X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Тернопільського національного технічного університету

Завантажити презентацію

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Тернопільського національного технічного університету

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОПОВІДЬ ПРОРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ, Д.Т.Н., ПРОФЕСОРА РОГАТИНСЬКОГО РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2011 РІК

Слайд 2

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ТНТУ - багатопрофільний вищий навчальний заклад, член Європейської асоціації університетів, акредитований за IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 20 напрямами, 22 спеціальностями і 20 магістерськими програмами за денною та заочною формами навчання. У його складі 9 факультетів, 35 кафедр, з яких 25 випускаючі, інститути науково-навчальний інформаційних систем, дистанційного навчання, центри інформаційних технологій, післядипломної освіти і перепідготовки кадрів, трансферу технологій, іноземних мов, довузівської підготовки, відділи міжнародних зв’язків, міжнародних проектів, інформаційної діяльності та інші. У ТНТУ функціонують і розвиваються 14 наукових шкіл, докторантура та аспірантура, 5 спеціалізованих вчених рад за 7 спеціальностями, 18 науково-дослідних лабораторій. До складу ТНТУ на правах відокремлених структурних підрозділів входять Технічний (м. Тернопіль), Зборівський та Гусятинський коледжі.

Слайд 3

розробка апаратури і приладів для наукових досліджень, дистанційного зондування Землі, джерел вторинного живлення та діагностики в галузі медицини та біології; розробка обладнання, апаратури, інструментів для машинобудівної, радіотехнічної, харчової, переробної промисловості та сільського господарства; механіка руйнування матеріалів та елементів конструкції при низьких і високих температурах з врахуванням впливу експлуатаційно-технологічних факторів; розробка розрахункових методів аналізу НДС елементів конструкцій в пружній та пружно-пластичній області з врахуванням температурних полів; розробка нових матеріалів та технології їх отримання з метою оптимізації структури та властивостей; розробка методів підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій, деталей та вузлів тертя; - розробка нових економічних моделей в умовах ринкового господарства. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТНТУ

Слайд 4

В ТНТУ фінансування наукових досліджень проводиться за 5 затвердженими основними науковими напрямками наукових досліджень та розробок ТНТУ. Фундаментальні дослідження 1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла 1.3.1.2. Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації 1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики 1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів Прикладні дослідження 3.3.Енергетика та енергоефективність; 3.3.1. Енергоефективні та енергозберігаючі комплекси та технології в електротехнічному та сільськогосподарському машинобудуванні, приладобудуванні та агропромисловому комплексі; 3.6. Нові речовини і матеріали; 3.6.1. нові композиційні матеріали та покриття; 3.2. Інформаційні та комунікаційні технології; 3.2.1. Інформаційно-комунікаційні технології в системах ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 5

Університет укомплектований професорсько - викладацьким складом, який становить 447 осіб (378 штатних). Серед них - 48 докторів наук, професорів (32 штатних), 227 (221) кандидатів наук, доцентів, 4 Заслужених діячі науки і техніки України, 2 Заслужених винахідники України, 3 Заслужених працівники освіти України, Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України з гирьового спорту. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Слайд 6

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ТНТУ

Слайд 7

КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ

Слайд 8

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ Категорії робіт 2009 2010 2011 тис.грн. тис.грн. тис.грн. Фундамeнтальні 474,95 533,2 541,2 Прикладні 498,975 556,1 645,7 ДФФД та гранти 343,77 308,1 170 Госпдоговори 197,17 245,2 240,2 Платні послуги наукових підрозділів 560,8 563,9 612,2

Слайд 9

1. Розробка методів прогнозування і підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій, 1990 р. Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Яснiй П.В, 2. Оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл, 1963 р. Заслужений діяч науки і техніки, д.ф.-м.н., проф. Шаблій О.М., 3. Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів, 1988 р. Заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Б.М. 4. Критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу роботи основних утримувальних конструкцій сільськогосподарських машин”, 1988. Заслужений працівник освіти д.т.н., проф. Рибак Т.І. 5. Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи. Заслужений діяч науки і техніки. д.е.н., проф. Андрушків Б.М. 6.Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів, 1991. Заслужений працівник освіти, д.т.н., проф. Луців І.В. 7. Електричні та магнітні властивості матеріалів з вузькими зонами провідності, 1980. д. ф.-м. н., проф. Дідух Л.Д. 8. Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології, 1996, д.т.н., проф. Стухляк П.Д. 9. Моделювання та розробка транспортно-технологічних процесів та систем, 1997р, д.т.н., проф. Рогатинський Р.М. 10. Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів, 2001, д.т.н., проф. Приймак М.В. 11. Багатоканальні інформаційно–вимірювальні системи. Рік заснування 2001, д.т.н. Євтух П.С., д.т.н. Яворський Б.І. 12 Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем, Рік заснування 2000., д.т.н., проф. Андрійчук В.А. 13. Харчова біотехнологія, 2000 р., Д.б.н., проф.. Юкало В.Г. НАУКОВІ ШКОЛИ ТНТУ

Слайд 10

За напрямком фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) на протязі 2011 р. виконувалось 9 тем на загальну суму 541,19 тис. грн. У 2011 році завершується 6 тем. Методологія оцінки поширення втомних пошкоджень в відповідальних елементах конструкцій. Керівник теми: д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Ясній П.В. Розроблено методику аналізу послідовності експлуатаційного навантаження, основану на методі дощу і створене відповідне програмне забезпечення. Досліджено основні закономірності впливу асиметрії циклу та нерегулярного навантаження на кінетику зародження і швидкість поширення втомних тріщин в матеріалі експлуатованої осі колісної пари рухомого складу залізничного транспорту. Досліджено вплив відстані від поверхні осі на експлуатаційну пошкодженість, ударну в’язкість і тріщиностійкість за статичного навантаження. Використання результатів: Отримані в роботі результати можуть бути використані в галузі машинобудування на етапі проектування, експлуатації, а також для обґрунтування продовження ресурсу відповідальних тримких елементів конструкцій машин та механізмів, зокрема для розробки методики обґрунтування продовження експлуатації осей колісних пар з виявленими дефектами на основі оцінки їх залишкової довговічності та визначення інтервалів між заходами технічного контролю стану таких осей. Підготовлено до друку монографію, опубліковано 35 статей у фахових виданнях, з них 5 публікацій у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 44 тез доповідей, отримано 5 патентів на корисну модель, захищено 1 докторську дисертацію. ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ Скінченноелементна модель об'єкта дослідження Фрагмент розбиття області на скінченні елементи Поверхня руйнування сталі ОСЛ за температури +20ºС

Слайд 11

Використання результатів: Для застосування на практиці у роботі інженерів-проектантів створено спрощені моделі розрахунку основних електричних та конструктивних параметрів індукційної опалювальної установки та програми для їх проведення. Запропоновано низку схем та конструктивних рішень для створення енергоощадних індукційних опалювальних систем та систем гарячого водопостачання для різних категорій споживачів, різної потужності, для роботи у однофазних та трифазних електричних мережах. Опубліковано 8 статей у фахових виданнях, 5 тез міжнародних конференцій, отримано 3 патенти, 3 позитивних рішення і подано заявки на патенти. Підготовлено одну монографію та 2 кандидатські дисертаційні роботи до захисту у 2012 році. Керівник теми: д.ф.-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Шаблій О.М. Розроблена математична модель утворення теплових джерел індукційного нагріву у середовищах з різною провідністю та магнітною проникністю - феромагнітні та діамагнітні металах та рідинах. Створена математична модель передачі тепла від теплообмінника до теплоносія у неоднорідних середовищах, що включають металічні, ізоляційні та рідкі середовища. Вперше для індукційних опалювальних установок отримано, досліджено та проаналізовано математичні моделі оптимізації електромагнітних та теплових параметрів енергоощадних індукційних опалювальних установок. Програмне забезпечення для проектування теплових джерел індукційного типу ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ

Слайд 12

Електричні та магнітні властивості наноструктурних низьковимірних електронних систем та вузькозонних сполук перехідних металів. Керівник теми: д.ф-м.н., професор Дідух Л.Д. Розроблена нова спінон-діркова модель для опису електричних і магнітних властивостей вузькозонних антиферомагнетиків типу оксидів, сульфідів і селенідів перехідних металів, що дає можливість розглянути як вплив ступеня наповненості зони на намагніченість, температуру Нееля, так і зворотний вплив – температурну зміну провідності із зміною намагніченості. Отриманий самоузгоджений зв’язок між провідністю і намагніченістю (температурою) зумовлює різке зростання провідності при переході першого роду антиферомагнетик-парамагнетик та дозволяє прогнозувати зміну температур відповідних фазових переходів під дією зовнішніх впливів, зокрема за рахунок легування. Використання результатів: Рекомендується для врахування магнітного поля та спонтанного магнітного впорядкування, обумовленого як обмінним, так і трансляційним механізмами при отриманні транспортних характеристик сильноскорельованих електронних систем. В рамках цього підходу вдається отримати концентраційні залежності провідності та ефективних мас носіїв струму сполук з особливостями густини енергетичних станів та передбачити можливість змін типу провідності при легуванні чи дії магнітного поля. Інтенсивні дослідження в цій галузі ведуться в вітчизняних та закордонних наукових установах. Результати НДР відповідають світовому рівню розвитку даної галузі фізики твердого тіла. Підготовлено до друку монографію, підготовлено до захисту кандидатську дисертацію, опубліковано статей – 7 у тому числі 4 – у міжнародних журналах , прийнято до друку – 2 (Acta Physica Polonica A, Український фізичний журнал); препринтів – 4, доповідей – 25 (з них на міжнародних конференціях - 10). Залежність температури Кюрі від параметра корельованого переносу. Кристалічна структура фулериду - об'єкту дослідження ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ

Слайд 13

Виявлення та облік прихованого відбору електроенергії у високовольтних мережах методами комп’ютерних технологій. Керівник теми: д.т.н., професор Євтух П.С. Розроблено метод виявлення втрат електроенергії при несиметричних навантаженнях, спосіб врахування цих втрат, та поточну візуалізацію цих втрат на ЕОМ. Побудована модель точності оцінювання обліку електроенергії у високовольтних мережах. Точність визначається як похибками первинних вимірювальних перетворювачів, так і організацією обчислювальної процедури на ЕОМ з отриманими від первинних вимірювальних перетворювачів емпіричними даними обліку. Визначені рівняння за яким виконуються розрахунки, що характерні для високовольтних мереж. При обчисленнях на ЕОМ похибки первинних вимірювальних перетворювачів можуть суттєво, на кілька порядків масштабуватись у сторону збільшення, спотворюючи інформацію про стан енергооб'єкта. Постає актуальна наукова задача узгодження вимірювальної та обчислювальної процедур при виявленні та обліку прихованих витрат електроенергії у високовольтних мережах. Використання результатів: Використання результатів: Розробка дозволяє у високовольтних мережах вимірювальну техніка та обчислювальні засоби застосовувати інтегровано, вирішуючи спільну задачу, що виключає появу додаткових похибок. Створена система дистанційного керування електричними підстанціями «Стріла», яка випускається малими серіями для енергооб’єктів України і експортується в Росію і Китай. Система «Стріла» захищена патентами і являється конкурентоспроможною на ринку СНД. Створена конкурентоспроможна методика визначення балансів електроенергії у електричних мережах, виявлення прихованих витрат електроенергії, підвищення надійності електропостачання. Опубліковано 21 статей у фахових виданнях, 14 тез доповідей конференцій, подано до захисту 3 кандидатські дисертації, впроваджено у виробництво і навчальний процес. Плата генератора логічних станів в системі керування та бліку Інтерфейс графічного редактора ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ

Слайд 14

Пружно-пластичні деформування тіл з концентраторами напружень у середовищі із затримкою текучості. Керівник теми: д.ф-м.н., професор Кривень В.А. Отримано розв’язки задач про пружно-пластичне деформування тіл з близько розташованими жорсткими включеннями для середовища із затримкою текучості. Вияснено умови за яких пластичні деформації будуть зосередженими тільки на межі включення середовище. Встановлено, що взаємовплив паралельних жорстких тонких включень суттєво сповільнює їх пластичне відшарування, що можна використати для підвищення міцності тіла. Близько розміщені в одній площині тріщини, навпаки, прискорюють розвиток смуг, що може призвести до швидкого руйнування тіла. Знайдено величину затримки текучості, за якої пластична зона в околі вершин тонкого жорсткого включення матиме складнішу структуру і буде утвореною смугами пластичного відшаровування на межі включення-середовище та симетричною парою смуг, що розвиваються вглиб середовища. Для цього більш складного випадку показано, що довжини смуг пластичного відшарування більш ніж на порядок перевищують довжини смуг у середовищі і, отже, характеристики пластичного відшаровування можна отримати вважаючи, що пластичні деформації зосереджені тільки на поверхні включення. Використання результатів:та Метод дозволяє проводити більш точні розрахунки запасу міцності критеріїв руйнування елементів механічних конструкцій, та матимуть продовження у прикладних дослідженнях. Опубліковано 4 статті в журналах з імпакт фактором, 16 фахових статей і 4 статті у зарубіжних наукових виданнях, зроблено 8 виступів на наукових конференціях, захищено одну кандидатську дисертацію, видано два навчальні посібники. Впив навантаженності на довжину смуг Результати обчислень довжин пластичних шарів ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ

Слайд 15

Математичне моделювання кінетики напружено-деформованого стану при багатопрохідному зварюванні елементів конструкцій з врахуванням фазових перетворень. Керівник теми: к.ф-м.н., доцент Михайлишин М.С. Розроблено математичні моделі, алгоритми та програми, що дозволяють чисельно моделювати температурні поля, які виникають при багатопрохідному зварюванні елементів конструкцій з врахуванням залишкових температурних полів від попередніх проходів. Розроблений числовий метод, оснований на методі дискретної ортогоналізації Годунова, який при правильному виборі сітки ортогоналізації дозволяє отримувати близькі до реальних результи. Для дискретизації за часом використовується метод Кранка-Нікольсона. В результаті отримується явна схема за часом, яка стійка відносно кроку дискретизації. Оскільки зона термічного впливу та прилеглі області характеризуються великими градієнтами температур, то інші числові методи типу прогонки дуже нестійкі, а даний метод позбавлений цього недоліку. Використання результатів: Розроблені математичні моделі, алгоритми та програми дозволяють чисельно моделювати температурні поля і об’ємні ефекти, що виникають при багатопрохідному зварюванні елементів конструкцій з врахуванням залишкових температурних полів від попередніх проходів. Фізичні співвідношення для моделюваня кінетики напружено-деформованого стану враховують об’ємні ефекти, що виникають в результаті мікроструктурних перетворень. Передбачено можливість використання деформаційної теорії термопластичності для моделювання процесів зварювання. Опубліковано: підручників та навчальних посібників з грифом МОНМС України – 1; статті у фахових виданнях – 10; тез доповідей конференцій – 27. Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Розподіл залишкових напружень (зварювання кінцевих пластин) ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО ЗАКІНЧЕНИХ У 2011 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ

Слайд 16

Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання Керівник теми: д.т.н., професор Луців І.В. Основні науково-технічні результати полягають у отриманні математичних моделей формування точності контактних кроків зовнішніх і внутрішніх ланок вздовж рядів багаторядних ланцюгів і визначення рядної різнорозмірності контактних кроків, виявлення впливу кожної із складових розмірних ланцюгів. Встановлено, що значний внесок у дисперсію розсіювання контактних кроків роблять ексцентриситети втулок. Розроблено нові методи статистичної оцінки точності товщини стінок втулок і оцінки відхилень від округлості їх внутрішніх циліндричних поверхонь на основі гармонічного аналізу. Розроблено чотири нових варіанти конструкції втулок і технологічні процеси їх виготовлення. Розроблений на основі імовірнісного підходу метод визначення величини видовження за рахунок зношування шарнірів відрізків при випробуванні приводних роликових ланцюгів підвищеної міцності і точності. ПЕСПЕКТИВНІ ПРИВОДНІ РОЛИКОВІ І ВТУЛКОВІ ЛАНЦЮГИ (ПРВЛ) Використання результатів: Отримані науково-технічні результатипередані до впровадження у виробництво . Їх реалізація сприятиме підвищенню якості приводних роликових ланцюгів газо нафтодобувного обладнання. Захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 1 монографію, 2 навчальних посібника, 6 статей у фахових виданнях; 22 матеріалів конференцій та 11 тез доповідей, одержано 5 патентів, подано 2 заяви на отримання патентів. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 17

Розроблення конструкцій і технологій виготовлення спеціальних різнопрофільних гвинтових робочих органів машин на основі ресурсозберігаючих технологій Керівник теми: д.т.н., професор Гевко Б.М. Розроблено динамічну модель процесу проточування зовнішніх гвинтових канавок корпусних деталей теплових систем багаторізцевою головкою, що дало можливість встановити характер зміни навантажень на складові системи. На основі диференціальних рівнянь залежно від параметрів динамічної моделі визначено характер переміщення пристрою для розточування, переміщення різців в часі, що дало можливість удосконалити конструкцію 4-х різцевої головки для проточування зовнішніх гвинтових канавок. При цьому величину подачі різців доцільно вибирати в межах 0,1 – 0,2 мм/об. Досліджено напружено-деформований стан вальцювання гвинтових робочих органів теплових систем із труб круглого та прямокутного поперечного перерізу, виведено диференційне рівняння і його розв’язок проведено на ЕОМ з використанням програми Math CAD. Використання результатів: Розроблена технологія придатна для виготовлення гвинтових робочих органів різного функціонального призначення згідно технічних вимог. Вона дозволяє одержати гвинтові робочі органи на рівні аналогів країн СНД. Захищено кандидатських дисертацій – 2; опубліковано навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України – 1; статей у фахових виданнях – 9; матеріалів конференцій та тез доповідей – 4; кількість отриманих патентів – 4; подано заявок –3. Конічні зубчасті формоутворюючі інструменти Пристрій для формування гвинтових профільних елементів теплових агрегатів із змінними формувальними головками. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 18

Розробка та впровадження нових полімеркомпозитних матеріалів для деталей імпортного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів. Керівник теми: к.т.н., доцент Ярема І.Т. Розроблено нові композитні матеріали з підвищеними адгезійними, фізико-механічними властивостями, корозійною та зносостійкістю. Встановлено, що введення дисперсних наповнювачів сприяє зміні реологічних властивостей та підвищенню фізико-механічних і теплофізичних характеристик ПКМ. Показано вплив дисперсних наповнювачів на фізико-механічні, теплофізичні та реологічні властивості ПКМ, встановлено взаємозв’язок структури з фізико-механічними і теплофізичними властивостями композитів, що містять наповнювачі різної фізичної природи. Експериментально встановлено, що попереднє циклічне деформування наповнених термопластів до визначеного моменту приводить до зміцнення і впорядкованості структури поверхневого шару матеріалу і, як результат, покращує його механічні характеристики та підвищує зносостійкість останнього. Використання результатів: Дослідні зразки деталей технологічного і допоміжного обладнання: пластмасо-металеве ущільненя типу «масло-газ» до відцентрового нагнітача 655 Р2 фірми «Демаг», ущільнення поршня привода протипомпажного клапану ВК ГТК -25 І, ущільнення кулі крана Ду-50 фірми «Грове», ущільнення штоку кранів і засувок, ущільнення шпильок фланців кранів великих діаметрів, направляюче притискне кільце тросокладчика ВПК «Демаг» передані до впровадження. Проведена реставрація лопаті вентилятора АПО газу з використанням полімеркомпозитних покриттів. Опубліковано: 2 навчальних посібники, 8 статей у фахових виданнях, зроблено доповідей на 12 конференціях, отримано 1 патент на корисну модель України. Загальний вигляд лопаті після реставрації Апробація полімеркомпозитних матеріалів при ремонтних роботах НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 19

Інформаційно-обчислювальна система обліку, аналізу та прогнозу енергоносіїв в задачах підвищення ефективності енергозбереження . Керівник теми: к.т.н., доцент Мацюк О.В. Побудовано математичну модель газоспоживання у вигляді умовного лінійного випадкового процесу, яка враховує випадковості тривалості перебування споживачів в газовій системі і дозволяє підвищити достовірність аналізу газонавантажень. Розроблено інформаційні технології, які включають розробку баз даних, нові методи обробки, оцінки параметрів і імовірнісних характеристик, пов’язаних із особливостями енергонавантажень (газонавантажень та ін.), інших взаємозв’язаних з ним сигналів, явищ, факторів. Використання результатів: Алгоритм методики прогнозу газоспоживання в опалювальний період на основі метеоданих про прогнозовану середньодобову температуру апробована на підприємствах м. Тернополч. Інформаційно-обчислювальна система обліку, аналізу та прогнозу енергоносіїв, призначена до використання використаний у задачах: короткострокового та довгострокового моніторингу електронавантаження організаціїв; підвищення ефективності енергозбереження. Захищено дисертацій – 2 (1 - д.т.н., 1 к.т.н.) і 1 подано в спеціалізовану раду. Опубліковано навчальних посібників з грифом МОНМСУ-1, навчальних посібників з ISBN – 1, публікацій у фахових журналах – 14, з них 2 – за кордоном, матеріалів конференцій - 44, отримано свідоцтво на авторське право на твір. Інформаційно-обчислювальна система (корпусу №1 ТНТУ) НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 20

Розробка та оптимізація технологічних процесів одержання твердих сплавів з використанням легуючих нанодобавок карбідів та металів зв’язки. Розроблено технологічні схеми, що включають особливості роботи з нанопорошками, встановлено оптимальні режими технологічних операцій. Оптимізовано хімічний склад сплавів, співвідношення: карбідна основа – металічна зв’язка – нанодобавки. Одержано дослідні партії зразків. Проведено дослідження мікроструктури та встановлено механізм масопереносу при спіканні. Економічний ефект від впровадження твердих сплавів на основі карбіду титану досягається за рахунок використання недефіцитних, відносно дешевих компонентів із питомою густиною в 3...3,5 рази меншою, ніж у традиційних твердих сплавах, вищої зносо- і жаростійкості. Використання результатів: Результати досліджень впроваджені у виробництво на ТОВ ОСП «Корпорація Ватра» та в ТНТУ ім. І.Пулюя у навчальний процес при підготовці бакалаврів, магістрів та аспірантів. Видано 5 (за час дії теми - 8) навчально-методичних посібників, опубліковано 3 (6) статті, зроблено 6 (15) доповідей на наукових конференціях, в т.ч. на Світовому конгресі з порошкової металургії (м.Флоренція, Італія, 2010 р.), Європейському конгресі «Euromat-2011» (м.Монтпельє, Франція, 2011 р.). Кількісний розподіл елементів у фазах сплавів TiC- VC-NiCr з 5% нано-WC НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Слайд 21

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТНТУ Мета: підвищення якості управління навчальним процесом, структурними підрозділами, інформаційними ресурсами та фінансово-господарською діяльністю Науково-дослідні та наукові підрозділи університету інтегровані в АСУ “Університет” – сукупність апаратно-програмних засобів, що утворють єдине інформаційне і документальне середовище університету та забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку діяльності структурних підрозділів на основі принципів оперативності, прозорості та доступності операційних одиниць в реальному масштабі часу.

Слайд 22

Ведеться робота щодо виконання заходів комерціалізації інноваційних проектів ТНТУ згідно програми співробітництва Тернопільської ОДА, Тернопільської обл. ради та Західним науковим центром та програми співробітництва між ТНТУ та Тернопільською міською Радою. 25 листопада 2011 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулося урочисте відкриття Наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля».  Науковий парк створено з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств Тернопільського регіону, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази вищої школи для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках. Діяльність наукового парку дозволить покращити інвестиційний клімат реґіону, реалізувати ряд важливих наукових проектів в галузі інформаційних технологій, екології та енергозбереження, сприяти впровадженню інноваційних наукомістких розробок у виробництво. НАУКОВИЙ ПАРК «ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР «ТЕРНОПІЛЛЯ»

Слайд 23

НДЛ “МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” (НДЛ МРКМ) У 2011 р. виконані теми за міждержавними проектами: “Деформування розломно-блокових середовищ з урахуванням зон множинного тріщиноутворення”, “Властивості зони термічного впливу зварних з’єднань сучасних сталей стійких до повзучості”, “Високоефективні джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності”. Щорічний обсяг науково-дослідних робіт біля 200 тис. грн.

Слайд 24

НДЛ-1 “НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ПОЛІМЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГАЗОТРАНСПОРТНОМУ ОБЛАДНАННІ” У 2011 році виконано 4 госпдоговірні тематики на загальну суму біля 92 тис. грн. Розробки впроваджені на УМГ ”Черкаситрансгаз” та УМГ ”Прикарпаттрансгаз”.

Слайд 25

У 2011 р виконано роботи з розробки та виготовлення системи керування антенним комплексом моніторингу «БК-1 ААС» та комплексу документації, блоків керування поляризацією радіотрактів антенних систем, блоків відлікових пристроїв для антенної системи «Жасмин» на загальну суму 50 тис. грн. За останні три роки лабораторія виконала обсяг робіт на суму більше 500 тис. грн . НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ „ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ”

Слайд 26

НДЛ “СИСТЕМИ ВТОРИННОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ” Напрямок діяльності - напівпровідникові перетворювачі електроенергії (НПЕ) на основі сучасної елементної бази, висока ефективність яких підтверджена випробовуваннями в лабораторіях США, виготовлення дослідних зразків та дрібносерійне виробництво НПЕ. Виконано низку НДР, з них -7 міжнародних проектів. У 2011 р. виконується україно-китайський проект "Високоефективні джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності" на суму 50 тис. грн.

Слайд 27

в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя разом з компанією STMicroelectronics відкрита спільна навчальна лабораторія Спільна лабораторія створена у рамках підписаної угоди про співробітництво провідних українських університеті та компанії STMicroelectonics. Відповідно до цього, лабораторія обладнана сучасною мікропроцесорною технікою, лабораторними стендами та спеціальним програмних забезпечення для проведення курсів по вивченню технологій STMicroelectronics. . Також у рамках підписаної угоди, при університеті створена дизайн-софт студія для проектування та розробки програмного забезпечення на замовлення українських компаній на базі мікрокнтроллерів компанії STMicroelectronics Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 Лабораторія STMicroelectronics (ауд. 2-39) тел.: +38 (097) 3405706, e-mail: Mykhaylo_Petryk@tu.edu.te.ua НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ST

Слайд 28

Постійно діюча аспірантура (20 спеціальностей): 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла 01.04.07 Фізика твердого тіла 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 03.00.04 Біохімія (біологічні науки) 03.00.20 Біотехнологія 05.02.01 Матеріалознавство 05.02.02 Машинознавство 05.02.08 Технологія машинобудування 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти 05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології 05.05.05 Піднімально-транспортні машини 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії 05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти 05.13.06 Інформаційні технології 05.13.07 Автоматизація процесів керування 05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 08.00.04 Економіка та управління підприємствами   Постійно діюча докторантура (4 спеціальності): 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії   АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Слайд 29

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Слайд 30

В університеті діють 5 рад із захисту дисертацій, з яких: 1 докторська за 1 спеціальністю; 4 кандидатські за 7 спеціальностями. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Слайд 31

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Слайд 32

За результатами конкурсного відбору упродовж 2011 р. 6 студентів університету отримували стипендію Фонду Віктора Пінчука „Завтра. UA”. Крім цього у 2011 р.: 1 студент став Лауреатом ІІ премії у конкурсі „Україна: 20 років державотворення” заснованого Інститутом стратегічних досліджень Президентського фонду Л. Кучми „Україна”; 1 студент нагороджений дипломом І ступеня на Всеукраїнській науково – практичній конференції „Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва”; команда студентів нашого університету зайняла 2 місце у Міжнародній відкритій олімпіаді з програмування для мікропроцесорних систем; студент ТНТУ ім. І. Пулюя здобув перемогу у номінації „Кращий студент – науковець” у рамках обласного конкурсу „Кращий студент року”; команда ТНТУ ім. І. Пулюя здобула перемогу у номінації «За змістовність доповіді» у IV Всеукраїнському конкурсі «Професіонали майбутнього» проведений оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Упродовж 2011 р. студенти нашого університету постійно здобували призові місця на Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт та дипломних проектів зі спеціальності „Обладнання переробних і харчових виробництв”, який проходить в рамках ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із даної спеціальності. За результатами даного конкурсу студенти ТНТУ ім. І. Пулюя здобули 4 дипломи І ступеня та 7 дипломів ІІ ступеня. З нагоди Дня студента у 2011 р. 1 студент ТНТУ ім. І. Пулюя нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 8 студентів отримали грошові премії і грамоти. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ

Слайд 33

Кількість публікацій ВИДАВНИЧА ТА ІНОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Слайд 34

У 2011 році Марущак П.О., Окіпний І.Б. стали Лауреатами премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково – технічних розробок за 2011 р. (Постанова Верховної Ради України №4181 від 20 грудня 2011р.). Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених одержує 5 молодих учених (Окіпний І.Б., Крамар О.І., Марущак П.О., Васильків В.В., Ляшук О.Л.). У 2011 році рішенням президії обласної організації ТВР України почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської області» присвоєно к.т.н., доц. Ляшуку О.Л. Аспірант Босюк П.В. нагороджений премією ім. І. Пулюя. Васильків В.В. нагороджений грамотою МОНмолодьспорту України за підписом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, грамотою міського голови, подякою обласної організації профспілок. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТНТУ

Слайд 35

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - член Європейської асоціації університетів (1999), член співдружності Європейських університетів Magna Charta Universitatum (2005), закордонний член Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції “Grandes Ecoles” Réseau “n+i” (2006). ТНТУ - представник сертифікованих освітніх програм світових інформаційних компаній Сisco, Microsoft IT, SUN Microsystems, Shnaider-Electric, ST Microelectronics та АСКОН. 4 березня 2011 року ТНТУ ім. І. Пулюя приєднався до мережі Балтійської університетської програми BUP та уклав договір з Університетом Уппсала, до якої входить понад 230 університетів та науково-освітніх закладів вищої освіти Балтійського басейну із 14 європейських країн. Діяльність програми координується Центром сталого розвитку Університету Уппсала (Швеція). В університеті проводиться значна робота із співпраці з провідними університетами світу по навчанню студентів, стажуванню аспірантів та науково-педагогічних працівників. Укладено 41 угоду з провідними університетами Європи, Америки та Азії. У 2011 році ТНТУ ім. І. Пулюя приєднався до Міжнародної Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL) з головним офісом у м. Мюнхен, Німеччина. Асоціація IATUL понад півстоліття об'єднує сотні бібліотек з понад 50 країн світу у своїй міжнародній мережі. Проекти науково-технічної бібліотеки ТНТУ було представлено у червні 2011 року у Варшаві (Польща) на 32-ій конференції IATUL. Університет підтримує міжнародні науково-освітні зв'язки із понад 60 провідними закордонними університетами та науковими інститутами. Розширюються науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Росії, Білорусі, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В’єтнаму. Нині в університеті навчається близько 250 іноземних студентів з 22 країн світу.  МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Слайд 36

II міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування». Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»; Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології і обладнання харчових виробництв»; ІІ міжнародна науково-методична конференція форум молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”. Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком ” МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТНТУ

Слайд 37

ІV Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання"; Ι Всеукраїнська наукова конференція факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії; Регіональна науково-практична конференція «Інноваційні підходи в управлінні навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій»; Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі”. Міжвузівські та університетські та конференції: I науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології»; Науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки»; Науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування»; Наукова конференція механіко-технологічного факультету „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті”; Науково-технічна конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку світлотехніки та електроенергетики”; Наукова конференція факультету переробних і харчових виробництв перша науково конференція “Теоретичні та прикладні аспекти розвитку нових автоматизованих технологій і дослідження матеріалів”; XV наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Науково-практична конференція „Спільна робота ліцеїв та гімназій і вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи” ВСЕУКРАЇНСЬКІ, РЕГІОНАЛЬНІ ТА ВУЗІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА БАЗІ ТНТУ

Слайд 38

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне