X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
впровадження держ стандарту

Завантажити презентацію

впровадження держ стандарту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Гринь О.А. Звіт про впровадження Державного стандарту початкової освіти у 2 класі Настасівської ЗОШ І - ІІІ ступенів УКРАЇНА НАСТАСІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ТОМАКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 53541, Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Настасівка, вул. Гагаріна, б.1, тел (05668) 35-2-68, E-mail: znz – nastas @ gmail.com, Код ЄДРПОУ 34893951

Слайд 2

Додаток 1 до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572 Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 1 2 3 4 Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7 28 (мовний і літературний компоненти) Іноземна мова 1 2 2 2 7 Математика Математика 4 4 4 4 16 Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8 Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 2 Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4 Сходинки до інформатики - 1 1 1 3 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 4 Фізична культура ** 3 3 3 3 12 Усього 18+3 20+3 21+3 21+3 80+12 Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 2 8 Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88 Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 100

Слайд 3

Учителі 2 класу працюють за новими програмами “Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи.” – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. та за новими підручниками. Гринь Олена Анатоліївна – учитель української мови, математики, трудового навчання. Ткаченко Наталя Миколаївна – учитель англійської мови Кірова Вікторія Олександрівна – класний керівник, учитель природознавства, інформатики, музичного та образотворчого мистецтв

Слайд 4

Режим роботи школи, навчальні плани та структура нового навчального року регламентується Інструктивно-методичним листом МОН молоді та спорту «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» № 1/9-349 від 20.05.13 року. Навчально-виховна робота в 2 класі здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України № 1/9-383 від 30.05.2013 «Організація навчально-виховного процесу в 2 класі». Поділ класів на групи при вивченні інформатики здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (http://www.mon.gov.ua). Тривалість уроків у 2 класі становить 40 хвилин. У розкладі уроків враховано оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури.

Слайд 5

Державний стандарт включає такі освітні галузі(інваріативна частина): “Мови і літератури”, “Суспільствознавство”, “Мистецтво”, “Математика”, “Природознавство”, “Технології”, “Здоров’я і фізична культура”. зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміни, які визначені в новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, реалізуються шляхом: - формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема: уміння вчитися, забезпечення загальнокультурної, громадянської, соціальної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної освіченості.

Слайд 6

Мета вивчення іноземної мови – формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкування в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. На уроках української мови увага приділяється практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу другокласників, збагаченню мовлення різними граматичними формами, умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її. Зміст навчального предмета «Літературне читання» учителі спрямовують на розв'язання завдань, визначених у програмі; моделюють систему навчання учнів читати і повноцінно сприймати художній твір як мистецтво слова, яке включає розвиток спостережливості, творчої уяви, чуття поетичного слова, здатності сприймати звукові, словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово, співпереживати, творити. У навчальному предметі «Російська мова» головна мета — формування в учнів певного рівня комунікативної компетентності з урахуванням вікових особливостей і можливостей молодших школярів, уміння здійснювати всі види мовленнєвої діяльності сучасною російською мовою та забезпечення мовної комунікації у місцях проживання росіян, представників інших національностей. Освітня галузь "Мови і літератури" у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети "Українська мова (мова і читання)», "Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)", та "Іноземна мова". Змістові лінії: мовленнєва; мовна; соціокультурна; діяльнісна.

Слайд 7

Освітня галузь "Математика" реалізуються через навчальний предмет "Математика". Основу змісту початкового курсу математики становить арифметика цілих невід’ємних чисел і вимірювання величин. У 2 класі учні вивчають таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд, а на їх основі – всі випадки додавання і віднімання у межах 100, опановують табличне множення і ділення. - числа, дії з числами; - величини; - математичні вирази, рівності, нерівності; - сюжетні задачі; - просторові відношення, геометричні фігури; - робота з даними. На пропедевтичному рівні подаються елементи алгебри та геометрії. Змістові лінії: Підручники з математики забезпечують реалізацію мети і завдань, визначених навчальною програмою з математики, з дотриманням концентричного принципу побудови програми. «Математика, 2 клас» (авт. М. В.Богданович, Г. П. Лишенко) Формування ключових математичних компетенцій: обчислювальних; інформаційно–графічних; просторово–орієнтаційних,; алгебраїчних; геометричних; логічних. Завдання:

Слайд 8

Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години. Мета навчального предмета „Природознавство” полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. На реалізацію окресленої мети спрямовані матеріали підручників «Природознавство» для 2 класу, структурування змісту у яких визначається також: загальнодидактичними та природничими принципами (екологічним, планетарним, українознавчим, краєзнавчим, фенологічним). Освітня галузь "Природознавство" реалізуються через навчальний предмет - "Природознавство". Особливості організації вивчення предмету: У навчальних цілях варто використовувати місцевий природничий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу. Значну увагу приділяти проектній технології.

Слайд 9

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів. У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень: Фізична культура – 3 години, Основи здоров’я – 1 година. Предмет «Основи здоров’я» відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей. Важливим є створення проблемних та ігрових ситуацій, використання прийомів інтерактивного навчання. «Основи здоров’я. 2 клас» (авт. І. Д. Бех, Т. В. Воронцова , В. С. Пономаренко, С. В. Страшко)

Слайд 10

Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Сходинки до інформатики". В освітній галузі «Технології» виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому Базовим навчальним планом у 2-4 класах передбачено по 2 години щотижня на викладання предметів «Трудове навчання» і «Сходинки до інформатики». Навчальний предмет "Сходинки до інформатики" визначений як пропедевтичний. Основна увага приділяється саме ознайомленню учнів з визначеним програмою набором понять і термінів, не формулюючи строгих означень,часто звертаючись до набутого життєвого досвіду учнів початкової школи, але не відходячи в той самий час від принципу науковості. «Сходинки до інформатики» (авт. Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Ф. М. Рівкінд , Й. Я. Ривкінд). Завданнями трудового навчання у другому класі є розширення і вдосконалення знань і умінь обробки різних матеріалів та використання відповідних інструментів, формування креслярсько-графічної грамотності, розширення сенсорного досвіду, вдосконалення розвитку моторики рук, координації рухів і дій та розвиток пізнавальних процесів. «Трудове навчання, 2 клас» (авт. В. П. Тименко)

Слайд 11

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" . Предмет “Музичне мистецтво” дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну частину світової музичної культури, опановувати специфіку художньо- образної мови. Інтегрований підхід до викладання музики, зокрема основ музичної грамоти, створює сприятливі умови для засвоєння учнями закономірностей виникнення й розвитку музичного мистецтва в комплексному його поєднанні з науками й мистецтвами, творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до музики як до прояву життя. «Музичне мистецтво. 2 клас» (авт. О. В. Лобова) Метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду. Завдання: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності,розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Слайд 12

Відповідно до методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників, які викладають у 2 класі, за рахунок годин варіативної складової було взято додаткові курси за вибором, зокрема: "Риторика» та «Російська мова». Мета впровадження «Риторики»: забезпечення формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу. Риторика має особливий потенціал для формування духовної культури, що є основою для виховання інших якостей, таких як толерантність, чесність, доброта, справедливість, відповідальність за власні слова та вчинки, повага до співрозмовника. Мета впровадження “Російської мови”: у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. На варіативну складову відведено 2 години. Сумарне навантаження навчальних годин інваріантної й варіативної складових у 2-му класі складає – 25 годин.

Слайд 13

Наші досягнення

Слайд 14

Слайд 15

План дій щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти на майбутнє: урізноманітнити форми науково – методичної роботи з метою формування готовності вчителів до впровадження інновацій (проведення ШМО, педчитань, семінарів, засідань творчих груп учителів початкових класів щодо реалізації освітніх галузей, змісту навчальних програм на компетентнісній основі); - забезпечити курсову перепідготовку педагогів, згідно інноваційним змінам; впроваджувати особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховний процес; - дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування(ДСанПіН 5.5.2.008-01). - формувати ключові компетентності учнів, зокрема загальнокультурної, громадянської, здоров'язбережувальної, інформаційно-комунікаційної; - використовувати на уроках здоров’язбережувальні технології; забезпечувати екологічну спрямованість освіти; оновити наочні матеріали (схеми, таблиці, роздатковий, дидактичний матеріал), щоб відповідали новим програмам; поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток; - наступність між дошкільним вихованням і шкільним навчанням дітей; зміна підходу у роботі педагогів з батьківською громадськістю. розвивати інформаційно-комунікаційні компетентності учнів через вивчення предмету «Сходинки до інформатики»; - комп’ютерно-інформаційна підтримка кожного предмету програми.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне