ Крок 3. Визначення значимості ключових аспектів і проблем. Коли організація визначила широку сферу проблем важливих для її дій, то тепер необхідно уважно розглянути ці проблеми і розробити набір критеріїв для прийняття рішень по ключовим аспектам і проблемам, найбільш значимих для організації. Наприклад, пріоритети можуть бути надані таким проблемам і діям, які: відносяться до відповідності законам і професійним кодексам; відносяться до потенційних порушень прав людини; відносяться до практик, які можуть піддавати життя небезпеці; вимагають багато часу для того, щоб стати повністю ефективними; мають пряме відношення до зацікавлених сторін; мають значиму вартість;

Слайд 33

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ СВ ОРГАНІЗАЦІЇ Крок 4. Інформування про соціальну відповідальність. Інформація повинна бути: Зрозумілою. Правдивою і точною. Збалансованою. Матеріальною. (така, що не може бути прихована) Своєчасною. Порівнянною. Крок 5 . Моніторинг у сфері СВ організації

Слайд 34

Розробка стратегії соціальної відповідальності Вашої організації Завдання: Враховуючи 5 поетапних кроків, які лежать в основі впровадження СВ в діяльність організації, розробіть стратегію СВ Вашої організації. (30 хвилин)

Слайд 35

Д я к у ю за активну участь!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія