X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Суспільно-політичні доктрини сучасного світогляду

Завантажити презентацію

Суспільно-політичні доктрини сучасного світогляду

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Т Е М А Суспільно-політичні доктрини сучасного світу

Слайд 2

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ доктрина рівність свобода комунізм соціал-демократія соціальнадержава демократичний соціалізм лібералізм неолібералізм консерватизм розум інтуїція революція еволюція метод спроб і помилок іслам християнство неофашизм

Слайд 3

ОСНОВНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Слайд 4

ТИПОЛОГІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ

Слайд 5

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КОМУНІЗМУ (теоретична трансформація в Європі) Класичний комунізм ХІХ – ХХ ст. (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін) Утопічний соціалізм ХІХ ст. (К.Л.Сен-Сімон, Ш.Фур’є, Р.Оуен) Утопічний комунізм ХIV – XVII ст. (Т.Кампанелла – “Місто Сонця”; Т.Мор – “Утопія”)

Слайд 6

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМУНІЗМУ (К.МАРКС)

Слайд 7

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КОМУНІЗМУ (позитивна та негативна)

Слайд 8

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА (основні джерела виникнення) СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА

Слайд 9

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА (логіка концепцій) змінити стратегію робітни- чого руху в нових умовах: відмовитись від насильниць- ких форм класової боротьби і перейти до мирних необхідність створення політичної концепції низів, адекватної реаліям дня якісно новий стан соціально- економічних політичних і духовно-культурних умов західноєвропейського суспільства перегляд політичної доктрини комунізму: 1) не зупинятись перед авторитета ми, зробити "прориви" в теорії; 2) керуватися інтересами трудя щих, дотримуватись "здорового глузду" 3) переглянути теорію к. маркса

Слайд 10

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ Франкфуртська декларація Соціалістичного Інтернаціоналу (1951 р.) Віденська програма Соціалістичної партії Австрії (1958р.) Годегсбергська програма Соціал-демократичної партії Німеччини (1959 р.) Декларація принципів Соціалістичного Інтернаціоналу (1989р.)

Слайд 11

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ сукупність соціальних інститутів сучасного капіталістич- ного суспільства, діяльність яких спрямована на підвище- ння добробуту, соціальної та матеріальної забезпеченості всіх прошарків громадян • соціальне забезпечення • охорона здоров'я • освіта, наука, культура • охорона праці •забезпечення зайнятості тощо

Слайд 12

ТЕОРІЯ “ДЕМОКРАТИЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ” В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ колективні форми життя суспільства в усіх його сферах; соціальний захист усіх членів суспільства довгий процес суспільних перетворень — принцип діяльності соціал-демократичних партій в сучасних умовах; не встановлюються часові рамки побудови демократиного соціалізму; не може бути побудований в окремо взятій країні політична демократія: багатопартійність; свобода опозиції; вільні вибори тощо; економічна демократія: застосування демократичних принципів у господарській сис- темі сучасного капіталізму; контроль суб'єктів виробництва за економічними процесами як на рівні підприємств, так і на рівні економічної системи в цілому; соціальна демократія: вищий ступінь демократизації суспільства

Слайд 13

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ЛІБЕРАЛІЗМУ (витоки) прагнення буржуазії державної, полі- тияної влади; тенденція до поширення активних політичних прав на всі стани суспіль- ства

Слайд 14

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ЛІБЕРАЛІЗМУ (основні етапи) теорія "природних прав" людини (Г. Гоббс, Дж. Локк); (ХУІІ-ХУШ ст.) обґрунтування економічних засад лібе ралізму (А. Сміт) продовжується філософсько-світоглядне обґрунтування лібералізму (О. Конт); формування класичної політичної доктрини лібералізму (Т. Джеферсон, А. Токвіль, І. Кант) трансформація класичних положень лібералізму у відповідностпю нових умов (М. Оріу, Ж. Ренар, Г. Гурвіч); визнання ролі держави в регулюванні суспільних процесів

Слайд 15

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ЛІБЕРАЛІЗМУ (основні положення) свобода людини людська особистість індивідуалізм приватна власність ринок, конкуренція політичний, ідеологічний плюралізм багатопартійність мінімальне втручання держави в життя суспільства принцип самовизначеності особистості; право приватної власності; обмеження функцій держави в житті суспільства, насамперед, його економічного життя

Слайд 16

ЛІБЕРАЛІЗМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІЇ (основні етапи) зародження ліберально-демократичних ідей в українсь-кому суспільстві; головні завдання — пропаганда лібералних ідей (німець-ка філософія - Кант, Шелінг, Фіхте, Гегель); головні постаті — Т. Квітка-Основ'яненко, Е. Гребінка, М. Максимович, М. Маркевич, П. Куліш головні завдання — обгрунтування національної автоно-мії, конституціоналізму державності, парламентаризму тощо; головні постаті — І. Франко, М. Драгоманов, Грушевсь-кий, В. Винниченко та ін. головні завдання — поширити ідеологію лібералізму для оптимального реформування суспільного життя на ринко-вих засадах.

Слайд 17

ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ КОНСЕРВАТИЗМУ (основні витоки)

Слайд 18

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАТИЗМУ КОНСЕРВАТИЗМ

Слайд 19

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА КОНСЕРВАТИЗМУ (основні концепції) політична теорія, яка обґрунтовує збереження та підтримку історично встановлених форм державного та суспільного життя, насамперед, морально-правових його засад, відображених в явищах нації, сім'ї, шлюбу, власності тощо. про місце розуму в історії; про ставлення до революції. людський розум обмежений в своїх можливостях сприйняття світу в його тотальності; суспільні (в тому числі і політичні) інститути не є результа-том плану чи проекту, хай навіть найдосконалішого; суспільні інститути — це результат виживання найефектив-нішого в боротьбі з іншими важливими варіантами; суспільство неможливо перебудувати відразу на розумних началах, а лише поступово, пристосовуючи наявні соціальні інститути до нових умов; найкращий метод вдосконалення суспільства — метод спроб і помилок, а не революція.

Слайд 20

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ІСЛАМУ традиціоналістський реформаторський держава має абсолютне право власності, якщо сама знаходиться в руках охоронців та знавців Божих наказів; не обмежується приватна власність, як що вона трудова ; не брати за приклад західне "суспільство споживання"; класові, суспільні суперечності мають долатися шляхом духовної гармонії; уніфікація економічних і політичних систем усіх мусульманських держав джихад — священна боротьба за торжество ісламських прин-ципів справедливості в усьому світі

Слайд 21

ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ КАТОЛИЦИЗМУ Августин Блажений ("Сповідь, V ст.") Фома Аквінський ("Суми теології",XIII ст.) Папа Лев ("Нові речі", 1892 р.) Папа Іоган Павло II (енцикліка "Століття", 1991 р.) комунізм залишив великий шрам на обличчях багатьох народів; потрібно підтримати посткомуністичні положення країни; посткомуністичні народи мають здебільшого самі споратись зі своїм тоталітарним минулим; вади капіталізму далеко не щезли; і сьогодні можливе поширення радикаль ної ідеології капіталістичного типу, яка призвела б до неконтрольованого ринку; громадянське суспільство — предмет особливої уваги створення світських навколоцерковних механізми організацій; функціонування християнських політич них партій; використання ЗМІ тощо

Слайд 22

ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА НЕОФАШИЗМУ Західна Європа (Німеччина, Франція, Латинська Америка) національна нетерпимість; пріоритет власної нації ("Франція для основні французів", "Німеччина для німців" положення тощо); створення диктатури для спасіння нації; потреба дискримінаційного суспільства щодо іноземців; необхідність авторитарного, мілітаризованого режиму; неофашистські партії; військові і напіввійськові формування легального або нелегального типу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія